Siswati 1996 (SWA96)
9

Umthandazo wa-Ezra ngekutsatsana kwemaJuda nebetive

91Emvakwekutsi konkhe loku kwentiwe, baholi beta kimi bafike batsi: “Sive saka-Israyeli kanye nebaphristi nemaLevi, asikatehlukanisi kuletive letibomakhelwane: emaKhenani, nemaHethi, nemaPheresi, nemaJebhusi, nema-Amoni, nemaMowabi, nemaGibhithe kanye nema-Amori letenta lokunengekako. 2

9:2
Eks. 34:15
Dut. 7:3
Khu. 3:6
Batsetse lamanye emadvodzakati ato bawenta bafati babo, baze batsatsela nemadvodzana abo bafati kuto, bahlanganisa sive lesingcwele kanye netive letakhelene naso. Labaholi netindvuna bavele baba bekucala ekuphileni imphilo yekungetsembeki.”

3Ngatsi kube ngikuve loko, ngaklebhula ingubo nesembatfo sami, ngahhula tinwele tami nesilevu sami, ngahlala phansi ngijabhile. 4Kwatsi bonkhe labatfutfumeliswa ngemavi aNkulunkulu wema-Israyeli bahlangana ndzawonye bangitungeleta ngenca yalokungetsembeki kwalabatfunjwa. Mine ngahlala khona lapho ngijabhile, kwaze kwaba sikhatsi semhlatjelo wakusihlwa.

5Kwatsi ngesikhatsi semhlatjelo wakusihlwa, ngasukuma lapho ekujabheni kwami, ingubo nesembatfo sami kudzabukile, ngaguca ngemadvolo tandla tami tivulekile embikwaSimakadze Nkulunkulu wami, 6

9:6
Gen. 18:20
2 Khr. 28:9
Hla. 38:4
Dan. 9:6
ngathandaza ngatsi: “Maye, Nkulunkulu wami, ngijabhile kakhulu futsi nginemahloni kutsi ngingaphakamisela kanjani buso bami kuwe, Nkulunkulu wami, ngobe tono tetfu setiphakeme kakhulu tengama tinhloko tetfu, nebubi betfu sebufikele emazulwini. 7Kusukela etikhatsini tabokhokho kuze kube ngumanje, bubi betfu bebuvele bubukhulu. Ngenca yetono tetfu, tsine nemakhosi etfu nebaphristi betfu besibantfu bekubulawa ngenkemba nekutfunjwa, nekuphangwa kanye nekwentelwa phansi etandleni temakhosi etive, njengobe kusenjalo lamuhla.

8“Kodvwa nyalo, kulesikhashana, Simakadze Nkulunkulu wetfu ubenemusa ngekutsi asishiyele insali nekutsi asinike siphephelo endzaweni yakhe lengcwele, ngako Nkulunkulu wetfu ukhanyisa emehlo etfu asinike nekukhululeka lokuncane ekuboshweni kwetfu. 9Nome sitigcili nje, Nkulunkulu wetfu akasilahli ekuboshweni kwetfu. Usentele sihawu emehlweni emakhosi asePheresiya, ngekutsi usiphe kuphila lokusha kutsi sakhe kabusha indlu yaNkulunkulu wetfu nekutsi sivusetele tibondza tayo, waphindze wasipha lubondza lwekuvikeleka kaJuda naseJerusalema.

10“Kodvwa nyalo, Nkulunkulu wetfu, singatsini nje emvakwaloku? Ngobe phela sesiyephulile imiyalo yakho, 11

9:11
Lev. 18:25
20:23
lowasinika yona ngetinceku takho baphrofethi ngesikhatsi utsi: ‘Lelive lenitawungena kulo kutsi libe lenu, live lese lingcoliswe kungcola kwetive talo. Letintfo letinengekako lenitentako setiligcwalise ngekungcola nebubi lelive kusuka ngala kwalo kuye ngale kwalo. 12
9:12
Dut. 7:2
23:6
Ngako-ke ningacali nivumele emadvodzakati enu kutsi atekwe ngemadvodzana ato, nemadvodzana enu angawateki emadvodzakati ato. Ningacali nome ngunini nitisekele emnotfweni wato, khona nitewucina nidle tintfo letimnandzi talelive, nilishiyele bantfwabenu kutsi litewuba lifa labo laphakadze naphakadze.’

13“Loko lokusehlele kungumphumela wetento tetfu letimbi, nelicala letfu lelikhulu, noko, Nkulunkulu wetfu, awukasijezisi njengalokufanele tono tetfu, sewuze wasinika nensali lefana nalena. 14Sitawuphindze futsi siyephule yini lemiyalo yakho ngekwendziselana naletive letenta tintfo letinengekako? Ungeke yini usitfukutselele kusibhubhisa, kubete ngisho nensali nome losindzako? 15Maye, Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, wena ulungile! Lamuhla sisele siyinsali. Lapha sisembikwakho ngenca yelicala letfu, noko kute nome munye longakhona kuma embikwakho.”

10

Licebo lekucedza kwendziselana nebetive

101Watsi Ezra asathandaza, avuma tono akhala, atijika phansi embikwendlu yaNkulunkulu, sicumbi lesikhulu sema-Israyeli, emadvodza, nebafati kanye nebantfwana sabutsana kuye samtungeleta. Naso sasikhala kakhulukati. 2Kwatsi Shekhaniya, umsa waJehiyeli, lomunye wetitukulwane ta-Elamu, wakhuluma ku-Ezra watsi: “Asiketsembeki kuNkulunkulu wetfu ngekutsi siteke bafati baletive letisitungeletile. Kodvwa nome kunjalo, lisekhona litsemba ka-Israyeli. 3Manje asente sivumelwane embikwaNkulunkulu wetfu kutsi sitewubancandzekisa bonkhe labafati nalabantfwana, njengobe lomholi wami eluleka kanye nalabo labesaba imiyalo yaNkulunkulu. Loko akwentiwe ngekulandzela umtsetfo. 4Sukuma, lendzaba isetandleni takho. Sitakusekela, ngako mani sibindzi, ukwente.”

5Ezra wasukuma, wafungisa baphristi, nemaLevi, nawo onkhe ema-Israyeli kutsi ente loko lekwase kunconyiwe. Bafunga. 6Ezra wesuka embikwendlu yaNkulunkulu, wahamba waya endlini yaJehohanani, umsa wa-Eliyashibi. Ngesikhatsi aselapho akazange adle kudla, akazange anatse ngisho nemanti, ngobe abechubeka nekulilela kungetsembeki kwalabatfunjwa.

7Kwaphuma livi lacondzana nabo bonkhe batfunjwa bakaJuda nebaseJerusalema kutsi bahlangane ndzawonye eJerusalema. 8

10:8
Lev. 27:28
Wonkhe longetutibonakalisa angakapheli emalanga lamatsatfu, tonkhe timphahla takhe titawudliwa, kuye ngesincumo setindvuna nebaholi, yena-ke utawube sewuyacitfwa emkhatsini walabatfunjwa.

9Kwatsi kungakapheli emalanga lamatsatfu, onkhe emadvodza akaJuda newakaBhenjamini ahlangana ndzawonye eJerusalema. Ngelilanga lema-20 enyangeni yemfica, bonkhe base bahleti ebaleni lelithempeli, bakhatsateke kakhulu ngalemvula leyayina, ikakhulu ngesimo salowo mhlangano.

10Ezra, umphristi, wasukuma wakhuluma kulabantfu, watsi: “Aniketsembeki; niteke bafati betive, nengeta bubi etikwebubi baka-Israyeli. 11Manje vumani tono tenu kuSimakadze, Nkulunkulu waboyihlo, nente intsandvo yakhe. Tehlukaniseni kuletive letinitungeletile nakulabafati betive.”

12Sonkhe sive saphendvula ngalivi linye, samemeta satsi: “Ucinisile! Kufanele sente njengobe usho. 13Kodvwa kunebantfu labanyenti lapha, kantsi futsi nelitulu liyana; ngako, singeke sikhone kuma lapha ngaphandle. Ngetulu kwaloko lendzaba ingeke icedvwe ngelilanga linye nome lamabili, ngobe sone kakhulu kuloko. 14Tindvuna tetfu atente lomsebenti esikhundleni salo lonkhe lelibandla. Kutawube sekutsi ngulowo nalowo kulamadolobha etfu loteke umfati wetive ete ngaleso sikhatsi lesibekiwe akanye nebaholi nebehluleli balelo dolobha, kuze kutsi intfukutselo leyesabekako yaNkulunkulu wetfu kulendzaba isuke kitsi.” 15Kwaba nguJonathani, umsa wa-Asaheli, naJahazeya, umsa waThikva, kuphela labaphambana nalesiphakamiso. Basekelwa nguMeshulamu naShabhethayi, umLevi.

16Ngako titfunywa tavele tenta njengobe kwakuphakanyisiwe. Ezra, umphristi, wakhetsa emadvodza labetinhloko temindeni, kwaba yindvodza yinye kulolo nakulolo lusendvo ngemabito awo. Ngelilanga lekucala enyangeni yelishumi bahlala phansi bahlolisisa lawo macala, 17kwatsi ngelilanga lekucala enyangeni yekucala babe sebacedzile kuhlolisisa ngawo onkhe lawo madvodza labeteke bafati betive.

Emadvodza labenebafati betive

18Lolu kwaba luhla lwemadvodza lwetitukulwane tebaphristi lababenebafati betive:

Etitukulwaneni takaJeshuwa, umsa waJosadaki, nabomnakabo bekuboMaseya, na-Eliyezeri, naJaribi kanye naGedaliya.

19Bonkhe bahlanganisa tandla tabo betsembisa kubacosha labo bafati babo; macondzana naleso sono sabo ngulowo nalowo wakhipha sihhanca, saba ngumnikelo welicala.

20Etitukulwaneni taka-Imeri bekuboHanani naZebadiya.

21Etitukulwaneni takaHarimu bekuboMaseya, na-Elija, naShemaya, naJehiyeli kanye na-Uziya.

22Etitukulwaneni takaPhashuri bekubo-Eliyoyenayi, naMaseya, na-Ishmayeli, naNethaneli, naJozabadi kanye na-Elasa.

23KumaLevi bekuboJozabadi, naShimeyi naKhelaya, lekwakunguKhelita, naPhethahiya, naJuda kanye na-Eliyezeri.

24Kubahlabeli bekungu-Eliyashibi.

Kubomahlalesangweni bekuboShalumi, naThelemi kanye na-Uri.

25Kulamanye ema-Israyeli: Etitukulwaneni takaPharoshi bekuboRamiya, naJiziya, naMalkhiya, naMiyamini, na-Eleyazare, naMalkhiya kanye naBhenaya.

26Etitukulwaneni taka-Elamu bekuboMathaniya, naZakhariya, naJehiyeli, na-Abdi, naJeremothi kanye na-Elija.

27Etitukulwaneni takaZathu bekubo-Eliyoyenayi, na-Eliyashibi, naMathaniya, naJeremothi, naZabadi kanye na-Aziza.

28Etitukulwaneni takaBebayi bekuboJehohanani, naHananiya, naZabhayi kanye na-Athlayi.

29Etitukulwaneni takaBani bekuboMeshulamu, naMaluki, na-Adaya, naJashubi, naSheyali kanye naJeremothi.

30Etitukulwaneni takaPhahathi Mowabi bekubo-Adna, naKhelali, naBhenaya, naMaseya, naMathaniya, naBesaleli, naBinuwi kanye naManase.

31Etitukulwaneni takaHarimi bekubo-Eliyezeri, na-Ishiya, naMalkhiya, naShemaya, naShimeyoni, 32naBhenjamini, naMaluki kanye naShemariya.

33Etitukulwaneni takaHashumi bekuboMathenayi, naMathatha, naZabadi, na-Elifeleti, naJeremayi, naManase kanye naShimeyi.

34Etitukulwaneni takaBani bekuboMadayi, na-Amramu, na-Uweli, 35naBhenaya, naBedeya, naKheluhi, 36naVaniya, naMeremothi, na-Eliyashibi, 37naMathaniya, naMathenayi kanye naJasu.

38Etitukulwaneni takaBinuwi bekuboShimeyi,“naJasu. 38 Etitukulwaneni takaBinuwi bekunguShimeyi” nome “naJasu, 38 naBani, naBinuwi naShimeyi” 39naShelemiya, naNathani, na-Adaya, 40naMaknadebayi, naShashayi, naSharayi, 41na-Azareli, naShelemiya, naShemariya, 42naShalumi, na-Amariya kanye naJosefa.

43Etitukulwaneni takaNebo bekuboJeyiyeli, naMathithiya, naZabadi, naZebina, naJadayi, naJoweli kanye naBhenaya.

44Bonkhe laba babeteke bafati betive, labanye babo base batele ngisho nebantfwana kulabafati.Nome “babacosha kanye nebantfwababo”