Siswati 1996 (SWA96)
9

Kubulawa kwalabakhonta tithico

91Ngase ngiyamuva Simakadze amemeta ngelivi lelikhulu, atsi: “Sondzelani lapha nine lenitawujezisa lelidolobha, ngulowo nalowo aphatse sikhali sekubulala esandleni sakhe.” 2

9:2
Hez. 8:3
Semb. 15:1,6
Ngase ngibona kuchamuka emadvodza lasitfupha ngasesangweni lelingenhla, lelibuke ngasenyakatfo, nguleyo naleyo iphetse silimato lesibi ngesandla sayo. Emkhatsini wawo kwakunendvodza leyayembetse telineni, leyayinesipatji setintfo tekubhala engculwini yayo. Angena lamadvodza, afike ema eceleni kwelilati lelitfusi.

3

9:3
Hez. 1:5
Ngaleso sikhatsi inkhatimulo yaNkulunkulu wema-Israyeli yenyuka isuka etikwemakherubhi, lapho yayisolo ikhona, yaya emnyango welithempeli. Simakadze wase ubita lendvodza leyayigcoke telineni, leyayinesipatji sekwekubhala engculwini yayo, 4
9:4
Eks. 12:23
Jer. 5:1
Semb. 7:3
watsi kuyo: “Lihlamahlame lonkhe lidolobha laseJerusalema, ubeke luphawu emabuntini abo bonkhe labakhatsatekile babubula ngenca yato tonkhe letintfo letinengekako letentiwa lapha kulo.”

5Ngatsi ngisalalele, watsi kulaba labanye: “Nani mlandzeleni kulo lonkhe lelidolobha nibulale, ningabuki muntfu ngesihawu, ningabi naluvelo. 6

9:6
Jer. 25:29
Hez. 8:16
1 Phet. 4:17
Bulalani nicedze emadvodza lamadzala, nemajaha, netintfombi, nebafati, nebantfwana, kodvwa ningatsintsi namunye loneluphawu. Calani endlini yami lengcwele.” Ngako bacala ngebaholi lababesembikwelithempeli.

7Wase utsi kubo: “Ngcolisani lelithempeli, nigcwalise tibuya talo ngetidvumbu talababulewe. Hambani!” Ngako baphuma-ke, bacala kubulala kulo lonkhe lidolobha. 8Kwatsi basabulala, sengisele ngedvwa, ngawa phansi ngebuso, ngakhala kakhulu ngatsi: “Awu, Nkhosi, Simakadze! Sewutawubhubhisa yonkhe yini lensali yaka-Israyeli kulokuphuphuma kwelulaka lwakho etikweJerusalema?”

9

9:9
Hez. 7:23
8:12
11:6
Wangiphendvula watsi: “Sono sendlu yaka-Israyeli neyakaJuda sikhulu ngalokwengcile; live seligobhota ingati, nelidolobha seligcwele kungabi namtsetfo. Batsi: ‘Simakadze ulikhohliwe lelive; Simakadze akaboni.’ 10
9:10
Hez. 8:18
Ngako ngingeke ngibabuke ngemehlo esihawu, futsi ngeke ngibayekele, kodvwa ngiyakwehlisela etinhloko tabo loko labakwentile.”

11Lendvodza leyayigcoke telineni inesipatji sekwekubhala engculwini yayo yase ibuyisa livi, itsi: “Sengente njengobe bewungitjelile.”