Siswati 1996 (SWA96)
44

Kusetjentiswa kwelisango langasemphumalanga

441Lendvodza yase ingibuyisela emuva esangweni lelingephandle lendzawo lengcwele, lelo lelibheke emphumalanga, lalivaliwe. 2

44:2
Hez. 43:4
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Lelisango kufanele lihlale livaliwe. Kufanele lingavulwa; akubete namunye longena ngalo. Kufanele lihlale livaliwe, ngobe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ungene ngalo. 3Inkhosi lengumbusi ngiyo kuphela lengahlala ngekhatsi kwelisango kutsi itewudla embikwaSimakadze. Kufanele ingene ngendlela yemhubhe welisango, iphindze iphume ngaleyo ndlela.”

Imitsetfo yekungena ethempelini

4Lendvodza yase ingihola ngendlela yelisango langasenyakatfo ingiyisa embikwelithempeli. Ngatsi ngiyabuka, ngabona inkhatimulo yaSimakadze igcwalisa lithempeli laSimakadze, ngawa ngibhekise buso bami phansi.

5Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, bukisisa, sondzela ulalele ukunakisise konkhe loko lengikutjela kona macondzana nayo yonkhe imitsetfo lephatselene nelithempeli laSimakadze. Yinakekele yonkhe imitsetfo yekungena ethempelini nayo yonkhe yekuphuma endzaweni lengcwele.

6

44:6
Num. 16:3,7
“Khuluma kuyo indlu lehlubukako yaka-Israyeli, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Awu, wenandlu yaka-Israyeli, setenele letento tenu letinengekako! 7
44:7
Num. 18:4
Josh. 9:27
Ezra 8:20
Ngetulu kwato tonkhe letinye tintfo tenu lenitentako letinengekako niletse betive labangakasokwa enhlitiyweni nasenyameni, nabangenisa endzaweni yami lengcwele, nangcolisa lithempeli lami ngesikhatsi ninikela kimi ngekudla, nangemanoni, nangengati, nephula sivumelwane sami. 8Esikhundleni sekwenta umsebenti wenu macondzana netintfo tami letingcwele, nibeke labanye bantfu kutsi baphatse indzawo yami lengcwele.

9“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kufanele kubete namunye wetive longakasokwa enhlitiyweni nasenyameni longena endzaweni yami lengcwele, kubete ngisho nebetive labahlala emkhatsini wema-Israyeli.’ ”

EmaLevi akangeni ebuphristini

10“ ‘EmaLevi langibalekela ngesikhatsi ema-Israyeli eduka nangesikhatsi azulazula esuka kimi, alandzela tithico tawo, kufanele ayetfwale leyo miphumela yesono sawo. 11Angakhonta endzaweni yami lengcwele, engamele emasango alelithempeli, akhonte ngekhatsi kulo; angabahlabela bantfu iminikelo yabo yekushiswa kanye nemihlatjelo, eme embikwebantfu, abakhonte. 12Kodvwa njengobe abebakhonta embikwetithico tabo enta indlu yaka-Israyeli yawela esonweni, ngako-ke ngifunge ngesandla lesiphakanyisiwe kutsi kufanele etfwale imiphumela yesono sawo, kusho iNkhosi Simakadze. 13

44:13
Num. 4:19
Hos. 4:6
Hez. 40:46
Akukafaneli asondzele atengikhonta njengebaphristi nome-ke asondzele nome ngangukutiphi tintfo tami letingcwele nome iminikelo lengcwelengcwele; kufanele aletfwale lihlazo ngaletento tabo letisinengiso. 14Noko ngiyawubabeka kutsi bengamele imisebenti letsite yasethempelini nawo wonkhe umsebenti lekufanele wentiwe ekhatsi kulo.’ ”

Baphristi

15“ ‘Kodvwa baphristi, labangemaLevi lababatukulu baSadoki, labebayenta ngekwetsembeka imisebenti yendzawo yami lengcwele ngesikhatsi ema-Israyeli aphambuka kimi, kufanele bona basondzele batewukhonta embikwami. Kufanele beme embikwami batewunikela ngemhlatjelo wemanoni newengati, kusho iNkhosi Simakadze. 16

44:16
Hez. 41:22
Ngabo bodvwa lekufanele bangene endzaweni yami lengcwele; ngabo bodvwa lekufanele basondzele elatini lami kutawukhonta embikwami, bente inkonzi yami.

17

44:17
Eks. 28:39
“ ‘Nabangena emasangweni esibuya lesingekhatsi, kufanele bembatse timphahla telineni; akukafaneli bembatse imphahla leyentiwe ngensontfo, ngesikhatsi benta inkonzo emasangweni esibuya sangekhatsi nome ngekhatsi ethempelini. 18Kufanele bashucule ngemishuculo yelineni etinhloko tabo, netimphahla tabo tangaphansi tibe telineni etinkhalo tabo. Akukafaneli bembatse nome ngabe yini letabenta bajuluke. 19
44:19
Hez. 42:14
Nase baphumela esibuyeni lesingephandle, lapho kunebantfu khona, kufanele batikhumule letimphahla tabo bebatembetse nabakhontako, bese batishiya emakamelweni langcwele, bembatse letinye timphahla, kuze bangetiwulimata bantfu ngetimphahla tabo letingcwele.“bangetiwulimata bantfu ngetimphahla tabo letingcwele” siHebheru sitsi “bangetiwungcwelisa bantfu ngetimphahla tabo” kwakukholeka kutsi umuntfu angalimala, nakatsintsa lokungcwele

20

44:20
Lev. 21:5
Num. 6:5
“ ‘Kufanele bangatihhuli tinhloko tabo nome bavume tinwele tabo tibe tindze, kodvwa kufanele tinwele tihlale tiphunguliwe. 21
44:21
Lev. 10:9
Kufanele kubete umphristi lonatsa liwayini, nakatawungena esibuyeni lesingekhatsi. 22
44:22
Lev. 21:7,13
Abakafaneli batsatse nebafelokati, nome bafati labalahliwe, bangatsatsa tintfombi tema-Israyeli ngekutalwa nome bafelokati bebaphristi. 23
44:23
Lev. 10:10
Hez. 22:26
Kufanele bafundzise bantfu bami umehluko emkhatsini walokungcwele nalokungengcwele, babakhombise kwehlukanisa emkhatsini walokungcolile nalokuhlantekile ngekwemtsetfo.

24

44:24
Dut. 17:8
2 Khr. 19:10
Mal. 2:7
“ ‘Kuyo yonkhe imibango, baphristi kufanele babe behluleli, bakhiphe sincumo lesihambisana netimiso tami. Kufanele bayigcine imitsetfo yami netimiso tami tayo yonkhe imikhosi yami lebekiwe, bagcine nemaSabatha ami angcwele.

25

44:25
Lev. 21:1
“ ‘Umphristi akukafaneli atingcolise ngekusondzela edvute nesidvumbu; noko, nangabe lomuntfu lofile abenguyise nome unina, indvodzana nome indvodzakati, umnakabo nome dzadzewabo losengakendzi, ngako angatingcolisa. 26
44:26
Num. 19:11
Nasahlanjululiwe, kufanele eme angakhonti elatini emalanga lasikhombisa. 27Mhlazana angena esibuyeni lesingekhatsi sendzawo lengcwele kutewukhonta endzaweni lengcwele, kufanele atentele umnikelo wesono, kusho iNkhosi Simakadze.

28

44:28
Num. 18:20
Dut. 10:9
18:2
Josh. 13:14
“ ‘Kufanele kube ngimi kuphela lolifa lebaphristi. Kufanele banganikwa lifa ka-Israyeli; mine ngiyawuba lifa labo. 29
44:29
Num. 27:21
Bayawudla iminikelo yalokutinhlavu neminikelo yesono, neminikelo yesono, neminikelo yelicala. Konkhe lokunikelwe kuSimakadze ka-Israyeli kuyawuba kwabo. 30
44:30
Eks. 23:19
Num. 15:20
18:12,19
Neh. 10:37
Tonkhe tilinga tetitselo telikhetselo nako konkhe kwetipho tenu telikhetselo kuyawuba kwebaphristi. Niyawubanika sabelo sekucala semphuphu legayiwe, kuze sibusiso sehlele etikwetindlu tenu. 31
44:31
Eks. 22:31
Lev. 22:8
Hez. 4:14
Baphristi kufanele bangadli lutfo, inyoni nome silwane, lokutfolakele kutifele nome kudladlabulwe tilwane tesiganga.’ ”