Siswati 1996 (SWA96)
8

Hezekeli wembulelwa Nkulunkulu kwesibili

(Hez. 8:1 – 10:22)

Kukhontwa kwetitfombe eJerusalema

81

8:1
Hez. 1:3
Ngemnyaka wesitfupha, enyangeni yesitfupha, ngelilanga lesihlanu, ngisahleti endlini yami ngikanye nebaholi bakaJuda bahleti embikwami, sandla seNkhosi Simakadze sehlela etikwami khona lapho. 2
8:2
Hez. 1:27
Ngabuka, ngabona intfo lenesimo semuntfu.“intfo lenesimo semuntfu” nome “intfo levutsako” Kusukela lapho lokwakungatsi kulukhalo lwakhe kuya phansi kwakunjengemlilo, kusukela elukhalweni lwakhe kuya etulu abebonakala shangatsi umanyatela njengekucwebetela kwelitfusi lelivutsako. 3
8:3
2 Khr. 33:7,15
Hez. 3:12
Welula loko lokwakungatsi kusandla, wangibamba ngesihlutfu. Moya wangiphakamisela emkhatsini wemhlaba nelizulu: Wangitsatsa embonweni waNkulunkulu, wangitsatsa saya eJerusalema, ekungeneni kwelisango langasenyakatfo lesibuya lesisekhatsi nekhatsi, lapho kwakume khona lesithico lesibanga intfukutselo lenkhulu. 4
8:4
Hez. 3:23
Lokubukhosi baNkulunkulu wema-Israyeli kwakulapho embikwami, njengasembonweni lengawubona etsafeni.

5

8:5
Eks. 20:5
Dut. 32:16
Wase uyakhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, buka ngasenyakatfo.” Ngako ngabuka, ngasenyakatfo ekungeneni kwelisango lelilati, ngabona lesithico lesibanga intfukutselo.

6

8:6
Hez. 11:23
Wase utsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, uyabona yini kutsi bentani, letintfo letinengeka kangaka letentiwa yindlu yaka-Israyeli lapha, tintfo letitangicoshela khashane kakhulu nendzawo yami lengcwele? Kodvwa usetawubona letinye tintfo letinengeka kakhulu kunaleti.”

7Wase ungiyisa ekungeneni kwesibuya. Ngabuka, ngabona imbobo elubondzeni. 8Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, manje-ke gubha lapha elubondzeni;” ngako ngase ngigubha elubondzeni, ngabona umnyango lapho. 9Watsi kimi: “Ngena ngekhatsi utewubona letintfo letimbi naletinengekako labatentako lapha.” 10Ngako ngangena ngekhatsi ngabuka, ngabona kudvwetjwe tonkhe letibondza yonkhe inhlobo yetintfo letinwabutelako, netilwane letinengekako, nato tonkhe tithico tendlu yaka-Israyeli. 11

8:11
2 Khos. 22:3
Embikwato bekume baholi bendlu yaka-Israyeli labangema-70, naJazaniya, umsa waShafani, abeme emkhatsini wabo. Ngulowo abephetse sitja sekutfuncisa esandleni sakhe, kwakutsaphuka lifu lemphepho lenyuka.

12

8:12
Hez. 9:9
Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ubonile kambe kutsi bentani baholi bendlu yaka-Israyeli lapha entimeni, nguloyo endvumbeni yesithico sakhe? Batsi: ‘Simakadze akasiboni. Simakadze sewulishiyile lelive.’ ” 13Waphindza futsi watsi kimi: “Utawubabona benta letinye tintfo letinengeka kakhulu kunaloku.”

14Wase ungiyisa ekungeneni kwelisango lelingasenyakatfo lendlu yaSimakadze, ngabona bafati bahleti phansi lapho, balilela Thamuzi. 15Watsi kimi: “Uyakubona loku, ndvodzana yemuntfu? Usetawubona letinye futsi tintfo letinengeka kakhulu kunaloku.”

16

8:16
2 Khos. 23:5,11
Wase ungiyisa esibuyeni lesisekhatsi nekhatsi endlini yaSimakadze, lapho ekungeneni kwelithempeli, emkhatsini wemhubhe nelilati, kwakunemadvodza langema-25. Imihlane yawo ibheke ngasethempelini laSimakadze, buso bawo bubheke ngasemphumalanga, babekhotsamela lilanga ngasemphumalanga.

17Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ukubonile loko? Kuyintfo lencane yini kutsi indlu yakaJuda yente letintfo letisinengiso kangaka labatentako lapho? Kufanele yini kutsi nabo baphindze bagcwalise nelive ngebudlwangudlwangu bachubeke nekungichukuluta kutsi ngitfukutsele? Ase ubabuke nje, nase bahlohlela ligala emakhaleni abo! 18

8:18
Taga 1:28
Jer. 11:11
Hez. 5:11
Ngako-ke ngitawubesukela ngente kubo njengekwentfukutselo yami; ngingeke ngibabuke ngemehlo esihawu, futsi ngeke ngibayekele. Nome bangamemeta badzatimule etindlebeni tami, ngingeke ngibeve.”

9

Kubulawa kwalabakhonta tithico

91Ngase ngiyamuva Simakadze amemeta ngelivi lelikhulu, atsi: “Sondzelani lapha nine lenitawujezisa lelidolobha, ngulowo nalowo aphatse sikhali sekubulala esandleni sakhe.” 2

9:2
Hez. 8:3
Semb. 15:1,6
Ngase ngibona kuchamuka emadvodza lasitfupha ngasesangweni lelingenhla, lelibuke ngasenyakatfo, nguleyo naleyo iphetse silimato lesibi ngesandla sayo. Emkhatsini wawo kwakunendvodza leyayembetse telineni, leyayinesipatji setintfo tekubhala engculwini yayo. Angena lamadvodza, afike ema eceleni kwelilati lelitfusi.

3

9:3
Hez. 1:5
Ngaleso sikhatsi inkhatimulo yaNkulunkulu wema-Israyeli yenyuka isuka etikwemakherubhi, lapho yayisolo ikhona, yaya emnyango welithempeli. Simakadze wase ubita lendvodza leyayigcoke telineni, leyayinesipatji sekwekubhala engculwini yayo, 4
9:4
Eks. 12:23
Jer. 5:1
Semb. 7:3
watsi kuyo: “Lihlamahlame lonkhe lidolobha laseJerusalema, ubeke luphawu emabuntini abo bonkhe labakhatsatekile babubula ngenca yato tonkhe letintfo letinengekako letentiwa lapha kulo.”

5Ngatsi ngisalalele, watsi kulaba labanye: “Nani mlandzeleni kulo lonkhe lelidolobha nibulale, ningabuki muntfu ngesihawu, ningabi naluvelo. 6

9:6
Jer. 25:29
Hez. 8:16
1 Phet. 4:17
Bulalani nicedze emadvodza lamadzala, nemajaha, netintfombi, nebafati, nebantfwana, kodvwa ningatsintsi namunye loneluphawu. Calani endlini yami lengcwele.” Ngako bacala ngebaholi lababesembikwelithempeli.

7Wase utsi kubo: “Ngcolisani lelithempeli, nigcwalise tibuya talo ngetidvumbu talababulewe. Hambani!” Ngako baphuma-ke, bacala kubulala kulo lonkhe lidolobha. 8Kwatsi basabulala, sengisele ngedvwa, ngawa phansi ngebuso, ngakhala kakhulu ngatsi: “Awu, Nkhosi, Simakadze! Sewutawubhubhisa yonkhe yini lensali yaka-Israyeli kulokuphuphuma kwelulaka lwakho etikweJerusalema?”

9

9:9
Hez. 7:23
8:12
11:6
Wangiphendvula watsi: “Sono sendlu yaka-Israyeli neyakaJuda sikhulu ngalokwengcile; live seligobhota ingati, nelidolobha seligcwele kungabi namtsetfo. Batsi: ‘Simakadze ulikhohliwe lelive; Simakadze akaboni.’ 10
9:10
Hez. 8:18
Ngako ngingeke ngibabuke ngemehlo esihawu, futsi ngeke ngibayekele, kodvwa ngiyakwehlisela etinhloko tabo loko labakwentile.”

11Lendvodza leyayigcoke telineni inesipatji sekwekubhala engculwini yayo yase ibuyisa livi, itsi: “Sengente njengobe bewungitjelile.”

10

Kusuka kwenkhatimulo yaSimakadze ethempelini

101

10:1
Hez. 1:22
Ngabuka, ngabona lokwakufanana nesihlalo sebukhosi sesafire“safire” litje leliligugu kusetikwemkhatsi lowawungetulu kwetinhloko temakherubhi. 2
10:2
Hez. 1:13
Simakadze wakhuluma kulendvodza leyayigcoke telineni, watsi: “Ngena lapha emkhatsini wemasondvo ngaphansi kwemakherubhi. Gcwalisa tandla takho ngemalahle lavutsako lasemkhatsini wemakherubhi, bese uwasakata etikwalelidolobha.” Ngatsi ngisabukile, yangena.

3

10:3
1 Khos. 8:10
Isa. 6:4
Emakherubhi-ke wona abeme ngaseningizimu nelithempeli ngesikhatsi lendvodza ingena, lifu lasibekela sibuya lesisekhatsi nendzawo. 4
10:4
Hez. 9:3
Inkhatimulo yaSimakadze yase iyesuka etikwemakherubhi, yehlela emnyango welithempeli. Lifu lagcwalisa lithempeli, nesibuya sagcwaliswa bukhatikhati benkhatimulo yaSimakadze. 5
10:5
Hez. 1:24
Umsindvo wetimphiko temakherubhi wawungevakala khashane, ngisho nasesibuyeni sangephandle, njengelivi laNkulunkulu Somandla,“Nkulunkulu Somandla” ngesiHebheru “Eli Shadayi” nakakhulumako.

6Kwatsi Simakadze nakatjela lendvodza yetelineni, atsi: “Tsatsa umlilo lapha emkhatsini wemasondvo lasemkhatsini wemakherubhi,” lendvodza yangena yema eceleni kwelisondvo. 7Lelinye lemakherubhi lelulela sandla salo kulomlilo lowawusemkhatsini wawo. Lahlaphuta lomunye wawo, lawubeka etandleni talendvodza yetelineni, leyawutsatsa yaphumela nawo ngephandle. 8

10:8
Hez. 1:8
Ngaphansi kwemaphiko emakherubhi kwakubonakala intfo leyayifanana netandla temuntfu.

9

10:9
Hez. 1:15
Ngabuka, ngabona eceleni kwemakherubhi emasondvo lamane, lilinye licondzene nalinye lemakherubhi; lamasondvo abecwebetela njengekhrisolithe.“njengekhrisolithe” nome “njengelitje leliligugu” 10Macondzana nekubukeka kwawo, abefanana omane, lilinye lalifanana nelisondvo leligabance kulelinye lisondvo. 11Njengobe abehamba nje, abengahamba acondze kunome ngukuyiphi indzawo kuleti letine, lapho lamakherubhi abheke ngakhona; lamasondvo abengagucuki“abengagucuki” nome “abengajiki” nakuhamba lamakherubhi. Lamakherubhi abebheka nome ngukuphi lapho kubheke ngakhona leli leliyinhloko, ngaphandle kwekugucuka nakahamba. 12Wonkhe umtimba wawo, ngisho nemihlane yawo kanye netandla tawo, netimphiko tawo tatigcwele emehlo yonkhe indzawo, futsi nawo lamasondvo awo lamane abegcwele emehlo. 13Ngeva lamasondvo abitwa ngekutsi “ngemasondvo lashulunganako.” 14
10:14
Hez. 1:5
Lilinye lalamakherubhi lalinebuso lobune: Bekucala buso kwakubuso belikherubhi, besibili kubuso bemuntfu, besitsatfu kubuso belibhubesi, besine kubuso belusweti.

15

10:15
Hez. 1:3
Lamakherubhi ase ayaphakama. Loko-ke bekutidalwa letiphilako lengangitibone ngasemfuleni iKhebari. 16
10:16
Hez. 1:19
Kwakutsi lamakherubhi nakanyakata ahamba, nalamasondvo lasemihlubulweni yawo ahambe, kutsi lamakherubhi nakavula timphiko tawo afuna kundiza, esuke emhlabatsini, lamasondvo angete esuka lapha emihlubulweni yawo. 17Kwakutsi lamakherubhi nakemile, nalamasondvo eme, lamakherubhi nakaphakama nawo aphakame kanye nawo, ngobe lomoya waletidalwa letiphilako wawukuwo lamasondvo.

18Inkhatimulo yaSimakadze yase iyesuka kulomnyango welithempeli, yaya yayakuma ngetulu kwalamakherubhi. 19Ngatsi ngisabukile, emakherubhi ase avula timphiko tawo, esuka lapha emhlabatsini, atsi asaphakama, nalamasondvo aphakama kanye nawo. Efika ema emnyango welisango langasemphumalanga lelithempeli laSimakadze, nenkhatimulo yaNkulunkulu wesive sema-Israyeli yayisetikwawo.

20Loko-ke bekutidalwa letiphilako lengatibona ngaphansi kwaloNkulunkulu wema-Israyeli, ngasemfuleni iKhebari, ngase ngiyabona kutsi kwakungemakherubhi. 21Lilinye lalinebuso lobune, netimphiko letine, nangaphansi kwetimphiko tawo kwakunentfo leyayifanana netandla temuntfu. 22

10:22
Hez. 1:9,12
Buso bawo babufanana nebalawa lengangiwabone ngasemfuleni iKhebari. Ngulelo nalelo lahamba lacondza embili.