Siswati 1996 (SWA96)
3

31Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani loko lokusembikwakho, dlani lencwadzi legocotwako; bese uyahamba uyawukhuluma kuyo indlu yaka-Israyeli.” 2Ngako ngavula umlomo wami, wanginika lencwadzi legocotwako kutsi ngiyidle.

3

3:3
Hla. 19:10
Jer. 15:16
Wase ukhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani lencwadzi legocotwako lengikunika yona, ugcwalise sisu sakho ngayo.” Ngako ngayidla, ngayiva inongotela njengeluju emlonyeni wami.

4Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, hamba nyalo uye kuyo indlu yaka-Israyeli, ufike ukhulume emavi ami kuyo. 5Awutfunyelwa kubantfu labanelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, kodvwa utfunyelwa kuyo indlu yaka-Israyeli, 6hhayi etiveni letinyenti letinelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, naletikhuluma emavi longeke uwacondze. Nembala kube bengikutfumele kuto, betitakulalela. 7

3:7
Hez. 2:4
Kodvwa indlu yaka-Israyeli ayikatimiseli kukulalela, ngobe ayikatimiseli nekulalela mine, ngobe yonkhe indlu yaka-Israyeli inenhloko lelukhuni nenhlitiyo lelitje. 8
3:8
Jer. 1:18
Mik. 3:8
Kodvwa wena ngitakwenta ungabatsambeli futsi ube lukhuni njengabo. 9
3:9
Hez. 2:6
Ngiyakwenta libunti lakho libe lukhuni njengelitje lelilukhuni kakhulu, libe lukhuni kwendlula litje lemlilo. Ungabesabi futsi ungetfuswa ngibo, lite nome bayindlu lehlubukako nje.”

10Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lalelisisa, bese uyawatsatsa onkhe lamavi lengiwakhuluma kuwe uwafake enhlitiyweni yakho. 11Hamba nyalo uye kubantfu bakini labatfunjiwe, ufike ukhulume kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,’ nome bayakulalela nome abakulaleli.”

12Moya wase uyangiphakamisa, ngeva emvakwami livi lemsindvo lomkhulu lodvumako, litsi: “Bukhosi baSimakadze abudvunyiswe endzaweni yakhe yekuhlala!” 13Ngeva umsindvo wekutsintsana kwetimphiko tetidalwa letiphilako, nemsindvo wemasondvo lasemihlubulweni yato, lowawudvuma kakhulu njengekutamatama kwemhlaba. 14

3:14
Jer. 15:17
Moya wangiphakamisela etulu wangisusa, ngahamba ngibuhlungu, umoya wami umunyu; ngobe sandla lesimatima saSimakadze sasisetikwami. 15Ngefika kulabatfunjiwe lababehlala eTheli Abibi ngasemfuleni iKhebari. Ngefika lapho bebahlala khona, ngahlala emkhatsini wabo emalanga lasikhombisa, ngimangele.

Simakadze ubeka Hezekeli kutsi abe ngumlindzi

(Hez. 33:1-9)

16Ekupheleni kwemalanga lasikhombisa livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 17

3:17
Jer. 6:17
Hez. 33:7
“Ndvodzana yemuntfu, sengikubeke kutsi ube ngumlindzi wendlu yaka-Israyeli; ngako-ke vani livi lengilikhulumako, ubanike secwayiso lesiphuma kimi. 18Nangikhuluma kumuntfu lomubi, ngitsi: ‘Nakanjani utakufa,’ wena-ke ungete wamecwayisa nome ukhulume kuye kutsi atiyekele tindlela takhe letimbi, khona utewusindzisa imphilo yakhe, lowo muntfu lomubi uyakufa ngenca yesono sakhe;“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 19Kodvwa nangabe wena uyamecwayisa umuntfu lomubi, yena ajinge achubeke nebubi bakhe nome etindleleni takhe letimbi, uyakufa ngenca yesono sakhe,“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” kodvwa wena uyawube utisindzisile.

20

3:20
Hez. 18:24
33:12
“Kantsi futsi, nangabe umuntfu lolungile ajika ekulungeni kwakhe ente lokubi, bese ngibeka intfo letamgila embikwakhe, yena uyakufa. Njengobe wena ungakamecwayisi, yena uyakufa ngenca yesono sakhe.“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” Konkhe lokulungile lakwentile kungeke kukhunjulwe; mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 21Kodvwa nangabe wena umecwayisa umuntfu lolungile kutsi angoni, avele angete ona, impela uyawuphila yena, ngobe asitsetse leso secwayiso, nawe uyawube utisindzisile.”

Hezekeli ngeke akwati kukhuluma

22Sandla saSimakadze sasisetikwami lapho, wakhuluma kimi, watsi: “Sukuma, uhambe uye etsafeni, ngitawakhuluma nawe lapho.” 23

3:23
Hez. 1:3
Ngako ngasukuma, ngahamba ngaya etsafeni. Inkhatimulo yaSimakadze yayime khona lapho, ifanana nenkhatimulo lengangiyibone ngasemfuleni iKhebari, ngakhotsama ngibhekise buso bami phansi.

24

3:24
Hez. 2:2
Moya wase ungena kimi, wangisukumisa, ngema ngetinyawo. Wakhuluma kimi, watsi: “Hamba uyewutivalela endlini yakho. 25Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, batakubopha ngetindophi; utawuboshwa, kuze ungetiwukhona kuphumela ngephandle uye kubantfu. 26Lulwimi lwakho ngitalunamatsisela elwangeni lwakho, khona utewubindza ungakwati kubakhalima, nome bayindlu lehlubukako nje. 27Kodvwa mine nangikhuluma nawe, ngitawuvula umlomo wakho, futsi utabatjela utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze.’ Lowo loyakuva akeve, nalowo longafuni akale; ngobe bayindlu lehlubukako.”

4

Hezekeli ufanekisa kuvinjetelwa kweJerusalema

41“Manje-ke, ndvodzana yemuntfu, tsatsa sibhelekeca selibumba, usibeke embikwakho, bese udvweba lidolobha laseJerusalema kuso. 2Ubobe sewenta siboniso sekuvinjetelwa kwalo: Yakha tindvonga tekuvimbetela, wakhe lutsango lwekulivimbetela, umise tinkambu eceleni kwalo, bese ufaka imigcala yekulibhidlita ilitungelete, 3ubobe sewutsatsa lipani lensimbi ulibeke libe njengelubondza lwensimbi emkhatsini wakho nalelidolobha, bese uyagucuka uyalibuka. Liyawube selivimbetelekile, futsi uyawulivimbetela. Loku kuyawuba sibonakaliso kuyo indlu yaka-Israyeli.

4“Ubobe sewulala ngemhlubulo wakho wangesancele, ubeke sono sendlu yaka-Israyeli etikwakho.“etikwakho” nome “etikwemhlubulo wakho” Kufanele usetfwale lesono sabo emalanga langangalawo ekulala kwakho ngalowo mhlubulo. 5Ngikumisele emalanga langangeminyaka yekona kwabo. Ngako kutawuphela emalanga langema-390 wetfwele sono sendlu yaka-Israyeli.

6

4:6
Num. 14:34
“Utawutsi ungakucedza loku, uphindze ulale phansi futsi, ngemhlubulo wakho wangesekudla, wetfwale sono sendlu yakaJuda. Ngikumisele emalanga langema-40, lilanga lilinye limele umnyaka munye. 7Gucula buso bakho ububhekise ngasekuvinjetelweni kweJerusalema, nangemkhono lohlutjuliwe phrofetha umelane nabo. 8Wena ngitakubopha ngetindophi, kuze ungetiwukhona kugucuka kulomhlubulo uye kulomunye, uze ucedze lawo malanga ekuvimbetela kwakho.

9“Tsatsa kolo nebhali, emabhontjisi netinhlumaya, nemabele nesipileti,“sipileti” luhlobo lolutsite lwakolo ukufake esitjeni sekuphatsa, bese utentela sinkhwa. Kufanele udle sona kulamalanga langema-390 lotawulala ngawo ngemhlubulo wakho. 10Kala kudla lokungemagremu langema-230“emagremu langema-230” nome “emashekheli langema-20” lekufanele ukudle njalo nje ngelilanga, ukudle ngetikhatsi letimisiwe. 11Ubophindze futsi ukale tinkomishi letimbili letinkhulu“tinkomishi letimbili letinkhulu” nome “incenye yesitfupha yehini” temanti lekufanele uwanatse ngetikhatsi letimisiwe. 12Lokudla ubokudla njenganawudla licebelengwane lebhali; ubokupheka embikwebantfu babuka, lomlilo uwubase ngemigodvo yebantfu leyomile.”

13Simakadze watsi: “Ngalendlela bantfu baka-Israyeli bayakudla kudla lokungcolile emkhatsini wetive, lapho ngiyawubacoshela khona.”

14

4:14
Lev. 7:24
11:2
19:7
Isa. 65:4
Imis. 10:14
Mine ngaphendvula ngatsi: “Cha, Nkhosi Simakadze! Mine angizange sengitingcolise. Kusukela kwasebusheni bami kuze kube ngunyalo angizange sengiyidle ingcuba nome inyama yesilwane lesibulewe tilwane tesiganga. Akuzange sekungene nyama lengcolile ngekwemtsetfo kulomlomo wami.”

15Wakhuluma watsi: “Kulungile. Ngitakuvumela kutsi usebentise emalongo etinkhomo esikhundleni sewemuntfu ekuphekeni lesinkhwa sakho.”

16

4:16
Lev. 26:26
Hez. 14:13
Wachubeka watsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, ngitawunciphisa kutfolakala kwekudla lapha eJerusalema. Bantfu bayawudla kudla kwekwemukeliswa bancenekile, banatse nemanti ekwemukeliswa bakhatsatekile, 17ngobe kudla nemanti kuyawube kweswelekile. Bayawumangala nababonana, bayawukondza babe tingodvo ngenca yesono sabo.”“ngenca yesono sabo” nome “esonweni sabo”

5

Hezekeli uhhula tinwele takhe

51

5:1
Isa. 7:20
“Nyalo-ke, wena ndvodzana yemuntfu, tsatsa inkemba lekhaliphako, uyisebentise njengensingo yemhhuli, uhhule inhloko nesilevu sakho. Ubobe sewutsatsa tikali, wehlukanise letinwele takho katsatfu. 2Ngesikhatsi nakuphelela emalanga ekuvinjetelwa, shisa incenye yesitsatfu yaletinwele ngemlilo ekhatsi edolobheni. Tsatsa lenye incenye yesitsatfu uyisakate ngenkemba yonkhe indzawo edolobheni. Lencenye lenye yesitsatfu uyisakatele emoyeni. Ngobe ngitabacosha ngenkemba. 3
5:3
Hez. 14:22
Kodvwa ubotsatsa imicu lembalwa yaletinwele uyitfukuse emificitweni yalengubo yakho. 4Ubophindze futsi utsatse imicu yato lembalwa uyijike emlilweni uyishise. Umlilo uyawukwandza kusukela lapho, uyigcwalise yonkhe indlu yaka-Israyeli.

5“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lena yiJerusalema, lengiyimise emkhatsini wetive, nemave ayitungelete yonkhe indzawo. 6

5:6
Jer. 6:16
44:16
Noko ngebubi bayo iyihlubukile imitsetfo yami netimiso tami, kwendlula tive nemave layitungeletile. Iyilahlile imitsetfo yami, yangete yatilandzela netimiso tami.

7

5:7
Hez. 16:47
Rom. 2:14
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nine nibe ngemahlongandlebe kakhulu kwendlula letive letinitungeletile, nangete natilandzela timiso tami kanye nemitsetfo yami. Empeleni lizinga lekuphila kwenu alikefiki ngisho nakuleli letive letinitungeletile.

8“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Mine, matfupha, ngimelene nawe, Jerusalema, futsi ngiyawukushaya ngesijeziso embikwato letive tibukile. 9

5:9
Mat. 24:21
Ngenca yato tonkhe letithico takho letisinengiso, ngiyakwenta kuwe loko lengingazange sengikwente ngaphambili, futsi ngingeke ngiphindze ngikwente. 10
5:10
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Jer. 19:9
Sil. 2:20
4:10
Ngako-ke ngekhatsi kwakho boyise bayawudla bantfwababo, nebantfwana badle boyise. Ngitakushaya ngesijeziso, ngisakate yonkhe insali yakho emimoyeni. 11
5:11
Jer. 21:7
Hez. 7:4,9
8:18
Ngako-ke ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, njengobe ungcolise indzawo yami lengcwele ngato tonkhe letitfombe takho letingemanyala nangetento takho letinengekako, ngitakususa lokukubonelela kwami kuwe; ngingeke ngisakubuka ngesihawu nome ngikuphephise. 12
5:12
Jer. 15:2
Incenye yesitsatfu yebantfu bakho, Jerusalema, itakufa ngesifo lesibulalanako, nome ibhujiswe yindlala ngekhatsi kwakho; incenye yesitsatfu itakufa ngenkemba ngaphandle kwetibondza takho; kutsi lenye incenye yesitsatfu isakateleke emimoyeni, ngiyicoshe ngenkemba leyeluliwe.

13

5:13
Isa. 1:24
Hez. 16:42
24:13
“Intfukutselo yami-ke iyakube seyiyaphela, nelulaka lwami kubo lubohle, ngikhipheleke sibhongo. Ngiyawutsi nase ngilukhiphele kubo lulaka lwami, bayawukwati kutsi mine Simakadze sengikhulumile ngenshisekelo yami.

14

5:14
Jer. 18:16
“Ngiyawukwenta ube yincitsakalo nelihlazo emkhatsini wetive letibomakhelwane bakho, embikwabo bonkhe bantfu labendlulako. 15Uyawuba lihlazo, nesihhala, nesecwayiso, nentfo leyesabisako kuletive letikutungeletile, nase ngikwehlulela ngentfukutselo, nangelulaka, nangekutsetsisa lokubuhlungu. Mine, Simakadze, sengikhulumile. 16
5:16
Hez. 4:16
14:13
Nanginidubula ngemicibisholo yami lenashevu nalebhubhisako ngendlala, ngiyawudubulela kutsi nginibhubhise. Ngiyakunehlisela indlala etikwendlala, nekudla lokuta kini ngikuncamule. 17
5:17
Lev. 26:22
Dut. 32:24
Hez. 28:23
Ngiyawutfumela indlala netilwane tesiganga letiyawumelana nani, futsi tiyawunishiya nite bantfwana. Tifo letibulalanako nekucitseka kwengati kuyawunikhukhula, ngiyawunihlasela ngenkemba leyawumelana nani. Mine, Simakadze, sengikhulumile.”