Siswati 1996 (SWA96)
2

Luhla lwalabo lababuya ekutfunjweni

(Neh. 7:4-73)

21

2:1
Ezra 8:1
Neh. 7:5
Laba bantfu besifundza lababuya besuka ekutfunjweni, lababetfunjwe nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, wabatfumbela eBhabhulona. Babuyela eJerusalema nakaJuda, nguloyo naloyo edolobheni lakubo. 2Befika naZerubhabheli, naJeshuwa, naNehemiya, naSeraya, naRelaya, naModekhayi, naBilshani, naMisperethi, naBikvayi, naRehumi, naBhana.

Luhla lwemadvodza esive saka-Israyeli bekungulawa:

3titukulwane takaPharoshi tatiti-2 172,

4titukulwane takaShefathiya tatingema-372,

5titukulwane taka-Ara tatingema-775,

6titukulwane takaPhahathi Mowabi,

ngeluhlanga lwakaJeshuwa nakaJowabe, tatiti-2 812,

7titukulwane taka-Elamu tatiyi-1 254,

8titukulwane takaZathu tatingema-945,

9titukulwane takaZakhayi tatingema-760,

10titukulwane takaBani tatingema-642,

11titukulwane takaBebayi tatingema-623,

12titukulwane taka-Azgadi tatiyi-1 222,

13titukulwane taka-Adonikamu tatingema-666,

14titukulwane takaBikvayi tatiti-2 056,

15titukulwane taka-Adini tatingema-454,

16titukulwane taka-Ateri, ngaHezekiya, tatingema-98,

17titukulwane takaBhezayi tatingema-323,

18titukulwane takaJora tatili-112,

19titukulwane takaHashumi tatingema-223,

20netitukulwane takaGibhari letatingema-95.

21Emadvodza labewekudzabuka eBhetlehema abeli-123,

22emadvodza aseNethofa abengema-56.

23Emadvodza ase-Anathothi abeli-128,

24emadvodza ase-Azmavethi abengema-42,

25emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu,NgesiHebheru “Khiriyathi Arimu”

naseKhefira naseBherothi abengema-743,

26emadvodza aseRama naseGeba abengema-621,

27emadvodza aseMikmashi abeli-122,

28emadvodza aseBetheli nase-Ayi abengema-223,

29emadvodza aseNebo abengema-52,

30emadvodza aseMagbishi abeli-156,

31emadvodza ase-Elamu lenye abeyi-1 254,

32emadvodza aseHarimi abengema-320,

33emadvodza aseLodi, naseHadidi, nase-Ono abengema-725,

34emadvodza aseJerikho abengema-345,

35nemadvodza aseSena abeti-3 630.

36Baphristi bona:

bekutitukulwane takaJedaya ngemndeni waJeshuwa, babengema-973,

37titukulwane taka-Imeri tatiyi-1 052,

38titukulwane takaPhashuri tatiyi-1 247,

39netitukulwane takaHarimi letatiyi-1 017.

40EmaLevi wona:

bekutitukulwane takaJeshuwa netakaKhadmiyeli,

ngeluhlanga lwaHodaviya, abengema-74.

41Bahlabeli bona:

bekutitukulwane taka-Asafa, babeli-128.

42Bomahlalesangweni belithempeli bona:

bekutitukulwane takaShalumi,

netaka-Ateri, netakaThalmoni, netaka-Akhubi,

netakaHatita, netakaShobayi, babeli-139.

43Tisebenti telithempeli tona:

bekutitukulwane takaSiha, netakaHasufa, netakaThabhayothi,

44netakaKherosi, netakaSiyaha, netakaPhadoni,

45netakaLebana, netakaHagabha, netaka-Akhubi,

46netakaHagabi, netakaShalmayi, netakaHanana,

47netakaGideli, netakaGahari, netakaReyaya,

48netakaResini, netakaNekoda, netakaGazamu,

49netaka-Uza, netakaPhaseya, netakaBhesayi,

50netaka-Asna, netakaMeyunimu, netakaNefusimu,

51netakaBakbuki, netakaHakufa, netakaHahuri,

52netakaBasluthi, netakaMehida, netakaHasha,

53netakaBhakosi, netakaSisera, netakaThema,

54netakaNesiya kanye netakaHatifa.

55Titukulwane tetisebenti takaSolomoni tona:

bekutitukulwane takaSothayi,

netakaHasoferethi, netakaPheruda,

56netakaJala, netakaDakhoni, netakaGideli,

57netakaShefathiya, netakaHathili,

netakaPhokerethi Sebayimi kanye netaka-Ami.

58Tisebenti telithempeli kanye netitukulwane

tetisebenti takaSolomoni betingema-392.

59Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri, kodvwa noko abazange bakwati kuchaza kutsi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini:

60Titukulwane takaDelaya, netakaThobiya

kanye netakaNekoda tatingema-652.

61

2:61
2 Sam. 19:31
Kulaba labanye baphristi:

Bekutitukulwane takaHabaya,

netakaHakhosi kanye netakaBhazilayi,

indvodza leyayitsetse indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi,

yase ibitwa ngelibito lakhe.

62Laba bafunisisa imilandvo yemindeni yabo, kodvwa abazange bayitfole; ngaleso sizatfu abazange babalwa kanye nebaphristi, batsatfwa ngekutsi bangcolile ngekwemtsetfo. 63

2:63
Eks. 28:30
Num. 27:21
Umbusi wabayala kutsi bangadli nome kunye kwalokudla kwekunikelwa, kuze kube nemphristi wekukhonta nge-Urimu neThumimu.“Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili letatisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu, atatiwa kutsi tatinjani

64Sebabonkhe labancandzeka babeti-42 360, 65ngaphandle kwetisebenti letidvuna naletisikati letatiti-7 337; ngetulu kwabo bekunebahlabeli labadvuna nalabasikati lababengema-200. 66Babenemahhashi langema-736, neminyuzi lengema-245, 67nemakamela langema-435 kanye netimbongolo letatiti-6 720.

68Batsi nabefika endlini yaSimakadze eJerusalema, labanye baholi bemindeni bakhipha iminikelo yesihle ekwakhiweni kabusha kwendlu yaSimakadze lapho yayime khona. 69Banikela ngekwemandla abo esikhwameni salomsebenti, kwaba ngemakhilogremu labengaba ngema-500 egolide, nemakhilogremu labengaba ti-2 800 esiliva kanye netingubo tebaphristi letatilikhulu.

70Baphristi, nebaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni belithempeli kanye netisebenti bavele bacaba, bakha emadolobha abo kanye nalaba labanye bantfu, kanjalo nema-Israyeli lamanye ahlala emadolobheni awo.

3

Kucalwa kwenkonzo futsi

31

3:1
Khu. 20:1
Neh. 8:1
Ngenyanga yesikhombisa sive saka-Israyeli sase sitintile sihleti emadolobheni aso; sonkhe sive sahlangana saba njengemuntfu munye eJerusalema. 2
3:2
Lev. 6:9
Dut. 12:13
Mat. 1:12
Jeshuwa, umsa waJosadaki, nebaphristi labebabambisene nabo kanye naZerubhabheli, umsa waSalatiyeli, nalabebabambisene naye bacala kwakha lilati laNkulunkulu waka-Israyeli kutekushisa umhlatjelo etikwalo, njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, umuntfu waNkulunkulu. 3
3:3
Num. 28:3
Lite nome babesaba letive betibatungeletile, noko bachubeka bakha lilati esisekelweni salo, banikela ngemhlatjelo wekushiswa etikwalo kuSimakadze, ngisho imihlatjelo yekushiswa yasekuseni nantsambama. 4
3:4
Lev. 23:34
Num. 29:12
Bagubha uMkhosi wemaDlangala, njengobe kubhaliwe, kwentiwa yonkhe iminikelo yekushiswa lekwakufanele yentiwe ngalelo nangalelo langa. 5
3:5
Neh. 10:32
Emvakwaloko, base banikela ngeminikelo leshiswa samuku, lenikelwa njalo, nemihlatjelo yekwetfwasa kwenyanga kanye nayo yonkhe imihlatjelo leyayimiselwe kutsi yentiwe kuyo yonkhe imikhosi yaSimakadze, kanye naleyo leletselwa kutsi ibe ngimihlatjelo yesihle kuSimakadze. 6Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa bacala kunikela ngemnikelo wekushiswa kuSimakadze, nome sasisengakabekwa sisekelo selithempeli laSimakadze.

Kwakhiwa kabusha kwelithempeli kuyacala

7

3:7
2 Khr. 2:16
Base bakhipha imali bayinika bakhi nebabati, bapha bantfu baseSidoni naseThire kudla, nesinatfo kanye nemafutsa; babentela kutsi khona batekubaletsela tingodvo temisedari ngelwandle, kusuka eLebanoni kuye eJopha, njengobe bekusho Khuresi, inkhosi yasePheresiya.

8Ngenyanga yesibili emnyakeni wesibili befikile endlini yaNkulunkulu eJerusalema, Zerubhabheli, umsa waSalatiyeli, naJeshuwa, umsa waJosadaki, kanye nabomnakabo bonkhe lababesele, baphristi, nemaLevi, nabo bonkhe lababebuye eJerusalema baphuma ekutfunjweni, bacala kusebenta, babeka emaLevi labeneminyaka lengema-20 kuya etulu kutsi agcugcutele kwakhiwa kwendlu yaSimakadze. 9

3:9
Ezra 2:40
Jeshuwa, nemadvodzana akhe, nabomnakabo, naKhadmiyeli nemadvodzana akhe, lekutitukulwane taHodaviya,“Hodaviya” ngesiHebheru “Jehuda” lokusho kutsi “Juda” kanye nemadvodzana aHenadadi, nemadvodzana abo, kanye nabomnakabo, baLevi bonkhe, bahlangana bagcugcutela labo bebakha indlu yaNkulunkulu.

10

3:10
2 Khr. 29:25
Batsi kube bakhi babeke sisekelo selithempeli laSimakadze, baphristi lababegcoke tembatfo tabo, baphetse emacilongo, bakanye nemaLevi, emadvodzana a-Asafa, labephetse bokhencekhence, bonkhe bema ngabolonina balungela kudvumisa Simakadze, njengobe kwakuvele kwahlelwa nguDavide, inkhosi yema-Israyeli. 11
3:11
2 Khr. 5:13
7:3
Hla. 136:1
Badvumisa, babonga ngekuhlabela kuSimakadze, batsi:

“Ulungile; umusa wakhe ku-Israyeli

uyakuma kuze kube phakadze.”

Bonkhe bantfu bamemeta kakhulu badvumisa Nkulunkulu, ngobe sisekelo sendlu yaSimakadze sasesibekiwe. 12

3:12
Hag. 2:2
Kodvwa bonkhe baphristi, nebaLevi labadzala kanye nebaholi bemindeni, lababebone lithempeli lakucala, bakhala badzindza sililo, nababona sisekelo salelithempeli sesibekwa, kantsi laba labanye bebamemeta bajabulile. 13Kute labengenta umehluko emkhatsini wekutsi lomsindvo wawuwekujabula yini nome wawuwekukhala, ngobe bantfu benta umsindvo lomkhulu kakhulu. Lomsindvo wevakala khashane.

4

Labaphambene nekwakhiwa kabusha kwelithempeli

41Tatsi kube titsa tebakaJuda nebakaBhenjamini tive kutsi labantfu labebatfunjiwe bese balakha kabusha lithempeli laSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, 2

4:2
2 Khos. 17:24
teta kuZerubhabheli nakubaholi bemindeni, tafike tatsi: “Sicela kunisita kulokwakha, ngobe njengani, natsi sifuna loNkulunkulu wenu. Tsine besisolo sinikela kuye kusukela ngesikhatsi sa-Esahadoni, inkhosi yase-Asiriya, lowasiletsa lapha.”

3

4:3
Ezra 1:3
5:13
Kodvwa Zerubhabheli, naJeshuwa, kanye nebaholi labanye bemindeni yaka-Israyeli baphendvula batsi: “Aninanhlanganyelo natsi ekwakheni lithempeli laNkulunkulu wetfu. Ngitsi kuphela lesitawulakha silakhele Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, njengobe Khuresi, inkhosi yasePheresiya, isiyalile.”

4Kwatsi tonkhe tive letatibomakhelwane babo tacala kubajabhisa nekubesabisa ngekwakha.Nome “tabahlupha basachubeka nekwakha” 5Badizela letinye tiphatsimandla tembuso kutsi tiyigongonye yonkhe imitamo yekwakha sonkhe sikhatsi sekubusa kwaKhuresi, inkhosi yasePheresiya, kwaze kwaba sikhatsi sekubusa kwaDariyusi, inkhosi yasePheresiya.

Kumelana nemsebenti wekwakha ngesikhatsi sa-Athazeksesi

6Ekucaleni kwekubusa kwaZeksesi,NgesiHebheru “Ahashiveroshi” uke abhalwe ngekutsi “Zeksesi” inkhosi, letitsa tabhala phansi tibeka sive sakaJuda nebantfu baseJerusalema licala.

7Kwaphindza futsi ngesikhatsi sekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yasePheresiya, boBishlamu, naMithredathi, naThabeyali kanye nebangani babo babhalela Athazeksesi incwadzi. Lencwadzi yayibhalwe ngelulwimi lwesi-Aramu,Kusukela ku 4:8 kuve ku 6:18 kubhalwe ngesi-Aramu yase iyahunyushwa.Nome “Lencwadzi yayibhalwe ngelulwimi lwesi-Aramu nangesandla sesi-Aramu”

8Rehumi, indvuna, kanye naShimshayi, labengumabhalane, babhala incwadzi ngeJerusalema bayitfumela ku-Athazeksesi, inkhosi, itsi:

9“Lencwadzi iphuma kuRehumi, indvuna, naShimshayi longumabhalane, kanye nakubangani babo, behluleli kanye netiphatsimandla letibengamele baseTripholisi, nebasePheresiya, nebase-Ereki,Nome “tiphatsimandla, timantji, nabolusibalukhulu labebaphetse base-Ereki” kanye nebaseBhabhulona, nema-Elamu aseSusa, 10nalabanye AshubaniphaliNgesi-Aramu “Osnapheri” uke abhalwe ngekutsi “Ashubaniphali” lomkhulu nalohloniphekile labatfumba wababeka kutsi bakhe edolobheni laseSamariya nakuletinye tindzawo ngaseNshonalanga neYufrathe.”

11Nayi-ke inkhulumo leyayibhalwe kulencwadzi:

“Iya ku-Athazeksesi, inkhosi.

“Iphuma etincekwini takho letingemadvodza lakhe eNshonalanga Yufrathe:

12“Inkhosi kufanele yati kutsi lamaJuda lafike lapha, esuka lapho kuwe asaye eJerusalema kuyewulakha kabusha lelidolobha lelibi nalelihlubukako. Balwakha kabusha lubondza, kantsi nesisekelo bayasivusetela.

13“Ngetulu kwaloko inkhosi kufanele yati kutsi nangabe lakhiwa lelidolobha nelubondza lwalo luvusetelwa, kute imitselo, netetfulo, nentsela letawuphindze ikhishwe, netimali tasebukhosini titawuphela. 14Njengobe manje singaphansi kwenkhosi singafuni nekutsi sibone bukhosi bentelwa phansi, ngiko sitfumele lelivi kutakwatisa inkhosi ngaloko, 15khona utawuke uphenyisise emilandvweni yabokhokho bakho. Kuleyo ndzawo utawukhandza kutsi lelidolobha linenkhani, liluhlupho emakhosini kusukela endvulo. Bantfu balo kulukhuni kubabusa. Nguko nje labhujiswa lelidolobha. 16Siyayatisa inkhosi kutsi nangabe lakhiwa kabusha lelidolobha, nangabe futsi nalo lolubondza lwakhiwa kabusha, itawusala yodvwana, ingasenalutfo lapha eNshonalanga Yufrathe.”

17Inkhosi yatfumela imphendvulo yayo leyayibhalwe kanje:

“Lencwadzi ibhalelwe Rehumi, indvuna, naShimshayi, mabhalane, kanye nabo bonkhe labahambisana nabo labahlala eSamariya nakuso sonkhe sifundza saseNshonalanga Yufrathe. Ngiyanibingelela.

18“Lencwadzi leningibhalele yona ifundvwe yahunyushwa lapha embikwami. 19Ngivele ngakhipha umtsetfo kutsi kuphenyisiswe, kwatfolakala kutsi vele lelidolobha linemlandvo lomudze wekuhlubuka emakhosi. Bekuyindzawo yekuhlubuka nekuphambana nembuso. 20

4:20
1 Khos. 4:21
IJerusalema beyinemakhosi lanemandla kakhulu, abusa lonkhe leli lelingaseNshonalanga Yufrathe, imitselo, netetfulo kanye nentsela bekukhishwa kuwo. 21Ngako khiphani umlayeto nitjele lawo madvodza kutsi ayekele lowo msebenti, khona lelo dolobha lingetikwakhiwa, kuze kuphume lomunye umtsetfo kimi. 22Caphelani niyinakisise lendzaba. Lolusongo ningaluvumeli kutsi lube yingoti ebukhosini.”

23Yatsi kube lencwadzi ya-Athazeksesi, inkhosi, ifundzelwe Rehumi, naShimshayi, labengumabhalane, kanye nebangani babo, bavele basukumela etulu balibangisa kuwo emaJuda labeseJerusalema bayakuwaphocelela ngenkhani kutsi ayekele.

Kusukela phansi futsi kwakhiwa kwelithempeli

24Ngako umsebenti wekwakha indlu yaNkulunkulu eJerusalema wema, kwaze kwaba ngumnyaka wesibili wekubusa kwaDariyusi, inkhosi yasePheresiya.