Siswati 1996 (SWA96)
41

411Lendvodza yase ingingenisa endzaweni lengcwele, yakala tibhonga temnyango, bubanti bato babungemamitha labengaba matsatfu ngala nangale. 2

41:2
1 Khos. 6:2,17
Lomnyango wawungemamitha labengaba sihlanu bubanti, kwatsi lolubondza ngala nangale kwaba ngemamitha labengaba mabili nesigamu. Yaphindze yakala lendzawo lengcwele yangephandle; yayingemamitha labengaba ngema-20 budze nemamitha labengaba lishumi bubanti.

3Yase ingena kulendzawo lengcwele leyayingekhatsi, yakala letibhonga temnyango, sisinye sasingaba limitha bubanti. Lomnyango wawungemamitha labengaba matsatfu bubanti, budze betibondza tangasemaceleni emnyango babungemamitha labengaba matsatfu nesigamu. 4

41:4
1 Khos. 6:20
Yabe seyikala lendzawo lengcwele yangekhatsi, yayingemamitha labengaba lishumi budze, nemamitha labengaba lishumi bubanti. Yakhuluma kimi yatsi: “Lena yindzawo lengcwelengcwele.”

Emakamelo labakhiwe etibondzeni telithempeli

5

41:5
1 Khos. 6:5
Lendvodza yase ilinganisa lubondza lwelithempeli; yalukhandza lungemamitha labengaba matsatfu bucinsi, bubantsi balelo nalelo kamelo latungeleta lithempeli babungemamitha labengaba mabili. 6Lamakamelo asemaceleni abetitezi letintsatfu, lesinye singetulu kwalesinye, kuleso nakuleso sitezi kwakunemakamelo langema-30. Lingephandle lwelubondza lwelithempeli kuleso naleso sitezi kwakunemingcengcema leyayitungelete lolubondza lwelithempeli leyayisimisa lamakamelo lasemaceleni, kuze tisimiso tingafakwa elubondzeni lwelithempeli. 7Lamakamelo lasemaceleni kutungeleta lithempeli abeya ngekuba banti kakhulu kuleso nakuleso sitezi lesilandzelako. Lesakhiwo lesasitungelete lithempeli sasakhiwe ngekwenyuka kwetigaba, ngaloko lamakamelo abeya ngekuba banti, nawenyukela etulu. Kwakunetitebhisi letenyukako kusukela esitezi lesingaphansi kuye esitezi lesisetulu ekugcineni, kwendlula kulesisekhatsi.

8Ngabona kutsi lelithempeli lalinendzawo lephakeme lelitungeletile. Lendzawo lephakeme ngiyo leyayakha sisekelo salamakamelo lasemaceleni. Lesisekelo salamakamelo sasingemamitha labengaba matsatfu kuphakama kwaso. 9Lubondza lwangaphandle lwalamakamelo lwalungemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi balo. Lelibala lelisemkhatsini walamakamelo lasemaceleni elithempeli 10nemakamelo ebaphristi lalingemamitha labengaba lishumi bubanti; lelibala lalitungeleta lithempeli. 11Lamakamelo abeneminyango lebheke ngakulelibala, lomunye ungasenyakatfo lomunye ungaseningizimu; lendzawo lephakeme leyayigudla lelibala yayinemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti yonkhe indzawo.

Indlu yangasenshonalanga

12Lendlu leyayibhekene nelibala lelithempeli ngasenshonalanga yayingemamitha labengaba ngema-35 bubanti. Lubondza lwalendlu lwalungemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi, kutungeleta yonkhe indzawo, bese kutsi budze balendlu bube ngemamitha labengaba ngema-45.

Bungako belithempeli sebubonkhe

13Lendvodza yase ilinganisa lelithempeli; lalingemamitha labengaba ngema-50 budze, bese kutsi ngasenshonalanga libala lelithempeli nalendlu yakhona netibondza tayo kwakungemamitha labengaba ngema-50 budze. 14Bubanti balelibala lelithempeli ngasemphumalanga, kanye nelingembili lelithempeli kwakungemamitha labengaba ngema-50.

15Yase ikala budze balendlu leyayibheke ngasebaleni ngemuva kwelithempeli, kanye nematsala ayo ngala nangale kwaba ngemamitha labengaba ngema-50.

Imininingwane yelithempeli

Lendzawo lengcwele, nendzawo lengcwelengcwele, nemhubhe lobhekene nesibuya, 16kanye neminyango, nemafasitelo lamancane, nematsala labetungeleta letindzawo letintsatfu, kanye nako konkhe lokunye kanye nelingephandle leminyango kwakwembeswe ngelugodvo. Siyilo nelubondza kuze kuyewufika emafasitelweni, kwakumbonyiwe.NgesiHebheru lamavesi lamabili awakhanyi kahle 17Ngetulu kwemnyango longena endzaweni lengcwele, nasetibondzeni, kuletikhala letifananako, kutungeleta lingekhatsi nelingephandle lendzawo lengcwele,NgesiHebheru lamavesi lamabili awakhanyi kahle 18bekucoshwe umhlobiso wemakherubhi netihlahla temasundvu. Letihlahla tatilandzelana nemakherubhi. Likherubhi lilinye lalinebuso lobubili: 19Nganhlanye kwakunebuso bemuntfu lobabubheke ngasesihlahleni selisundvu, bese kutsi ngakulesinye sihlahla selisundvu kubheke buso belibhubesi. Bekucoshwe kuyo yonkhe indzawo ethempelini. 20Kusukela phansi kuye ngetulu kwemnyango, emakherubhi netihlahla temasundvu bekucoshwe elubondzeni lwendzawo lengcwele.

21

41:21
1 Khos. 6:31
Tibhonga temnyango wendzawo lengcwele tatingucaladze, kanjalo netemnyango wendzawo lengcwelengcwele tatifanana nato.

Lilati letigodvo

22Bekunelilati letigodvo lelalingaba limitha nesigamu kuphakama, nelimitha budze nebubanti; emakona alo, nesisekelo salo, nemihlubulo yalo kwakukwetigodvo. Lendvodza yatsi kimi: “Leli litafula lelisembikwaSimakadze.”

Tivalo

23Indzawo lengcwele nendzawo lengcwelengcwele kokubili bekunetivalo letingatimbili. 24Ngulowo nalowo mnyango wawunetivalo letingumphacambili, tivalo letimbili letijikitako esivalweni sisinye. 25

41:25
1 Khos. 7:6
Hez. 40:26
Kuletivalo talendzawo lengcwele bekucoshwe emakherubhi netihlahla temasundvu njengaloko lokwakusetibondzeni, bekunesivikelo lesasentiwe ngesigodvo singetulu kwemnyango wemhubhe. 26
41:26
Hez. 40:16
Kuletibondza tasemaceleni temhubhe bekunemafasitelo lamancane netihlahla temasundvu letaticoshwe ngala nangale. Lamakamelo lasemaceleni elithempeli nawo abenato leto tivikelo.

42

Tindlu letimbili eceleni kwelithempeli

421Lendvodza yangihola yangicondzisa ngasenyakatfo esibuyeni sangephandle, yangiyisa emakamelweni lamacondzana nelibala lelithempeli namalungana nelubondza lwangephandle ngasenyakatfo. 2Lendlu leyayinemnyango lowawubheke ngasenyakatfo, yayingemamitha labengaba ngema-50 budze, nemamitha labengaba ngema-25 bubanti. 3Kuyo yomibili lemihlubulo, umhlubulo lowawungemamitha labengaba lishumi, kanye nalomhlubulo lomalungana nesiyilo sesibuya sangephandle, lendlu yayinelitsala lelibhekene nelitsala etigabeni letintsatfu. 4Embikwalamakamelo ayo bekunemhubhe wangekhatsi lowawungemamitha labengaba sihlanu bubanti, nemamitha labengaba ngema-50 budze. Iminyango yalemihubhe yayingasenyakatfo. 5Lamakamelo langetulu abengumntjuntju, ngobe lamatsala abetsetse indzawo lenkhulu kuwo kunakulamakamelo langaphansi nakulawo lasemkhatsini waleyondlu. 6Lamakamelo lasesitezi sesitsatfu abete tinsika njengaletibuya; abenetiyilo letincane kunetalawa labengaphansi netalawa labesemkhatsini. 7Kwakunelubondza lwangephandle lolwalulinganise nalamakamelo nalesibuya sangephandle, lwalujuba embikwalamakamelo emamitha labengaba ngema-25 budze. 8Loluhla lwemakamelo langasesibuyeni sangephandle lwalungemamitha labengaba ngema-25 budze, bese kutsi loluhla lolusedvutane nendzawo lengcwele lona lube ngemamitha labengaba ngema-50 budze. 9Lamakamelo langaphansi wona abenemnyango ngasemphumalanga, nangabe umuntfu angena esuka esibuyeni sangephandle.

10Ngaseningizimu“ngaseningizimu” ngesiHebheru “ngasemphumalanga” kwelibala lelithempeli kugudla lubondza lwesibuya sangephandle, kwakunemakamelo labhekene nelubondza lwangephandle. Lamakamelo 11abenemhubhe embikwawo, abefanana nalamakamelo langasenyakatfo; afanana ngebudze, nangebubanti, nangeminyango yekuphuma, nangebukhulu. Leminyango leyayingasenyakatfo 12yayifanana ncamashi neyemakamelo langaseningizimu. Kwakunemnyango ekucaleni kwalomhubhe lowawulinganise nalolubondza lolwalushona ngasemphumalanga, lekwakungenwa ngawo emakamelweni.

13

42:13
Lev. 2:3,10
Lendvodza yakhuluma kimi, yatsi: “Lamakamelo langasenyakatfo nangaseningizimu labhekene nelibala lelithempeli ngemakamelo langcwele ebaphristi, lapho baphristi labatakuya kuSimakadze batawufike badlele khona iminikelo lengcwelengcwele. Ngulapho-ke lapho bayawubeka khona iminikelo lengcwelengcwele: iminikelo yalokutinhlavu, neminikelo yesono kanye neminikelo yelicala, ngobe lendzawo ingcwele. 14Batawutsi labaphristi bangangena kulendzawo lengcwele, bangabe basangena esibuyeni lesingephandle, bangakakhumuli tingubo labatembatsako nabakhontako, ngobe leti tingcwele. Kufanele bembatse letinye timphahla basengakasondzeli etindzaweni tebantfu.”

Kukalwa kwendzawo yelithempeli

15Yatsi kube icedze kukala lokungekhatsi ethempelini, yangikhipha ngelisango lelingasemphumalanga, yakala yonkhe leyo ndzawo ngephandle. 16Yakala umhlubulo wangasemphumalanga ngendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 17Yakala umhlubulo wangasenyakatfo ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 18Yakala umhlubulo wangaseningizimu ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 19Yabe seyigucukela emhlubulweni wangasenshonalanga yalukala ngalendvuku yekukala; kwaba ngemamitha labengaba ngema-250. 20Ngako yabe seyikala lendzawo kuyo yonkhe imihlubulo yomine. Yayinelubondza lolwaluyitungeleta, kwakungemamitha labengaba ngema-250 budze, nemamitha labengaba ngema-250 bubanti, lwehlukanisa lokungcwele kulokungengcwele.

43

Simakadze ubuyela ethempelini

431Lendvodza yangitsatsa yangimikisa esangweni lelibheke ngasemphumalanga, 2lapho ngabona khona inkhatimulo yebukhona baNkulunkulu wema-Israyeli ichamuka ngasemphumalanga. Livi lakhe lalifanana nekudvuma kwemabhudlo emanti, live lalicwebetela ngenca yenkhatimulo yakhe. 3

43:3
Hez. 1:4
10:18
11:22
Lombono lengawubona wawufanana nembono lengangiwubone, nakefika“nakefika” letinye tincwadzi tekucala titsi “nangifika” kutewubhubhisa lidolobha, uphindze ufanane nemibono lengangiyibone eceleni kwemfula iKhebari, ngawa ngibhekise buso phansi. 4Inkhatimulo yaSimakadze yangena ethempelini ngelisango lelibheke ngasemphumalanga.

5

43:5
Eks. 40:34
1 Khos. 8:10
Moya wase uyangiphakamisa wangingenisa esibuyeni sangekhatsi, inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithempeli.

6Yatsi lendvodza iseme eceleni kwami, ngeva lomunye akhuluma kimi ngekhatsi ethempelini. 7

43:7
2 Khos. 21:18,26
Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lena yindzawo yesihlalo sami sebukhosi nendzawo yekwenabela tinyawo tami. Ngulapha-ke lapho ngitawuhlala khona emkhatsini wema-Israyeli kuze kube phakadze. Indlu yaka-Israyeli ingeke iphindze ilihlambalate Libito lami lelingcwele, yona kanye nemakhosi ayo, ngebugwadla bayo“bugwadla babo” nome “buphingi babo bekukhontela tithico” nangetithico letingaphili“tithico letingaphili” nome “tidvumbu” temakhosi ayo etindzaweni tayo letiphakeme. 8Nababeka umnyango wabo eceleni kwemnyango wendlu yami, netinsika tabo temnyango eceleni kwetinsika tami temnyango, kunelubondza kuphela emkhatsini wami nabo, balihlambalata Libito lami lelingcwele ngetintfo tabo letinengekako labatentako. Ngako ngase ngiyababhubhisa ngentfukutselo yami. 9Manje-ke ababususe kimi lobugwadla babo“bugwadla babo” nome “buphingi babo bekukhontela tithico” naletithico letingaphili“tithico letingaphili” nome “tidvumbu” temakhosi abo, ngiyawube sengihlala emkhatsini wabo phakadze naphakadze.

10

43:10
Hez. 16:61
“Ndvodzana yemuntfu, chaza lithempeli esiveni saka-Israyeli, kuze batewuba nemahloni ngetono tabo. Bente balicabangisise lelipulani. 11Nangabe banemahloni ngako konkhe labakwentile, bachazele ngelipulani lelithempeli, nekuhleleka kwalo, iminyango yalo yekuphuma neyekungena, lonkhe lipulani lalo, nayo yonkhe imiyalo nemitsetfo yalo. Kubhale phansi loku embikwabo, khona batekwetsembeka kulelipulani lalo, balandzele nemitsetfo yalo.

12“Lona ngumtsetfo welithempeli: Yonkhe lendzawo lelitungeletile esicongweni sentsaba iyakuba ngcwelengcwele. Unjalo-ke umtsetfo welithempeli.”

Lilati

13

43:13
Hez. 40:5
“Leti-ke tilinganiso telilati, nase usebentisa indvuku yekukala lefanana naleyo yekukala lithempeli: Kutungeleta sonkhe sisekelo selilati bekunemsedlana lewawungemasentimitha labengaba ngema-50 kushona, nemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti, bese kutsi lapha emaceleni emngcengcemeni ube ngemasentimitha labengaba ngema-25 kuphakama. 14Kusuka kulomsedlana phansi kuye etulu bekungaba limitha linye bese kutsi bubanti bube sigamu selimitha. Lencenye lelandzelako yayentiwe yaba ngemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti, bese kuba ngemamitha labengaba mabili kuphakama. Lencenye lelandzela leyo nayo yayihleleke kusukela emngcengcemeni wayo kwaba ngemasentimitha labengaba ngema-50 kutungeleta. 15Lendzawo lengetulu, lapho kwakushiselwa khona imihlatjelo, bekungemamitha labengaba mabili kuphakama. Timphondvo talo temakona lamane tatiphakeme kunalesibebesi salo. 16Lingetulu lelilati lalisikwele lesingemamitha labengaba sitfupha yonkhe indzawo. 17Likhatsinendzawo lalo nalo lalisikwele, lingemamitha labengaba sikhombisa, yonkhe indzawo lalinemngcengcema lolitungeleta ngephandle ungemasentimitha labengaba ngema-25 kuphakama. Lomsedlana wawungemasentimitha labengaba ngema-50 bubanti. Titebhisi letatenyukela etulu kulelilati tatingasemhlubulweni wangasemphumalanga.”

Kunikelwa kwelilati

18Wabe sewukhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lena kutawuba ngimitsetfo yeminikelo yemhlatjelo yekushiswa neyekunyenyeta ingati etikwelilati, nase lakhiwe: 19Kufanele unikele ngenkunzana kutsi ibe ngumnikelo wesono kubaphristi, labangemaLevi, bendlu yakaSadoki, labasondzelako kutewukhonta embikwami, kusho iNkhosi Simakadze. 20Kufanele utsatse lenye yengati yayo uyibeke kuletimphondvo letine telilati, nasemakoneni omane emngcengcema longetulu, nakuwo wonkhe lomngcengcema, khona utewuhlambulula lilati ulentele inhlawulo. 21

43:21
Lev. 4:12
16:27
Wena kufanele utsatse lenkunzana ibe ngumnikelo wesono, uyishisele lapho imiselwe kushiselwa khona, lekuyindzawo yelithempeli lengephandle kwendzawo lengcwele.

22“Ngelilanga lesibili kufanele unikele ngesiphongo lesingenasiyela kube ngumnikelo wesono, nelilati kufanele lihlanjululwe, njengobe lalihlanjululwe ngenkunzi. 23Utawutsi ungacedza kulihlambulula, uyawube sewunikela ngenkunzana kanye nangesihhanca lesiphuma emhlambini, kokubili kungabi nasiyela. 24

43:24
Lev. 2:13
Kufanele konkhe ukunikele embikwaSimakadze, baphristi kufanele banyenyete ngeluswayi etikwako, bakunikele kube ngumhlatjelo wekushiswa kuSimakadze.

25

43:25
Eks. 29:35
“Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa kufanele unikele ngesiphongo kube ngumnikelo wesono, kufanele futsi kube nenkunzana nesihhanca lesiphuma emhlambini, kokubili kungabi nasiyela. 26Kuwo onkhe lamalanga lasikhombisa kufanele bente inhlawulo yelilati, balihlambulule. 27
43:27
Lev. 8:33
Ekupheleni kwalamalanga, kusukela elangeni lesiphohlongo kuya embili, baphristi kufanele betfule iminikelo yenu yekushiswa kanye neminikelo yenu yekuthula“iminikelo yekuthula” nome “iminikelo yebudlelwane” etikwelilati. Ngiyawube sengiyanemukela-ke, kusho iNkhosi Simakadze.”