Siswati 1996 (SWA96)
40

Umbono ngelithempeli lelisha letitako(Sihloko) Kulamalanga nasikala budze nebubanti bentfo, sisebentisa emamitha. NgesiHebheru kwakukalwa ngemakhubithi. Likhubithi lalicishe lilingane nesiganyana selimitha.

(Hez. 40:1 – 48:35)

Kuyiswa kwaHezekiya eJerusalema

401

40:1
2 Khos. 25:4
Hez. 33:21
Kwatsi ngemnyaka wema-25 sitfunjiwe, ekucaleni nje kwemnyaka, tilishumi enyangeni, ngemnyaka weli-14 emvakwekuwa kweJerusalema, ngalona lelo langa nje sandla saSimakadze sasisetikwami, wangitsatsa wangiyisa khona. 2
40:2
Isa. 2:2
Emibonweni yaNkulunkulu wangitsatsa wangiyisa eveni laka-Israyeli, wafike wangimisa entsabeni lephakeme kakhulu, lekwatsi ngaseningizimu kwayo kwakunetindlu letatibukeka shangatsi ngulelikhulu lidolobha. 3
40:3
Zak. 2:1
Semb. 21:15
Hez. 43:13
2 Khr. 3:3
Wangiyisa khona, ngafike ngabona indvodza leyayibukeka njengelitfusi; yayime esangweni inelucotfo lwelineni nendvuku yekulinganisa esandleni sayo.

4Lendvodza yakhuluma kimi, yatsi: “Ndvodzana yemuntfu, buka ngemehlo akho uve ngetindlebe takho, ulalelisise konkhe lengitakukukhombisa kona, ngobe nguloko lokungukona ukuletselwe lapha. Tjela indlu yaka-Israyeli konkhe loku lokubonako.”

Indlu yelisango langasemphumalanga

5Ngabona lubondza lolutungelete yonkhe lendzawo yelithempeli. Budze balendvuku yekulinganisa leyayisesandleni salendvodza babungemamitha labengaba matsatfu, wakala lolubondza. Lwalungemamitha labengaba matsatfu kuphakama, nemamitha labengaba matsatfu bucinsi balo.

6Wase uya ngasendlini yelisango lelibheke ngasemphumalanga. Wakhuphuka titebhisi talo, wase ukala lobubanti bemphundvu yelisango, babungemamitha labengaba matsatfu. 7

40:7
Hez. 44:11
Ngale kwemphundvu yelisango kwakunemhubhe lowawunemakamelo abogadzi lamatsatfu ngala nangala kwawo, likamelo lilinye lalisikwele lesimacala angemamitha labengaba matsatfu lilinye, letibondza letisemkhatsini wawo tatingemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi bato. Ngale kwalamakamelo abogadzi, kwakunalenye imphundvu yelisango leyayingemamitha labengaba matsatfu bubanti leyayingena emhubheni lowawubukene nelithempeli.

8Wase ukala umhubhe welisango; 9wawungemamitha labengaba mane bubanti, tibondza tawo tatingaba limitha linye bucinsi. Lomhubhe walendlu yelisango wawubukene nelithempeli.

10Ngekhatsi kwalendlu yelisango langasemphumalanga kwakunemakamelo lamatsatfu luhlangotsi lulunye, omatsatfu abelingana ngebukhulu, naletibondza kuwo onkhe emacala awo tatilingana. 11Lendvodza yase ilinganisa bubanti basekungeneni kwalelisango; babungemamitha labengaba sihlanu, bese kutsi budze bonkhe balo bube ngemamitha labengaba sitfupha nesigamu. 12Embikwalelo nalelo kamelo labogadzi kwakunelubondza lolufishatane lolwalungaba sigamu selimitha kuphakama, nesigamu selimitha bucinsi balo, lamakamelo abesikwele lesingemamitha labengaba matsatfu. 13Lendvodza yase ilinganisa bubanti balendlu yelisango, kusuka etulu elubondzeni lolungemuva kwelikamelo linye kuya etulu elubondzeni lolungemuva lwalelinye likamelo lelicondzene nalo lelimshiya ngaloya kwemhubhe wangekhatsi; yatfola kutsi babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 14Lendvodza yakala kugudla lingembili letibonza, letiphume taphondla kutungeleta lingekhatsi lendlu yelisango, kwakungemamitha labengaba ngema-30. Lesilinganiso sasifikela kulomhubhe lowawubukene nesibuya. 15Sebubonkhe budze balendlu yelisango kusukela elubondzeni lolungephandle ngasekungeneni kwalelisango kuya ekugcineni kwalomhubhe wekugcina, babungemamitha labengaba ngema-25. 16Bekunemafasitelo lamancane kulolubondza lolungephandle lwalamakamelo abogadzi nakuleti letatisemkhatsini walamakamelo kanye nakulomhubhe yonkhe indzawo. Bekunetihlahla temasundvu letaticoshwe kuletibondza letingekhatsi letatibheke kulomhubhe wangekhatsi.

Sibuya lesingephandle

17Lendvodza yase ingimikisa esibuyeni lesasingephandle. Nalapho ngafike ngabona emakamelo nesiyilo lesasakhiwe kuso sonkhe lesibuya kusitungeleta; kwakunemakamelo langema-30 kulesibuya, embikwawo kwakunelibala lelaliyilwe ngematje. 18Lesiyilo sasiseceleni kwaletindlu temasango, bubanti baso babulingene nebudze baletindlu temasango. Lesi kwakusiyilo lesasingentansi.

19Kwakunendlu yelisango leyayingenhla iphumela kuso sibuya sangekhatsi. Lendvodza yase ilinganisa budze kusukela ekugcineni kwalendlu yelisango kuya ekungeneni kwalena lenye, kwakungemamitha labengaba ngema-50.

Indlu yelisango langasenyakatfo

20Lendvodza yase ilinganisa budze nebubanti bendlu yelisango langasenyakatfo leyayiphumela esibuyeni lesingephandle. 21Emakamelo ayo abogadzi, omatsatfu ngalapha nangalapha kwemhube wangekhatsi, netibondza letatisemkhatsini wawo, kanye nalomhubhe lobukene nesibuya, konkhe bekulingana nekwelisango langasemphumalanga. Sebubonkhe budze balendlu yelisango babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo bungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 22Umhubhe wayo lobukene nesibuya, nemafasitelo ayo, netihlahla temasundvu letaticoshwe kuyo, konkhe kwakufanana tjika nalokwa kwendlu yelisango langasemphumalanga. Lapha titebhisi letisikhombisa tatikhuphukela emnyango walelisango, lomhubhe wayo wawusekugcineni, ubuke lesibuya. 23Mshiya ngaloya kwalesibuya, kusuka kulendlu yelisango langasenyakatfo kwakunalenye indlu yelisango leyayiphumela kulesibuya sangekhatsi, njengasemphumalanga. Lendvodza yase ikala budze emkhatsini waletindlu temasango omabili, yakhandza kutsi bungemamitha labengaba ngema-50.

Indlu yelisango langaseningizimu

24Lendvodza yase ingiyisa ngaseluhlangotsini lwangaseningizimu, nalapho sabona lenye indlu yelisango. Yakala tibondza tayo nemhubhe wayo lobukene nesibuya, konkhe kwakufanana tjika naloku lokunye. 25Lendlu yelisango, nemhubhe wayo, kwakunemafasitelo yonkhe indzawo, njengakuleta letinye. Sebubonkhe budze balendlu yelisango babungemamitha labengaba ngema-25, bubanti bayo bungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 26Kwakunetitebhisi letisikhombisa letatikhuphukela kuyo, umhubhe wakhona nawo wawusekugcineni ubuke kulesibuya. Nakhona kwakunetihlahla temasundvu letaticoshwe kuletibondza letatibheke kulomhubhe wangekhatsi. 27Nakhona lapha kwakunendlu yelisango leyayiphumela kulesibuya sangekhatsi. Lendvodza yase ikala budze kusuka kulelisango kuya kulelisango langaphandle ngaseningizimu, yakhandza kutsi bungemamitha labengaba ngema-50.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langaseningizimu

28Lendvodza yangitsatsa yangidzabulisa indlu yelisango langaseningizimu, yaya nami kulesibuya sangekhatsi. Yayikala lendlu yelisango, yakhandza kutsi iyafanana naleti letinye letatikulolubondza lwangephandle. 29Emakamelo ayo abogadzi, netibondza tayo tangekhatsi kanye nalomhubhe wayo kwakulingana nekwaleti letinye. Lendlu yelisango nalomhubhe wayo kwakunemafasitelo yonkhe indzawo. Yayingemamitha labengaba ngema-25 budze, nemamitha labengaba li-12 nesigamu bubanti. 30Imihubhe yaletindlu temasango letatitungeleta sibuya sangekhatsi yayingemamitha labengaba li-12 nesigamu budze, nemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti. 31Umhubhe walendlu yelisango langaseningizimu wawukulesibuya sangephandle; tihlahla temasundvu taticoshwe kuletibondza tayo tangekhatsi. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langasemphumalanga

32Lendvodza yangidzabulisa indlu yalelisango langasemphumalanga, yangingenisa esibuyeni sangekhatsi. Yayikala lendlu yelisango, yakhandza kutsi ilingana tjika naleti letinye. 33Emakamelo ayo abogadzi netibondza tayo tangekhatsi kanye nalomhubhe wayo kwakulingana ncamashi nekwaleti letinye. Lendlu yelisango nalomhubhe wayo kwakunemafasitelo yonkhe indzawo. Sebubonkhe budze bayo babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 34Lomhubhe wayo wawubheke esibuyeni sangephandle. Kwakucoshwe tihlahla temasundvu kuletibondza tayo tangekhatsi emaceleni omabili. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langasenyakatfo

35Lendvodza yase ingiyisa endlini yelisango langasenyakatfo. Yayikala, yakhandza kutsi ilingana tjika naleti letinye. 36Njengato nayo yayinemakamelo abogadzi, netibondza tangekhatsi, nemhubhe lobukene nesibuya, nemafasitelo yonkhe indzawo. Sebubonkhe budze bayo babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 37Lomhubhe wayo lomunye wawubheke kulesibuya sangephandle. Kwakucoshwe tihlahla temasundvu kuletibondza tangekhatsi emaceleni omabili. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Takhiwo tangaseceleni kwelisango langasenyakatfo

38Kulesibuya sangephandle kwakunesakhiwo, lesasichunywe kulendlu yelisango lelingekhatsi ngasenyakatfo. Sasiphumela kulomhubhe wayo lowawubheke kulesibuya, lapho-ke ngulapho babegezela khona letilwane letatitekwentiwa umhlatjelo wekushiswa samuku. 39Kulomhubhe lobukene nesibuya kwakunematafula lamane, kumunye ngamunye umhlubulo wawo amabili, kutsi kuhlatjelwe etikwawo tilwane temhlatjelo wekushiswa samuku, netemhlatjelo wesono, netemnikelo wenhlawulo. 40Ngephandle kwalomhubhe lobukene nesibuya kwakunematafula lamane lafananako, amabili ngala nangale kwemnyango welisango langasenyakatfo. 41Asawonkhe lamatafula abesiphohlongo, lapho letilwane letatiba ngumhlatjelo tatibulawelwa khona: Lamane abengekhatsi kulomhubhe, lamane angephandle esibuyeni. 42Lamatafula lamane lekwakulungiselelwa kuwo imihlatjelo leyayitawushiswa samuku, abengewematje lacotwe kahle. Abengaba sigamu selimitha kuphakama kwawo, bese kutsi lingetulu lawo lalisikwele lesasingemasentimitha labengaba ngema-75. Tonkhe letimphahla letatisetjentiswa ekuhlabeni letilwane temihlatjelo tatibekwa kulamatafula. 43Kwakunemingcengcema leyayingemamilimitha labengaba ngema-75 bubanti, leyayitungeleta lamatafula. Yonkhe inyama yemihlatjelo yayibekwa etikwalamatafula.

44Lendvodza yase ingimisa kulesibuya sangekhatsi. Kwakunemakamelo lamabiliNgesiHebheru kutsi “Kwakungemakamelo ebahlabeli” lavulekela kulesibuya sangekhatsi, lilinye laliseceleni kwelisango langasenyakatfo, lalibheke ngaseningizimu, leli lelinye liseceleni kwelisango langaseningizimuNgesiHebheru kutsi “langasemphumalanga” libheke ngasenyakatfo. 45Lendvodza yangitjela kutsi lelikamelo lelibheke ngaseningizimu lalilebaphristi lababekhonta ethempelini, 46

40:46
1 Sam. 2:35
1 Khos. 2:35
Hez. 48:11
lelikamelo lelalibheke ngasenyakatfo lalilebaphristi lababekhonta elatini. Labaphristi kwakuyintalelwane yaSadoki, kwakungabo kuphela emalunga labewesive semaLevi labenelilungelo lekusondzela ebukhoneni baSimakadze ayewumkhonta.

Sibuya sangekhatsi kanye nesakhiwo selithempeli

47Lendvodza yakala lesibuya sangekhatsi, yatfola kutsi sasisikwele lesasingemamitha labengaba ngema-50. Lithempeli lalingasenshonalanga, embikwalo kwakunelilati. 48Yase iyangitsatsa yangiyisa kulomhubhe wekungena ethempelini. Yakala umnyango wawo, wawungemamitha labengaba mabili nesigamu budze, nemamitha labengaba sikhombisa bubanti, netibondza tawo tatingaba limitha linye nesigamu bucinsi bato, ngala nangale. 49Kwakunetitebhisi letatikhuphukela emnyango walomhubhe wekungena ethempelini, lomhubhe wawungemamitha labengaba lishumi bubanti, nemamitha labengaba sitfupha budze. Kwakunetinsika letimbili lapha ekungeneni, iyinye ngala nangale kwemnyango.