Siswati 1996 (SWA96)
3

Kucalwa kwenkonzo futsi

31

3:1
Khu. 20:1
Neh. 8:1
Ngenyanga yesikhombisa sive saka-Israyeli sase sitintile sihleti emadolobheni aso; sonkhe sive sahlangana saba njengemuntfu munye eJerusalema. 2
3:2
Lev. 6:9
Dut. 12:13
Mat. 1:12
Jeshuwa, umsa waJosadaki, nebaphristi labebabambisene nabo kanye naZerubhabheli, umsa waSalatiyeli, nalabebabambisene naye bacala kwakha lilati laNkulunkulu waka-Israyeli kutekushisa umhlatjelo etikwalo, njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, umuntfu waNkulunkulu. 3
3:3
Num. 28:3
Lite nome babesaba letive betibatungeletile, noko bachubeka bakha lilati esisekelweni salo, banikela ngemhlatjelo wekushiswa etikwalo kuSimakadze, ngisho imihlatjelo yekushiswa yasekuseni nantsambama. 4
3:4
Lev. 23:34
Num. 29:12
Bagubha uMkhosi wemaDlangala, njengobe kubhaliwe, kwentiwa yonkhe iminikelo yekushiswa lekwakufanele yentiwe ngalelo nangalelo langa. 5
3:5
Neh. 10:32
Emvakwaloko, base banikela ngeminikelo leshiswa samuku, lenikelwa njalo, nemihlatjelo yekwetfwasa kwenyanga kanye nayo yonkhe imihlatjelo leyayimiselwe kutsi yentiwe kuyo yonkhe imikhosi yaSimakadze, kanye naleyo leletselwa kutsi ibe ngimihlatjelo yesihle kuSimakadze. 6Ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa bacala kunikela ngemnikelo wekushiswa kuSimakadze, nome sasisengakabekwa sisekelo selithempeli laSimakadze.

Kwakhiwa kabusha kwelithempeli kuyacala

7

3:7
2 Khr. 2:16
Base bakhipha imali bayinika bakhi nebabati, bapha bantfu baseSidoni naseThire kudla, nesinatfo kanye nemafutsa; babentela kutsi khona batekubaletsela tingodvo temisedari ngelwandle, kusuka eLebanoni kuye eJopha, njengobe bekusho Khuresi, inkhosi yasePheresiya.

8Ngenyanga yesibili emnyakeni wesibili befikile endlini yaNkulunkulu eJerusalema, Zerubhabheli, umsa waSalatiyeli, naJeshuwa, umsa waJosadaki, kanye nabomnakabo bonkhe lababesele, baphristi, nemaLevi, nabo bonkhe lababebuye eJerusalema baphuma ekutfunjweni, bacala kusebenta, babeka emaLevi labeneminyaka lengema-20 kuya etulu kutsi agcugcutele kwakhiwa kwendlu yaSimakadze. 9

3:9
Ezra 2:40
Jeshuwa, nemadvodzana akhe, nabomnakabo, naKhadmiyeli nemadvodzana akhe, lekutitukulwane taHodaviya,“Hodaviya” ngesiHebheru “Jehuda” lokusho kutsi “Juda” kanye nemadvodzana aHenadadi, nemadvodzana abo, kanye nabomnakabo, baLevi bonkhe, bahlangana bagcugcutela labo bebakha indlu yaNkulunkulu.

10

3:10
2 Khr. 29:25
Batsi kube bakhi babeke sisekelo selithempeli laSimakadze, baphristi lababegcoke tembatfo tabo, baphetse emacilongo, bakanye nemaLevi, emadvodzana a-Asafa, labephetse bokhencekhence, bonkhe bema ngabolonina balungela kudvumisa Simakadze, njengobe kwakuvele kwahlelwa nguDavide, inkhosi yema-Israyeli. 11
3:11
2 Khr. 5:13
7:3
Hla. 136:1
Badvumisa, babonga ngekuhlabela kuSimakadze, batsi:

“Ulungile; umusa wakhe ku-Israyeli

uyakuma kuze kube phakadze.”

Bonkhe bantfu bamemeta kakhulu badvumisa Nkulunkulu, ngobe sisekelo sendlu yaSimakadze sasesibekiwe. 12

3:12
Hag. 2:2
Kodvwa bonkhe baphristi, nebaLevi labadzala kanye nebaholi bemindeni, lababebone lithempeli lakucala, bakhala badzindza sililo, nababona sisekelo salelithempeli sesibekwa, kantsi laba labanye bebamemeta bajabulile. 13Kute labengenta umehluko emkhatsini wekutsi lomsindvo wawuwekujabula yini nome wawuwekukhala, ngobe bantfu benta umsindvo lomkhulu kakhulu. Lomsindvo wevakala khashane.