Siswati 1996 (SWA96)
4

Labaphambene nekwakhiwa kabusha kwelithempeli

41Tatsi kube titsa tebakaJuda nebakaBhenjamini tive kutsi labantfu labebatfunjiwe bese balakha kabusha lithempeli laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, 2

4:2
2 Khos. 17:24
teta kuZerubhabheli nakubaholi bemindeni, tafike tatsi: “Sicela kunisita kulokwakha, ngobe njengani, natsi sifuna loNkulunkulu wenu. Tsine besisolo sinikela kuye kusukela ngesikhatsi sa-Esahadoni, inkhosi yase-Asiriya, lowasiletsa lapha.”

3

4:3
Ezra 1:3
5:13
Kodvwa Zerubhabheli, naJeshuwa, kanye nebaholi labanye bemindeni yaka-Israyeli baphendvula batsi: “Aninanhlanganyelo natsi ekwakheni lithempeli laNkulunkulu wetfu. Ngitsi kuphela lesitawulakha silakhele Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, njengobe Khuresi, inkhosi yasePheresiya, isiyalile.”

4Kwatsi tonkhe tive letatibomakhelwane babo tacala kubajabhisa nekubesabisa ngekwakha.Nome “tabahlupha basachubeka nekwakha” 5Badizela letinye tiphatsimandla tembuso kutsi tiyigongonye yonkhe imitamo yekwakha sonkhe sikhatsi sekubusa kwaKhuresi, inkhosi yasePheresiya, kwaze kwaba sikhatsi sekubusa kwaDariyusi, inkhosi yasePheresiya.

Kumelana nemsebenti wekwakha ngesikhatsi sa-Athazeksesi

6Ekucaleni kwekubusa kwaZeksesi,NgesiHebheru “Ahashiveroshi” uke abhalwe ngekutsi “Zeksesi” inkhosi, letitsa tabhala phansi tibeka sive sakaJuda nebantfu baseJerusalema licala.

7Kwaphindza futsi ngesikhatsi sekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yasePheresiya, boBishlamu, naMithredathi, naThabeyali kanye nebangani babo babhalela Athazeksesi incwadzi. Lencwadzi yayibhalwe ngelulwimi lwesi-Aramu,Kusukela ku 4:8 kuve ku 6:18 kubhalwe ngesi-Aramu yase iyahunyushwa.Nome “Lencwadzi yayibhalwe ngelulwimi lwesi-Aramu nangesandla sesi-Aramu”

8Rehumi, indvuna, kanye naShimshayi, labengumabhalane, babhala incwadzi ngeJerusalema bayitfumela ku-Athazeksesi, inkhosi, itsi:

9“Lencwadzi iphuma kuRehumi, indvuna, naShimshayi longumabhalane, kanye nakubangani babo, behluleli kanye netiphatsimandla letibengamele baseTripholisi, nebasePheresiya, nebase-Ereki,Nome “tiphatsimandla, timantji, nabolusibalukhulu labebaphetse base-Ereki” kanye nebaseBhabhulona, nema-Elamu aseSusa, 10nalabanye AshubaniphaliNgesi-Aramu “Osnapheri” uke abhalwe ngekutsi “Ashubaniphali” lomkhulu nalohloniphekile labatfumba wababeka kutsi bakhe edolobheni laseSamariya nakuletinye tindzawo ngaseNshonalanga neYufrathe.”

11Nayi-ke inkhulumo leyayibhalwe kulencwadzi:

“Iya ku-Athazeksesi, inkhosi.

“Iphuma etincekwini takho letingemadvodza lakhe eNshonalanga Yufrathe:

12“Inkhosi kufanele yati kutsi lamaJuda lafike lapha, esuka lapho kuwe asaye eJerusalema kuyewulakha kabusha lelidolobha lelibi nalelihlubukako. Balwakha kabusha lubondza, kantsi nesisekelo bayasivusetela.

13“Ngetulu kwaloko inkhosi kufanele yati kutsi nangabe lakhiwa lelidolobha nelubondza lwalo luvusetelwa, kute imitselo, netetfulo, nentsela letawuphindze ikhishwe, netimali tasebukhosini titawuphela. 14Njengobe manje singaphansi kwenkhosi singafuni nekutsi sibone bukhosi bentelwa phansi, ngiko sitfumele lelivi kutakwatisa inkhosi ngaloko, 15khona utawuke uphenyisise emilandvweni yabokhokho bakho. Kuleyo ndzawo utawukhandza kutsi lelidolobha linenkhani, liluhlupho emakhosini kusukela endvulo. Bantfu balo kulukhuni kubabusa. Nguko nje labhujiswa lelidolobha. 16Siyayatisa inkhosi kutsi nangabe lakhiwa kabusha lelidolobha, nangabe futsi nalo lolubondza lwakhiwa kabusha, itawusala yodvwana, ingasenalutfo lapha eNshonalanga Yufrathe.”

17Inkhosi yatfumela imphendvulo yayo leyayibhalwe kanje:

“Lencwadzi ibhalelwe Rehumi, indvuna, naShimshayi, mabhalane, kanye nabo bonkhe labahambisana nabo labahlala eSamariya nakuso sonkhe sifundza saseNshonalanga Yufrathe. Ngiyanibingelela.

18“Lencwadzi leningibhalele yona ifundvwe yahunyushwa lapha embikwami. 19Ngivele ngakhipha umtsetfo kutsi kuphenyisiswe, kwatfolakala kutsi vele lelidolobha linemlandvo lomudze wekuhlubuka emakhosi. Bekuyindzawo yekuhlubuka nekuphambana nembuso. 20

4:20
1 Khos. 4:21
IJerusalema beyinemakhosi lanemandla kakhulu, abusa lonkhe leli lelingaseNshonalanga Yufrathe, imitselo, netetfulo kanye nentsela bekukhishwa kuwo. 21Ngako khiphani umlayeto nitjele lawo madvodza kutsi ayekele lowo msebenti, khona lelo dolobha lingetikwakhiwa, kuze kuphume lomunye umtsetfo kimi. 22Caphelani niyinakisise lendzaba. Lolusongo ningaluvumeli kutsi lube yingoti ebukhosini.”

23Yatsi kube lencwadzi ya-Athazeksesi, inkhosi, ifundzelwe Rehumi, naShimshayi, labengumabhalane, kanye nebangani babo, bavele basukumela etulu balibangisa kuwo emaJuda labeseJerusalema bayakuwaphocelela ngenkhani kutsi ayekele.

Kusukela phansi futsi kwakhiwa kwelithempeli

24Ngako umsebenti wekwakha indlu yaNkulunkulu eJerusalema wema, kwaze kwaba ngumnyaka wesibili wekubusa kwaDariyusi, inkhosi yasePheresiya.

5

51

5:1
Hag. 1:1
Zak. 1:1
6:11
Ngasona leso sikhatsi baphrofethi lababili, boHagayi naZakhariya, umsa wa-Ido, bacala kukhulumela Nkulunkulu waka-Israyeli emaJudeni naseJerusalema. 2Watsi kube Zerubhabheli, umsa waSalatiyeli, naJeshuwa, umsa waJosadaki, baweve lamavi, bacala kuyakha kabusha indlu yaNkulunkulu eJerusalema. Labaphrofethi baNkulunkulu babenabo, babasita.

3Ngasona leso sikhatsi Thathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi kanye nebangani babo bahamba baya kubo, bafike bababuta batsi: “Ngubani lona loninike leligunya lekwakha kabusha lelithempeli nelekuvusetela lesakhiwo?” 4Babuya bababuta batsi: “Bobani emabitoBabuya bababuta batsi: “Bobani emabito” ngesi-Aramu “Sabatjela emabito” alamadvodza lakha lendlu?” 5

5:5
Hla. 33:18
34:15
Kodvwa liso laNkulunkulu lalibelusile baholi bakaJuda, abazange bayekeliswe, kwaze kwabhalelwa Dariyusi umbiko, kwalindzelwa imphendvulo leyayibhalwe nguye phansi.

6Lena kwaba nguyona ncwadzi leyabhalwa boThathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi kanye nebangani babo lababetiphatsimandla taseNshonalanga Yufrathe, tayitfumela kuDariyusi. 7Lombiko wawufundzeka kanje:

“KuDariyusi, inkhosi!

“Sengatsi kungaba nekuthula.

8“Inkhosi kufanele yati kutsi sihambile saya esifundzeni sakaJuda, ethempelini laNkulunkulu lomkhulu. Bantfu balakha ngematje lamakhulu, bafaka netingodvo kulolubondza lwalo. Lomsebenti wentiwa ngenkhutsalo, kantsi futsi uchubeka kahle kakhulu.

9“Labaholi sibabutile satsi: ‘Ngubani lona loninike leligunya lekwakha kabusha lelithempeli kanye nekuvusetela lesakhiwo?’ 10Siphindze sababuta nemabito abo, khona sitekuwabhala phansi sikwatise emabito ebaholi babo.

11

5:11
1 Khos. 6:1
“Bona basiphendvule batsi: ‘Tsine sitinceku taNkulunkulu welizulu nemhlaba, silakha kabusha lelithempeli lelineminyaka leminyenti lakhiwa lacedvwa yinkhosi lenkhulu yaka-Israyeli. 12
5:12
2 Khos. 25:8
2 Khr. 36:16
Kodvwa ngenca yekutsi bobabe batfukutselisa Nkulunkulu wasezulwini, wabe sewubanikela esandleni saNebukhadnezari, umKhaledi, inkhosi yaseBhabhulona, lowalibhidlita lelithempeli watfumba labantfu wabayisa eBhabhulona.

13

5:13
2 Khr. 36:22
Ezra 1:3
“ ‘Noko ngemnyaka wekucala waKhuresi, inkhosi yaseBhabhulona, Khuresi wakhipha umtsetfo kutsi lelithempeli lakhiwe kabusha. 14
5:14
Ezra 1:8
6:5
Waze wakhulula ngisho netimphahla tegolide netesiliva Nebukhadnezari labetitsetse ethempelini eJerusalema watimikisa khona lena ethempelini eBhabhulona.

“ ‘Khuresi, inkhosi, watinika indvodza lekwakutsiwa nguSheshbasari, labesayibeke kutsi ibe ngumbusi, 15wayitjela watsi: “Tsatsa letimphahla uhambe nato ufike utibeke ethempelini eJerusalema; wakhe kabusha indlu yaNkulunkulu endzaweni yayo.” 16Ngako loSheshbasari waya lapho wafike wabeka tisekelo tendlu yaNkulunkulu eJerusalema. Kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla seloku liyakhiwa, kodvwa noko lisengakapheli.’

17“Ngako-ke nakukuhle enkhosini, ake kuphenyisiswe emilandvweni yebukhosi eBhabhulona kutewutfolakala kahle kutsi Khuresi, inkhosi, wawukhipha ngempela yini lomtsetfo wekutsi yakhiwe kabusha lendlu yaNkulunkulu eJerusalema. Inkhosi itawube seyiyasatisa sincumo sayo ngalendzaba.”

6

Kutfolakala kwemtsetfo waKhuresi

61Dariyusi, inkhosi, wakhipha umtsetfo wekuphenyisisa etindlini tekugcina imilandvo yebukhosi eBhabhulona. 2Kodvwa kwaze kwatfolakala incwadzi legocotiwe edolobheni lase-Ekbatana eveni laseMediya, lekwakubhalwe naku kuyo:

“Umbiko lobhaliwe wekukhumbula ingcikitsi yendzaba:

3

6:3
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1
“Ngemnyaka wekucala wekubusa kwenkhosi Khuresi, inkhosi yakhipha umtsetfo macondzana nelithempeli laNkulunkulu eJerusalema lowatsi: ‘Lithempeli alakhiwe kabusha, khona litewuba yindzawo yekwenta iminikelo, netisekelo talo atakhiwe. Lifanele libe ngemamitha langaba ngema-27 kuphakama, nemamitha langaba ngema-27 bubanti, 4
6:4
1 Khos. 6:36
libe nemigca lemitsatfu yematje lamakhulu, ube munye wetingodvo. Tindleko takhona tiyawukhokhelwa sikhwama sebukhosi. 5
6:5
Ezra 1:7
5:14
Lokunye, timphahla tegolide netesiliva tendlu yaNkulunkulu, letatitsetfwe nguNebukhadnezari ethempelini eJerusalema watimikisa eBhabhulona, kufanele tincandzekiswe tibuyiselwe etindzaweni tato ethempelini eJerusalema, tibekwe endlini yaNkulunkulu.’ ”

Dariyusi ukhipha umtsetfo kutsi umsebenti uchubeke

6

6:6
Ezra 5:3
Dariyusi wabe sewubhala incwadzi leyayiyimphendvulo, watsi:

“KuThathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi, kanye netiphatsimandla talelo live.

“Sukani lapho ethempelini. 7Ningacali niphazamise umsebenti welithempeli laNkulunkulu. Yekelani umbusi wemaJuda kanye nebaholi bemaJuda bachubeke nekuyakha kabusha lendlu yaNkulunkulu kuleyo ndzawo yayo.

8“Ngetulu kwaloko ngishaya umtsetfo kutsi nibasite labo baholi bemaJuda ekwakheni lendlu yaNkulunkulu.

“Tindleko talamadvodza titawukhokhelwa ngalokugcwele esikhwameni sebukhosi, semtselo lophuma eNshonalanga Yufrathe, khona lomsebenti ungetiwuma. 9Konkhe lokudzingekako, tinkunzana, netihhanca, nemazinyane etimvu lamadvuna emnikelo wekushiswa kuNkulunkulu wasezulwini, nakolo, neluswayi, neliwayini, nemafutsa, njengobe kucele baphristi eJerusalema, kufanele kunikelwe onkhe emalanga kungapholoti, 10khona batewunikela imihlatjelo lejabulisako kuNkulunkulu wasezulwini, kuthandazelwe inkhosi nemadvodzana ayo kutsi konkhe kubahambele kahle.

11“Ngetulu kwaloko ngishaya umtsetfo kutsi lowo loyakuwugucula lomtsetfo kuyawufutwa likabha endlini yakhe, licijwe nganhlanye bese ugwazwa ngalo. Indlu yakhe shangatsi ingentiwa ibe yincumbi yemfucuta. 12Shangatsi Nkulunkulu, lowente kutsi Libito lakhe lihlale lapho, angacitsa nome nguyiphi inkhosi nome sive lesiphakamisa sandla sekugucula lomtsetfo nome sekubhubhisa lelithempeli leliseJerusalema.

“Ngimi Dariyusi lokhiphe lomtsetfo. Kufanele wentiwe ngenkhutsalo yonkhe.”

Kunikelwa kwelithempeli

13Ngenca yalomtsetfo lowase ukhishwe nguDariyusi, inkhosi, boThathenayi, umbusi waseNshonalanga Yufrathe, naShethari Boznayi kanye nebangani babo, bachubeka nekuwugcina. 14

6:14
Ezra 5:1
Ngako baholi bemaJuda bachubeka nekwakha nekunotsa, bashunyayelwa nguHagayi, umphrofethi, kanye naZakhariya wesitukulwane sa-Ido. Lithempeli bacedza kulakha ngekwemyalo waNkulunkulu wema-Israyeli nangekulandzela imitsetfo leyayishaywe nguKhuresi, naDariyusi, kanye na-Athazeksesi, emakhosi asePheresiya. 15Lithempeli lacedvwa ngelilanga lesitsatfu enyangeni ya-Adari, ngemnyaka wesitfupha ekubuseni kwaDariyusi, inkhosi.

16Bantfu baka-Israyeli, baphristi nemaLevi kanye nabo bonkhe lababetfunjiwe, bagubha umkhosi wekuvula indlu yaNkulunkulu ngekujabula. 17

6:17
Num. 7:10
Ezra 8:35
Ekuvulweni kwalendlu banikela ngetinkunzi letilikhulu, nangetihhanca letingema-200, nangemazinyane etimvu langema-400. Banikela nangetiphongo letili-12, kutsi tibe ngumnikelo wesono, nguleso naleso simele sinye sive sema-Israyeli. 18
6:18
Num. 3:6
8:9
Babeka baphristi ngabolonina, babeka nemaLevi ngetigaba tawo, balungiselelwa kukhonta Nkulunkulu eJerusalema, macondzana naloko lokwakubhalwe encwadzini yemtsetfo waMosi.

LiPhasika

19

6:19
Eks. 12:6
Ngelilanga leli-14 enyangeni yekucala, labatfunjwa bagubha umkhosi weliPhasika. 20Baphristi nemaLevi base batihlambululile, sebahlanteke bonkhe ngekwemtsetfo. EmaLevi ahlaba lizinyane leliPhasika alihlabela bonkhe batfunjwa, nabomnakabo baphristi, atihlabela nawo. 21Ngako ema-Israyeli labebuye ekutfunjweni alidla, akanye nabo bonkhe lababetehlukanisele batigcina bangete benta tintfo letingcolile letatentiwa ngulaba betive lababebomakhelwane babo, khona batewufunisisa Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 22Batsatsa emalanga lasikhombisa bagubha uMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso, ngobe Simakadze abebajabulisile ngekugucula simo senkhosi yase-Asiriya, yaze yabasita ekwakheni indlu yaSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli.