Siswati 1996 (SWA96)
5

Hezekeli uhhula tinwele takhe

51

5:1
Isa. 7:20
“Nyalo-ke, wena ndvodzana yemuntfu, tsatsa inkemba lekhaliphako, uyisebentise njengensingo yemhhuli, uhhule inhloko nesilevu sakho. Ubobe sewutsatsa tikali, wehlukanise letinwele takho katsatfu. 2Ngesikhatsi nakuphelela emalanga ekuvinjetelwa, shisa incenye yesitsatfu yaletinwele ngemlilo ekhatsi edolobheni. Tsatsa lenye incenye yesitsatfu uyisakate ngenkemba yonkhe indzawo edolobheni. Lencenye lenye yesitsatfu uyisakatele emoyeni. Ngobe ngitabacosha ngenkemba. 3
5:3
Hez. 14:22
Kodvwa ubotsatsa imicu lembalwa yaletinwele uyitfukuse emificitweni yalengubo yakho. 4Ubophindze futsi utsatse imicu yato lembalwa uyijike emlilweni uyishise. Umlilo uyawukwandza kusukela lapho, uyigcwalise yonkhe indlu yaka-Israyeli.

5“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lena yiJerusalema, lengiyimise emkhatsini wetive, nemave ayitungelete yonkhe indzawo. 6

5:6
Jer. 6:16
44:16
Noko ngebubi bayo iyihlubukile imitsetfo yami netimiso tami, kwendlula tive nemave layitungeletile. Iyilahlile imitsetfo yami, yangete yatilandzela netimiso tami.

7

5:7
Hez. 16:47
Rom. 2:14
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nine nibe ngemahlongandlebe kakhulu kwendlula letive letinitungeletile, nangete natilandzela timiso tami kanye nemitsetfo yami. Empeleni lizinga lekuphila kwenu alikefiki ngisho nakuleli letive letinitungeletile.

8“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Mine, matfupha, ngimelene nawe, Jerusalema, futsi ngiyawukushaya ngesijeziso embikwato letive tibukile. 9

5:9
Mat. 24:21
Ngenca yato tonkhe letithico takho letisinengiso, ngiyakwenta kuwe loko lengingazange sengikwente ngaphambili, futsi ngingeke ngiphindze ngikwente. 10
5:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
Sil. 2:20
4:10
Ngako-ke ngekhatsi kwakho boyise bayawudla bantfwababo, nebantfwana badle boyise. Ngitakushaya ngesijeziso, ngisakate yonkhe insali yakho emimoyeni. 11
5:11
Jer. 21:7
Hez. 7:4,9
8:18
Ngako-ke ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, njengobe ungcolise indzawo yami lengcwele ngato tonkhe letitfombe takho letingemanyala nangetento takho letinengekako, ngitakususa lokukubonelela kwami kuwe; ngingeke ngisakubuka ngesihawu nome ngikuphephise. 12
5:12
Jer. 15:2
Incenye yesitsatfu yebantfu bakho, Jerusalema, itakufa ngesifo lesibulalanako, nome ibhujiswe yindlala ngekhatsi kwakho; incenye yesitsatfu itakufa ngenkemba ngaphandle kwetibondza takho; kutsi lenye incenye yesitsatfu isakateleke emimoyeni, ngiyicoshe ngenkemba leyeluliwe.

13

5:13
Isa. 1:24
Hez. 16:42
24:13
“Intfukutselo yami-ke iyakube seyiyaphela, nelulaka lwami kubo lubohle, ngikhipheleke sibhongo. Ngiyawutsi nase ngilukhiphele kubo lulaka lwami, bayawukwati kutsi mine Simakadze sengikhulumile ngenshisekelo yami.

14

5:14
Jer. 18:16
“Ngiyawukwenta ube yincitsakalo nelihlazo emkhatsini wetive letibomakhelwane bakho, embikwabo bonkhe bantfu labendlulako. 15Uyawuba lihlazo, nesihhala, nesecwayiso, nentfo leyesabisako kuletive letikutungeletile, nase ngikwehlulela ngentfukutselo, nangelulaka, nangekutsetsisa lokubuhlungu. Mine, Simakadze, sengikhulumile. 16
5:16
Hez. 4:16
14:13
Nanginidubula ngemicibisholo yami lenashevu nalebhubhisako ngendlala, ngiyawudubulela kutsi nginibhubhise. Ngiyakunehlisela indlala etikwendlala, nekudla lokuta kini ngikuncamule. 17
5:17
Lev. 26:22
Dut. 32:24
Hez. 28:23
Ngiyawutfumela indlala netilwane tesiganga letiyawumelana nani, futsi tiyawunishiya nite bantfwana. Tifo letibulalanako nekucitseka kwengati kuyawunikhukhula, ngiyawunihlasela ngenkemba leyawumelana nani. Mine, Simakadze, sengikhulumile.”

6

Simakadze usola kukhonta tithico

61Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

6:2
Hez. 36:1
“Ndvodzana yemuntfu, buka ngasetintsabeni taka-Israyeli, phrofetha kuto, utsi: 3‘Awu, tintsaba taka-Israyeli, lalelani livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kini, nine tintsaba nemagcuma, nani mifudlana netihosha, itsi: Sekusedvutane kutsi ngehlisele inkemba etikwenu, futsi ngitatibhubhisa letindzawo tenu letiphakeme tekukhontela tithico. 4
6:4
Lev. 26:30
2 Khos. 23:11
Emalati enu atawubhidlitwa, nemalati enu emphepho atawuphihlitwa, ngitawubulala bantfu benu embikwetithico tenu. 5Ngitakwendlala tidvumbu tebantfu baka-Israyeli embikwetithico tabo, ngisakate ematsambo enu atungelete lamalati enu. 6Nome ngukuphi lapho nihlala khona, emadolobha enu ayawudzilitelwa phansi, asale atindzala, netindzawo letiphakeme tibhidlitwe, kuze emalati enu asale angemabolela, tithico tenu tiyawuphihlitwa tibe tindvundvuma, nemalati enu emphepho adzilitelwe phansi, naloko lenikubumbile kwesulwe kungabikho. 7Bantfu bakini bayawubulawa bawele phansi emkhatsini wenu, kuze nati kutsi mine nginguSimakadze.

8“ ‘Kodvwa ngitawushiya insali, ngobe labanye benu bayawuphunyula enkembeni ngesikhatsi nisakatekele emaveni ngemave, nasetiveni. 9

6:9
Lev. 26:40
Num. 15:39
Kuyawutsi-ke etiveni lapho bebatfunjelwe khona, labo labaphunyulile bangikhumbule, kutsi ngeva buhlungu kanjani ngalokungihlubuka kwabo ngetinhlitiyo tabo, bakhonta labanye bonkulunkulu, besuka kimi, ngeva buhlungu nangemehlo abo labukeka akhanuka tithico tabo. Bayawutenyanya kwabona ngalobubi labayawube babentile, nangato tonkhe tintfo tabo letinengekako labatentako. 10Ngulapho-ke bayakungati kahle kutsi mine nginguSimakadze. Akusho kutsi ngangimane ngikhuluma nje, nangitsi ngitakwehlisela letigemegeme etikwabo.

11“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Yetfwalani tandla etinhloko, nishaye ngetinyawo phansi nikhale, nimemete, nitsi: “Maye!” ngenca yato tonkhe letento letimbi tendlu yaka-Israyeli; nyalo sebatawubulawa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako. 12Lowo lokhashane kakhulu uyawubulawa sifo lesibulalanako, lowo losedvutane abulawe ngenkemba, kutsi lowo lophunyulile wasala, abulawe yindlala. Ngiyakulufeza kanjalo-ke lulaka lwami etikwabo. 13

6:13
2 Khos. 17:10
Jer. 2:20
Ngulapho-ke bayawungati kahle kutsi mine nginguSimakadze, bantfu babo nase balele lunja emkhatsini wetithico tabo, batungelete emalati abo kuwo onkhe emagcuma laphakeme, nakuto tonkhe ticongo tetintsaba, nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato, nangaphansi kwawo onkhe ema-okhi lanemacembe lacebetelako, tindzawo lapho bebentela khona iminikelo yemphepho lenuka kamnandzi kuto tonkhe tithico tabo. 14
6:14
Jer. 48:22
Ngiyakwelula sandla sami etikwabo, ngente lelive labo lisale likhala libhungane, kusukela ehlane kuze kuyewufika eDibla,“Dibla” nome “Ribla” kuyo yonkhe indzawo lapho bahlala khona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

7

Kuphela sekusedvutane ka-Israyeli

71Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, eveni laka-Israyeli, itsi: Kuphela! Kuphela sekufikile emagumbini omane elive. 3Siphetfo nyalo sesifikile kuwe, ngiyawutfululela lulaka lwami etikwakho. Ngiyakukwehlulela njengekutiphatsa kwakho, ngikukhokhele ngangekwetento takho tonkhe letinengekako. 4Angiyikukubuka ngesihawu, nome ngikushiye, ngempela ngiyakukubuyisela njengekutiphatsa kwakho nangaletinengiso letisemkhatsini wenu. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

5“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sigemegeme! Sigemegeme lekungazange sekuvakale ngaso“sigemegeme lekungazange sekuvakale ngaso” letinye tincwadzi tekucala titsi “sigemegeme ngesigemegeme” siyeta. 6Kuphela sekufikile! Kuphela sekufikile! Sekufikile kulwa nawe. Sekufikile! 7Kubhujiswa sekufikile kuwe, wena lohlala eveni. Sikhatsi sesifikile, lilanga selisondzele, kunekwesaba, hhayi kujabula etikwetintsaba. 8Sengitawutfululela lulaka lwami etikwakho, ngifeze intfukutselo yami kuwe; ngitakwehlulela njengekutiphatsa kwakho, ngikukhokhele ngangekwetento takho tonkhe letinengekako. 9Ngingeke ngikubuke ngesihawu nome ngikushiye, ngitakukhokhela njengekutiphatsa kwakho nangaletinengiso letisemkhatsini wenu. Khona-ke utawube sewuyati kutsi mine Simakadze ngimi lona logalela ngalendvuku.

10

7:10
Isa. 10:5
“Lilanga selilapha! Selifikile! Imbhubhiso seyehlile, indvuku seyihlumile, kutidla kwachakaza!NgesiHebheru lamavesi lamabili awacondzakali 11Budlwangudlwangu sebukhule baba“Budlwangudlwangu sebukhule baba” nome “Sichwanguchwangu sesibe” yindvuku yekujezisa bubi, kute namunye loyawusala angajeziswa kulabo bantfu, kute namunye kuleso sicumbi, kute lokuyawusala ebunjingeni nasebukhosini babo.NgesiHebheru lamavesi lamabili awacondzakali

12“Sikhatsi sesifikile, lilanga selikhona. Lowo lotsengako akangajabuli, nalowo lotsengisako angadzabuki, ngobe lulaka lusetikwaso sonkhe lesicumbi. 13Umtsengisi angeke aphindze abuyelwe ngaloko lakutsengisile, yingci nabasaphila bobabili, ngobe umbono macondzana naso sonkhe lesicumbi ngeke usahlehliselwa nyovana. Ngenca yetono tabo, kute namunye wabo loyawuphephisa kuphila kwakhe. 14Nome bakhalisa licilongo, batilungiselele ngako konkhe, kute namunye loyakuya emphini, ngobe lulaka lwami lusetikwalesicumbi sonkhe.”

Kujeziswa kwetono tebaka-Israyeli

15“Ngephandle yinkemba, ngekhatsi sifo lesibulalanako nendlala; labo labasemaphandleni bayakufa ngenkemba, nalabo labasedolobheni bayawudliwa yindlala nesifo lesibulalanako. 16

7:16
Isa. 38:14
Bonkhe labasele labaphunyulile bayawubasetintsabeni babubule njengematuba asetihosheni, ngulowo ngenca yetono takhe. 17
7:17
Isa. 13:7
Jer. 6:24
Tonkhe tandla tiyawube ticeka, nemadvolo onkhe ayawugedletela. 18
7:18
Isa. 3:24
Bayawukwembatsa emasaka, bagcokiswe lusizi. Buso babo bonkhe buyakwembatsa emahloni, netinhloko tabo bonkhe tiyawuhhulwa. 19
7:19
Taga 11:4
Zef. 1:18
Bayawulahla isiliva yabo etitaladini, negolide yabo iyawuba yintfo lengcolile lengenamsebenti. Isiliva negolide yabo ingeke ikhone kubasindzisa ngelilanga lelulaka lwaSimakadze. Ingeke ikwesutsise kulamba kwabo, futsi bangeke batigcwalise tisu tabo ngayo, ngobe ngiyo lebente bakhubatela baze bangena esonweni. 20
7:20
Hos. 2:8
8:4
Babetigabatisa ngetimvunulo tabo nangekwekugaba kwabo lokuhle lababekusebentisa ekubumbeni kwabo letithico tabo letisinengiso, netitfombe letingenamsebenti. Ngako-ke ngiyawutigucula ngitente tingcole tingabi namsebenti. 21Ngiyawukunikela konkhe kube yimphango yebetive nentfo lephangwe ngulababi bemhlaba, futsi bayawukungcolisa. 22Ngiyawubafulatsela, nabo bayawuyonakalisa lendzawo yami leligugu kangaka; bosidlani bayawungena ngekhatsi kuyo bayingcolise.

23“Lungisani tinketane, ngobe lelive ligcwele kugobhota kwengati, nelidolobha ligcwele budlwangudlwangu. 24Ngiyawuletsa tive letimbi kakhulu kutsi titewutsatsa tindlu tabo; ngiyawukucedza kutigabatisa kwalabanemandla, netindzawo tabo lekutsiwa tingcwele tiyawungcoliswa. 25Nakufika kwesabisa, bayawukufuna kuthula, kodvwa abayiwukutfola. 26

7:26
Jer. 4:20
18:18
Kuyawufika sigemegeme etikwesigemegeme, nemahemuhemu etikwemahemuhemu. Bayakwetama kutfola sembulo kumphrofethi; kulahleke nemfundziso yemtsetfo kumphristi, kuphele neteluleko talabadzala. 27Inkhosi iyawulila, sikhulu sembatse kujabha, netandla tebantfu eveni tiyawuchachatela. Ngiyawubaphatsa njengalokufanele kutiphatsa kwabo, ngibehlulele njengekwemitsetfo yabo. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.”