Siswati 1996 (SWA96)
41

411Lendvodza yase ingingenisa endzaweni lengcwele, yakala tibhonga temnyango, bubanti bato babungemamitha labengaba matsatfu ngala nangale. 2

41:2
1 Khos. 6:2,17
Lomnyango wawungemamitha labengaba sihlanu bubanti, kwatsi lolubondza ngala nangale kwaba ngemamitha labengaba mabili nesigamu. Yaphindze yakala lendzawo lengcwele yangephandle; yayingemamitha labengaba ngema-20 budze nemamitha labengaba lishumi bubanti.

3Yase ingena kulendzawo lengcwele leyayingekhatsi, yakala letibhonga temnyango, sisinye sasingaba limitha bubanti. Lomnyango wawungemamitha labengaba matsatfu bubanti, budze betibondza tangasemaceleni emnyango babungemamitha labengaba matsatfu nesigamu. 4

41:4
1 Khos. 6:20
Yabe seyikala lendzawo lengcwele yangekhatsi, yayingemamitha labengaba lishumi budze, nemamitha labengaba lishumi bubanti. Yakhuluma kimi yatsi: “Lena yindzawo lengcwelengcwele.”

Emakamelo labakhiwe etibondzeni telithempeli

5

41:5
1 Khos. 6:5
Lendvodza yase ilinganisa lubondza lwelithempeli; yalukhandza lungemamitha labengaba matsatfu bucinsi, bubantsi balelo nalelo kamelo latungeleta lithempeli babungemamitha labengaba mabili. 6Lamakamelo asemaceleni abetitezi letintsatfu, lesinye singetulu kwalesinye, kuleso nakuleso sitezi kwakunemakamelo langema-30. Lingephandle lwelubondza lwelithempeli kuleso naleso sitezi kwakunemingcengcema leyayitungelete lolubondza lwelithempeli leyayisimisa lamakamelo lasemaceleni, kuze tisimiso tingafakwa elubondzeni lwelithempeli. 7Lamakamelo lasemaceleni kutungeleta lithempeli abeya ngekuba banti kakhulu kuleso nakuleso sitezi lesilandzelako. Lesakhiwo lesasitungelete lithempeli sasakhiwe ngekwenyuka kwetigaba, ngaloko lamakamelo abeya ngekuba banti, nawenyukela etulu. Kwakunetitebhisi letenyukako kusukela esitezi lesingaphansi kuye esitezi lesisetulu ekugcineni, kwendlula kulesisekhatsi.

8Ngabona kutsi lelithempeli lalinendzawo lephakeme lelitungeletile. Lendzawo lephakeme ngiyo leyayakha sisekelo salamakamelo lasemaceleni. Lesisekelo salamakamelo sasingemamitha labengaba matsatfu kuphakama kwaso. 9Lubondza lwangaphandle lwalamakamelo lwalungemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi balo. Lelibala lelisemkhatsini walamakamelo lasemaceleni elithempeli 10nemakamelo ebaphristi lalingemamitha labengaba lishumi bubanti; lelibala lalitungeleta lithempeli. 11Lamakamelo abeneminyango lebheke ngakulelibala, lomunye ungasenyakatfo lomunye ungaseningizimu; lendzawo lephakeme leyayigudla lelibala yayinemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti yonkhe indzawo.

Indlu yangasenshonalanga

12Lendlu leyayibhekene nelibala lelithempeli ngasenshonalanga yayingemamitha labengaba ngema-35 bubanti. Lubondza lwalendlu lwalungemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi, kutungeleta yonkhe indzawo, bese kutsi budze balendlu bube ngemamitha labengaba ngema-45.

Bungako belithempeli sebubonkhe

13Lendvodza yase ilinganisa lelithempeli; lalingemamitha labengaba ngema-50 budze, bese kutsi ngasenshonalanga libala lelithempeli nalendlu yakhona netibondza tayo kwakungemamitha labengaba ngema-50 budze. 14Bubanti balelibala lelithempeli ngasemphumalanga, kanye nelingembili lelithempeli kwakungemamitha labengaba ngema-50.

15Yase ikala budze balendlu leyayibheke ngasebaleni ngemuva kwelithempeli, kanye nematsala ayo ngala nangale kwaba ngemamitha labengaba ngema-50.

Imininingwane yelithempeli

Lendzawo lengcwele, nendzawo lengcwelengcwele, nemhubhe lobhekene nesibuya, 16kanye neminyango, nemafasitelo lamancane, nematsala labetungeleta letindzawo letintsatfu, kanye nako konkhe lokunye kanye nelingephandle leminyango kwakwembeswe ngelugodvo. Siyilo nelubondza kuze kuyewufika emafasitelweni, kwakumbonyiwe.NgesiHebheru lamavesi lamabili awakhanyi kahle 17Ngetulu kwemnyango longena endzaweni lengcwele, nasetibondzeni, kuletikhala letifananako, kutungeleta lingekhatsi nelingephandle lendzawo lengcwele,NgesiHebheru lamavesi lamabili awakhanyi kahle 18bekucoshwe umhlobiso wemakherubhi netihlahla temasundvu. Letihlahla tatilandzelana nemakherubhi. Likherubhi lilinye lalinebuso lobubili: 19Nganhlanye kwakunebuso bemuntfu lobabubheke ngasesihlahleni selisundvu, bese kutsi ngakulesinye sihlahla selisundvu kubheke buso belibhubesi. Bekucoshwe kuyo yonkhe indzawo ethempelini. 20Kusukela phansi kuye ngetulu kwemnyango, emakherubhi netihlahla temasundvu bekucoshwe elubondzeni lwendzawo lengcwele.

21

41:21
1 Khos. 6:31
Tibhonga temnyango wendzawo lengcwele tatingucaladze, kanjalo netemnyango wendzawo lengcwelengcwele tatifanana nato.

Lilati letigodvo

22Bekunelilati letigodvo lelalingaba limitha nesigamu kuphakama, nelimitha budze nebubanti; emakona alo, nesisekelo salo, nemihlubulo yalo kwakukwetigodvo. Lendvodza yatsi kimi: “Leli litafula lelisembikwaSimakadze.”

Tivalo

23Indzawo lengcwele nendzawo lengcwelengcwele kokubili bekunetivalo letingatimbili. 24Ngulowo nalowo mnyango wawunetivalo letingumphacambili, tivalo letimbili letijikitako esivalweni sisinye. 25

41:25
1 Khos. 7:6
Hez. 40:26
Kuletivalo talendzawo lengcwele bekucoshwe emakherubhi netihlahla temasundvu njengaloko lokwakusetibondzeni, bekunesivikelo lesasentiwe ngesigodvo singetulu kwemnyango wemhubhe. 26
41:26
Hez. 40:16
Kuletibondza tasemaceleni temhubhe bekunemafasitelo lamancane netihlahla temasundvu letaticoshwe ngala nangale. Lamakamelo lasemaceleni elithempeli nawo abenato leto tivikelo.