Siswati 1996 (SWA96)
33

Nkulunkulu ubeka Hezekeli kutsi abe ngumlindzi

(Hez. 3:16-21)

331Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

33:2
Hez. 3:17
“Ndvodzana yemuntfu, khuluma kubantfu bakini, utsi: ‘Nase ngiletsa inkemba ngimelana nelive lelitsite nebantfu balo, bese bakhetsa indvodza ibe yinye emkhatsini wabo bayente ibe ngumlindzi wabo, 3lotawutsi nakabona inkemba ita itekumelana nelive, bese ushaya impalampala ecwayise bonkhe bantfu, 4nangabe lomunye ayiva lempalampala kodvwa angasinaki lesecwayiso, inkemba ize ifike imbulale, ingati yakhe iyawubasenhloko yakhe. 5Njengobe abeyivile impalampala nayikhala, kodvwa wangete wasinaka lesecwayiso, ingati yakhe iyawubasetikwakhe. Kube abesinakile lesecwayiso, abetawusindzisa kuphila kwakhe. 6Kodvwa nangabe lomlindzi abona inkemba ita, angayishayi impalampala kwecwayisa bantfu, bese kuta inkemba idle munye wabo, lowo muntfu uyawususwa ngenca yesono sakhe, kodvwa ingati yalowo muntfu ngiyawuyibita kulowo mlindzi.’

7“Ndvodzana yemuntfu, sengikubeke kutsi ube ngumlindzi wendlu yaka-Israyeli; ngako-ke vani livi lengilikhuluma kuwe, ubanike secwayiso lesiphuma kimi. 8Nangikhuluma kumuntfu lomubi, ngitsi: ‘Awu wena muntfu lomubi, ngempela utakufa,’ wena-ke ungabe usakukhuluma loko kuye kutsi atiyekele tindlela takhe letimbi, lowo muntfu lomubi uyakufa ngenca yesono sakhe,“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” mine-ke ngiyakuyibita kuwe ingati yakhe. 9Kodvwa nangabe wena umecwayisa lomuntfu lomubi kutsi atiyekele tindlela takhe letimbi, yena angete atiyekela, lowo muntfu uyakufa ngenca yesono sakhe,“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” kodvwa wena uyawube utisindzisile.”

Sibopho salowo nalowo muntfu

10

33:10
Lev. 26:39
Hez. 24:23
“Ndvodzana yemuntfu, khuluma kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: ‘Naku lenikushoko nitsi: “Tikhubekiso tetfu netono tetfu kusidvonsela phansi, natsi sesiyahusheka ngenca yato.“ngenca yato” nome “kuto” Manje-ke sitawuphila kanjani?” ’ 11
33:11
Hez. 18:23
Khuluma kubo utsi: ‘Ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, angikujabuleli kufa kwalomubi, kodvwa ngitsandza kutsi agucuke etindleleni takhe letimbi aphile. Gucukani! Gucukani etindleleni tenu letimbi! Ningafelani, ninendlu yaka-Israyeli?’

12

33:12
Hez. 3:20
“Ngako-ke, ndvodzana yemuntfu, khuluma kulabantfu bakini, utsi: ‘Kulunga kwemuntfu lolungile kungeke kumsindzise nangabe aphambuka, nebubi bemuntfu lomubi bungeke bumente awe, nangabe agucuka kubo. Umuntfu lolungile, nangabe ona, angeke avunyelwe kutsi aphile ngenca yekulunga kwakhe kwakucala.’ 13Nangabe ngitjela lolungile kutsi ngempela utawuphila, kodvwa yena bese wetsembela kuloko kulunga kwakhe, ente lokubi, kute nome sinye kuletento takhe letinhle latente kucala lesiyawukhunjulwa; uyakufa ngenca yaloko lokubi lakwentile. 14
33:14
Hez. 18:21
Nangabe ngikhuluma kumuntfu lomubi, ngitsi: ‘Ngempela utakufa,’ kodvwa bese uyaphendvuka esonweni sakhe, ente loko lokucotfo nalokulungile, 15
33:15
Eks. 22:26
Dut. 24:13
Hez. 18:7
nangabe abuyisela loko lakutsatsa njengesibambiso seseboleko, abuyisele naloko lakweba, alandzele timiso tekuphila, angakwenti lokubi, ngempela uyawuphila; angeke afe. 16Kute nome sinye sono kuleto latentile lesiyawukhunjulwa simelane naye. Wente lokucotfo nalokulungile; ngempela uyawuphila.

17

33:17
Hez. 18:25
“Noko bantfu bakini batsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Kodvwa yindlela yabo lena lengakalungi. 18Nangabe umuntfu lolungile agucuka ekulungeni kwakhe ente lokubi, loko uyawukufela. 19Kantsi nangabe umuntfu lomubi agucuka ebubini bakhe ente lokucotfo nalokulungile, uyawuphila ngekwenta loko. 20Noko, wenandlu yaka-Israyeli, utsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Kodvwa ngulowo nalowo wenu ngiyakumehlulela ngekwetindlela takhe.”

Umbiko ngekuwa kweJerusalema

21Ngemnyaka weli-12 wekutfunjwa kwetfu, enyangeni yelishumi, ngelilanga lesihlanu, indvodza leyayibaleke eJerusalema yeta kimi, yefika yatsi: “Lidolobha seliwile!” 22

33:22
Hez. 24:26
Ngayitolo kusihlwa lendvodza isengakefiki, sandla saSimakadze sasisetikwami, wavula umlomo wami ekuseni lendvodza isengakefiki. Ngako umlomo wami wavuleka, ngangabe ngisabindza.

Tono tebantfu

23Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 24“Ndvodzana yemuntfu, bantfu labahlala kulawo madzibikelo eveni laka-Israyeli, batsi: ‘Abrahama bekunguye yedvwa, noko lonkhe lelive belilakhe. Kodvwa tsine sibanyenti; nakanjani lelive linikwe tsine kutsi libe letfu.’

25

33:25
Gen. 9:4
Lev. 19:26
Hez. 18:6
“Ngako-ke khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe senidla inyama lenengati, nibuke tithico tenu, nicitse ingati, kufanele yini kutsi lelive libe lenu? 26Netsembele enkembeni yenu, nente tintfo letinengekako, ngulowo nalowo wenu ungcolisa umkamakhelwane wakhe. Kufanele yini kutsi lelive libe lenu?’

27“Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngifunga kuphila kwami, labo labasemadzilikelweni bayawubulawa ngenkemba, labo labasemaphandleni ngiyawubanikela etilwaneni tesiganga kutsi tibashwabudzele, kutsi labo labasetinqabeni nasemigedzeni babulawe sifo lesibulalanako. 28Live ngiyawulenta libe lihlane lelingenalutfo, nemandla abo labebatigcabha ngawo ayakuphela atsi nya, tintsaba taka-Israyeli tiyakuba sikhotsa, kangangekutsi kubete nalowengca kuto. 29Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze, nase ngente lelive laba lihlane lelingenalutfo ngenca yato tonkhe letintfo letinengekako labatentile.’ ”

Imiphumela yelivi lemphrofethi

30“Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, bantfu bakini bakhuluma ngawe ngasetindvongeni nangaseminyango yetindlu, bakafana imilomo ngawe, batsi: ‘Wotani nitekuva livi leliphuma kuSimakadze.’ 31

33:31
Isa. 42:20
53:1
Bantfu bami beta kuwe, njengobe bavame kwenta, bahlale embikwakho balalele emavi akho, kodvwa abawenti. Ngemilomo yabo bakhuluma kutsi batinikele, kodvwa tinhlitiyo tabo tibukhali, tifuna inzuzo lembi. 32Yebo, kubo awusilutfo, ufanana nemuntfu lohlabela tingoma telutsandvo ngeliphimbo lelimnandzi, adlale nemntjingozi kamnandzi, ngobe emavi akho bayaweva, kodvwa bangawenti.

33“Kuyawutsi konkhe loku nase kwenteka, ngobe vele kutakwenteka, ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi umphrofethi abesemkhatsini wabo.”