Siswati 1996 (SWA96)
8

Hezekeli wembulelwa Nkulunkulu kwesibili

(Hez. 8:1 – 10:22)

Kukhontwa kwetitfombe eJerusalema

81

8:1
Hez. 1:3
Ngemnyaka wesitfupha, enyangeni yesitfupha, ngelilanga lesihlanu, ngisahleti endlini yami ngikanye nebaholi bakaJuda bahleti embikwami, sandla seNkhosi Simakadze sehlela etikwami khona lapho. 2
8:2
Hez. 1:27
Ngabuka, ngabona intfo lenesimo semuntfu.“intfo lenesimo semuntfu” nome “intfo levutsako” Kusukela lapho lokwakungatsi kulukhalo lwakhe kuya phansi kwakunjengemlilo, kusukela elukhalweni lwakhe kuya etulu abebonakala shangatsi umanyatela njengekucwebetela kwelitfusi lelivutsako. 3
8:3
2 Khr. 33:7,15
Hez. 3:12
Welula loko lokwakungatsi kusandla, wangibamba ngesihlutfu. Moya wangiphakamisela emkhatsini wemhlaba nelizulu: Wangitsatsa embonweni waNkulunkulu, wangitsatsa saya eJerusalema, ekungeneni kwelisango langasenyakatfo lesibuya lesisekhatsi nekhatsi, lapho kwakume khona lesithico lesibanga intfukutselo lenkhulu. 4
8:4
Hez. 3:23
Lokubukhosi baNkulunkulu wema-Israyeli kwakulapho embikwami, njengasembonweni lengawubona etsafeni.

5

8:5
Eks. 20:5
Dut. 32:16
Wase uyakhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, buka ngasenyakatfo.” Ngako ngabuka, ngasenyakatfo ekungeneni kwelisango lelilati, ngabona lesithico lesibanga intfukutselo.

6

8:6
Hez. 11:23
Wase utsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, uyabona yini kutsi bentani, letintfo letinengeka kangaka letentiwa yindlu yaka-Israyeli lapha, tintfo letitangicoshela khashane kakhulu nendzawo yami lengcwele? Kodvwa usetawubona letinye tintfo letinengeka kakhulu kunaleti.”

7Wase ungiyisa ekungeneni kwesibuya. Ngabuka, ngabona imbobo elubondzeni. 8Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, manje-ke gubha lapha elubondzeni;” ngako ngase ngigubha elubondzeni, ngabona umnyango lapho. 9Watsi kimi: “Ngena ngekhatsi utewubona letintfo letimbi naletinengekako labatentako lapha.” 10Ngako ngangena ngekhatsi ngabuka, ngabona kudvwetjwe tonkhe letibondza yonkhe inhlobo yetintfo letinwabutelako, netilwane letinengekako, nato tonkhe tithico tendlu yaka-Israyeli. 11

8:11
2 Khos. 22:3
Embikwato bekume baholi bendlu yaka-Israyeli labangema-70, naJazaniya, umsa waShafani, abeme emkhatsini wabo. Ngulowo abephetse sitja sekutfuncisa esandleni sakhe, kwakutsaphuka lifu lemphepho lenyuka.

12

8:12
Hez. 9:9
Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ubonile kambe kutsi bentani baholi bendlu yaka-Israyeli lapha entimeni, nguloyo endvumbeni yesithico sakhe? Batsi: ‘Simakadze akasiboni. Simakadze sewulishiyile lelive.’ ” 13Waphindza futsi watsi kimi: “Utawubabona benta letinye tintfo letinengeka kakhulu kunaloku.”

14Wase ungiyisa ekungeneni kwelisango lelingasenyakatfo lendlu yaSimakadze, ngabona bafati bahleti phansi lapho, balilela Thamuzi. 15Watsi kimi: “Uyakubona loku, ndvodzana yemuntfu? Usetawubona letinye futsi tintfo letinengeka kakhulu kunaloku.”

16

8:16
2 Khos. 23:5,11
Wase ungiyisa esibuyeni lesisekhatsi nekhatsi endlini yaSimakadze, lapho ekungeneni kwelithempeli, emkhatsini wemhubhe nelilati, kwakunemadvodza langema-25. Imihlane yawo ibheke ngasethempelini laSimakadze, buso bawo bubheke ngasemphumalanga, babekhotsamela lilanga ngasemphumalanga.

17Watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ukubonile loko? Kuyintfo lencane yini kutsi indlu yakaJuda yente letintfo letisinengiso kangaka labatentako lapho? Kufanele yini kutsi nabo baphindze bagcwalise nelive ngebudlwangudlwangu bachubeke nekungichukuluta kutsi ngitfukutsele? Ase ubabuke nje, nase bahlohlela ligala emakhaleni abo! 18

8:18
Taga 1:28
Jer. 11:11
Hez. 5:11
Ngako-ke ngitawubesukela ngente kubo njengekwentfukutselo yami; ngingeke ngibabuke ngemehlo esihawu, futsi ngeke ngibayekele. Nome bangamemeta badzatimule etindlebeni tami, ngingeke ngibeve.”