Siswati 1996 (SWA96)
6

Simakadze usola kukhonta tithico

61Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

6:2
Hez. 36:1
“Ndvodzana yemuntfu, buka ngasetintsabeni taka-Israyeli, phrofetha kuto, utsi: 3‘Awu, tintsaba taka-Israyeli, lalelani livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kini, nine tintsaba nemagcuma, nani mifudlana netihosha, itsi: Sekusedvutane kutsi ngehlisele inkemba etikwenu, futsi ngitatibhubhisa letindzawo tenu letiphakeme tekukhontela tithico. 4
6:4
Lev. 26:30
2 Khos. 23:11
Emalati enu atawubhidlitwa, nemalati enu emphepho atawuphihlitwa, ngitawubulala bantfu benu embikwetithico tenu. 5Ngitakwendlala tidvumbu tebantfu baka-Israyeli embikwetithico tabo, ngisakate ematsambo enu atungelete lamalati enu. 6Nome ngukuphi lapho nihlala khona, emadolobha enu ayawudzilitelwa phansi, asale atindzala, netindzawo letiphakeme tibhidlitwe, kuze emalati enu asale angemabolela, tithico tenu tiyawuphihlitwa tibe tindvundvuma, nemalati enu emphepho adzilitelwe phansi, naloko lenikubumbile kwesulwe kungabikho. 7Bantfu bakini bayawubulawa bawele phansi emkhatsini wenu, kuze nati kutsi mine nginguSimakadze.

8“ ‘Kodvwa ngitawushiya insali, ngobe labanye benu bayawuphunyula enkembeni ngesikhatsi nisakatekele emaveni ngemave, nasetiveni. 9

6:9
Lev. 26:40
Num. 15:39
Kuyawutsi-ke etiveni lapho bebatfunjelwe khona, labo labaphunyulile bangikhumbule, kutsi ngeva buhlungu kanjani ngalokungihlubuka kwabo ngetinhlitiyo tabo, bakhonta labanye bonkulunkulu, besuka kimi, ngeva buhlungu nangemehlo abo labukeka akhanuka tithico tabo. Bayawutenyanya kwabona ngalobubi labayawube babentile, nangato tonkhe tintfo tabo letinengekako labatentako. 10Ngulapho-ke bayakungati kahle kutsi mine nginguSimakadze. Akusho kutsi ngangimane ngikhuluma nje, nangitsi ngitakwehlisela letigemegeme etikwabo.

11“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Yetfwalani tandla etinhloko, nishaye ngetinyawo phansi nikhale, nimemete, nitsi: “Maye!” ngenca yato tonkhe letento letimbi tendlu yaka-Israyeli; nyalo sebatawubulawa ngenkemba, nangendlala, nangesifo lesibulalanako. 12Lowo lokhashane kakhulu uyawubulawa sifo lesibulalanako, lowo losedvutane abulawe ngenkemba, kutsi lowo lophunyulile wasala, abulawe yindlala. Ngiyakulufeza kanjalo-ke lulaka lwami etikwabo. 13

6:13
2 Khos. 17:10
Jer. 2:20
Ngulapho-ke bayawungati kahle kutsi mine nginguSimakadze, bantfu babo nase balele lunja emkhatsini wetithico tabo, batungelete emalati abo kuwo onkhe emagcuma laphakeme, nakuto tonkhe ticongo tetintsaba, nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letendlala emagala ato, nangaphansi kwawo onkhe ema-okhi lanemacembe lacebetelako, tindzawo lapho bebentela khona iminikelo yemphepho lenuka kamnandzi kuto tonkhe tithico tabo. 14
6:14
Jer. 48:22
Ngiyakwelula sandla sami etikwabo, ngente lelive labo lisale likhala libhungane, kusukela ehlane kuze kuyewufika eDibla,“Dibla” nome “Ribla” kuyo yonkhe indzawo lapho bahlala khona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”