Siswati 1996 (SWA96)
38

Siphrofetho lesimelene naGogi

381Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

38:2
Gen. 10:2
Hez. 27:13
Semb. 20:8
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuGogi waseveni lakaMagogi, indvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yesive sakaMesheki nakaThubali. Phrofetha kuye, 3
38:3
Hez. 39:1
utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nawe, wena Gogi, ndvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yakaMesheki nakaThubali. 4
38:4
2 Khos. 19:28
Hez. 29:4
Ngitakushayisa situngeletane, ngifake emadweba emihlatsini yakho, ngikukhiphe kanye nayo yonkhe imphi yakho, emahhashi akho, nebagibeli bakho bemahhashi labahlome baphelela, nelucucaba lwebantfu labahlome ngisho nangemahawu lamakhulu nalamancane, bonkhe bamengetelisa tinkemba tabo. 5IPheresiya, neKushe,“neKushe” leyo live lelingasemfuleni iNayili Lengenhla nePhuthi iyawuba kanye nabo, bonkhe banemahawu netimphantitje, 6kanye neGomeri inawo onkhe emabutfo ayo, neBhethi Togama lengasekugcineni kwasenyakatfo nawo onkhe emabutfo akhona; tive letinyenti tikanye nawe.

7“ ‘Caphela, tilungiselele, wena kanye nalolucucaba lwebantfu lababutsene lapha kuwe, ubahole. 8Emvakwemalanga lamanyenti utawubitelwa embutfweni. Kuleminyaka letako utawuhlasela live leselibuyiswe emphini, lelibantfu balo babutfwa etiveni letinyenti, bayiswa etintsabeni taka-Israyeli letase tikhala libhungane kadzenidzeni. Bakhishwe etiveni ngetive, kodvwa nyalo bonkhe sebahlala bavikelekile. 9Wena kanye nawo onkhe emabutfo akho netive letinyenti letinawe niyawukhuphuka, nishulungane njengesihhuhhula semoya, niyawuba njengelifu lelimbonya live.

10“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngalelo langa kuyawufika imizindlo engcondvweni yakho, uyawukwakha lisu lelibi. 11Uyakutsi: “Ngitawungenela live lelitabelo talo tingakabiyelwa, ngiyawuhlasela sive lesinekuthula, sive lesingakacapheli lutfo, bonkhe bahlala ebaleni bangakavikeleki, abanamasango namicabo. 12Ngiyawubaphanga, ngibemuke timphahla, bese ngijikisela sandla sami kuletindzawo lebetidzilitiwe lesetakhiwe kabusha, nakulabantfu lababutfwe etiveni ngetive, sive lesesifuye kakhulu, kantsi sinetimphahla letinyenti futsi, bantfu labahlala enkhabeni yelive.” 13BaseSheba, nebaseDedani, nebahwebi baseThashishi nebakuyo yonkhe imiti yayo“nebakuyo yonkhe imiti yayo” nome “nemabhubesi ayo lanemandla” bayawutsi kuwe: “Utewuphanga yini? Lolucucaba lwakho ulubutsele kutasemuka timphahla yini, wetfwale isiliva kanye negolide, utsatse tifuyo netimphahla, utsatse nemphango lenyenti?” ’

14“Ngako-ke, ndvodzana yemuntfu, phrofetha utsi kuGogi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngalelo langa, mzukwana sive sami, ema-Israyeli, sesihlala sivikelekile, awuyiwukubona yini? 15Uyawuchamuka endzaweni yakho lesenyakatfo lekhashane, wena netive letinyenti letikanye nawe, bonkhe bagibele emahhashi, inyakanyaka yemabutfo, imphi lenemandla kakhulu. 16Uyawushuca usukele sive sami, ema-Israyeli, njengelifu lelisibekela live. Kulamalanga letako wena, Gogi, ngitakuyisa eveni lami, kuze tive titewungati mine nase ngitibonakalisa bungcwele bami ngawe tibukile.

17

38:17
Jow. 3:1
Mik. 4:11
Zef. 3:8
Zak. 12:2
14:1
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Akusiwe yini lona lengakhuluma ngaye ngemalanga akadzeni ngetinceku tami baphrofethi baka-Israyeli? Ngaleso sikhatsi baphrofetha iminyakanyaka kutsi ngitawutfumela wena uyewumelana nabo.’ ”

Nkulunkulu ujezisa Gogi

18“ ‘Naku-ke lokuyakwenteka ngalelo langa: Mzukwana Gogi ahlasela live laka-Israyeli, intfukutselo yami leshisako iyawuvuka, kusho iNkhosi Simakadze. 19

38:19
Hez. 39:5
Mat. 24:7
Luk. 21:11
Ngenshisekelo yami nangelulaka lwami loluvutsako, ngiyasho ngitsi: Ngalelo langa kuyawuba nalokukhulu kutamatama kwemhlaba eveni laka-Israyeli. 20Tinhlanti taselwandle, netinyoni tasemoyeni, netilwane tesiganga, nato tonkhe tilwanyakatana letinwabutelako emhlabatsini, nabo bonkhe bantfu labasebusweni bemhlaba, kuyawutfutfumela ebukhoneni bami. Tintsaba tiyawugumbuceleka, emawa ahhihlikele phansi, nato tonkhe tindvonga tiyawudzilikela emhlabatsini. 21Ngiyawumbitela inkemba Gogi, imelane naye kuto tonkhe tintsaba tami. Inkemba yalowo nalowo muntfu iyawumelana nemnakabo, kusho iNkhosi Simakadze. 22
38:22
Hla. 11:6
Ngiyawukhipha sigwebo sesifo lesibulalanako nesekucitseka kwengati; ngiyakwehlisela sihhuhhula semvula lenesangcotfo nesibabule lesivutsako etikwakhe nasetikwemabutfo akhe, nasetikwetive letinyenti letikanye naye. 23Ngiyawubukhombisa kanjalo-ke bukhulu bami nebungcwele bami, ngiyawutenta kutsi ngatiwe emehlweni etive letinyenti. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

39

Kwehlulwa kwaGogi

391

39:1
Hez. 38:2
Semb. 20:8
“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha umelane naGogi, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nawe Gogi, wena ndvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yakaMesheki nakaThubali. 2Ngitakushayisa situngeletane ngikuhudvule. Ngiyawukususa enyakatfo lekhashane, ngikuyise kuyawumelana netintsaba taka-Israyeli. 3Ngiyawube-ke sengivitsita butjoki bakho esandleni sakho sangesancele, ngiyilahle phansi imicibisholo yakho lesesandleni sakho sangesekudla. 4
39:4
Hez. 33:27
Uyakuwa etintsabeni taka-Israyeli, wena kanye nawo onkhe emabutfo akho netive letikanye nawe. Ngiyawukwenta ube kudla kuto tonkhe tinhlobonhlobo tetinyoni letidla letinye tilwane, nasetilwaneni tesiganga. 5Uyawuwela phansi esigangeni kalashameshame, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. 6Ngiyawutfumela umlilo kuMagogi, nakulabo labahlala bavikelekile emaveni lagudla lwandle, bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.

7

39:7
Isa. 64:2
Hez. 36:20
“ ‘Libito lami lelingcwele ngiyawulenta latiwe emkhatsini wesive sami, ema-Israyeli. Yebo, Libito lami lelingcwele ngingeke ngisaliyekela lihlanjalatwe, netive tiyawukwati kutsi mine nginguSimakadze, Longcwele ka-Israyeli. 8
39:8
Hez. 38:17
Kuyeta! Nome kanjani kutakwenteka! Kusho iNkhosi Simakadze. Leli ngilo lilanga lengakhuluma ngalo.

9

39:9
Hla. 46:9
Isa. 9:4
“ ‘Labo-ke labahlala emadolobheni aka-Israyeli bayawuphuma bayewubutsa tikhali lebetilahlwe ngemabutfo akho batewutibasa. Bayawubasa emahawu lamakhulu nalamancane, nebutjoki, nemicibisholo, netizeze, netikhali. Kuyawuba ngiminyaka lesikhombisa basebentisa tona ekubaseni umlilo. 10Abasayiwudzinga kutsi bayewutfota tinkhuni etigangeni, nome batikabhe emahlatsini, ngobe bayawusebentisa letikhali ekubaseni umlilo. Bayawuphanga labo labebaphangile, babemuke timphahla labo lababebemuke timphahla tabo, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Umngcwabo waGogi

11“ ‘Ngalelo langa ngiyawuniketa Gogi indzawo yekungcwatjwa ka-Israyeli, esigodzini salabo labahamba besuka emphumalanga babheke ngaselwandle.“esigodzini salabo labahamba besuka emphumalanga babheke ngaselwandle” nome “esigodzini salabo labahamba ngasemphumalanga kwelwandle” lolo Lwandle Leluswayi Lendzawo iyawuvimba indlela yetihambi, ngobe Gogi kanye nalo lonkhe lolucucaba lwakhe bayawungcwatjwa lapho. Ngako-ke seyiyawubitwa ngekutsi sigodzi sakaHamona Gogi.“Hamona Gogi” kusho “lucucaba lwemphi yaGogi”

12

39:12
Dut. 21:23
“ ‘Kuyawudzimate kuphele tinyanga letisikhombisa solomane indlu yaka-Israyeli ibangcwaba, kuze kuhlanteke lelive. 13Bonkhe bantfu belive bayawubangcwaba, futsi lelo langa lengiyawukhatimuliswa ngalo kuyawuba lilanga leliyawuba yincophamlandvo kubo, kusho iNkhosi Simakadze.

14“ ‘Kuyawukhetfwa emadvodza latsite kutsi ehle enyuke nalo lonkhe live ahambe angcwaba tonkhe tidvumbu latitfola tidzindzibele eveni, entele kuhlanta live. Kuyawutsi ekupheleni kwaletinyanga letisikhombisa acale kuphenya. 15Kuyawutsi ekuhambeni kwabo eveni lonkhe, ngulowo atsi nakakhandza litsambo lemuntfu afinye lifindvo eceleni kwalo, kuze kufike laba labangcwabako, balitsatse bayelingcwaba esigodzini sakaHamona Gogi.“Hamona Gogi” kusho “lucucaba lwemphi yaGogi” 16Lidolobha lekutsiwa yiHamona liyawuba khona lapho. Bayawulihlanta kanjalo-ke live.’

17

39:17
Isa. 34:6
Semb. 19:17
“Ndvodzana yemuntfu, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Bita tonkhe tinhlobo tetinyoni, nato tonkhe tilwane tesiganga, utsi: ‘Butsanani ndzawonye nonkhe nisuka kuyo yonkhe indzawo, nite edzilini lenginilungiselele lona, umhlatjelo lomkhulu etintsabeni taka-Israyeli. Lapho-ke niyawufike niniphite inyama, nibuye nehlise ngengati. 18Niyawudla inyama yemadvodza lanemandla, ninatse ingati yebabusi bemhlaba, kube shangatsi bekutimvu nemazinyane, timbuti netinkunzi, konkhe kutilwane letikhuluphalisiwe taseBhashani. 19Kulo lelidzili lenginilungisela lona, niyakudla emanoni nize ninafune, ninatse ingati nize nidzakwe. 20Edzilini lami niyawudla nize nidzabuke tisu yinyama yemahhashi neyebagibeli bawo, neyetingwazi letinemandla neyayo yonkhe inhlobo yetihlabani,’ kusho iNkhosi Simakadze.”

Kubuyiselwa kwa-Israyeli

21“Ngiyawubonakalisa bukhosi bami emkhatsini wetive, tonkhe tive tiyawusibona sijeziso sami kuto nesandla sami lengisibeka etikwato. 22Kusukela ngalelo langa kuye embili indlu yaka-Israyeli iyawungati kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wayo. 23

39:23
Hez. 36:17
Netive titakwati kutsi sive saka-Israyeli saya ekutfunjweni ngenca yetono taso, ngobe babengaketsembeki kimi. Ngako ngase ngiyabufihla buso bami kubo, ngabaniketa etandleni tetitsa tabo. Bonkhe bafa ngenkemba. 24Ngabaphatsa njengalokungcola kwabo, nanjengekona kwabo, ngabufihla buso bami kubo.

25“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Manje sengitambuyisa Jakobe ekutfunjweni,“sengitambuyisa Jakobe ekutfunjweni” nome “sengitawubuyisela tinhlanhla takaJakobe” ngibe nesihawu kubo bonkhe bantfu baka-Israyeli, ngiyawulishisekela Libito lami lelingcwele. 26Bayakulikhohlwa lihlazo labo nako konkhe kungetsembeki kwabo labakwenta kimi, ngesikhatsi basahleti eveni labo bavikelekile, kute namunye labengabesabisa. 27Nase ngibabuyisile etiveni sengibabutsile emaveni etitsa tabo, ngiyawubonakalisa bungcwele bami ngabo, emehlweni ato tonkhe tive. 28Lapho-ke bayawube sebayati kutsi mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wabo, ngobe nome ngabayisa ekutfunjweni emkhatsini wetive, ngiyawuphindze ngibabutsisele eveni lelingelabo, ngingashiyi namunye ngemuva. 29

39:29
Hez. 36:27
Jow. 2:28
Imis. 2:17
Angisayikubufihla buso bami kubo, ngobe ngiyawutfululela Moya wami kuyo indlu yaka-Israyeli, kusho iNkhosi Simakadze.”

40

Umbono ngelithempeli lelisha letitako(Sihloko) Kulamalanga nasikala budze nebubanti bentfo, sisebentisa emamitha. NgesiHebheru kwakukalwa ngemakhubithi. Likhubithi lalicishe lilingane nesiganyana selimitha.

(Hez. 40:1 – 48:35)

Kuyiswa kwaHezekiya eJerusalema

401

40:1
2 Khos. 25:4
Hez. 33:21
Kwatsi ngemnyaka wema-25 sitfunjiwe, ekucaleni nje kwemnyaka, tilishumi enyangeni, ngemnyaka weli-14 emvakwekuwa kweJerusalema, ngalona lelo langa nje sandla saSimakadze sasisetikwami, wangitsatsa wangiyisa khona. 2
40:2
Isa. 2:2
Emibonweni yaNkulunkulu wangitsatsa wangiyisa eveni laka-Israyeli, wafike wangimisa entsabeni lephakeme kakhulu, lekwatsi ngaseningizimu kwayo kwakunetindlu letatibukeka shangatsi ngulelikhulu lidolobha. 3
40:3
Zak. 2:1
Semb. 21:15
Hez. 43:13
2 Khr. 3:3
Wangiyisa khona, ngafike ngabona indvodza leyayibukeka njengelitfusi; yayime esangweni inelucotfo lwelineni nendvuku yekulinganisa esandleni sayo.

4Lendvodza yakhuluma kimi, yatsi: “Ndvodzana yemuntfu, buka ngemehlo akho uve ngetindlebe takho, ulalelisise konkhe lengitakukukhombisa kona, ngobe nguloko lokungukona ukuletselwe lapha. Tjela indlu yaka-Israyeli konkhe loku lokubonako.”

Indlu yelisango langasemphumalanga

5Ngabona lubondza lolutungelete yonkhe lendzawo yelithempeli. Budze balendvuku yekulinganisa leyayisesandleni salendvodza babungemamitha labengaba matsatfu, wakala lolubondza. Lwalungemamitha labengaba matsatfu kuphakama, nemamitha labengaba matsatfu bucinsi balo.

6Wase uya ngasendlini yelisango lelibheke ngasemphumalanga. Wakhuphuka titebhisi talo, wase ukala lobubanti bemphundvu yelisango, babungemamitha labengaba matsatfu. 7

40:7
Hez. 44:11
Ngale kwemphundvu yelisango kwakunemhubhe lowawunemakamelo abogadzi lamatsatfu ngala nangala kwawo, likamelo lilinye lalisikwele lesimacala angemamitha labengaba matsatfu lilinye, letibondza letisemkhatsini wawo tatingemamitha labengaba mabili nesigamu bucinsi bato. Ngale kwalamakamelo abogadzi, kwakunalenye imphundvu yelisango leyayingemamitha labengaba matsatfu bubanti leyayingena emhubheni lowawubukene nelithempeli.

8Wase ukala umhubhe welisango; 9wawungemamitha labengaba mane bubanti, tibondza tawo tatingaba limitha linye bucinsi. Lomhubhe walendlu yelisango wawubukene nelithempeli.

10Ngekhatsi kwalendlu yelisango langasemphumalanga kwakunemakamelo lamatsatfu luhlangotsi lulunye, omatsatfu abelingana ngebukhulu, naletibondza kuwo onkhe emacala awo tatilingana. 11Lendvodza yase ilinganisa bubanti basekungeneni kwalelisango; babungemamitha labengaba sihlanu, bese kutsi budze bonkhe balo bube ngemamitha labengaba sitfupha nesigamu. 12Embikwalelo nalelo kamelo labogadzi kwakunelubondza lolufishatane lolwalungaba sigamu selimitha kuphakama, nesigamu selimitha bucinsi balo, lamakamelo abesikwele lesingemamitha labengaba matsatfu. 13Lendvodza yase ilinganisa bubanti balendlu yelisango, kusuka etulu elubondzeni lolungemuva kwelikamelo linye kuya etulu elubondzeni lolungemuva lwalelinye likamelo lelicondzene nalo lelimshiya ngaloya kwemhubhe wangekhatsi; yatfola kutsi babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 14Lendvodza yakala kugudla lingembili letibonza, letiphume taphondla kutungeleta lingekhatsi lendlu yelisango, kwakungemamitha labengaba ngema-30. Lesilinganiso sasifikela kulomhubhe lowawubukene nesibuya. 15Sebubonkhe budze balendlu yelisango kusukela elubondzeni lolungephandle ngasekungeneni kwalelisango kuya ekugcineni kwalomhubhe wekugcina, babungemamitha labengaba ngema-25. 16Bekunemafasitelo lamancane kulolubondza lolungephandle lwalamakamelo abogadzi nakuleti letatisemkhatsini walamakamelo kanye nakulomhubhe yonkhe indzawo. Bekunetihlahla temasundvu letaticoshwe kuletibondza letingekhatsi letatibheke kulomhubhe wangekhatsi.

Sibuya lesingephandle

17Lendvodza yase ingimikisa esibuyeni lesasingephandle. Nalapho ngafike ngabona emakamelo nesiyilo lesasakhiwe kuso sonkhe lesibuya kusitungeleta; kwakunemakamelo langema-30 kulesibuya, embikwawo kwakunelibala lelaliyilwe ngematje. 18Lesiyilo sasiseceleni kwaletindlu temasango, bubanti baso babulingene nebudze baletindlu temasango. Lesi kwakusiyilo lesasingentansi.

19Kwakunendlu yelisango leyayingenhla iphumela kuso sibuya sangekhatsi. Lendvodza yase ilinganisa budze kusukela ekugcineni kwalendlu yelisango kuya ekungeneni kwalena lenye, kwakungemamitha labengaba ngema-50.

Indlu yelisango langasenyakatfo

20Lendvodza yase ilinganisa budze nebubanti bendlu yelisango langasenyakatfo leyayiphumela esibuyeni lesingephandle. 21Emakamelo ayo abogadzi, omatsatfu ngalapha nangalapha kwemhube wangekhatsi, netibondza letatisemkhatsini wawo, kanye nalomhubhe lobukene nesibuya, konkhe bekulingana nekwelisango langasemphumalanga. Sebubonkhe budze balendlu yelisango babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo bungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 22Umhubhe wayo lobukene nesibuya, nemafasitelo ayo, netihlahla temasundvu letaticoshwe kuyo, konkhe kwakufanana tjika nalokwa kwendlu yelisango langasemphumalanga. Lapha titebhisi letisikhombisa tatikhuphukela emnyango walelisango, lomhubhe wayo wawusekugcineni, ubuke lesibuya. 23Mshiya ngaloya kwalesibuya, kusuka kulendlu yelisango langasenyakatfo kwakunalenye indlu yelisango leyayiphumela kulesibuya sangekhatsi, njengasemphumalanga. Lendvodza yase ikala budze emkhatsini waletindlu temasango omabili, yakhandza kutsi bungemamitha labengaba ngema-50.

Indlu yelisango langaseningizimu

24Lendvodza yase ingiyisa ngaseluhlangotsini lwangaseningizimu, nalapho sabona lenye indlu yelisango. Yakala tibondza tayo nemhubhe wayo lobukene nesibuya, konkhe kwakufanana tjika naloku lokunye. 25Lendlu yelisango, nemhubhe wayo, kwakunemafasitelo yonkhe indzawo, njengakuleta letinye. Sebubonkhe budze balendlu yelisango babungemamitha labengaba ngema-25, bubanti bayo bungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 26Kwakunetitebhisi letisikhombisa letatikhuphukela kuyo, umhubhe wakhona nawo wawusekugcineni ubuke kulesibuya. Nakhona kwakunetihlahla temasundvu letaticoshwe kuletibondza letatibheke kulomhubhe wangekhatsi. 27Nakhona lapha kwakunendlu yelisango leyayiphumela kulesibuya sangekhatsi. Lendvodza yase ikala budze kusuka kulelisango kuya kulelisango langaphandle ngaseningizimu, yakhandza kutsi bungemamitha labengaba ngema-50.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langaseningizimu

28Lendvodza yangitsatsa yangidzabulisa indlu yelisango langaseningizimu, yaya nami kulesibuya sangekhatsi. Yayikala lendlu yelisango, yakhandza kutsi iyafanana naleti letinye letatikulolubondza lwangephandle. 29Emakamelo ayo abogadzi, netibondza tayo tangekhatsi kanye nalomhubhe wayo kwakulingana nekwaleti letinye. Lendlu yelisango nalomhubhe wayo kwakunemafasitelo yonkhe indzawo. Yayingemamitha labengaba ngema-25 budze, nemamitha labengaba li-12 nesigamu bubanti. 30Imihubhe yaletindlu temasango letatitungeleta sibuya sangekhatsi yayingemamitha labengaba li-12 nesigamu budze, nemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti. 31Umhubhe walendlu yelisango langaseningizimu wawukulesibuya sangephandle; tihlahla temasundvu taticoshwe kuletibondza tayo tangekhatsi. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langasemphumalanga

32Lendvodza yangidzabulisa indlu yalelisango langasemphumalanga, yangingenisa esibuyeni sangekhatsi. Yayikala lendlu yelisango, yakhandza kutsi ilingana tjika naleti letinye. 33Emakamelo ayo abogadzi netibondza tayo tangekhatsi kanye nalomhubhe wayo kwakulingana ncamashi nekwaleti letinye. Lendlu yelisango nalomhubhe wayo kwakunemafasitelo yonkhe indzawo. Sebubonkhe budze bayo babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 34Lomhubhe wayo wawubheke esibuyeni sangephandle. Kwakucoshwe tihlahla temasundvu kuletibondza tayo tangekhatsi emaceleni omabili. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Sibuya sangekhatsi: Indlu yelisango langasenyakatfo

35Lendvodza yase ingiyisa endlini yelisango langasenyakatfo. Yayikala, yakhandza kutsi ilingana tjika naleti letinye. 36Njengato nayo yayinemakamelo abogadzi, netibondza tangekhatsi, nemhubhe lobukene nesibuya, nemafasitelo yonkhe indzawo. Sebubonkhe budze bayo babungemamitha labengaba ngema-25, nebubanti bayo babungemamitha labengaba li-12 nesigamu. 37Lomhubhe wayo lomunye wawubheke kulesibuya sangephandle. Kwakucoshwe tihlahla temasundvu kuletibondza tangekhatsi emaceleni omabili. Kwakunetitebhisi letisiphohlongo letatikhuphukela ekungeneni kwelisango.

Takhiwo tangaseceleni kwelisango langasenyakatfo

38Kulesibuya sangephandle kwakunesakhiwo, lesasichunywe kulendlu yelisango lelingekhatsi ngasenyakatfo. Sasiphumela kulomhubhe wayo lowawubheke kulesibuya, lapho-ke ngulapho babegezela khona letilwane letatitekwentiwa umhlatjelo wekushiswa samuku. 39Kulomhubhe lobukene nesibuya kwakunematafula lamane, kumunye ngamunye umhlubulo wawo amabili, kutsi kuhlatjelwe etikwawo tilwane temhlatjelo wekushiswa samuku, netemhlatjelo wesono, netemnikelo wenhlawulo. 40Ngephandle kwalomhubhe lobukene nesibuya kwakunematafula lamane lafananako, amabili ngala nangale kwemnyango welisango langasenyakatfo. 41Asawonkhe lamatafula abesiphohlongo, lapho letilwane letatiba ngumhlatjelo tatibulawelwa khona: Lamane abengekhatsi kulomhubhe, lamane angephandle esibuyeni. 42Lamatafula lamane lekwakulungiselelwa kuwo imihlatjelo leyayitawushiswa samuku, abengewematje lacotwe kahle. Abengaba sigamu selimitha kuphakama kwawo, bese kutsi lingetulu lawo lalisikwele lesasingemasentimitha labengaba ngema-75. Tonkhe letimphahla letatisetjentiswa ekuhlabeni letilwane temihlatjelo tatibekwa kulamatafula. 43Kwakunemingcengcema leyayingemamilimitha labengaba ngema-75 bubanti, leyayitungeleta lamatafula. Yonkhe inyama yemihlatjelo yayibekwa etikwalamatafula.

44Lendvodza yase ingimisa kulesibuya sangekhatsi. Kwakunemakamelo lamabiliNgesiHebheru kutsi “Kwakungemakamelo ebahlabeli” lavulekela kulesibuya sangekhatsi, lilinye laliseceleni kwelisango langasenyakatfo, lalibheke ngaseningizimu, leli lelinye liseceleni kwelisango langaseningizimuNgesiHebheru kutsi “langasemphumalanga” libheke ngasenyakatfo. 45Lendvodza yangitjela kutsi lelikamelo lelibheke ngaseningizimu lalilebaphristi lababekhonta ethempelini, 46

40:46
1 Sam. 2:35
1 Khos. 2:35
Hez. 48:11
lelikamelo lelalibheke ngasenyakatfo lalilebaphristi lababekhonta elatini. Labaphristi kwakuyintalelwane yaSadoki, kwakungabo kuphela emalunga labewesive semaLevi labenelilungelo lekusondzela ebukhoneni baSimakadze ayewumkhonta.

Sibuya sangekhatsi kanye nesakhiwo selithempeli

47Lendvodza yakala lesibuya sangekhatsi, yatfola kutsi sasisikwele lesasingemamitha labengaba ngema-50. Lithempeli lalingasenshonalanga, embikwalo kwakunelilati. 48Yase iyangitsatsa yangiyisa kulomhubhe wekungena ethempelini. Yakala umnyango wawo, wawungemamitha labengaba mabili nesigamu budze, nemamitha labengaba sikhombisa bubanti, netibondza tawo tatingaba limitha linye nesigamu bucinsi bato, ngala nangale. 49Kwakunetitebhisi letatikhuphukela emnyango walomhubhe wekungena ethempelini, lomhubhe wawungemamitha labengaba lishumi bubanti, nemamitha labengaba sitfupha budze. Kwakunetinsika letimbili lapha ekungeneni, iyinye ngala nangale kwemnyango.