Siswati 1996 (SWA96)
6

Kutfolakala kwemtsetfo waKhuresi

61Dariyusi, inkhosi, wakhipha umtsetfo wekuphenyisisa etindlini tekugcina imilandvo yebukhosi eBhabhulona. 2Kodvwa kwaze kwatfolakala incwadzi legocotiwe edolobheni lase-Ekbatana eveni laseMediya, lekwakubhalwe naku kuyo:

“Umbiko lobhaliwe wekukhumbula ingcikitsi yendzaba:

3

6:3
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1
“Ngemnyaka wekucala wekubusa kwenkhosi Khuresi, inkhosi yakhipha umtsetfo macondzana nelithempeli laNkulunkulu eJerusalema lowatsi: ‘Lithempeli alakhiwe kabusha, khona litewuba yindzawo yekwenta iminikelo, netisekelo talo atakhiwe. Lifanele libe ngemamitha langaba ngema-27 kuphakama, nemamitha langaba ngema-27 bubanti, 4
6:4
1 Khos. 6:36
libe nemigca lemitsatfu yematje lamakhulu, ube munye wetingodvo. Tindleko takhona tiyawukhokhelwa sikhwama sebukhosi. 5
6:5
Ezra 1:7
5:14
Lokunye, timphahla tegolide netesiliva tendlu yaNkulunkulu, letatitsetfwe nguNebukhadnezari ethempelini eJerusalema watimikisa eBhabhulona, kufanele tincandzekiswe tibuyiselwe etindzaweni tato ethempelini eJerusalema, tibekwe endlini yaNkulunkulu.’ ”

Dariyusi ukhipha umtsetfo kutsi umsebenti uchubeke

6

6:6
Ezra 5:3
Dariyusi wabe sewubhala incwadzi leyayiyimphendvulo, watsi:

“KuThathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi, kanye netiphatsimandla talelo live.

“Sukani lapho ethempelini. 7Ningacali niphazamise umsebenti welithempeli laNkulunkulu. Yekelani umbusi wemaJuda kanye nebaholi bemaJuda bachubeke nekuyakha kabusha lendlu yaNkulunkulu kuleyo ndzawo yayo.

8“Ngetulu kwaloko ngishaya umtsetfo kutsi nibasite labo baholi bemaJuda ekwakheni lendlu yaNkulunkulu.

“Tindleko talamadvodza titawukhokhelwa ngalokugcwele esikhwameni sebukhosi, semtselo lophuma eNshonalanga Yufrathe, khona lomsebenti ungetiwuma. 9Konkhe lokudzingekako, tinkunzana, netihhanca, nemazinyane etimvu lamadvuna emnikelo wekushiswa kuNkulunkulu wasezulwini, nakolo, neluswayi, neliwayini, nemafutsa, njengobe kucele baphristi eJerusalema, kufanele kunikelwe onkhe emalanga kungapholoti, 10khona batewunikela imihlatjelo lejabulisako kuNkulunkulu wasezulwini, kuthandazelwe inkhosi nemadvodzana ayo kutsi konkhe kubahambele kahle.

11“Ngetulu kwaloko ngishaya umtsetfo kutsi lowo loyakuwugucula lomtsetfo kuyawufutwa likabha endlini yakhe, licijwe nganhlanye bese ugwazwa ngalo. Indlu yakhe shangatsi ingentiwa ibe yincumbi yemfucuta. 12Shangatsi Nkulunkulu, lowente kutsi Libito lakhe lihlale lapho, angacitsa nome nguyiphi inkhosi nome sive lesiphakamisa sandla sekugucula lomtsetfo nome sekubhubhisa lelithempeli leliseJerusalema.

“Ngimi Dariyusi lokhiphe lomtsetfo. Kufanele wentiwe ngenkhutsalo yonkhe.”

Kunikelwa kwelithempeli

13Ngenca yalomtsetfo lowase ukhishwe nguDariyusi, inkhosi, boThathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi kanye nebangani babo, bachubeka nekuwugcina. 14

6:14
Ezra 5:1
Ngako baholi bemaJuda bachubeka nekwakha nekunotsa, bashunyayelwa nguHagayi, umphrofethi, kanye naZakhariya wesitukulwane sa-Ido. Lithempeli bacedza kulakha ngekwemyalo waNkulunkulu wema-Israyeli nangekulandzela imitsetfo leyayishaywe nguKhuresi, naDariyusi, kanye na-Athazeksesi, emakhosi asePheresiya. 15Lithempeli lacedvwa ngelilanga lesitsatfu enyangeni ya-Adari, ngemnyaka wesitfupha ekubuseni kwaDariyusi, inkhosi.

16Bantfu baka-Israyeli, baphristi nemaLevi kanye nabo bonkhe lababetfunjiwe, bagubha umkhosi wekuvula indlu yaNkulunkulu ngekujabula. 17

6:17
Num. 7:10
Ezra 8:35
Ekuvulweni kwalendlu banikela ngetinkunzi letilikhulu, nangetihhanca letingema-200, nangemazinyane etimvu langema-400. Banikela nangetiphongo letili-12, kutsi tibe ngumnikelo wesono, nguleso naleso simele sinye sive sema-Israyeli. 18
6:18
Num. 3:6
8:9
Babeka baphristi ngabolonina, babeka nemaLevi ngetigaba tawo, balungiselelwa kukhonta Nkulunkulu eJerusalema, macondzana naloko lokwakubhalwe encwadzini yemtsetfo waMosi.

LiPhasika

19

6:19
Eks. 12:6
Ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala, labatfunjwa bagubha umkhosi weliPhasika. 20Baphristi nemaLevi base batihlambululile, sebahlanteke bonkhe ngekwemtsetfo. EmaLevi ahlaba lizinyane leliPhasika alihlabela bonkhe batfunjwa, nabomnakabo baphristi, atihlabela nawo. 21Ngako ema-Israyeli labebuye ekutfunjweni alidla, akanye nabo bonkhe lababetehlukanisele batigcina bangete benta tintfo letingcolile letatentiwa ngulaba betive lababebomakhelwane babo, khona batewufunisisa Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 22Batsatsa emalanga lasikhombisa bagubha uMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso, ngobe Simakadze abebajabulisile ngekugucula simo senkhosi yase-Asiriya, yaze yabasita ekwakheni indlu yaSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli.

7

Kufika kwa-Ezra eJerusalema

71Emvakwaloko, ngesikhatsi sekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yasePheresiya, Ezra, umsa waSeraya, umsa wa-Azariya, umsa waHilkiya, 2umsa waShalumi, umsa waSadoki, umsa wa-Ahitubi, 3umsa wa-Amariya, umsa wa-Azariya, umsa waMerayothi, 4umsa waZerahiya, umsa wa-Uzi, umsa waBukhi, 5umsa wa-Abishuwa, umsa waFinehasi, umsa wa-Eleyazare, umsa wa-Aroni, umPhristi Lomkhulu, 6Ezra wefika aphuma eBhabhulona.

Ezra abeyingcweti kutemtsetfo waMosi, lowawumiswe nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. Inkhosi yayimnike konkhe labekucelile, ngobe sandla saSimakadze Nkulunkulu wakhe sasisetikwakhe. 7Labanye bema-Israyeli, ngisho nebaphristi, nemaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni, netisebenti tasethempelini, nabo beta eJerusalema ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi.

8Ezra wefika eJerusalema ngenyanga yesihlanu ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwenkhosi. 9

7:9
Ezra 8:18,31
Luhambo lwakhe lwekusuka eBhabhulona abelucale ngelilanga lekucala enyangeni yekucala, eJerusalema wefika ngelilanga lekucala enyangeni yesihlanu, ngobe sandla lesihle saNkulunkulu sasisetikwakhe. 10Ngobe Ezra abetinikelele kuhlolisisa nekwenta lokungumtsetfo waSimakadze kanye nekufundzisa ema-Israyeli timiso nemiyalo yawo.

Incwadzi Athazeksesi, inkhosi, layinika Ezra

11Leli lihumushoEmavesi 12 – 26 abhalwe ngesi-Aramu lencwadzi leyabhalwa yinkhosi Athazeksesi ayibhalela Ezra labengumphristi futsi ayingcweti kutemtsetfo, indvodza leyayifundzile itati kahle tintfo letaticondzene nemiyalo netimiso taSimakadze nga-Israyeli:

12“Iphuma ku-Athazeksesi, inkhosi yemakhosi. Iya ku-Ezra, umphristi nemfundzisi wemtsetfo waNkulunkulu losezulwini. Ngiyakubingelela.

13“Ngikhipha simiso kutsi nome ngubani um-Israyeli lolapha embusweni wami, ngisho nebaphristi nemaLevi, labafisa kuya eJerusalema bangahamba kanye nawe. 14

7:14
Esta 1:10,14
Wena utfunyelwe yinkhosi ikanye nebeluleki bayo labasikhombisa kutsi uyekuhlolisisa kahle ngelive lakaJuda kanye nangeJerusalema macondzana nemtsetfo waNkulunkulu wakho losesandleni sakho. 15
7:15
Ezra 8:25
Ngetulu kwaloko kufanele uhambe nesiliva negolide lekunikelwe ngenhlitiyo lemhlophe yinkhosi kanye nebeluleki bayo kuNkulunkulu wema-Israyeli, lohlala eJerusalema, 16uhambe nesiliva negolide yonkhe longayitfola eveni laseBhabhulona kanye neminikelo yesihle yebantfu nebaphristi labayinikelela lithempeli laNkulunkulu wabo eJerusalema.

17

7:17
Ezra 6:9
“Ngayo lemali kufanele utsenge tinkunzi, netihhanca, nemazinyane lamadvuna etimvu, utsenge neminikelo yalokutinhlavu neminikelo yetinatfo, uyinikelele elatini lelithempeli laNkulunkulu wakho eJerusalema.

18“Wena nabomnakenu emaJuda ningenta loko lenikubona kukuhle ngalesiliva nalegolide lesele, kuye ngekwentsandvo yaloNkulunkulu wenu. 19Ubotetfula kuNkulunkulu waseJerusalema tonkhe letimphahla letibekwe etandleni takho kutsi tisetjentiswe enkonzweni yekukhonta ethempelini laNkulunkulu wakho. 20Konkhe lokunye lokudzingako lokucondzene nelithempeli laNkulunkulu wakho, longakhona kutsi ube nako, ungakutfola endlini yengcebo yenkhosi.

21“Mine, nkhosi Athazeksesi, ngikhipha umtsetfo locondziswe kubo bonkhe bosikhwama labangasenshonalanga nemfula iYufrathe kutsi banike Ezra, umphristi longumfundzisi wemtsetfo waNkulunkulu, konkhe lakucela kini, kufanele kwentiwe ngesineke sonkhe, 22kuze kuyewufika kumakhilogremu langaba ti-3 400 esiliva, nemakhilogremu langaba ti-10 000 akolo, nemalitha langaba ti-2 000 eliwayini, nemalitha langaba ti-2 000 emafutsa emncumo kanye nalo lonkhe luswayi loludzingekile. 23Konkhe lokufunwe nguNkulunkulu wasezulwini akwentiwe ngenkhutsalo, kwentelwe lithempeli laNkulunkulu wasezulwini. Kufanele ngani kutsi lulaka luvutsele umbuso nemadvodzana enkhosi? 24Kufanele nati futsi kutsi aninawo emandla ekutsatsa imitselo netetfulo kunome ngubani webaphristi, nemaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni, netisebenti tasethempelini nome ngangubani losebentako endlini yaNkulunkulu.

25“Wena, Ezra, ngenhlakanipho yakho lonikwe yona nguNkulunkulu wakho, beka bomantji nebehluleli kutsi batewuhola behlulele bonkhe labo bantfu labangasenshonalanga nemfula iYufrathe, labayatiko imitsetfo yaNkulunkulu wakho. Nine kufanele nibafundzise bonkhe labo labangayati. 26Lowo longawuhloniphi umtsetfo waNkulunkulu kanye nemtsetfo wenkhosi kufanele ajeziswe ngekutsi abulawe, nome adzingiswe, nome adliwe konkhe lanako, nome afakwe ejele.”

Kudvunyiswa kwaNkulunkulu ngu-Ezra

27Ezra wakhuluma watsi: “Akadvunyiswe Simakadze, Nkulunkulu wabobabe, lokubekile enhlitiyweni yenkhosi kutsi kuhlonishwe indlu yaSimakadze eJerusalema ngalendlela, 28nalowelulele sandla sakhe semusa kimi ngekutsi ngizuze umusa enkhosini nakubeluleki bayo nakuto tonkhe tindvuna tayo letinemandla. Njengobe sandla saSimakadze Nkulunkulu wami besisetikwami, ngaba nesibindzi ngabutsa emadvodza aka-Israyeli labebaholi kutsi ahambe nami.”

8

Bantfu lababuya ekutfunjweni

81

8:1
Ezra 2:1
Neh. 7:5
Lawa ngemadvodza labebaholi bemindeni, nalabo lababhaliswa kanye nabo labaphuma kanye nami eBhabhulona ngesikhatsi sekubusa kwenkhosi Athazeksesi:

2Wetitukulwane takaFinehasi bekunguGeshomu;

wetitukulwane taka-Ithamari kunguDanyela;

wetitukulwane takaDavide kunguHathushi,

3umsa waShekhaniya.

Wetitukulwane takaPharoshi bekunguZakhariya, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-150.

4Wetitukulwane takaPhahathi Mowabi bekungu-Eliyoyenayi, umsa waZerahiya, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-200.

5Wetitukulwane takaZathuLetinye tincwadzi tekucala tite “Zathu” bekunguShekhaniya, umsa waJahaziyeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-300.

6Wetitukulwane taka-Adini bekungu-Ebedi, umsa waJonathani, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-50.

7Wetitukulwane taka-Elamu bekunguJeshaya, umsa wa-Athaliya, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-70.

8Wetitukulwane takaShefathiya bekunguZebadiya, umsa waMikhayeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-80.

9Wetitukulwane takaJowabe bekungu-Obadiya, umsa waJehiyeli, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-218.

10Wetitukulwane takaBaniSiHebheru site “Bani” bekunguShelomithi, umsa waJosifiya, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-160.

11Wetitukulwane takaBebayi bekunguZakhariya, umsa waBebayi, lowabhaliswa kanye nemadvodza langema-28.

12Wetitukulwane taka-Azgadi bekunguJohanani, umsa waHakhatani, lowabhaliswa kanye nemadvodza lali-110.

13Wetitukulwane taka-Adonikamu, lababa bekugcina, emabito abo bekubo-Elifeleti, naJehuweli kanye naShemaya, lababhaliswa kanye nemadvodza langema-60.

14Wetitukulwane takaBikvayi bekubo-Uthayi naZakhuri, lababhaliswa kanye nemadvodza langema-70.

Kutfolakala kwemaLevi, atfolwa ngu-Ezra

15Ngabahlanganisela ngasemseleni logeletela e-Ahava, samisa lapho emalanga lamatsatfu. Ngatsi nangihlolisisa kulabantfu, ngakhandza kunebaphristi kuphela, emaLevi angekho. 16Ngase ngibita Eliyezeri, na-Ariyeli, naShemaya, na-Elnathani, naJaribi, na-Elnathani, naNathani, naZakhariya, kanye naMeshulamu, lababebaholi, bebakanye nebafundzisi lekwakuboJoyaribi na-Elnathani. 17Ngabe sengibatfumela ku-Ido, umholi waseKhasifiya. Ngabatjela kutsi kufanele bakhulumeni ku-Ido kanye nebantfu bakubo, lekwakutisebenti telithempeli eKhasifiya, kuze batewusiletsela tisebenti tendlu yaNkulunkulu wetfu. 18Njengobe sandla lesihle saSimakadze sasisetikwetfu, basiletsela Sherebiya, indvodza leyayinelikhono ekwenteni tintfo. Abengewetitukulwane taMahali, umsa waLevi, umsa wa-Israyeli, nemadvodzana aSherebiya, kanye nabomnakabo, emadvodza lali-18 asawonkhe, lenyuka nawo. 19Batfumela naboHashabiya, naJeshaya, betitukulwane taMerari, bomnakabo netihlobo tabo, emadvodza langema-20. 20Baphindze baletsa tisebenti telithempeli letingema-220, bokhokho babo lababevele bemiswe nguDavide netindvuna takhe kutsi basite emaLevi. Bonkhe babhaliswa ngemabito abo.

Ezra wahola bantfu ekuzileni nasekuthandazeni

21Ngakhona lapho emseleni i-Ahava ngamemetela kutsi akuzilwe, khona sitewutitfoba embikwaNkulunkulu wetfu sicela kutsi asiphephise endleleni yetfu, nebantfwabetfu kanye nato tonkhe timphahla tetfu. 22Nganginemahloni kutsi ngicele inkhosi kutsi isinike emasotja nalagibele emahhashi kutsi asiphekeletele kusivikela etitseni tetfu endleleni, ngobe sase sivele siyitjelile inkhosi ngaloko, satsi: “Sandla lesihle saNkulunkulu wetfu sisetikwalowo nalowo lomfunako, kodvwa intfukutselo yakhe iphambene nalabo labamlahlako.” 23Ngako sase siyazila, sancusa kuNkulunkulu wetfu ngaloku, wawuphendvula umthandazo wetfu.

Tipho telithempeli

24Ngabe sengikhetsa labali-12 bebaphristi lababebaholi, kwaba boSherebiya, naHashabiya kanye nalabalishumi lekwakubomnakabo. 25

8:25
Ezra 7:15
Ngawukala embikwabo babuka umnikelo lowawuyisiliva, negolide kanye netimphahla letatinikelelwe indlu yaNkulunkulu wetfu yinkhosi, nebeluleki bayo, netindvuna tayo kanye nawo onkhe ema-Israyeli labekhona lapho. 26Ngakala kwaba ngemathani labengaba ngema-22 esiliva, netimphahla tesiliva letatingemathani labengaba matsatfu nemakhilogremu langema-400, 27netitja tegolide letatingema-20 tingemakhilogremu labengaba siphohlongo nemagremu langema-500, netitja letimbili telitfusi lelilolongiwe, tiligugu njengegolide.

28Ngakhuluma kubo ngatsi: “Nine kanye naletimphahla seninikelwe kuSimakadze. Isiliva nalegolide sekungumnikelo wesihle lonikwe Simakadze Nkulunkulu waboyihlo. 29

8:29
Neh. 10:39
12:44
Ticizeni letimphahla, nize nifike nitikale emakamelweni endlu yaSimakadze eJerusalema embikwebaphristi labaphetse, nemaLevi kanye nebaholi baka-Israyeli.” 30Baphristi kanye nemaLevi emukela isiliva, negolide kanye netimphahla letingcwele bese tikaliwe kutsi titsatfwe timikiswe endlini yaNkulunkulu eJerusalema.

Kubuyela emuva eJerusalema

31Ngelilanga leli-12 ngenyanga yekucala, satfutsa emseleni i-Ahava sacondza eJerusalema. Sandla saNkulunkulu wetfu sasisetikwetfu; wasivikela etitseni nasetigebengwini endleleni yetfu yonkhe. 32Ngako eJerusalema sefika, saphumula lapho emalanga lamatsatfu.

33Ngelilanga lesine, sesisendlini yaNkulunkulu wetfu, sakala isiliva, negolide, netimphahla letingcwele etandleni taMeremothi, umsa wa-Uriya, umphristi. Eleyazare, umsa waFinehasi, abenaye kanye nemaLevi, boJozabadi, umsa waJeshuwa, naNohadiya, umsa waBinuwi. 34Konkhe kwabhaliswa ngenombolo nangesisindvo sako ngasona leso sikhatsi.

35

8:35
Ezra 6:17
Kwatsi bonkhe labo bebabuye ekutfunjweni banikela ngemhlatjelo wekushiswa kuNkulunkulu wema-Israyeli, kwaba: tinkunzi letili-12 tawo onkhe ema-Israyeli, netihhanca letatingema-96, nemazinyane etimvu lamadvuna langema-77, kwatsi umnikelo wesono waba tiphongo letili-12. Konkhe kwakukwemnikelo wekushiswa kuSimakadze. 36Baphindze betfula imitsetfo nemilayeto yenkhosi kubabusi baseNshonalanga Yufrathe, labavele basita labantfu emsebentini wendlu yaNkulunkulu.