Siswati 1996 (SWA96)
1

Umtsetfo waKhuresi wekubuyisela emaJuda eJerusalema

11

1:1
2 Khr. 36:22
Jer. 25:12
29:10
Ngemnyaka wekucala wekubusa kwaKhuresi, inkhosi yasePheresiya, kuze kugcwaliseke livi laSimakadze lelakhulunywa nguJeremiya, Simakadze watsintsa inhlitiyo yaKhuresi, inkhosi yasePheresiya kutsi ente simemetelo kulo lonkhe lelingaphansi kwakhe, nekutsi asibhale phansi atsi:

2“Naku lokushiwo nguKhuresi, inkhosi yasePheresiya, utsi:

“ ‘Simakadze, Nkulunkulu welizulu, unginike yonkhe imibuso yemhlaba, wangiyala nekutsi ngimakhele lithempeli lakhe eJerusalema kulakaJuda. 3

1:3
Ezra 4:3
5:13
Hla. 76:1
Ngulowo nalowo wesive sakhe losemkhatsini wenu shangatsi Simakadze angaba naye, ahambe aye eJerusalema kaJuda, akhe lithempeli laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, Nkulunkulu loseJerusalema. 4Nakukhona umuntfu loyinsali yebatfunjwa lodzinga lusito ngekubuyela emuva, makhelwane wakhe akamsite. Kufanele labo bantfu basitwe ngesiliva, nangegolide, nangetimphahla, nangetifuyo kanye nangeminikelo yesihle yelithempeli laNkulunkulu waseJerusalema.’ ”

5Kwatsi baholi bemindeni yakaJuda neyakaBhenjamini, nebaphristi, nemaLevi, nabo bonkhe Nkulunkulu latsintsa tinhlitiyo tabo kutsi bahambe bayewulakha lithempeli laSimakadze, batilungiselela kwenyukela eJerusalema. 6Bonkhe bomakhelwane babo babasita ngetintfo tesiliva, netegolide, nangetimphahla, nangetifuyo, nangetipho letiligugu kanye nangeminikelo yesihle.

7

1:7
2 Khos. 24:13
25:14
2 Khr. 36:7,18
Ezra 5:14
Ngetulu kwaloko Khuresi, inkhosi, watikhipha tonkhe leto timphahla betitelithempeli laSimakadze, letatitfunjwe nguNebukhadnezari eJerusalema, asatibeke ethempelini lankulunkulu wakhe.Nome “labonkulunkulu bakhe” 8Khuresi, inkhosi yasePheresiya, watfuma Mithredathi, umgcini wetimali, kutsi atimikise. Mithredathi watibala tonkhe, wase utetfula kuSheshbasari, umbusi wakaJuda.

9Nase tibalwa, kwatfolakala leti:

tindishi tegolide letatingema-30,

netindishi tesiliva letatiyinkhulungwane,

nemapani“emapani” leligama alicondzakali ngesiHebheru esiliva labengema-29,

10netitja tegolide letatingema-30,

netitja letincane tesiliva letatingema-410,

naletinye timphahla letatiyinkhulungwane.

11Sekukonkhe kwaba timphahla letatiti-5 400 tegolide netesiliva. Sheshbasari tonkhe letimphahla watiletsa ahamba nebatfunjwa nabaphuma eBhabhulona baya eJerusalema.