Siswati 1996 (SWA96)
5

Hezekeli uhhula tinwele takhe

51

5:1
Isa. 7:20
“Nyalo-ke, wena ndvodzana yemuntfu, tsatsa inkemba lekhaliphako, uyisebentise njengensingo yemhhuli, uhhule inhloko nesilevu sakho. Ubobe sewutsatsa tikali, wehlukanise letinwele takho katsatfu. 2Ngesikhatsi nakuphelela emalanga ekuvinjetelwa, shisa incenye yesitsatfu yaletinwele ngemlilo ekhatsi edolobheni. Tsatsa lenye incenye yesitsatfu uyisakate ngenkemba yonkhe indzawo edolobheni. Lencenye lenye yesitsatfu uyisakatele emoyeni. Ngobe ngitabacosha ngenkemba. 3
5:3
Hez. 14:22
Kodvwa ubotsatsa imicu lembalwa yaletinwele uyitfukuse emificitweni yalengubo yakho. 4Ubophindze futsi utsatse imicu yato lembalwa uyijike emlilweni uyishise. Umlilo uyawukwandza kusukela lapho, uyigcwalise yonkhe indlu yaka-Israyeli.

5“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lena yiJerusalema, lengiyimise emkhatsini wetive, nemave ayitungelete yonkhe indzawo. 6

5:6
Jer. 6:16
44:16
Noko ngebubi bayo iyihlubukile imitsetfo yami netimiso tami, kwendlula tive nemave layitungeletile. Iyilahlile imitsetfo yami, yangete yatilandzela netimiso tami.

7

5:7
Hez. 16:47
Rom. 2:14
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nine nibe ngemahlongandlebe kakhulu kwendlula letive letinitungeletile, nangete natilandzela timiso tami kanye nemitsetfo yami. Empeleni lizinga lekuphila kwenu alikefiki ngisho nakuleli letive letinitungeletile.

8“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Mine, matfupha, ngimelene nawe, Jerusalema, futsi ngiyawukushaya ngesijeziso embikwato letive tibukile. 9

5:9
Mat. 24:21
Ngenca yato tonkhe letithico takho letisinengiso, ngiyakwenta kuwe loko lengingazange sengikwente ngaphambili, futsi ngingeke ngiphindze ngikwente. 10
5:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
Sil. 2:20
4:10
Ngako-ke ngekhatsi kwakho boyise bayawudla bantfwababo, nebantfwana badle boyise. Ngitakushaya ngesijeziso, ngisakate yonkhe insali yakho emimoyeni. 11
5:11
Jer. 21:7
Hez. 7:4,9
8:18
Ngako-ke ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, njengobe ungcolise indzawo yami lengcwele ngato tonkhe letitfombe takho letingemanyala nangetento takho letinengekako, ngitakususa lokukubonelela kwami kuwe; ngingeke ngisakubuka ngesihawu nome ngikuphephise. 12
5:12
Jer. 15:2
Incenye yesitsatfu yebantfu bakho, Jerusalema, itakufa ngesifo lesibulalanako, nome ibhujiswe yindlala ngekhatsi kwakho; incenye yesitsatfu itakufa ngenkemba ngaphandle kwetibondza takho; kutsi lenye incenye yesitsatfu isakateleke emimoyeni, ngiyicoshe ngenkemba leyeluliwe.

13

5:13
Isa. 1:24
Hez. 16:42
24:13
“Intfukutselo yami-ke iyakube seyiyaphela, nelulaka lwami kubo lubohle, ngikhipheleke sibhongo. Ngiyawutsi nase ngilukhiphele kubo lulaka lwami, bayawukwati kutsi mine Simakadze sengikhulumile ngenshisekelo yami.

14

5:14
Jer. 18:16
“Ngiyawukwenta ube yincitsakalo nelihlazo emkhatsini wetive letibomakhelwane bakho, embikwabo bonkhe bantfu labendlulako. 15Uyawuba lihlazo, nesihhala, nesecwayiso, nentfo leyesabisako kuletive letikutungeletile, nase ngikwehlulela ngentfukutselo, nangelulaka, nangekutsetsisa lokubuhlungu. Mine, Simakadze, sengikhulumile. 16
5:16
Hez. 4:16
14:13
Nanginidubula ngemicibisholo yami lenashevu nalebhubhisako ngendlala, ngiyawudubulela kutsi nginibhubhise. Ngiyakunehlisela indlala etikwendlala, nekudla lokuta kini ngikuncamule. 17
5:17
Lev. 26:22
Dut. 32:24
Hez. 28:23
Ngiyawutfumela indlala netilwane tesiganga letiyawumelana nani, futsi tiyawunishiya nite bantfwana. Tifo letibulalanako nekucitseka kwengati kuyawunikhukhula, ngiyawunihlasela ngenkemba leyawumelana nani. Mine, Simakadze, sengikhulumile.”