Siswati 1996 (SWA96)
37

Sigodzi sematsambo lomile

371

37:1
Hez. 3:12,22
11:24
Sandla saSimakadze sasisetikwami, wangikhiphela ngaphandle ngaMoya waSimakadze, wangimisa ekhatsi nendzawo esigodzini. Lesigodzi sasigcwele ematsambo. 2Wangihola angiyisa enhla nentasi emkhatsini walamatsambo. Ngabona kutsi sonkhe lesigodzi sasigcwele ematsambo lapha phansi, lamatsambo futsi abome nkhwa. 3Wangibuta watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lamatsambo angaphila yini?”

Ngatsi mine: “Awu, Nkhosi, Simakadze, nguwe wedvwa lowatiko.”

4Wase utsi kimi: “Phrofetha kulamatsambo, utsi kuwo: ‘Nine matsambo lomile, vanini livi laSimakadze! 5

37:5
Gen. 2:7
Hla. 104:30
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kulamatsambo, itsi: Ngitakwenta umphefumulo“umphefumulo” ngesiHebheru leligama lingasho “umoya lohhushako” nome “umoya longekhatsi kumuntfu” buka nemavesi 6 – 14 ungene kini, nitabe seniyaphila. 6Ngitawuhlumisa imisipha kini, ngente inyama imile kini, nginembese ngesikhumba, ngitawufaka umphefumulo kini, nitawube seniyaphila. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

7Ngako ngaphrofetha njengobe ngangiyaliwe. Ngatsi ngisaphrofetha, kwaba nemsindvo, kwakhala bukhehlekhehle, ematsambo ahlangana, litsambo laya etsanjeni. 8Ngatsi ngiyabuka, kwavela kuwo imisipha nenyama, ngabona sikhumba siwembesa, kodvwa kwakute umphefumulo kuwo.

9Wakhuluma kimi, watsi: “Phrofetha emphefumulweni,“umphefumulo” ngesiHebheru leligama lingasho “umoya lohhushako” nome “umoya longekhatsi kumuntfu” buka nemavesi 6 – 14 phrofetha, ndvodzana yemuntfu, ukhulume kuwo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Wena mphefumulo, chamuka emimoyeni yomine, uphefumulele kulaba lababulewe, khona batewuphila.’ ” 10Ngako ngaphrofetha njengaloku abengiyalile, umphefumulo“umphefumulo” ngesiHebheru leligama lingasho “umoya lohhushako” nome “umoya longekhatsi kumuntfu” buka nemavesi 6 – 14 wangena kuwo, ase ayaphila, asukuma ema ngetinyawo, kwakuyimphi lenkhulu kakhulu.

11

37:11
Hez. 33:10
Wase utsi kimi: “Ndvodzana yemuntfu, lamatsambo lawa, angiyo yonkhe indlu yaka-Israyeli. Batsi: ‘Ematsambo etfu omile, nelitsemba letfu liphelile; sincanyuliwe saphela nya.’ 12
37:12
Isa. 26:19
Ngako-ke phrofetha, utsi kubo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Awu, sive sami, ngitawugwabula emadliza enu, nginikhiphe kuwo; ngiyawunibuyisela eveni lenu laka-Israyeli. 13Ngulapho-ke niyawukwati khona, nine bantfu bami, kutsi mine nginguSimakadze, mhlazane ngivula emathuna enu nginikhipha kuwo. 14
37:14
Hez. 36:26,36
Ngiyawufaka Moya wami kini, bese niyaphila, ngiyawunihlalisa eveni lenu. Lapho-ke niyawube seniyati kutsi mine Simakadze sengikhulumile, futsi sengikwentile, kusho Simakadze.’ ”

BakaJuda nebaka-Israyeli bayawuba nenkhosi yinye

15Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 16“Ndvodzana yemuntfu, tsatsa umzaca ubhale kuwo, utsi: ‘LongewakaJuda nema-Israyeli latihlanganise naye.’ Bese utsatsa lomunye futsi umzaca ubhale kuwo, utsi: ‘Longewaka-Efrayimu, nalongewakaJosefa nabo bonkhe bendlu yaka-Israyeli labatihlanganise naye.’ 17Yihlanganise ndzawonye, uyente ibe ngumzaca munye, khona itewuba yintfo yinye esandleni sakho.

18

37:18
Hez. 24:19
“Nabakubuta bantfu bakini, batsi: ‘Ungete wasitjela yini kutsi usho kutsini ngaloku?’ 19ubobatjela kutsi mine, iNkhosi Simakadze, ngitawutsatsa lomzaca lomelele baka-Israyeli ngiwubeke kanyekanye nalona lomelele bakaJuda. Ngalemizaca lemibili ngitakwenta umzaca ube munye lengitawuphatsa ngesandla sami.

20“Bamba ngesandla sakho lemizaca yomibili lobhale kuyo, wentele kutsi bantfu bayibone, 21

37:21
Hez. 36:24
bese-ke uyabatjela kutsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitawubutsa sonkhe sive sami saka-Israyeli kuto tonkhe tive lapho sahlakatekela khona, ngisibutsele ndzawonye ngize ngisibuyisele eveni lelingelaso. 22
37:22
Hos. 1:11
Joh. 10:16
Ngiyawubenta babe sive sinye kulelo live, etintsabeni taka-Israyeli. Kuyawuba nenkhosi yinye leyawubabusa bonkhe, futsi abasayiwuphindze babe tive letimbili letehlukene nome behlukane babe ngimibuso lemibili. 23Abasayikutingcolisa bona ngetithico tabo nangetitfombe letinengekako, nanganome ngusiphi setono tabo, ngobe ngiyawubasindzisa kuto tonkhe tono tabo tekuhlubuka,“tonkhe tono tabo tekuhlubuka” letinye tincwadzi tekucala titsi “tonkhe tindzawo lapho bahlala khona nalapho bona khona” ngibageze. Bayakuba bantfu bami, mine ngibe nguNkulunkulu wabo.

24

37:24
Isa. 40:11
Jer. 23:5
30:9
Hez. 34:23
Joh. 10:11
“ ‘Inceku yami, Davide, iyawuba yinkhosi yabo, futsi bonkhe bayawuba nemelusi munye. Bayawulandzela imitsetfo yami, bacaphele kugcina timiso tami. 25
37:25
Joh. 12:34
Bayawuhlala eveni lengalipha inceku yami Jakobe, live lapho kwakuhlala khona boyihlomkhulu. Bona kanye nebantfwababo, kanye nebantfwana bebantfwababo, bayawuhlala lapho phakadze naphakadze; naDavide, inceku yami, uyawuba yinkhosi yabo phakadze naphakadze. 26
37:26
2 Khr. 6:16
Hla. 89:3
Jer. 31:31
Hez. 34:25
Ngiyawukwenta sivumelwane sekuthula nabo, siyawuba sivumelwane saphakadze. Ngiyawubahlalisa kahle batinte, ngibente bandze, ngibeke indzawo yami lengcwele emkhatsini wabo phakadze naphakadze. 27
37:27
Lev. 26:11
Hez. 11:20
2 Khor. 6:16
Semb. 21:3
Indzawo yami yekuhlala iyawuba kubo; mine ngiyawuba nguNkulunkulu wabo, bona babe bantfu bami. 28Ngulapho-ke tive tiyawukwati khona kutsi mine Simakadze ngenta Israyeli kutsi abe ngcwele, ngesikhatsi indzawo yami lengcwele iyawuba kubo phakadze naphakadze.’ ”

38

Siphrofetho lesimelene naGogi

381Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

38:2
Gen. 10:2
Hez. 27:13
Semb. 20:8
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuGogi waseveni lakaMagogi, indvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yesive sakaMesheki nakaThubali. Phrofetha kuye, 3
38:3
Hez. 39:1
utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nawe, wena Gogi, ndvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yakaMesheki nakaThubali. 4
38:4
2 Khos. 19:28
Hez. 29:4
Ngitakushayisa situngeletane, ngifake emadweba emihlatsini yakho, ngikukhiphe kanye nayo yonkhe imphi yakho, emahhashi akho, nebagibeli bakho bemahhashi labahlome baphelela, nelucucaba lwebantfu labahlome ngisho nangemahawu lamakhulu nalamancane, bonkhe bamengetelisa tinkemba tabo. 5IPheresiya, neKushe,“neKushe” leyo live lelingasemfuleni iNayili Lengenhla nePhuthi iyawuba kanye nabo, bonkhe banemahawu netimphantitje, 6kanye neGomeri inawo onkhe emabutfo ayo, neBhethi Togama lengasekugcineni kwasenyakatfo nawo onkhe emabutfo akhona; tive letinyenti tikanye nawe.

7“ ‘Caphela, tilungiselele, wena kanye nalolucucaba lwebantfu lababutsene lapha kuwe, ubahole. 8Emvakwemalanga lamanyenti utawubitelwa embutfweni. Kuleminyaka letako utawuhlasela live leselibuyiswe emphini, lelibantfu balo babutfwa etiveni letinyenti, bayiswa etintsabeni taka-Israyeli letase tikhala libhungane kadzenidzeni. Bakhishwe etiveni ngetive, kodvwa nyalo bonkhe sebahlala bavikelekile. 9Wena kanye nawo onkhe emabutfo akho netive letinyenti letinawe niyawukhuphuka, nishulungane njengesihhuhhula semoya, niyawuba njengelifu lelimbonya live.

10“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngalelo langa kuyawufika imizindlo engcondvweni yakho, uyawukwakha lisu lelibi. 11Uyakutsi: “Ngitawungenela live lelitabelo talo tingakabiyelwa, ngiyawuhlasela sive lesinekuthula, sive lesingakacapheli lutfo, bonkhe bahlala ebaleni bangakavikeleki, abanamasango namicabo. 12Ngiyawubaphanga, ngibemuke timphahla, bese ngijikisela sandla sami kuletindzawo lebetidzilitiwe lesetakhiwe kabusha, nakulabantfu lababutfwe etiveni ngetive, sive lesesifuye kakhulu, kantsi sinetimphahla letinyenti futsi, bantfu labahlala enkhabeni yelive.” 13BaseSheba, nebaseDedani, nebahwebi baseThashishi nebakuyo yonkhe imiti yayo“nebakuyo yonkhe imiti yayo” nome “nemabhubesi ayo lanemandla” bayawutsi kuwe: “Utewuphanga yini? Lolucucaba lwakho ulubutsele kutasemuka timphahla yini, wetfwale isiliva kanye negolide, utsatse tifuyo netimphahla, utsatse nemphango lenyenti?” ’

14“Ngako-ke, ndvodzana yemuntfu, phrofetha utsi kuGogi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngalelo langa, mzukwana sive sami, ema-Israyeli, sesihlala sivikelekile, awuyiwukubona yini? 15Uyawuchamuka endzaweni yakho lesenyakatfo lekhashane, wena netive letinyenti letikanye nawe, bonkhe bagibele emahhashi, inyakanyaka yemabutfo, imphi lenemandla kakhulu. 16Uyawushuca usukele sive sami, ema-Israyeli, njengelifu lelisibekela live. Kulamalanga letako wena, Gogi, ngitakuyisa eveni lami, kuze tive titewungati mine nase ngitibonakalisa bungcwele bami ngawe tibukile.

17

38:17
Jow. 3:1
Mik. 4:11
Zef. 3:8
Zak. 12:2
14:1
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Akusiwe yini lona lengakhuluma ngaye ngemalanga akadzeni ngetinceku tami baphrofethi baka-Israyeli? Ngaleso sikhatsi baphrofetha iminyakanyaka kutsi ngitawutfumela wena uyewumelana nabo.’ ”

Nkulunkulu ujezisa Gogi

18“ ‘Naku-ke lokuyakwenteka ngalelo langa: Mzukwana Gogi ahlasela live laka-Israyeli, intfukutselo yami leshisako iyawuvuka, kusho iNkhosi Simakadze. 19

38:19
Hez. 39:5
Mat. 24:7
Luk. 21:11
Ngenshisekelo yami nangelulaka lwami loluvutsako, ngiyasho ngitsi: Ngalelo langa kuyawuba nalokukhulu kutamatama kwemhlaba eveni laka-Israyeli. 20Tinhlanti taselwandle, netinyoni tasemoyeni, netilwane tesiganga, nato tonkhe tilwanyakatana letinwabutelako emhlabatsini, nabo bonkhe bantfu labasebusweni bemhlaba, kuyawutfutfumela ebukhoneni bami. Tintsaba tiyawugumbuceleka, emawa ahhihlikele phansi, nato tonkhe tindvonga tiyawudzilikela emhlabatsini. 21Ngiyawumbitela inkemba Gogi, imelane naye kuto tonkhe tintsaba tami. Inkemba yalowo nalowo muntfu iyawumelana nemnakabo, kusho iNkhosi Simakadze. 22
38:22
Hla. 11:6
Ngiyawukhipha sigwebo sesifo lesibulalanako nesekucitseka kwengati; ngiyakwehlisela sihhuhhula semvula lenesangcotfo nesibabule lesivutsako etikwakhe nasetikwemabutfo akhe, nasetikwetive letinyenti letikanye naye. 23Ngiyawubukhombisa kanjalo-ke bukhulu bami nebungcwele bami, ngiyawutenta kutsi ngatiwe emehlweni etive letinyenti. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

39

Kwehlulwa kwaGogi

391

39:1
Hez. 38:2
Semb. 20:8
“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha umelane naGogi, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nawe Gogi, wena ndvuna lenkhulu“ndvuna lenkhulu” nome “sikhulu sakaRoshe” yakaMesheki nakaThubali. 2Ngitakushayisa situngeletane ngikuhudvule. Ngiyawukususa enyakatfo lekhashane, ngikuyise kuyawumelana netintsaba taka-Israyeli. 3Ngiyawube-ke sengivitsita butjoki bakho esandleni sakho sangesancele, ngiyilahle phansi imicibisholo yakho lesesandleni sakho sangesekudla. 4
39:4
Hez. 33:27
Uyakuwa etintsabeni taka-Israyeli, wena kanye nawo onkhe emabutfo akho netive letikanye nawe. Ngiyawukwenta ube kudla kuto tonkhe tinhlobonhlobo tetinyoni letidla letinye tilwane, nasetilwaneni tesiganga. 5Uyawuwela phansi esigangeni kalashameshame, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. 6Ngiyawutfumela umlilo kuMagogi, nakulabo labahlala bavikelekile emaveni lagudla lwandle, bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.

7

39:7
Isa. 64:2
Hez. 36:20
“ ‘Libito lami lelingcwele ngiyawulenta latiwe emkhatsini wesive sami, ema-Israyeli. Yebo, Libito lami lelingcwele ngingeke ngisaliyekela lihlanjalatwe, netive tiyawukwati kutsi mine nginguSimakadze, Longcwele ka-Israyeli. 8
39:8
Hez. 38:17
Kuyeta! Nome kanjani kutakwenteka! Kusho iNkhosi Simakadze. Leli ngilo lilanga lengakhuluma ngalo.

9

39:9
Hla. 46:9
Isa. 9:4
“ ‘Labo-ke labahlala emadolobheni aka-Israyeli bayawuphuma bayewubutsa tikhali lebetilahlwe ngemabutfo akho batewutibasa. Bayawubasa emahawu lamakhulu nalamancane, nebutjoki, nemicibisholo, netizeze, netikhali. Kuyawuba ngiminyaka lesikhombisa basebentisa tona ekubaseni umlilo. 10Abasayiwudzinga kutsi bayewutfota tinkhuni etigangeni, nome batikabhe emahlatsini, ngobe bayawusebentisa letikhali ekubaseni umlilo. Bayawuphanga labo labebaphangile, babemuke timphahla labo lababebemuke timphahla tabo, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Umngcwabo waGogi

11“ ‘Ngalelo langa ngiyawuniketa Gogi indzawo yekungcwatjwa ka-Israyeli, esigodzini salabo labahamba besuka emphumalanga babheke ngaselwandle.“esigodzini salabo labahamba besuka emphumalanga babheke ngaselwandle” nome “esigodzini salabo labahamba ngasemphumalanga kwelwandle” lolo Lwandle Leluswayi Lendzawo iyawuvimba indlela yetihambi, ngobe Gogi kanye nalo lonkhe lolucucaba lwakhe bayawungcwatjwa lapho. Ngako-ke seyiyawubitwa ngekutsi sigodzi sakaHamona Gogi.“Hamona Gogi” kusho “lucucaba lwemphi yaGogi”

12

39:12
Dut. 21:23
“ ‘Kuyawudzimate kuphele tinyanga letisikhombisa solomane indlu yaka-Israyeli ibangcwaba, kuze kuhlanteke lelive. 13Bonkhe bantfu belive bayawubangcwaba, futsi lelo langa lengiyawukhatimuliswa ngalo kuyawuba lilanga leliyawuba yincophamlandvo kubo, kusho iNkhosi Simakadze.

14“ ‘Kuyawukhetfwa emadvodza latsite kutsi ehle enyuke nalo lonkhe live ahambe angcwaba tonkhe tidvumbu latitfola tidzindzibele eveni, entele kuhlanta live. Kuyawutsi ekupheleni kwaletinyanga letisikhombisa acale kuphenya. 15Kuyawutsi ekuhambeni kwabo eveni lonkhe, ngulowo atsi nakakhandza litsambo lemuntfu afinye lifindvo eceleni kwalo, kuze kufike laba labangcwabako, balitsatse bayelingcwaba esigodzini sakaHamona Gogi.“Hamona Gogi” kusho “lucucaba lwemphi yaGogi” 16Lidolobha lekutsiwa yiHamona liyawuba khona lapho. Bayawulihlanta kanjalo-ke live.’

17

39:17
Isa. 34:6
Semb. 19:17
“Ndvodzana yemuntfu, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Bita tonkhe tinhlobo tetinyoni, nato tonkhe tilwane tesiganga, utsi: ‘Butsanani ndzawonye nonkhe nisuka kuyo yonkhe indzawo, nite edzilini lenginilungiselele lona, umhlatjelo lomkhulu etintsabeni taka-Israyeli. Lapho-ke niyawufike niniphite inyama, nibuye nehlise ngengati. 18Niyawudla inyama yemadvodza lanemandla, ninatse ingati yebabusi bemhlaba, kube shangatsi bekutimvu nemazinyane, timbuti netinkunzi, konkhe kutilwane letikhuluphalisiwe taseBhashani. 19Kulo lelidzili lenginilungisela lona, niyakudla emanoni nize ninafune, ninatse ingati nize nidzakwe. 20Edzilini lami niyawudla nize nidzabuke tisu yinyama yemahhashi neyebagibeli bawo, neyetingwazi letinemandla neyayo yonkhe inhlobo yetihlabani,’ kusho iNkhosi Simakadze.”

Kubuyiselwa kwa-Israyeli

21“Ngiyawubonakalisa bukhosi bami emkhatsini wetive, tonkhe tive tiyawusibona sijeziso sami kuto nesandla sami lengisibeka etikwato. 22Kusukela ngalelo langa kuye embili indlu yaka-Israyeli iyawungati kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wayo. 23

39:23
Hez. 36:17
Netive titakwati kutsi sive saka-Israyeli saya ekutfunjweni ngenca yetono taso, ngobe babengaketsembeki kimi. Ngako ngase ngiyabufihla buso bami kubo, ngabaniketa etandleni tetitsa tabo. Bonkhe bafa ngenkemba. 24Ngabaphatsa njengalokungcola kwabo, nanjengekona kwabo, ngabufihla buso bami kubo.

25“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Manje sengitambuyisa Jakobe ekutfunjweni,“sengitambuyisa Jakobe ekutfunjweni” nome “sengitawubuyisela tinhlanhla takaJakobe” ngibe nesihawu kubo bonkhe bantfu baka-Israyeli, ngiyawulishisekela Libito lami lelingcwele. 26Bayakulikhohlwa lihlazo labo nako konkhe kungetsembeki kwabo labakwenta kimi, ngesikhatsi basahleti eveni labo bavikelekile, kute namunye labengabesabisa. 27Nase ngibabuyisile etiveni sengibabutsile emaveni etitsa tabo, ngiyawubonakalisa bungcwele bami ngabo, emehlweni ato tonkhe tive. 28Lapho-ke bayawube sebayati kutsi mine nginguSimakadze longuNkulunkulu wabo, ngobe nome ngabayisa ekutfunjweni emkhatsini wetive, ngiyawuphindze ngibabutsisele eveni lelingelabo, ngingashiyi namunye ngemuva. 29

39:29
Hez. 36:27
Jow. 2:28
Imis. 2:17
Angisayikubufihla buso bami kubo, ngobe ngiyawutfululela Moya wami kuyo indlu yaka-Israyeli, kusho iNkhosi Simakadze.”