Siswati 1996 (SWA96)
35

Sijeziso saNkulunkulu ku-Edomu

351Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

35:2
Jer. 49:7
Hez. 25:8,12
Amo. 1:11
Oba. 1
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseveni letintsaba i-Edomu,“i-Edomu” ngesiHebheru “yiSeyiri” phrofetha, umelane nayo, 3utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nawe, Edomu,“i-Edomu” ngesiHebheru “yiSeyiri” live letintsaba, ngiyakwelula sandla sami ngimelane nawe, ngikwente ube lihlane lelingenalutfo. 4Emadolobha akho ngiyakuwagucula abe ngemadzibikelo, live lakho libe lihlane. Ngulapho-ke uyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

5

35:5
Hla. 137:7
“ ‘Njengobe wafukamela butsa bakadzeni, wanikela ema-Israyeli enkembeni ngesikhatsi senhlekelele yawo, ngesikhatsi sesijeziso sawo sekuphela, ehlulelwa ngenca yalokubi kwawo, 6ngako-ke, ngifunga kuphila kwami, ngiyawukunikela ekucitfweni kwengati yakho, futsi kuyawukucosha ngemuva, kusho iNkhosi Simakadze. Njengobe ungazange sewukutondze kucitsa ingati, kucitsa ingati kuyawukucosha ngemuva. 7Live laka-Edomu“i-Edomu” ngesiHebheru “yiSeyiri” letintsaba ngiyawulenta libe lihlane lelingenalutfo, ngincamule bonkhe labaphuma bangene kulo. 8Tintsaba takho ngiyawutigcwalisa ngalabo labagwaziwe; yebo, labo lababulewe ngenkemba bayakuwa etikwemagcuma akho, nasetihosheni takho, nakuyo yonkhe imifudlana yakho. 9Ngiyawukwenta ube lihlane phakadze; emadolobha akho angeke abe nebantfu. Ngulapho-ke uyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

10

35:10
Hla. 83:12
“ ‘Njengobe ukhulume watsi: “Letive letimbili nalamave lamabili kutawuba kwetfu, futsi siyawukutsatsa kube kwetfu,” lite nome mine Simakadze bengikhona lapho, 11ngako-ke, ngifunga kuphila kwami, ngiyawukuphatsa ngentfukutselo nangemona lowakubonakalisa kubaka-Israyeli ngekubatondza kwakho, nami ngiyawutenta ngatiwe emkhatsini wabo, nangikwehlulela, kusho iNkhosi Simakadze. 12Ngulapho-ke uyawukwati khona kutsi mine Simakadze ngitivile tonkhe letintfo tekwedzelela letimbi lotikhulume ngetintsaba taka-Israyeli. Watsi: “Tentiwe taba lihlane, taniketwa tsine kutsi sitishwabudzele.” 13Wangichoshela, wakhuluma kabi ngami ngaphandle kwekutibamba, ngakuva loko. 14Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kuyawutsi umhlaba wonkhe usajabula, wena ngikwente ube lihlane. 15Njengobe wajabula ngesikhatsi lifa lendlu yaka-Israyeli liba lihlane, nami-ke ngiyawukuphatsa kanjalo. Uyawuba lihlane, wena live letintsaba taseSeyiri, yebo, wena nalo lonkhe laka-Edomu. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”