Siswati 1996 (SWA96)
46

Umbusi nemikhosi

461“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lisango langasemphumalanga lelingenela esibuyeni sangekhatsi kufanele lihlale livaliwe kuwo onkhe lamalanga lasitfupha emsebenti, kodvwa kufanele libovulwa ngeliSabatha nangemikhosi yekwetfwasa kwenyanga. 2

46:2
Hez. 45:17,22
Lombusi lobusako uyawuphuma kulesibuya sangephandle angene emhubheni welisango, eme ngasensikeni yelisango, ngesikhatsi baphristi basashisa umnikelo wakhe wekushiswa, banikele nangeminikelo yakhe yebudlelwane.“iminikelo yebudlelwane” nome “iminikelo yekuthula” Kufanele akhonte akhotsame khona lapho emphundvwini, bese usuka lapho uyaphuma. Lelisango kufanele lingavalwa kuze kuhlwe. 3Ngawo onkhe emaSabatha nangayo yonkhe imikhosi yekwetfwasa kwenyanga, bonkhe bantfu kufanele batewukhotsama phansi bakhonte Simakadze embikwalelisango.

4“ ‘NgeliSabatha umbusi kufanele aletse kuSimakadze umhlatjelo wekushiswa samuku, kube ngemazinyane etimvu lasitfupha nesihhanca, konkhe kungabi nasiyela. 5Sisinye sihhanca kufanele aselekele ngemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba li-17 nencenye, nelizinyane lilinye lemvu kufanele alelekele nganome yini lafuna kuyinikela. Umunye umnikelo walokutinhlavu kufanele awuletse nemalitha langaba mane emafutsa emncumo. 6

46:6
Num. 28:11
Ngemkhosi wekwetfwasa kwenyanga, uyawunikela ngenkunzana, nangemazinyane etimvu lasitfupha, nangesihhanca, konkhe kungabi nasiyela. 7Iyinye inkunzana, nesihhanca sisinye lomnikelo kufanele ube nemalitha langaba li-17 nencenye yalokutinhlavu, nemazinyane etimvu kufanele lombusi awelekele nganome yini lafuna kuyinikela. Wonkhe umnikelo walokutinhlavu longangemalitha langaba li-17 nencenye kufanele awengetele ngemalitha langaba mane emafutsa emncumo. 8
46:8
Hez. 44:3
Lombusi kufanele naphuma lapha emhubheni welisango, aphume ngaleyo ndlela langene ngayo.

9“ ‘Bantfu nabeta kutawukhonta Simakadze nome ngukumuphi umkhosi, labo labangena ngelisango langasenyakatfo kufanele baphume ngelisango langaseningizimu, nase bacedze kukhonta; nalabo labangene ngelisango langaseningizimu kufanele baphume ngelisango langasenyakatfo. Kute namunye lokufanele aphume ngelisango langene ngalo, kodvwa kufanele aphume ngalelinye lisango lelimalungana nalelo langene ngalo. 10Umbusi naye kufanele angene, nakungena labanye bantfu, aphume nase baphuma nabo. 11

46:11
Hez. 45:24
Ngemalanga emadzili nangemikhosi lemisiwe, umnikelo walokutinhlavu uyawuba ngemalitha langaba li-17 nencenye, uhambisane nenkunzi yinye, nemalitha langaba li-17 nencenye lahambisana nesihhanca, nemazinyane etimvu nanome ngabe yini-ke leyo loyo lokhontako lafuna kuyinikela. Umnikelo lonjalo walokutinhlavu kufanele uhambisane nemalitha langaba mane emafutsa emncumo.

12“ ‘Nangabe umbusi alungisa umnikelo wakhe wesihle kuSimakadze, nome ngumhlatjelo wekushiswa samuku nome iminikelo yebudlelwane, lisango langasemphumalanga lelingenela esibuyeni sangekhatsi liyawuvulelwa yena. Uyawukwenta umnikelo wakhe njenganakenta ngemalanga emaSabatha, lelisango kufanele liphindze livalwe, nase aphumile.’ ”

Umnikelo wemalanga onkhe

13

46:13
Eks. 29:38
Num. 28:3
“ ‘Simakadze utsi: Onkhe emalanga ekuseni kufanele kwentiwe umhlatjelo wekushiswa samuku, welizinyane lelinemnyaka munye budzala, futsi lingabi nasiyela, kube ngumnikelo kuSimakadze. Lomnikelo kufanele wentiwe onkhe emalanga. 14Kufanele kwentiwe nemnikelo walokutinhlavu njalo nje ekuseni, kube ngufulaha longemakhilogremu langaba mabili, nemafutsa emncumo langaba lilitha linye nencenye yesitsatfu yelilitha kutewubhucwa ngawo lofulaha. Lemitsetfo yaleminikelo lena kuSimakadze iyawuhlala imile phakadze naphakadze. 15Lizinyane lemvu, nafulaha, nemafutsa emncumo kufanele kunikelwe kuSimakadze onkhe emalanga ekuseni.’ ”

Umbusi nelive

16“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangabe umbusi lobusako apha indvodzana yakhe incenye yelive lakhe, njengesipho nje, seliyawuba laleyo ndvodzana yakhe neletitukulwane tayo, kuhlale kuyincenye yelifa lakabo. 17

46:17
Lev. 25:10
27:24
Kodvwa nangabe umbusi lobusako apha nome ngubani nje lamsebentelako incenye yelive lakhe, lelo live liyawubuye libe lalombusi futsi, nase kufike uMnyaka Wekubuyiselwa; futsi ngawo nemadvodzana awo kuphela lelingaba labo kokuphela lelo live. 18
46:18
Hez. 45:8
Umbusi lobusako akufanele emuke ngenkhani bantfu bakhe live labo. Live layakulipha emadvodzana akhe kufanele kube nguleliyincenye yelive lakhe, lelisabelo sakhe, khona angayiwuze acindzetele bantfu bami ngekubemuka live labo.’ ”

Emadladla asethempelini

19Lendvodza yase ingiyisa ekungeneni kwemakamelo labheke ngasenyakatfo eceleni kwelisango langaseningizimu kwesibuya sangekhatsi. Lawo-ke bekungemakamelo langcwele ebaphristi. Yase ingikhombisa lenye indzawo ngasenshonalanga kwalamakamelo, 20yatsi: “Lena-ke yindzawo, lapho baphristi batabobilisela khona inyama yemhlatjelo welicala neyemnikelo wesono, nalapho batawubhakela khona umnikelo wafulaha,“umnikelo wafulaha” nome “umnikelo walokutinhlavu” kuze kutebate nakunye lokungcwele lokuyawukhishelwa esibuyeni lesingephandle, lapho kungahle kulimate bantfu“kulimate bantfu” buka 44:19 kwakukholeka kutsi bantfu (bantfukatana) bangalimala nabangahle baphatse (batsintse) intfo lengcwele khona.”

21Yase ingiyisa esibuyeni lesingephandle, yangitungeletisa kuwo onkhe emakona aso omane, ngabona kulelo nalelo kona lesinye sibuya. 22Kulamakona omane alesibuya lesingephandle, kwakunetibuya letibiyelwe,NgesiHebheru leligama alicondzakali sisinye singemamitha labengaba ngema-20 budze, nebubanti bungemamitha labengaba li-15, nguleso naleso sibuya kulamakona lamane kwakulingana. 23Kutungeleta lingekhatsi laleso naleso sibuya saletibuya letine kwakunemngcengcema wematje nematiko lakhiwe ngaphansi kwalomngcengcema. 24Lendvodza yangitjela yatsi: “Lawa-ke ngemadladla, lapho tisebenti tasethempelini tibilisela khona lemihlatjelo lenikelwa bantfu.”

47

Umtfombo logeleta usuka ethempelini

471

47:1
Jow. 3:18
Zak. 13:1
14:8
Semb. 22:1
Lendvodza yangibuyisela ekungeneni kwelithempeli. Kwakunesiyalu semanti lesasicubuka phansi emnyango, emanti aso agelete abheke ngasemphumalanga, lapho kwakubuke khona umnyango welithempeli. Abegeleta ehla esuka ngaseningizimu kwelithempeli endlule ngaseningizimu kwelilati. 2Lendvodza yase ingikhiphela ngephandle kwendzawo yelithempeli ngendlela yelisango langasenyakatfo, yangigegisa, saze sefika esangweni langephandle lelibheke emphumalanga. Nalapho kwakunemfudlana wemanti lowawumpompota, usuka ngaseningizimu kwelisango.

3Ngalendvuku yayo yekukala lendvodza yase ikala emamitha labengaba ngema-500 kwehla nalomfudlana, abheka ngasemphumalanga, yase ingitjela kutsi angiklabhute kulomfula khona lapho. Emanti akhuphuka efika emacakaleni. 4Yaphindza yakala lamanye emamitha labengaba ngema-500 emanti akhuphukela emadvolweni. Yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500 kwewuka, emanti efika elukhalo. 5Yabuye yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500, lapho-ke umfula wase ushona kakhulu, kangangekutsi ngangingasakhoni kuklubhuta ngetinyawo. Kwase kushona kakhulu kumatima kwewela ngaphandle kwekuhlamba. 6Yangibuta yatsi: “Ndvodzana yemuntfu, uyakubona-ke loku?”

Yase iyangihola njalo yangibuyisela elusentseni lwemfula. 7Ngatsi nangifika lapho, ngabona lihlatsi ngala nangale kwemfula. 8Yatsi kimi: “Lamanti lawa ageletela ngaseveni langasemphumalanga, ehle aze ayewufika eSigodzini saseJordane i-Arabha, lapho afike angene khona elwandle,“elwandle” nome “eLwandle Lweluswayi” emanti-ke lapho afike abe mnandzi. 9Emabulo etintfo letiphilako naletinwabutelako kuyawuphila nome ngukuphi lapho ayawugeletela khona. Kuyawuphetfuka incumbi yetinhlanti lapho, ngobe lamanti ageletela khona ente lamanti lamunyu abe mnandzi; ngako lapho lamanti ageletela khona, konkhe kuyawuphila. 10Badwebi betinhlanti bayawukuma lugele lapha elusentseni; kusukela e-Eni Gedi kuye e-Eni Eglayimu kuyawuba netindzawo tekwendlala emanetha. Letinhlanti kuyawuba tinhlobonhlobo, letingangetetinhlanti taseLwandle Lolukhulu“Lwandle Lolukhulu” nome “Lwandle iMedithera” tibe tinyenti. 11Kodvwa emachaphoti nematete akayiwuhluma abe luhlata abe mahle, ayawusala aluswayi. 12

47:12
Semb. 22:2
Kuyawukhula tinhlobonhlobo tetihlahla tetitselo ngala nangale elusentseni lwemfula. Emacembe ato akasoze abune, netitselo tato tingeke tiphele. Tiyawutsela ngato tonkhe tinyanga, ngobe emanti lasuka ethempelini ageletela kuto. Titselo tato tiyawuba tekudla, bese kutsi emacembe ato abe ngewekuphilisa.”

Iminyele yelive

13

47:13
Gen. 48:5
Num. 34:2
Josh. 17:17
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lena-ke ngiminyele leniyakwehlukanisa ngayo live lekulifa letive letili-12 tema-Israyeli, sive sakaJosefa sona sibe netabelo letimbili. 14
47:14
Gen. 12:7
17:8
26:3
28:13
Kufanele nehlukaniselane ngalokulinganako emkhatsini wato. Ngobe mine ngafunga ngekuphakamisa sandla kutsi ngiyawulinika boyihlomkhulu, lelive leli liyawuba lifa lenu.

15

47:15
Hez. 48:1
“Lona-ke kuyawuba ngumnyele welive:

“Ngasenyakatfo uyawusuka eLwandle Lolukhulu,

ujube ngemgwaco waseHethiloni,

wendlule eLebo“eLebo” nome “ekungeneni kwe ... ” Hamathi uyewushona eSedadi,

16naseBerotha,SiHebheru sitsi “umgwaco uyewungena eSedadi, 16 naseHamathi, naseBerotha” naseSibrayimu lesemkhatsini

weminyele yelive laseDamaseko neyalaseHamathi,

udzimate uyewufika eHaseri Hathikhoni,

lesemnyeleni waseHawurani.

17Lomnyele uyawuchubeka kusukela

elwandle kuya eHasari Enani,“Enani” nome “Enoni”

ugudle umnyele welaseDamaseko

kanye nemnyele welaseHamathi longasenyakatfo.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wasenyakatfo.

18“Ngasemphumalanga umnyele uyawudzabula

emkhatsini weHawurani neDamaseko, ugudle

iJordani, emkhatsini weGileyadi nelive laka-Israyeli,

ucondze elwandle lwasemphumalanga,

uze uyewufika eThamari.“Thamari” ngesiHebheru leligama alicondzakali

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasemphumalanga.

19

47:19
Num. 20:13
27:14
Hez. 48:28
“Ngaseningizimu uyawusuka eThamari ubange ngasemantini

aseMeribha Khadeshi, ugudle uMfudlana waseGibhithe,

ucondze eLwandle Lolukhulu. Lowo-ke kuyawuba

ngumnyele wangaseningizimu.

20“Ngasenshonalanga umnyele

kuyawuba Lwandle Lolukhulu

kuze kube ngulapho kubukene khona

neLebo“kubukene neLebo” nome “kubukene nelisango le ... ” Hamathi.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasenshonalanga.

21“Lelive niyakulehlukaniselana emkhatsini wenu ngekwetive taka-Israyeli. 22

47:22
Lev. 19:34
Kufanele nilabe ngenkatho njengelifa lenu nalabo lababetive labahlala emkhatsini wenu, lasebatele nebantfwana. Niyakubatsatsa njengemisinsi yekutimilela yema-Israyeli. Nabo njengani kufanele babelwe lifa emkhatsini wetive tema-Israyeli. 23Nome ngukusiphi sive lapho lona wetive ahleti khona, kufanele nimabele khona lapho naye sabelo selifa,” kusho iNkhosi Simakadze.

48

Kwabiwa kwelive emkhatsini wetive tema-Israyeli

481

48:1
Hez. 47:15
“Leti-ke tive lese tilandzelaniswe ngemabito ato: Emnyeleni wangasenyakatfo, Dani uyawuba nesabelo sinye, siyawujuba ngemgwaco waseHethiloni, siye eLebo“eLebo” nome “ngasekungeneni kwe ... ” Hamathi. I-Hasari Enani, nemnyele wangasenyakatfo weDamaseko, eceleni kweHamathi, kuyakuba yincenye yemnyele waso, losukela ngasemphumalanga uye ngasenshonalanga.

2“Asheri uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaDani kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

3“Naftali uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Asheri kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

4“Manase uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaNaftali kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

5“Efrayimu uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaManase kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

6“Rubeni uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Efrayimu kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

7“Juda uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaRubeni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

8

48:8
Hez. 45:1
“Ngasemnyeleni welive lakaJuda, kusuka ngasemphumalanga kuye enshonalanga, kuyawuba sabelo leniyawusenta umnikelo wenu welikhetselo. Siyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu bubanti, budze baso kusukela emphumalanga kuye ngasenshonalanga, silingane nalesinye setabelo tetive tenu. Lithempeli liyawubasenkhabeni yalesabelo.

9“Lesabelo senu selikhetselo leniyawusinikela kuSimakadze siyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu bubanti, nemakhilomitha langaba sihlanu budze. 10Lena-ke kuyawuba yindzawo lengcwele leyehlukaniselwe baphristi. Iyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze ngasenyakatfo, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti ngasenshonalanga, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti ngasemphumalanga, nemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze ngaseningizimu. Kuyawutsi enkhabeni yalo kube nelithempeli laSimakadze. 11

48:11
Hez. 44:15
Leyo-ke kuyawuba yebaphristi labehlukaniselwe, bakaSadoki, lababetsembekile ekungikhonteni, bangete beduka njengobe kwenta emaLevi ngesikhatsi kweduka ema-Israyeli. 12Kuyawuba sipho selikhetselo kubo, esabelweni lesingcwele selive, indzawo lengcwelengcwele, ngasemnyeleni welive lemaLevi.

13“Kugudla live lebaphristi, emaLevi ayawuba nesabelo lesingemakhilomitha lali-12 nesigamu budze, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti. Sebubonkhe budze baso buyawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu, nemakhilomitha langaba sihlanu bubanti. 14Abayikusitsengisa, futsi abayiwuntjintjisa nangalokuncane kwaso. Lena nguyona ncenye yelive yelikhetselo, akukafaneli yendluliselwe kuletinye tandla, ngobe ingcwele kuSimakadze.

15

48:15
Jer. 31:38
“Lendzawo lesele lengemakhilomitha langaba li-12 nesigamu budze, nemakhilomitha langaba mabili nesigamu bubanti, yona ayisingcwele, kodvwa yekusetjentiswa ngunome ngumuphi umsebenti welidolobha, wekwakha tindlu newemadlelo etinkhomo. Lidolobha liyawubasenkhabeni yawo, 16liyawuma kanje: Ngasenyakatfo liyawuba ngemamitha langaba ti-2 250 budze, ngaseningizimu libe ngulati-2 250, ngasemphumalanga libe ngemamitha lati-2 250 budze, nangasenshonalanga libe ngulati-2 250 budze. 17Emadlelo alelidolobha ayawuba ngemamitha langaba li-125 ngasenyakatfo, nemamitha langaba li-125 ngaseningizimu, nemamitha langaba li-125 ngasemphumalanga, nemamitha langaba li-125 ngasenshonalanga. 18Incenye lesele yaleyo ndzawo lesemnyeleni wendzawo lengcwele, igudla budze bayo, iyawuba ngemakhilomitha langaba sihlanu budze ngasemphumalanga, nemakhilomitha langaba sihlanu budze ngasenshonalanga. Sivuno sayo siyawukondla tisebenti takulelidolobha. 19Balimi bakulelidolobha labayawulima kulo bayawube bachamuka kuto tonkhe tive tema-Israyeli. 20Yonkhe leyo ndzawo iyawuba sikwele, emacala ayo ayawuba ngemakhilomitha langaba li-12 nesigamu lilinye. Njengesipho senu selikhetselo, niyawubeka eceleni lendzawo lengcwele kanye nendzawo yelidolobha.

21“Loko lokuyawusala macala omabili alendzawo lengcwele, nalendzawo yelidolobha, kuyawuba kwembusi lobusako. Kuyawubheka ngasemphumalanga kusuka kulamakhilomitha langaba li-12 nesigamu alelithempeli kuya ngasemnyeleni wasemphumalanga, nangasenshonalanga kusuka kulamakhilomitha langaba li-12 nesigamu kuya emnyeleni wangasenshonalanga. Totimbili-ke letindzawo letigudla tabelo tetive, tiyawuba tembusi lobusako, nendzawo lengcwele lenendzawo lengcwelengcwele yasethempelini, iyawubasenkhabeni yato. 22Ngako indzawo yemaLevi nendzawo yelidolobha iyawubasenkhabeni yalendzawo lengiyona iyembusi. Lendzawo yembusi iyawubasemkhatsini wemnyele wakaJuda nemnyele wakaBhenjamini.

23“Mayelana netive letisele: Bhenjamini uyawuba nesabelo sinye; siyawusukela ngasemphumalanga siye ngasenshonalanga.

24“Simeyoni uyawuba nesabelo sinye, siyawugudla umnyele welive lakaBhenjamini kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

25“Isakhari uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive lakaSimeyoni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

26“Zebuloni uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umnyele welive laka-Isakhari kusukela ngasemphumalanga kuya ngasenshonalanga.

27“Gadi uyawuba nesabelo sinye; siyawugudla umyele welive lakaZebuloni kusukela ngasemphumalanga kuye ngasenshonalanga.

28

48:28
Hez. 47:19
“Umnyele wangaseningizimu wakaGadi uyawushona ngaseningizimu kusukela eThamari kuye emantini aseMeribha Khadeshi, ugudle uMfudlana waseGibhithe kuya eLwandle Lolukhulu.“Lwandle Lolukhulu” nome “Lwandle iMedithera”

29“Leli-ke live leniyawulaba ngenkatho njengelifa letive tema-Israyeli, loko-ke kuyawuba tabelo tabo,” kusho iNkhosi Simakadze.

Emasango aseJerusalema

30“Lawa-ke kuyawuba ngemasango elidolobha ekuphuma: Kusukela emhlubulweni wangasenyakatfo, longemamitha langaba ti-2 250 budze, 31

48:31
Semb. 21:12
emasango alelidolobha ayakwetsiwa ngemabito etive taka-Israyeli. Emasango lamatsatfu angasenyakatfo kuyawuba: lisango lakaRubeni, nelakaJuda, nelakaLevi.

32“Ngasemhlubulweni wangasemphumalanga, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaJosefa, nelakaBhenjamini, nelakaDani.

33“Ngasemhlubulweni wangaseningizimu, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaSimeyoni, nelaka-Isakhari, nelakaZebuloni.

34“Ngasemhlubulweni wangasenshonalanga, longemamitha langaba ti-2 250 budze, kuyawuba nemasango lamatsatfu: lisango lakaGadi, nelaka-Asheri, nelakaNaftali.

35

48:35
Hla. 68:16
Isa. 60:14
“Sebubonkhe budze balelidolobha kutungeleta lonkhe buyawuba ngemakhilomitha langaba yimfica.

“Libito lalelidolobha kusukela ngaleso sikhatsi sekuyawutsiwa: ngusimakadze ulapha.”