Siswati 1996 (SWA96)
47

Umtfombo logeleta usuka ethempelini

471

47:1
Jow. 3:18
Zak. 13:1
14:8
Semb. 22:1
Lendvodza yangibuyisela ekungeneni kwelithempeli. Kwakunesiyalu semanti lesasicubuka phansi emnyango, emanti aso agelete abheke ngasemphumalanga, lapho kwakubuke khona umnyango welithempeli. Abegeleta ehla esuka ngaseningizimu kwelithempeli endlule ngaseningizimu kwelilati. 2Lendvodza yase ingikhiphela ngephandle kwendzawo yelithempeli ngendlela yelisango langasenyakatfo, yangigegisa, saze sefika esangweni langephandle lelibheke emphumalanga. Nalapho kwakunemfudlana wemanti lowawumpompota, usuka ngaseningizimu kwelisango.

3Ngalendvuku yayo yekukala lendvodza yase ikala emamitha labengaba ngema-500 kwehla nalomfudlana, abheka ngasemphumalanga, yase ingitjela kutsi angiklabhute kulomfula khona lapho. Emanti akhuphuka efika emacakaleni. 4Yaphindza yakala lamanye emamitha labengaba ngema-500 emanti akhuphukela emadvolweni. Yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500 kwewuka, emanti efika elukhalo. 5Yabuye yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500, lapho-ke umfula wase ushona kakhulu, kangangekutsi ngangingasakhoni kuklubhuta ngetinyawo. Kwase kushona kakhulu kumatima kwewela ngaphandle kwekuhlamba. 6Yangibuta yatsi: “Ndvodzana yemuntfu, uyakubona-ke loku?”

Yase iyangihola njalo yangibuyisela elusentseni lwemfula. 7Ngatsi nangifika lapho, ngabona lihlatsi ngala nangale kwemfula. 8Yatsi kimi: “Lamanti lawa ageletela ngaseveni langasemphumalanga, ehle aze ayewufika eSigodzini saseJordane i-Arabha, lapho afike angene khona elwandle,“elwandle” nome “eLwandle Lweluswayi” emanti-ke lapho afike abe mnandzi. 9Emabulo etintfo letiphilako naletinwabutelako kuyawuphila nome ngukuphi lapho ayawugeletela khona. Kuyawuphetfuka incumbi yetinhlanti lapho, ngobe lamanti ageletela khona ente lamanti lamunyu abe mnandzi; ngako lapho lamanti ageletela khona, konkhe kuyawuphila. 10Badwebi betinhlanti bayawukuma lugele lapha elusentseni; kusukela e-Eni Gedi kuye e-Eni Eglayimu kuyawuba netindzawo tekwendlala emanetha. Letinhlanti kuyawuba tinhlobonhlobo, letingangetetinhlanti taseLwandle Lolukhulu“Lwandle Lolukhulu” nome “Lwandle iMedithera” tibe tinyenti. 11Kodvwa emachaphoti nematete akayiwuhluma abe luhlata abe mahle, ayawusala aluswayi. 12

47:12
Semb. 22:2
Kuyawukhula tinhlobonhlobo tetihlahla tetitselo ngala nangale elusentseni lwemfula. Emacembe ato akasoze abune, netitselo tato tingeke tiphele. Tiyawutsela ngato tonkhe tinyanga, ngobe emanti lasuka ethempelini ageletela kuto. Titselo tato tiyawuba tekudla, bese kutsi emacembe ato abe ngewekuphilisa.”

Iminyele yelive

13

47:13
Gen. 48:5
Num. 34:2
Josh. 17:17
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lena-ke ngiminyele leniyakwehlukanisa ngayo live lekulifa letive letili-12 tema-Israyeli, sive sakaJosefa sona sibe netabelo letimbili. 14
47:14
Gen. 12:7
17:8
26:3
28:13
Kufanele nehlukaniselane ngalokulinganako emkhatsini wato. Ngobe mine ngafunga ngekuphakamisa sandla kutsi ngiyawulinika boyihlomkhulu, lelive leli liyawuba lifa lenu.

15

47:15
Hez. 48:1
“Lona-ke kuyawuba ngumnyele welive:

“Ngasenyakatfo uyawusuka eLwandle Lolukhulu,

ujube ngemgwaco waseHethiloni,

wendlule eLebo“eLebo” nome “ekungeneni kwe ... ” Hamathi uyewushona eSedadi,

16naseBerotha,SiHebheru sitsi “umgwaco uyewungena eSedadi, 16 naseHamathi, naseBerotha” naseSibrayimu lesemkhatsini

weminyele yelive laseDamaseko neyalaseHamathi,

udzimate uyewufika eHaseri Hathikhoni,

lesemnyeleni waseHawurani.

17Lomnyele uyawuchubeka kusukela

elwandle kuya eHasari Enani,“Enani” nome “Enoni”

ugudle umnyele welaseDamaseko

kanye nemnyele welaseHamathi longasenyakatfo.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wasenyakatfo.

18“Ngasemphumalanga umnyele uyawudzabula

emkhatsini weHawurani neDamaseko, ugudle

iJordani, emkhatsini weGileyadi nelive laka-Israyeli,

ucondze elwandle lwasemphumalanga,

uze uyewufika eThamari.“Thamari” ngesiHebheru leligama alicondzakali

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasemphumalanga.

19

47:19
Num. 20:13
27:14
Hez. 48:28
“Ngaseningizimu uyawusuka eThamari ubange ngasemantini

aseMeribha Khadeshi, ugudle uMfudlana waseGibhithe,

ucondze eLwandle Lolukhulu. Lowo-ke kuyawuba

ngumnyele wangaseningizimu.

20“Ngasenshonalanga umnyele

kuyawuba Lwandle Lolukhulu

kuze kube ngulapho kubukene khona

neLebo“kubukene neLebo” nome “kubukene nelisango le ... ” Hamathi.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasenshonalanga.

21“Lelive niyakulehlukaniselana emkhatsini wenu ngekwetive taka-Israyeli. 22

47:22
Lev. 19:34
Kufanele nilabe ngenkatho njengelifa lenu nalabo lababetive labahlala emkhatsini wenu, lasebatele nebantfwana. Niyakubatsatsa njengemisinsi yekutimilela yema-Israyeli. Nabo njengani kufanele babelwe lifa emkhatsini wetive tema-Israyeli. 23Nome ngukusiphi sive lapho lona wetive ahleti khona, kufanele nimabele khona lapho naye sabelo selifa,” kusho iNkhosi Simakadze.

48

Kwabiwa kwelive emkhatsini wetive tema-Israyeli

481

48:1
Hez. 47:15
“Leti-ke tive lese tilandzelaniswe ngemabito ato: Emnyeleni wangasenyakatfo, Dani uyawuba nesabelo sinye, siyawujuba ngemgwaco waseHethiloni, siye eLebo“eLebo” nome “ngasekungeneni kwe ... ” Hamathi. I-Hasari Enani, nemnyele wangasenyakatfo weDamaseko, eceleni kweHamathi, kuyakuba yincenye yemnyele waso, losukela ngasemphumalanga uye ngasenshonalanga.

2“Asheri uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaDani kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

3“Naftali uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Asheri kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

4“Manase uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaNaftali kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

5“Efrayimu uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaManase kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

6“Rubeni uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Efrayimu kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

7“Juda uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaRubeni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

8

48:8
Hez. 45:1
“Ngasemnyeleni welive lakaJuda, kusuka ngasemphumalanga kuye enshonalanga, kuyawuba sabelo leniyawusenta umnikelo wenu welikhetselo. Siyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu bubanti, budze baso kusukela emphumalanga kuye ngasenshonalanga, silingane nalesinye setabelo tetive tenu. Lithempeli liyawubasenkhabeni yalesabelo.

9“Lesabelo senu selikhetselo leniyawusinikela kuSimakadze siyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu bubanti, nemakhilomitha langaba sihlanu budze. 10Lena-ke kuyawuba yindzawo lengcwele leyehlukaniselwe baphristi. Iyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze ngasenyakatfo, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti ngasenshonalanga, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti ngasemphumalanga, nemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze ngaseningizimu. Kuyawutsi enkhabeni yalo kube nelithempeli laSimakadze. 11

48:11
Hez. 44:15
Leyo-ke kuyawuba yebaphristi labehlukaniselwe, bakaSadoki, lababetsembekile ekungikhonteni, bangete beduka njengobe kwenta emaLevi ngesikhatsi kweduka ema-Israyeli. 12Kuyawuba sipho selikhetselo kubo, esabelweni lesingcwele selive, indzawo lengcwelengcwele, ngasemnyeleni welive lemaLevi.

13“Kugudla live lebaphristi, emaLevi ayawuba nesabelo lesingemakhilomitha lali-12 nesigamu budze, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti. Sebubonkhe budze baso buyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti. 14Abayikusitsengisa, futsi abayiwuntjintjisa nangalokuncane kwaso. Lena nguyona ncenye yelive yelikhetselo, akukafaneli yendluliselwe kuletinye tandla, ngobe ingcwele kuSimakadze.

15

48:15
Jer. 31:38
“Lendzawo lesele lengemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze, nemakhilomitha langaba mabili nesigamu bubanti, yona ayisingcwele, kodvwa yekusetjentiswa ngunome ngumuphi umsebenti welidolobha, wekwakha tindlu newemadlelo etinkhomo. Lidolobha liyawubasenkhabeni yawo, 16liyawuma kanje: Ngasenyakatfo liyawuba ngemamitha langaba ti-2 250 budze, ngaseningizimu libe ngulati-2 250, ngasemphumalanga libe ngemamitha lati-2 250 budze, nangasenshonalanga libe ngulati-2 250 budze. 17Emadlelo alelidolobha ayawuba ngemamitha langaba li-125 ngasenyakatfo, nemamitha langaba li-125 ngaseningizimu, nemamitha langaba li-125 ngasemphumalanga, nemamitha langaba li-125 ngasenshonalanga. 18Incenye lesele yaleyo ndzawo lesemnyeleni wendzawo lengcwele, igudla budze bayo, iyawuba ngemakhilomitha langaba sihlanu budze ngasemphumalanga, nemakhilomitha langaba sihlanu budze ngasenshonalanga. Sivuno sayo siyawukondla tisebenti takulelidolobha. 19Balimi bakulelidolobha labayawulima kulo bayawube bachamuka kuto tonkhe tive tema-Israyeli. 20Yonkhe leyo ndzawo iyawuba sikwele, emacala ayo ayawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu lilinye. Njengesipho senu selikhetselo, niyawubeka eceleni lendzawo lengcwele kanye nendzawo yelidolobha.

21“Loko lokuyawusala macala omabili alendzawo lengcwele, nalendzawo yelidolobha, kuyawuba kwembusi lobusako. Kuyawubheka ngasemphumalanga kusuka kulamakhilomitha langaba li-12 nesigamu alelithempeli kuya ngasemnyeleni wasemphumalanga, nangasenshonalanga kusuka kulamakhilomitha langaba li-12 nesigamu kuya emnyeleni wangasenshonalanga. Totimbili-ke letindzawo letigudla tabelo tetive, tiyawuba tembusi lobusako, nendzawo lengcwele lenendzawo lengcwelengcwele yasethempelini, iyawubasenkhabeni yato. 22Ngako indzawo yemaLevi nendzawo yelidolobha iyawubasenkhabeni yalendzawo lengiyona iyembusi. Lendzawo yembusi iyawubasemkhatsini wemnyele wakaJuda nemnyele wakaBhenjamini.

23“Mayelana netive letisele: Bhenjamini uyawuba nesabelo sinye; siyawusukela ngasemphumalanga siye ngasenshonalanga.

24“Simeyoni uyawuba nesabelo sinye, siyawugudla umnyele welive lakaBhenjamini kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

25“Isakhari uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaSimeyoni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

26“Zebuloni uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Isakhari kusukela ngasemphumalanga kuya ngasenshonalanga.

27“Gadi uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umyele welive lakaZebuloni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

28

48:28
Hez. 47:19
“Umnyele wangaseningizimu wakaGadi uyawushona ngaseningizimu kusukela eThamari kuye emantini aseMeribha Khadeshi, ugudle uMfudlana waseGibhithe kuya eLwandle Lolukhulu.“Lwandle Lolukhulu” nome “Lwandle iMedithera”

29“Leli-ke live leniyawulaba ngenkatho njengelifa letive tema-Israyeli, loko-ke kuyawuba tabelo tabo,” kusho iNkhosi Simakadze.

Emasango aseJerusalema

30“Lawa-ke kuyawuba ngemasango elidolobha ekuphuma: Kusukela emhlubulweni wangasenyakatfo, longemamitha langaba ti-2 250 budze, 31

48:31
Semb. 21:12
emasango alelidolobha ayakwetsiwa ngemabito etive taka-Israyeli. Emasango lamatsatfu angasenyakatfo kuyawuba: lisango lakaRubeni, nelakaJuda, nelakaLevi.

32“Ngasemhlubulweni wangasemphumalanga, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaJosefa, nelakaBhenjamini, nelakaDani.

33“Ngasemhlubulweni wangaseningizimu, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaSimeyoni, nelaka-Isakhari, nelakaZebuloni.

34“Ngasemhlubulweni wangasenshonalanga, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaGadi, nelaka-Asheri, nelakaNaftali.

35

48:35
Hla. 68:16
Isa. 60:14
“Sebubonkhe budze balelidolobha kutungeleta lonkhe buyawuba ngemakhilomitha langaba yimfica.

“Libito lalelidolobha kusukela ngaleso sikhatsi sekuyawutsiwa: ngusimakadze ulapha.”