Siswati 1996 (SWA96)
47

Umtfombo logeleta usuka ethempelini

471

47:1
Jow. 3:18
Zak. 13:1
14:8
Semb. 22:1
Lendvodza yangibuyisela ekungeneni kwelithempeli. Kwakunesiyalu semanti lesasicubuka phansi emnyango, emanti aso agelete abheke ngasemphumalanga, lapho kwakubuke khona umnyango welithempeli. Abegeleta ehla esuka ngaseningizimu kwelithempeli endlule ngaseningizimu kwelilati. 2Lendvodza yase ingikhiphela ngephandle kwendzawo yelithempeli ngendlela yelisango langasenyakatfo, yangigegisa, saze sefika esangweni langephandle lelibheke emphumalanga. Nalapho kwakunemfudlana wemanti lowawumpompota, usuka ngaseningizimu kwelisango.

3Ngalendvuku yayo yekukala lendvodza yase ikala emamitha labengaba ngema-500 kwehla nalomfudlana, abheka ngasemphumalanga, yase ingitjela kutsi angiklabhute kulomfula khona lapho. Emanti akhuphuka efika emacakaleni. 4Yaphindza yakala lamanye emamitha labengaba ngema-500 emanti akhuphukela emadvolweni. Yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500 kwewuka, emanti efika elukhalo. 5Yabuye yakala lamanye futsi emamitha labengaba ngema-500, lapho-ke umfula wase ushona kakhulu, kangangekutsi ngangingasakhoni kuklubhuta ngetinyawo. Kwase kushona kakhulu kumatima kwewela ngaphandle kwekuhlamba. 6Yangibuta yatsi: “Ndvodzana yemuntfu, uyakubona-ke loku?”

Yase iyangihola njalo yangibuyisela elusentseni lwemfula. 7Ngatsi nangifika lapho, ngabona lihlatsi ngala nangale kwemfula. 8Yatsi kimi: “Lamanti lawa ageletela ngaseveni langasemphumalanga, ehle aze ayewufika eSigodzini saseJordane i-Arabha, lapho afike angene khona elwandle,“elwandle” nome “eLwandle Lweluswayi” emanti-ke lapho afike abe mnandzi. 9Emabulo etintfo letiphilako naletinwabutelako kuyawuphila nome ngukuphi lapho ayawugeletela khona. Kuyawuphetfuka incumbi yetinhlanti lapho, ngobe lamanti ageletela khona ente lamanti lamunyu abe mnandzi; ngako lapho lamanti ageletela khona, konkhe kuyawuphila. 10Badwebi betinhlanti bayawukuma lugele lapha elusentseni; kusukela e-Eni Gedi kuye e-Eni Eglayimu kuyawuba netindzawo tekwendlala emanetha. Letinhlanti kuyawuba tinhlobonhlobo, letingangetetinhlanti taseLwandle Lolukhulu“Lwandle Lolukhulu” nome “Lwandle iMedithera” tibe tinyenti. 11Kodvwa emachaphoti nematete akayiwuhluma abe luhlata abe mahle, ayawusala aluswayi. 12

47:12
Semb. 22:2
Kuyawukhula tinhlobonhlobo tetihlahla tetitselo ngala nangale elusentseni lwemfula. Emacembe ato akasoze abune, netitselo tato tingeke tiphele. Tiyawutsela ngato tonkhe tinyanga, ngobe emanti lasuka ethempelini ageletela kuto. Titselo tato tiyawuba tekudla, bese kutsi emacembe ato abe ngewekuphilisa.”

Iminyele yelive

13

47:13
Gen. 48:5
Num. 34:2
Josh. 17:17
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Lena-ke ngiminyele leniyakwehlukanisa ngayo live lekulifa letive letili-12 tema-Israyeli, sive sakaJosefa sona sibe netabelo letimbili. 14
47:14
Gen. 12:7
17:8
26:3
28:13
Kufanele nehlukaniselane ngalokulinganako emkhatsini wato. Ngobe mine ngafunga ngekuphakamisa sandla kutsi ngiyawulinika boyihlomkhulu, lelive leli liyawuba lifa lenu.

15

47:15
Hez. 48:1
“Lona-ke kuyawuba ngumnyele welive:

“Ngasenyakatfo uyawusuka eLwandle Lolukhulu,

ujube ngemgwaco waseHethiloni,

wendlule eLebo“eLebo” nome “ekungeneni kwe ... ” Hamathi uyewushona eSedadi,

16naseBerotha,SiHebheru sitsi “umgwaco uyewungena eSedadi, 16 naseHamathi, naseBerotha” naseSibrayimu lesemkhatsini

weminyele yelive laseDamaseko neyalaseHamathi,

udzimate uyewufika eHaseri Hathikhoni,

lesemnyeleni waseHawurani.

17Lomnyele uyawuchubeka kusukela

elwandle kuya eHasari Enani,“Enani” nome “Enoni”

ugudle umnyele welaseDamaseko

kanye nemnyele welaseHamathi longasenyakatfo.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wasenyakatfo.

18“Ngasemphumalanga umnyele uyawudzabula

emkhatsini weHawurani neDamaseko, ugudle

iJordani, emkhatsini weGileyadi nelive laka-Israyeli,

ucondze elwandle lwasemphumalanga,

uze uyewufika eThamari.“Thamari” ngesiHebheru leligama alicondzakali

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasemphumalanga.

19

47:19
Num. 20:13
27:14
Hez. 48:28
“Ngaseningizimu uyawusuka eThamari ubange ngasemantini

aseMeribha Khadeshi, ugudle uMfudlana waseGibhithe,

ucondze eLwandle Lolukhulu. Lowo-ke kuyawuba

ngumnyele wangaseningizimu.

20“Ngasenshonalanga umnyele

kuyawuba Lwandle Lolukhulu

kuze kube ngulapho kubukene khona

neLebo“kubukene neLebo” nome “kubukene nelisango le ... ” Hamathi.

Lowo-ke kuyawuba ngumnyele wangasenshonalanga.

21“Lelive niyakulehlukaniselana emkhatsini wenu ngekwetive taka-Israyeli. 22

47:22
Lev. 19:34
Kufanele nilabe ngenkatho njengelifa lenu nalabo lababetive labahlala emkhatsini wenu, lasebatele nebantfwana. Niyakubatsatsa njengemisinsi yekutimilela yema-Israyeli. Nabo njengani kufanele babelwe lifa emkhatsini wetive tema-Israyeli. 23Nome ngukusiphi sive lapho lona wetive ahleti khona, kufanele nimabele khona lapho naye sabelo selifa,” kusho iNkhosi Simakadze.