Siswati 1996 (SWA96)
2

Luhla lwalabo lababuya ekutfunjweni

(Neh. 7:4-73)

21

2:1
Ezra 8:1
Neh. 7:5
Laba bantfu besifundza lababuya besuka ekutfunjweni, lababetfunjwe nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, wabatfumbela eBhabhulona. Babuyela eJerusalema nakaJuda, nguloyo naloyo edolobheni lakubo. 2Befika naZerubhabheli, naJeshuwa, naNehemiya, naSeraya, naRelaya, naModekhayi, naBilshani, naMisperethi, naBikvayi, naRehumi, naBhana.

Luhla lwemadvodza esive saka-Israyeli bekungulawa:

3titukulwane takaPharoshi tatiti-2 172,

4titukulwane takaShefathiya tatingema-372,

5titukulwane taka-Ara tatingema-775,

6titukulwane takaPhahathi Mowabi,

ngeluhlanga lwakaJeshuwa nakaJowabe, tatiti-2 812,

7titukulwane taka-Elamu tatiyi-1 254,

8titukulwane takaZathu tatingema-945,

9titukulwane takaZakhayi tatingema-760,

10titukulwane takaBani tatingema-642,

11titukulwane takaBebayi tatingema-623,

12titukulwane taka-Azgadi tatiyi-1 222,

13titukulwane taka-Adonikamu tatingema-666,

14titukulwane takaBikvayi tatiti-2 056,

15titukulwane taka-Adini tatingema-454,

16titukulwane taka-Ateri, ngaHezekiya, tatingema-98,

17titukulwane takaBhezayi tatingema-323,

18titukulwane takaJora tatili-112,

19titukulwane takaHashumi tatingema-223,

20netitukulwane takaGibhari letatingema-95.

21Emadvodza labewekudzabuka eBhetlehema abeli-123,

22emadvodza aseNethofa abengema-56.

23Emadvodza ase-Anathothi abeli-128,

24emadvodza ase-Azmavethi abengema-42,

25emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu,NgesiHebheru “Khiriyathi Arimu”

naseKhefira naseBherothi abengema-743,

26emadvodza aseRama naseGeba abengema-621,

27emadvodza aseMikmashi abeli-122,

28emadvodza aseBetheli nase-Ayi abengema-223,

29emadvodza aseNebo abengema-52,

30emadvodza aseMagbishi abeli-156,

31emadvodza ase-Elamu lenye abeyi-1 254,

32emadvodza aseHarimi abengema-320,

33emadvodza aseLodi, naseHadidi, nase-Ono abengema-725,

34emadvodza aseJerikho abengema-345,

35nemadvodza aseSena abeti-3 630.

36Baphristi bona:

bekutitukulwane takaJedaya ngemndeni waJeshuwa, babengema-973,

37titukulwane taka-Imeri tatiyi-1 052,

38titukulwane takaPhashuri tatiyi-1 247,

39netitukulwane takaHarimi letatiyi-1 017.

40EmaLevi wona:

bekutitukulwane takaJeshuwa netakaKhadmiyeli,

ngeluhlanga lwaHodaviya, abengema-74.

41Bahlabeli bona:

bekutitukulwane taka-Asafa, babeli-128.

42Bomahlalesangweni belithempeli bona:

bekutitukulwane takaShalumi,

netaka-Ateri, netakaThalmoni, netaka-Akhubi,

netakaHatita, netakaShobayi, babeli-139.

43Tisebenti telithempeli tona:

bekutitukulwane takaSiha, netakaHasufa, netakaThabhayothi,

44netakaKherosi, netakaSiyaha, netakaPhadoni,

45netakaLebana, netakaHagabha, netaka-Akhubi,

46netakaHagabi, netakaShalmayi, netakaHanana,

47netakaGideli, netakaGahari, netakaReyaya,

48netakaResini, netakaNekoda, netakaGazamu,

49netaka-Uza, netakaPhaseya, netakaBhesayi,

50netaka-Asna, netakaMeyunimu, netakaNefusimu,

51netakaBakbuki, netakaHakufa, netakaHahuri,

52netakaBasluthi, netakaMehida, netakaHasha,

53netakaBhakosi, netakaSisera, netakaThema,

54netakaNesiya kanye netakaHatifa.

55Titukulwane tetisebenti takaSolomoni tona:

bekutitukulwane takaSothayi,

netakaHasoferethi, netakaPheruda,

56netakaJala, netakaDakhoni, netakaGideli,

57netakaShefathiya, netakaHathili,

netakaPhokerethi Sebayimi kanye netaka-Ami.

58Tisebenti telithempeli kanye netitukulwane

tetisebenti takaSolomoni betingema-392.

59Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri, kodvwa noko abazange bakwati kuchaza kutsi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini:

60Titukulwane takaDelaya, netakaThobiya

kanye netakaNekoda tatingema-652.

61

2:61
2 Sam. 19:31
Kulaba labanye baphristi:

Bekutitukulwane takaHabaya,

netakaHakhosi kanye netakaBhazilayi,

indvodza leyayitsetse indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi,

yase ibitwa ngelibito lakhe.

62Laba bafunisisa imilandvo yemindeni yabo, kodvwa abazange bayitfole; ngaleso sizatfu abazange babalwa kanye nebaphristi, batsatfwa ngekutsi bangcolile ngekwemtsetfo. 63

2:63
Eks. 28:30
Num. 27:21
Umbusi wabayala kutsi bangadli nome kunye kwalokudla kwekunikelwa, kuze kube nemphristi wekukhonta nge-Urimu neThumimu.“Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili letatisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu, atatiwa kutsi tatinjani

64Sebabonkhe labancandzeka babeti-42 360, 65ngaphandle kwetisebenti letidvuna naletisikati letatiti-7 337; ngetulu kwabo bekunebahlabeli labadvuna nalabasikati lababengema-200. 66Babenemahhashi langema-736, neminyuzi lengema-245, 67nemakamela langema-435 kanye netimbongolo letatiti-6 720.

68Batsi nabefika endlini yaSimakadze eJerusalema, labanye baholi bemindeni bakhipha iminikelo yesihle ekwakhiweni kabusha kwendlu yaSimakadze lapho yayime khona. 69Banikela ngekwemandla abo esikhwameni salomsebenti, kwaba ngemakhilogremu labengaba ngema-500 egolide, nemakhilogremu labengaba ti-2 800 esiliva kanye netingubo tebaphristi letatilikhulu.

70Baphristi, nebaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni belithempeli kanye netisebenti bavele bacaba, bakha emadolobha abo kanye nalaba labanye bantfu, kanjalo nema-Israyeli lamanye ahlala emadolobheni awo.