Siswati 1996 (SWA96)
4

Hezekeli ufanekisa kuvinjetelwa kweJerusalema

41“Manje-ke, ndvodzana yemuntfu, tsatsa sibhelekeca selibumba, usibeke embikwakho, bese udvweba lidolobha laseJerusalema kuso. 2Ubobe sewenta siboniso sekuvinjetelwa kwalo: Yakha tindvonga tekuvimbetela, wakhe lutsango lwekulivimbetela, umise tinkambu eceleni kwalo, bese ufaka imigcala yekulibhidlita ilitungelete, 3ubobe sewutsatsa lipani lensimbi ulibeke libe njengelubondza lwensimbi emkhatsini wakho nalelidolobha, bese uyagucuka uyalibuka. Liyawube selivimbetelekile, futsi uyawulivimbetela. Loku kuyawuba sibonakaliso kuyo indlu yaka-Israyeli.

4“Ubobe sewulala ngemhlubulo wakho wangesancele, ubeke sono sendlu yaka-Israyeli etikwakho.“etikwakho” nome “etikwemhlubulo wakho” Kufanele usetfwale lesono sabo emalanga langangalawo ekulala kwakho ngalowo mhlubulo. 5Ngikumisele emalanga langangeminyaka yekona kwabo. Ngako kutawuphela emalanga langema-390 wetfwele sono sendlu yaka-Israyeli.

6

4:6
Num. 14:34
“Utawutsi ungakucedza loku, uphindze ulale phansi futsi, ngemhlubulo wakho wangesekudla, wetfwale sono sendlu yakaJuda. Ngikumisele emalanga langema-40, lilanga lilinye limele umnyaka munye. 7Gucula buso bakho ububhekise ngasekuvinjetelweni kweJerusalema, nangemkhono lohlutjuliwe phrofetha umelane nabo. 8Wena ngitakubopha ngetindophi, kuze ungetiwukhona kugucuka kulomhlubulo uye kulomunye, uze ucedze lawo malanga ekuvimbetela kwakho.

9“Tsatsa kolo nebhali, emabhontjisi netinhlumaya, nemabele nesipileti,“sipileti” luhlobo lolutsite lwakolo ukufake esitjeni sekuphatsa, bese utentela sinkhwa. Kufanele udle sona kulamalanga langema-390 lotawulala ngawo ngemhlubulo wakho. 10Kala kudla lokungemagremu langema-230“emagremu langema-230” nome “emashekheli langema-20” lekufanele ukudle njalo nje ngelilanga, ukudle ngetikhatsi letimisiwe. 11Ubophindze futsi ukale tinkomishi letimbili letinkhulu“tinkomishi letimbili letinkhulu” nome “incenye yesitfupha yehini” temanti lekufanele uwanatse ngetikhatsi letimisiwe. 12Lokudla ubokudla njenganawudla licebelengwane lebhali; ubokupheka embikwebantfu babuka, lomlilo uwubase ngemigodvo yebantfu leyomile.”

13Simakadze watsi: “Ngalendlela bantfu baka-Israyeli bayakudla kudla lokungcolile emkhatsini wetive, lapho ngiyawubacoshela khona.”

14

4:14
Lev. 7:24
11:2
19:7
Isa. 65:4
Imis. 10:14
Mine ngaphendvula ngatsi: “Cha, Nkhosi Simakadze! Mine angizange sengitingcolise. Kusukela kwasebusheni bami kuze kube ngunyalo angizange sengiyidle ingcuba nome inyama yesilwane lesibulewe tilwane tesiganga. Akuzange sekungene nyama lengcolile ngekwemtsetfo kulomlomo wami.”

15Wakhuluma watsi: “Kulungile. Ngitakuvumela kutsi usebentise emalongo etinkhomo esikhundleni sewemuntfu ekuphekeni lesinkhwa sakho.”

16

4:16
Lev. 26:26
Hez. 14:13
Wachubeka watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ngitawunciphisa kutfolakala kwekudla lapha eJerusalema. Bantfu bayawudla kudla kwekwemukeliswa bancenekile, banatse nemanti ekwemukeliswa bakhatsatekile, 17ngobe kudla nemanti kuyawube kweswelekile. Bayawumangala nababonana, bayawukondza babe tingodvo ngenca yesono sabo.”“ngenca yesono sabo” nome “esonweni sabo”