Siswati 1996 (SWA96)
42

Tindlu letimbili eceleni kwelithempeli

421Lendvodza yangihola yangicondzisa ngasenyakatfo esibuyeni sangephandle, yangiyisa emakamelweni lamacondzana nelibala lelithempeli namalungana nelubondza lwangephandle ngasenyakatfo. 2Lendlu leyayinemnyango lowawubheke ngasenyakatfo, yayingemamitha labengaba ngema-50 budze, nemamitha labengaba ngema-25 bubanti. 3Kuyo yomibili lemihlubulo, umhlubulo lowawungemamitha labengaba lishumi, kanye nalomhlubulo lomalungana nesiyilo sesibuya sangephandle, lendlu yayinelitsala lelibhekene nelitsala etigabeni letintsatfu. 4Embikwalamakamelo ayo bekunemhubhe wangekhatsi lowawungemamitha labengaba sihlanu bubanti, nemamitha labengaba ngema-50 budze. Iminyango yalemihubhe yayingasenyakatfo. 5Lamakamelo langetulu abengumntjuntju, ngobe lamatsala abetsetse indzawo lenkhulu kuwo kunakulamakamelo langaphansi nakulawo lasemkhatsini waleyondlu. 6Lamakamelo lasesitezi sesitsatfu abete tinsika njengaletibuya; abenetiyilo letincane kunetalawa labengaphansi netalawa labesemkhatsini. 7Kwakunelubondza lwangephandle lolwalulinganise nalamakamelo nalesibuya sangephandle, lwalujuba embikwalamakamelo emamitha labengaba ngema-25 budze. 8Loluhla lwemakamelo langasesibuyeni sangephandle lwalungemamitha labengaba ngema-25 budze, bese kutsi loluhla lolusedvutane nendzawo lengcwele lona lube ngemamitha labengaba ngema-50 budze. 9Lamakamelo langaphansi wona abenemnyango ngasemphumalanga, nangabe umuntfu angena esuka esibuyeni sangephandle.

10Ngaseningizimu“ngaseningizimu” ngesiHebheru “ngasemphumalanga” kwelibala lelithempeli kugudla lubondza lwesibuya sangephandle, kwakunemakamelo labhekene nelubondza lwangephandle. Lamakamelo 11abenemhubhe embikwawo, abefanana nalamakamelo langasenyakatfo; afanana ngebudze, nangebubanti, nangeminyango yekuphuma, nangebukhulu. Leminyango leyayingasenyakatfo 12yayifanana ncamashi neyemakamelo langaseningizimu. Kwakunemnyango ekucaleni kwalomhubhe lowawulinganise nalolubondza lolwalushona ngasemphumalanga, lekwakungenwa ngawo emakamelweni.

13

42:13
Lev. 2:3,10
Lendvodza yakhuluma kimi, yatsi: “Lamakamelo langasenyakatfo nangaseningizimu labhekene nelibala lelithempeli ngemakamelo langcwele ebaphristi, lapho baphristi labatakuya kuSimakadze batawufike badlele khona iminikelo lengcwelengcwele. Ngulapho-ke lapho bayawubeka khona iminikelo lengcwelengcwele: iminikelo yalokutinhlavu, neminikelo yesono kanye neminikelo yelicala, ngobe lendzawo ingcwele. 14Batawutsi labaphristi bangangena kulendzawo lengcwele, bangabe basangena esibuyeni lesingephandle, bangakakhumuli tingubo labatembatsako nabakhontako, ngobe leti tingcwele. Kufanele bembatse letinye timphahla basengakasondzeli etindzaweni tebantfu.”

Kukalwa kwendzawo yelithempeli

15Yatsi kube icedze kukala lokungekhatsi ethempelini, yangikhipha ngelisango lelingasemphumalanga, yakala yonkhe leyo ndzawo ngephandle. 16Yakala umhlubulo wangasemphumalanga ngendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 17Yakala umhlubulo wangasenyakatfo ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 18Yakala umhlubulo wangaseningizimu ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 19Yabe seyigucukela emhlubulweni wangasenshonalanga yalukala ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 20Ngako yabe seyikala lendzawo kuyo yonkhe imihlubulo yomine. Yayinelubondza lolwaluyitungeleta, kwakungemamitha labengaba ngema-250 budze, nemamitha labengaba ngema-250 bubanti, lwehlukanisa lokungcwele kulokungengcwele.

43

Simakadze ubuyela ethempelini

431Lendvodza yangitsatsa yangimikisa esangweni lelibheke ngasemphumalanga, 2lapho ngabona khona inkhatimulo yebukhona baNkulunkulu wema-Israyeli ichamuka ngasemphumalanga. Livi lakhe lalifanana nekudvuma kwemabhudlo emanti, live lalicwebetela ngenca yenkhatimulo yakhe. 3

43:3
Hez. 1:4
10:18
11:22
Lombono lengawubona wawufanana nembono lengangiwubone, nakefika“nakefika” letinye tincwadzi tekucala titsi “nangifika” kutewubhubhisa lidolobha, uphindze ufanane nemibono lengangiyibone eceleni kwemfula iKhebari, ngawa ngibhekise buso phansi. 4Inkhatimulo yaSimakadze yangena ethempelini ngelisango lelibheke ngasemphumalanga.

5

43:5
Eks. 40:34
1 Khos. 8:10
Moya wase uyangiphakamisa wangingenisa esibuyeni sangekhatsi, inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithempeli.

6Yatsi lendvodza iseme eceleni kwami, ngeva lomunye akhuluma kimi ngekhatsi ethempelini. 7

43:7
2 Khos. 21:18,26
Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lena yindzawo yesihlalo sami sebukhosi nendzawo yekwenabela tinyawo tami. Ngulapha-ke lapho ngitawuhlala khona emkhatsini wema-Israyeli kuze kube phakadze. Indlu yaka-Israyeli ingeke iphindze ilihlambalate Libito lami lelingcwele, yona kanye nemakhosi ayo, ngebugwadla bayo“bugwadla babo” nome “buphingi babo bekukhontela tithico” nangetithico letingaphili“tithico letingaphili” nome “tidvumbu” temakhosi ayo etindzaweni tayo letiphakeme. 8Nababeka umnyango wabo eceleni kwemnyango wendlu yami, netinsika tabo temnyango eceleni kwetinsika tami temnyango, kunelubondza kuphela emkhatsini wami nabo, balihlambalata Libito lami lelingcwele ngetintfo tabo letinengekako labatentako. Ngako ngase ngiyababhubhisa ngentfukutselo yami. 9Manje-ke ababususe kimi lobugwadla babo“bugwadla babo” nome “buphingi babo bekukhontela tithico” naletithico letingaphili“tithico letingaphili” nome “tidvumbu” temakhosi abo, ngiyawube sengihlala emkhatsini wabo phakadze naphakadze.

10

43:10
Hez. 16:61
“Ndvodzana yemuntfu, chaza lithempeli esiveni saka-Israyeli, kuze batewuba nemahloni ngetono tabo. Bente balicabangisise lelipulani. 11Nangabe banemahloni ngako konkhe labakwentile, bachazele ngelipulani lelithempeli, nekuhleleka kwalo, iminyango yalo yekuphuma neyekungena, lonkhe lipulani lalo, nayo yonkhe imiyalo nemitsetfo yalo. Kubhale phansi loku embikwabo, khona batekwetsembeka kulelipulani lalo, balandzele nemitsetfo yalo.

12“Lona ngumtsetfo welithempeli: Yonkhe lendzawo lelitungeletile esicongweni sentsaba iyakuba ngcwelengcwele. Unjalo-ke umtsetfo welithempeli.”

Lilati

13

43:13
Hez. 40:5
“Leti-ke tilinganiso telilati, nase usebentisa indvuku yekukala lefanana naleyo yekukala lithempeli: Kutungeleta sonkhe sisekelo selilati bekunemsedlana lewawungemasentimitha labengaba ngema-50 kushona, nemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti, bese kutsi lapha emaceleni emngcengcemeni ube ngemasentimitha labengaba ngema-25 kuphakama. 14Kusuka kulomsedlana phansi kuye etulu bekungaba limitha linye bese kutsi bubanti bube sigamu selimitha. Lencenye lelandzelako yayentiwe yaba ngemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti, bese kuba ngemamitha labengaba mabili kuphakama. Lencenye lelandzela leyo nayo yayihleleke kusukela emngcengcemeni wayo kwaba ngemasentimitha labengaba ngema-50 kutungeleta. 15Lendzawo lengetulu, lapho kwakushiselwa khona imihlatjelo, bekungemamitha labengaba mabili kuphakama. Timphondvo talo temakona lamane tatiphakeme kunalesibebesi salo. 16Lingetulu lelilati lalisikwele lesingemamitha labengaba sitfupha yonkhe indzawo. 17Likhatsinendzawo lalo nalo lalisikwele, lingemamitha labengaba sikhombisa, yonkhe indzawo lalinemngcengcema lolitungeleta ngephandle ungemasentimitha labengaba ngema-25 kuphakama. Lomsedlana wawungemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti. Titebhisi letatenyukela etulu kulelilati tatingasemhlubulweni wangasemphumalanga.”

Kunikelwa kwelilati

18Wabe sewukhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lena kutawuba ngimitsetfo yeminikelo yemhlatjelo yekushiswa neyekunyenyeta ingati etikwelilati, nase lakhiwe: 19Kufanele unikele ngenkunzana kutsi ibe ngumnikelo wesono kubaphristi, labangemaLevi, bendlu yakaSadoki, labasondzelako kutewukhonta embikwami, kusho iNkhosi Simakadze. 20Kufanele utsatse lenye yengati yayo uyibeke kuletimphondvo letine telilati, nasemakoneni omane emngcengcema longetulu, nakuwo wonkhe lomngcengcema, khona utewuhlambulula lilati ulentele inhlawulo. 21

43:21
Lev. 4:12
16:27
Wena kufanele utsatse lenkunzana ibe ngumnikelo wesono, uyishisele lapho imiselwe kushiselwa khona, lekuyindzawo yelithempeli lengephandle kwendzawo lengcwele.

22“Ngelilanga lesibili kufanele unikele ngesiphongo lesingenasiyela kube ngumnikelo wesono, nelilati kufanele lihlanjululwe, njengobe lalihlanjululwe ngenkunzi. 23Utawutsi ungacedza kulihlambulula, uyawube sewunikela ngenkunzana kanye nangesihhanca lesiphuma emhlambini, kokubili kungabi nasiyela. 24

43:24
Lev. 2:13
Kufanele konkhe ukunikele embikwaSimakadze, baphristi kufanele banyenyete ngeluswayi etikwako, bakunikele kube ngumhlatjelo wekushiswa kuSimakadze.

25

43:25
Eks. 29:35
“Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa kufanele unikele ngesiphongo kube ngumnikelo wesono, kufanele futsi kube nenkunzana nesihhanca lesiphuma emhlambini, kokubili kungabi nasiyela. 26Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa kufanele bente inhlawulo yelilati, balihlambulule. 27
43:27
Lev. 8:33
Ekupheleni kwalamalanga, kusukela elangeni lesiphohlongo kuya embili, baphristi kufanele betfule iminikelo yenu yekushiswa kanye neminikelo yenu yekuthula“iminikelo yekuthula” nome “iminikelo yebudlelwane” etikwelilati. Ngiyawube sengiyanemukela-ke, kusho iNkhosi Simakadze.”

44

Kusetjentiswa kwelisango langasemphumalanga

441Lendvodza yase ingibuyisela emuva esangweni lelingephandle lendzawo lengcwele, lelo lelibheke emphumalanga, lalivaliwe. 2

44:2
Hez. 43:4
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Lelisango kufanele lihlale livaliwe. Kufanele lingavulwa; akubete namunye longena ngalo. Kufanele lihlale livaliwe, ngobe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ungene ngalo. 3Inkhosi lengumbusi ngiyo kuphela lengahlala ngekhatsi kwelisango kutsi itewudla embikwaSimakadze. Kufanele ingene ngendlela yemhubhe welisango, iphindze iphume ngaleyo ndlela.”

Imitsetfo yekungena ethempelini

4Lendvodza yase ingihola ngendlela yelisango langasenyakatfo ingiyisa embikwelithempeli. Ngatsi ngiyabuka, ngabona inkhatimulo yaSimakadze igcwalisa lithempeli laSimakadze, ngawa ngibhekise buso bami phansi.

5Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, bukisisa, sondzela ulalele ukunakisise konkhe loko lengikutjela kona macondzana nayo yonkhe imitsetfo lephatselene nelithempeli laSimakadze. Yinakekele yonkhe imitsetfo yekungena ethempelini nayo yonkhe yekuphuma endzaweni lengcwele.

6

44:6
Num. 16:3,7
“Khuluma kuyo indlu lehlubukako yaka-Israyeli, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Awu, wenandlu yaka-Israyeli, setenele letento tenu letinengekako! 7
44:7
Num. 18:4
Josh. 9:27
Ezra 8:20
Ngetulu kwato tonkhe letinye tintfo tenu lenitentako letinengekako niletse betive labangakasokwa enhlitiyweni nasenyameni, nabangenisa endzaweni yami lengcwele, nangcolisa lithempeli lami ngesikhatsi ninikela kimi ngekudla, nangemanoni, nangengati, nephula sivumelwane sami. 8Esikhundleni sekwenta umsebenti wenu macondzana netintfo tami letingcwele, nibeke labanye bantfu kutsi baphatse indzawo yami lengcwele.

9“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kufanele kubete namunye wetive longakasokwa enhlitiyweni nasenyameni longena endzaweni yami lengcwele, kubete ngisho nebetive labahlala emkhatsini wema-Israyeli.’ ”

EmaLevi akangeni ebuphristini

10“ ‘EmaLevi langibalekela ngesikhatsi ema-Israyeli eduka nangesikhatsi azulazula esuka kimi, alandzela tithico tawo, kufanele ayetfwale leyo miphumela yesono sawo. 11Angakhonta endzaweni yami lengcwele, engamele emasango alelithempeli, akhonte ngekhatsi kulo; angabahlabela bantfu iminikelo yabo yekushiswa kanye nemihlatjelo, eme embikwebantfu, abakhonte. 12Kodvwa njengobe abebakhonta embikwetithico tabo enta indlu yaka-Israyeli yawela esonweni, ngako-ke ngifunge ngesandla lesiphakanyisiwe kutsi kufanele etfwale imiphumela yesono sawo, kusho iNkhosi Simakadze. 13

44:13
Num. 4:19
Hos. 4:6
Hez. 40:46
Akukafaneli asondzele atengikhonta njengebaphristi nome-ke asondzele nome ngangukutiphi tintfo tami letingcwele nome iminikelo lengcwelengcwele; kufanele aletfwale lihlazo ngaletento tabo letisinengiso. 14Noko ngiyawubabeka kutsi bengamele imisebenti letsite yasethempelini nawo wonkhe umsebenti lekufanele wentiwe ekhatsi kulo.’ ”

Baphristi

15“ ‘Kodvwa baphristi, labangemaLevi lababatukulu baSadoki, labebayenta ngekwetsembeka imisebenti yendzawo yami lengcwele ngesikhatsi ema-Israyeli aphambuka kimi, kufanele bona basondzele batewukhonta embikwami. Kufanele beme embikwami batewunikela ngemhlatjelo wemanoni newengati, kusho iNkhosi Simakadze. 16

44:16
Hez. 41:22
Ngabo bodvwa lekufanele bangene endzaweni yami lengcwele; ngabo bodvwa lekufanele basondzele elatini lami kutawukhonta embikwami, bente inkonzi yami.

17

44:17
Eks. 28:39
“ ‘Nabangena emasangweni esibuya lesingekhatsi, kufanele bembatse timphahla telineni; akukafaneli bembatse imphahla leyentiwe ngensontfo, ngesikhatsi benta inkonzo emasangweni esibuya sangekhatsi nome ngekhatsi ethempelini. 18Kufanele bashucule ngemishuculo yelineni etinhloko tabo, netimphahla tabo tangaphansi tibe telineni etinkhalo tabo. Akukafaneli bembatse nome ngabe yini letabenta bajuluke. 19
44:19
Hez. 42:14
Nase baphumela esibuyeni lesingephandle, lapho kunebantfu khona, kufanele batikhumule letimphahla tabo bebatembetse nabakhontako, bese batishiya emakamelweni langcwele, bembatse letinye timphahla, kuze bangetiwulimata bantfu ngetimphahla tabo letingcwele.“bangetiwulimata bantfu ngetimphahla tabo letingcwele” siHebheru sitsi “bangetiwungcwelisa bantfu ngetimphahla tabo” kwakukholeka kutsi umuntfu angalimala, nakatsintsa lokungcwele

20

44:20
Lev. 21:5
Num. 6:5
“ ‘Kufanele bangatihhuli tinhloko tabo nome bavume tinwele tabo tibe tindze, kodvwa kufanele tinwele tihlale tiphunguliwe. 21
44:21
Lev. 10:9
Kufanele kubete umphristi lonatsa liwayini, nakatawungena esibuyeni lesingekhatsi. 22
44:22
Lev. 21:7,13
Abakafaneli batsatse nebafelokati, nome bafati labalahliwe, bangatsatsa tintfombi tema-Israyeli ngekutalwa nome bafelokati bebaphristi. 23
44:23
Lev. 10:10
Hez. 22:26
Kufanele bafundzise bantfu bami umehluko emkhatsini walokungcwele nalokungengcwele, babakhombise kwehlukanisa emkhatsini walokungcolile nalokuhlantekile ngekwemtsetfo.

24

44:24
Dut. 17:8
2 Khr. 19:10
Mal. 2:7
“ ‘Kuyo yonkhe imibango, baphristi kufanele babe behluleli, bakhiphe sincumo lesihambisana netimiso tami. Kufanele bayigcine imitsetfo yami netimiso tami tayo yonkhe imikhosi yami lebekiwe, bagcine nemaSabatha ami angcwele.

25

44:25
Lev. 21:1
“ ‘Umphristi akukafaneli atingcolise ngekusondzela edvute nesidvumbu; noko, nangabe lomuntfu lofile abenguyise nome unina, indvodzana nome indvodzakati, umnakabo nome dzadzewabo losengakendzi, ngako angatingcolisa. 26
44:26
Num. 19:11
Nasahlanjululiwe, kufanele eme angakhonti elatini emalanga lasikhombisa. 27Mhlazana angena esibuyeni lesingekhatsi sendzawo lengcwele kutewukhonta endzaweni lengcwele, kufanele atentele umnikelo wesono, kusho iNkhosi Simakadze.

28

44:28
Num. 18:20
Dut. 10:9
18:2
Josh. 13:14
“ ‘Kufanele kube ngimi kuphela lolifa lebaphristi. Kufanele banganikwa lifa ka-Israyeli; mine ngiyawuba lifa labo. 29
44:29
Num. 27:21
Bayawudla iminikelo yalokutinhlavu neminikelo yesono, neminikelo yesono, neminikelo yelicala. Konkhe lokunikelwe kuSimakadze ka-Israyeli kuyawuba kwabo. 30
44:30
Eks. 23:19
Num. 15:20
18:12,19
Neh. 10:37
Tonkhe tilinga tetitselo telikhetselo nako konkhe kwetipho tenu telikhetselo kuyawuba kwebaphristi. Niyawubanika sabelo sekucala semphuphu legayiwe, kuze sibusiso sehlele etikwetindlu tenu. 31
44:31
Eks. 22:31
Lev. 22:8
Hez. 4:14
Baphristi kufanele bangadli lutfo, inyoni nome silwane, lokutfolakele kutifele nome kudladlabulwe tilwane tesiganga.’ ”