Siswati 1996 (SWA96)
7

Kufika kwa-Ezra eJerusalema

71Emvakwaloko, ngesikhatsi sekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yasePheresiya, Ezra, umsa waSeraya, umsa wa-Azariya, umsa waHilkiya, 2umsa waShalumi, umsa waSadoki, umsa wa-Ahitubi, 3umsa wa-Amariya, umsa wa-Azariya, umsa waMerayothi, 4umsa waZerahiya, umsa wa-Uzi, umsa waBukhi, 5umsa wa-Abishuwa, umsa waFinehasi, umsa wa-Eleyazare, umsa wa-Aroni, umPhristi Lomkhulu, 6Ezra wefika aphuma eBhabhulona.

Ezra abeyingcweti kutemtsetfo waMosi, lowawumiswe nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. Inkhosi yayimnike konkhe labekucelile, ngobe sandla saSimakadze Nkulunkulu wakhe sasisetikwakhe. 7Labanye bema-Israyeli, ngisho nebaphristi, nemaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni, netisebenti tasethempelini, nabo beta eJerusalema ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi.

8Ezra wefika eJerusalema ngenyanga yesihlanu ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwenkhosi. 9

7:9
Ezra 8:18,31
Luhambo lwakhe lwekusuka eBhabhulona abelucale ngelilanga lekucala enyangeni yekucala, eJerusalema wefika ngelilanga lekucala enyangeni yesihlanu, ngobe sandla lesihle saNkulunkulu sasisetikwakhe. 10Ngobe Ezra abetinikelele kuhlolisisa nekwenta lokungumtsetfo waSimakadze kanye nekufundzisa ema-Israyeli timiso nemiyalo yawo.

Incwadzi Athazeksesi, inkhosi, layinika Ezra

11Leli lihumushoEmavesi 12 – 26 abhalwe ngesi-Aramu lencwadzi leyabhalwa yinkhosi Athazeksesi ayibhalela Ezra labengumphristi futsi ayingcweti kutemtsetfo, indvodza leyayifundzile itati kahle tintfo letaticondzene nemiyalo netimiso taSimakadze nga-Israyeli:

12“Iphuma ku-Athazeksesi, inkhosi yemakhosi. Iya ku-Ezra, umphristi nemfundzisi wemtsetfo waNkulunkulu losezulwini. Ngiyakubingelela.

13“Ngikhipha simiso kutsi nome ngubani um-Israyeli lolapha embusweni wami, ngisho nebaphristi nemaLevi, labafisa kuya eJerusalema bangahamba kanye nawe. 14

7:14
Esta 1:10,14
Wena utfunyelwe yinkhosi ikanye nebeluleki bayo labasikhombisa kutsi uyekuhlolisisa kahle ngelive lakaJuda kanye nangeJerusalema macondzana nemtsetfo waNkulunkulu wakho losesandleni sakho. 15
7:15
Ezra 8:25
Ngetulu kwaloko kufanele uhambe nesiliva negolide lekunikelwe ngenhlitiyo lemhlophe yinkhosi kanye nebeluleki bayo kuNkulunkulu wema-Israyeli, lohlala eJerusalema, 16uhambe nesiliva negolide yonkhe longayitfola eveni laseBhabhulona kanye neminikelo yesihle yebantfu nebaphristi labayinikelela lithempeli laNkulunkulu wabo eJerusalema.

17

7:17
Ezra 6:9
“Ngayo lemali kufanele utsenge tinkunzi, netihhanca, nemazinyane lamadvuna etimvu, utsenge neminikelo yalokutinhlavu neminikelo yetinatfo, uyinikelele elatini lelithempeli laNkulunkulu wakho eJerusalema.

18“Wena nabomnakenu emaJuda ningenta loko lenikubona kukuhle ngalesiliva nalegolide lesele, kuye ngekwentsandvo yaloNkulunkulu wenu. 19Ubotetfula kuNkulunkulu waseJerusalema tonkhe letimphahla letibekwe etandleni takho kutsi tisetjentiswe enkonzweni yekukhonta ethempelini laNkulunkulu wakho. 20Konkhe lokunye lokudzingako lokucondzene nelithempeli laNkulunkulu wakho, longakhona kutsi ube nako, ungakutfola endlini yengcebo yenkhosi.

21“Mine, nkhosi Athazeksesi, ngikhipha umtsetfo locondziswe kubo bonkhe bosikhwama labangasenshonalanga nemfula iYufrathe kutsi banike Ezra, umphristi longumfundzisi wemtsetfo waNkulunkulu, konkhe lakucela kini, kufanele kwentiwe ngesineke sonkhe, 22kuze kuyewufika kumakhilogremu langaba ti-3 400 esiliva, nemakhilogremu langaba ti-10 000 akolo, nemalitha langaba ti-2 000 eliwayini, nemalitha langaba ti-2 000 emafutsa emncumo kanye nalo lonkhe luswayi loludzingekile. 23Konkhe lokufunwe nguNkulunkulu wasezulwini akwentiwe ngenkhutsalo, kwentelwe lithempeli laNkulunkulu wasezulwini. Kufanele ngani kutsi lulaka luvutsele umbuso nemadvodzana enkhosi? 24Kufanele nati futsi kutsi aninawo emandla ekutsatsa imitselo netetfulo kunome ngubani webaphristi, nemaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni, netisebenti tasethempelini nome ngangubani losebentako endlini yaNkulunkulu.

25“Wena, Ezra, ngenhlakanipho yakho lonikwe yona nguNkulunkulu wakho, beka bomantji nebehluleli kutsi batewuhola behlulele bonkhe labo bantfu labangasenshonalanga nemfula iYufrathe, labayatiko imitsetfo yaNkulunkulu wakho. Nine kufanele nibafundzise bonkhe labo labangayati. 26Lowo longawuhloniphi umtsetfo waNkulunkulu kanye nemtsetfo wenkhosi kufanele ajeziswe ngekutsi abulawe, nome adzingiswe, nome adliwe konkhe lanako, nome afakwe ejele.”

Kudvunyiswa kwaNkulunkulu ngu-Ezra

27Ezra wakhuluma watsi: “Akadvunyiswe Simakadze, Nkulunkulu wabobabe, lokubekile enhlitiyweni yenkhosi kutsi kuhlonishwe indlu yaSimakadze eJerusalema ngalendlela, 28nalowelulele sandla sakhe semusa kimi ngekutsi ngizuze umusa enkhosini nakubeluleki bayo nakuto tonkhe tindvuna tayo letinemandla. Njengobe sandla saSimakadze Nkulunkulu wami besisetikwami, ngaba nesibindzi ngabutsa emadvodza aka-Israyeli labebaholi kutsi ahambe nami.”