Siswati 1996 (SWA96)
29

Siphrofetho lesimelene naGibhithe

291Ngemnyaka welishumi, enyangeni yelishumi, ngelilanga leli-12, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

29:2
Isa. 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuFaro, inkhosi yaseGibhithe, uphrofethe umelane nayo kanye nayo yonkhe iGibhithe. 3
29:3
Isa. 51:9
Hez. 32:2
Khuluma kuyo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngimelene nawe,

Faro, nkhosi yaseGibhithe,

wena nyokangwenya lenkhulu,

wena locambalele emkhatsini wemifudlana yakho.

Ukhuluma utsi: “INayili yami,

ngatakhela yona mine.”

4Kodvwa ngiyawufaka emadweba emihlatsini yakho,

ngente tinhlanti temifula yakho

tinamatsele etincwencweni takho.

Ngiyawukukhipha emkhatsini wemifudlana yakho,

ngikukhiphe nato tonkhe tinhlanti

letinamatsele etincwencweni letisemtimbeni wakho.

5Ngiyawukulahla ehlane

wena kanye nato tonkhe tinhlanti temifula yakho.

Uyakuwela ebaleni kalashameshame,

ungaphindzi ubutfwe nome ugcogcwe.

Ngiyawukwenta ube kudla kwetilwane tesiganga

nekwetinyoni tasemoyeni.

6

29:6
2 Khos. 18:21
Isa. 36:6
“ ‘Ngulapho-ke bonkhe labahlala eGibhithe bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Bewuyindvuku yemhlanga kuyo indlu yaka-Israyeli. 7Batsi nabakubamba ngetandla tabo, wavavabuka ekhatsi, wadzabula emahlombe abo avuleka; batsi beyama kuwe, wephuka, imihlane yabo yashumphuka.“imihlane yabo yashumphuka” letinye tincwadzi tekucala titsi “wenta imihlane yabo yema”

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawutfumela inkemba imelane nawe, ngibulale bantfu bakakho netifuyo tabo. 9

29:9
Jow. 3:19
IGibhithe iyawuba lihlane lelingenamsebenti walutfo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Njengobe watsi: “INayili ngeyami, ngayenta,” 10

29:10
Hez. 30:6
ngako-ke ngiyemelana nawe kanye nemifula yakho, live laseGibhithe ngiyawulenta libe yimfuhlululu, lisale likhala libhungane, kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,“i-Aswani” nome “iSinimu” nome “iSiyene” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti; nakuHez. 30:6 kuze kuyewufika emnyeleni waseKushe.“Kushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla 11Kute lunyawo lwemuntfu nome lwesilwane loluyawunyatsela kulo. Kute loyawuhlala kulo kuze kuphele iminyaka lengema-40. 12Live laseGibhithe ngiyawulenta libe lihlane kunawo onkhe emave lagagadzekile, nemadolobha alo ayawusala angenabantfu iminyaka lengema-40 emkhatsini wemadolobha labhidlitiwe. Ngiyawubahlakata baseGibhithe ngibayise etiveni, ngibasakatele emaveni ngemave.

13“ ‘Noko naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ekupheleni kweminyaka lengema-40 ngiyawubabutsa baseGibhithe etiveni ngetive, lapho bebahlakatekele khona. 14

29:14
Isa. 11:11
Ngiyawubabuyisa ekutfunjweni, ngibabuyisele ePhathrosi,“ePhathrosi” kusho kutsi “eGibhithe Lengenhla” live labokhokho babo. Lapho-ke bayawuba ngumbuso lotfobekile. 15Kuyawuba ngumbuso lotfobe kunayo yonkhe leminye, futsi ngeke uphindze utiphakamise ngetulu kwaletinye tive. Ngiyakuwenta ube butsakatsaka kakhulu kangangekutsi ungasaphindzi ubuse etikwetive. 16IGibhithe ingeke isaba ngumtfombo wemandla esibindzi kubantfu baka-Israyeli, kodvwa iyawuba sikhumbuto sesono sabo, nabajikela kuyo bacela lusito. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’ ”

Inkhosi Nebukhadnezari iyawuncoba iGibhithe

17Kwefika livi laSimakadze kimi ngemnyaka wema-27, enyangeni yekucala, ngelilanga lekucala, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washucisa emabutfo akhe kamatima wahlasela iThire; tonkhe tinhloko tasingwa taba tincacadvu, nawo onkhe emahlombe abo aba nesikofu. Noko yena kanye nemabutfo akhe abazange babuyelwe lutfo ngalomkhankhaso labawenta ngekuhlasela iThire. 19Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitawunikela iGibhithe kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, uyawutfumba umcebo wayo. Uyawuphanga atfumbe ingcebo yalelive kube yinkhokhelo yemabutfo akhe. 20Ngimnike iGibhithe, yaba yinkhokhelo yekukhandleka kwakhe, ngobe yena nemabutfo akhe bakwentela mine, kusho iNkhosi Simakadze.

21

29:21
Isa. 33:22
“Ngalelo langa ngiyawukhulisa luphondvo“luphondvo” lapha lufanekisa emandla lwendlu yaka-Israyeli, futsi ngiyawukuvumela, wena Hezekeli, kutsi ubuye uvule umlomo wakho emkhatsini wabo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”

30

Simakadze utawujezisa iGibhithe

301Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Lilani nitsi: “Maye ngalelo langa!”

3

30:3
Jow. 2:1
Zef. 1:14
Ngobe lilanga selisedvute,

lilanga laSimakadze selisondzele,

lilanga lemafu,

sikhatsi sekubhubha kwetive.

4

30:4
Isa. 20:3
Inkemba iyawubefikela baseGibhithe,

nebuhlungu benhlitiyo buyawubehlela baseKushe.“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla

Ngesikhatsi lasebagwaziwe bawa eGibhithe,

umcebo wayo uyawutfunjwa,

netisekelo tayo tiyawucheketwa ekhatsi.

5“ ‘Tonkhe tihlabani letaticashiwe: taseKushe“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla netasePhuthi, netaseLidiya, netakuyo yonkhe i-Arabiya, netaseLibhiya“iLibhiya” ngesiHebheru “yiKhubi” kanye nebantfu belive lesivumelwane sami nabo bayakuwa ngenkemba kanye nebaseGibhithe.

6

30:6
Hez. 29:10
“ ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Labo labalekelelana nebaseGibhithe, bayakuwa,

nemandla ayo letigabatisa ngawo ayawukwehluleka.

Bayakuwela ekhatsi kuyo ngenkemba,

kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,

kusho iNkhosi Simakadze.

7

30:7
Hez. 29:12
Ngulapho-ke bayawuba lihlane

emkhatsini wemave langemahlane.

Emadolobha abo ayawubasemkhatsini

wemadolobha lasabhidlitiwe.

8Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze,

nangilumeka umlilo eGibhithe

nabo bonkhe labasitana nayo bayawupitjitwa.

9“ ‘Ngalelo langa kuyawuphuma titfunywa kimi, tiphume ngemikhumbi tiyekwesabisa baseKushe,“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla kuze baphelelwe kutamasa kwabo. Bayakwehlelwa kwesaba lokukhulu, mhlazana baseGibhithe behlelwa sehlakalo, ngobe ngempela siyawufika.

10“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngiyawuticedza leticumbi taseGibhithe,

ngitibulale ngesandla saNebukhadnezari,

inkhosi yaseBhabhulona.

11

30:11
Hez. 28:7
Yena nemphi yakhe,

bantfu labanelunya lolukhulu etiveni tonkhe,

bayawuletfwa batewubhubhisa live.

Bayawukhokha tinkemba tabo batibhekise eGibhithe,

bagcwalise live ngetidvumbu talabagwaziwe.

12

30:12
Isa. 19:5
Ngiyakomisa imifudlana yaseNayili,

ngitsengise live kubantfu lababi;

ngetandla tebachamuki live ngiyawulibhubhisa

nako konkhe lokukulo.

Mine Simakadze sengikhulumile.

13

30:13
Isa. 19:16
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngiyawutibhubhisa tithico,

ngiticedze tonkhe titfombe eMemfisi.“iMemfisi” ngesiHebheru “yiNofi”

Akusayikuba nambusi eGibhithe,

futsi ngiyawusakata kwesaba kulo lonkhe live.

14IPhathrosi“iPhathrosi” kusho kutsi “iGibhithe Lengenhla” ngiyakuyenta ibe lihlane,

iSoyani ngiyilumeke ngemlilo,

iThebesi“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo” ngiyehlisele sijeziso.

15Ngiyawutfululela lulaka lwami etikwePhelusiyumi,“iPhelusiyumi” ngesiHebheru “yiSini”

lekunguyona nqaba yaseGibhithe,

futsi ngincamule ticumbi tebantfu baseThebesi.“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo”

16Ngiyawulumeka umlilo eGibhithe;

iPhelusiyumi“iPhelusiyumi” ngesiHebheru “yiSini” iyawujilajileka ngenca yebuhlungu.

IThebesi“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo” iyawuhlaselwa ifohlwe;

iMemfisi“iMemfisi” ngesiHebheru “yiNofi” iyawukhukhulwa.“iyawukhukhulwa” nome “iyawuvinjetelwa emini” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

17Emajaha aseHeliyopholisi“iHeliyopholisi” ngesiHebheru “yi-Aweni” nome “yi-Oni” newaseBubastisi“iBubastisi” ngesiHebheru “yiPhi Besethi”

ayakuwa ngenkemba,

nemadolobha cobo lwawo ayawutfunjwa.

18Lilanga liyawuba bumnyama eThaphanesi,

mhlazana ngigamula lijoko laseGibhithe;

lapho-ke emandla ayo letigabatisa ngawo ayawuphela.

Iyawusibekelwa ngemafu,

netabelo tayo tiyawutfunjwa.

19Ngako ngiyakwehlisela sijeziso eGibhithe,

futsi bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Kwephulwa kwemandla enkhosi yaseGibhithe

20Ngemnyaka weli-11, enyangeni yekucala, ngelilanga lesikhombisa, livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 21“Ndvodzana yemuntfu, ngiwephulile umkhono waFaro, inkhosi yaseGibhithe. Bewungakaboshelwa kutsi uphiliswe, futsi ungakasinyiswa nangetindvuku kuze ucine ngalokwenele kutsi ubambe inkemba. 22Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene naFaro, inkhosi yaseGibhithe. Ngiyakuyephula yomibili imikhono yakhe, wona lona losengakephuki kanye nalona losewephukile, ngidzilite inkemba esandleni sakhe. 23BaseGibhithe ngiyawubasakatela etiveni ngetive, ngibasakatele emaveni ngemave. 24Ngiyakuyicinisa imikhono yenkhosi yaseBhabhulona, ngifake inkemba yami esandleni sayo, kodvwa yona imikhono yaFaro ngiyakuyigamula. Uyawububula embikwenkhosi yaseBhabhulona njengemuntfu phaca logwaziwe. 25Ngiyakuyicinisa imikhono yenkhosi yaseBhabhulona, kodvwa imikhono yaFaro iyawulenga ijikite. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze, mzukwana ngibambisa inkhosi yaseBhabhulona inkemba yami ngesandla sayo, iyijikitisele bona baseGibhithe. 26BaseGibhithe ngiyakubahlakatela, etiveni ngetive, ngibasakatele emaveni ngemave. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”

31

IGibhithe ilinganiswa nemsedari

311Ngemnyaka weli-11, enyangeni yesitsatfu, ngelilanga lekucala, livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, khuluma kuFaro, inkhosi yaseGibhithe, nakuletihlwele takhe temabutfo, utsi:

“ ‘Ngubani nje longalinganiswa nawe ngekuhlonipheka?

3Cabanga nge-Asiriya,

leyake yaba ngumsedari waseLebanoni,

lewawunemagala lamahle wengamele lihlatsi;

waphakamela etulu kakhulu,

sihloko sawo sasingetulu kwemacembe lahlangene.

4Emanti awunisela,

tiyalu letijulile tawukhulisa,

waba mudze;

imifudlana yato yayigeleta ngala nangala kwawo,

emanti ageleta ngemisele yawo

ayawunisela tonkhe tihlahla tesiganga.

5Ngako wakhula waya etulu,

wengca tonkhe tihlahla tesiganga;

emagala awo lamakhulu andza,

yebo, emagala akhula aba madze,

enaba ngenca yekutfola emanti lamanyenti.

6

31:6
Dan. 4:9
Tonkhe tinyoni tasemoyeni

takhela tidleke tato emagaleni awo lamakhulu,

netilwane tonkhe tesiganga

tatalela ngaphansi kwemagala awo;

tive tonkhe letikhulu

tahlala ngaphansi kwemtfunti wawo.

7Bewuhlonipheka ngebuhle bawo,

nemagala awo lamakhulu lenebe,

ngobe timphandze tawo tatishone phansi,

taya lapho kunemanti lamanyenti khona.

8Imisedari leyayisengadzeni yaNkulunkulu

ayizange ikhone kulinganiswa nawo,

ngisho netihlahla tetipheshula

tatingeke tilingane nemagala awo lamakhulu,

ngisho netihlahla tepleni“ipleni” luhlobo lwesihlahla sangesheya lesinemacembe lamahle

tatingeke tilinganiswe nemagala awo,

kute sihlahla engadzeni yaNkulunkulu

lebesingalinganiswa nebuhle bawo.

9Ngawenta waba muhle ngemagala lamanyenti,

wahawukelwa ngito tonkhe tihlahla tase-Edeni

ensimini yaNkulunkulu.

10“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe wawuphakeme, wengamele onkhe emacembe lahlangene, nanjengobe bewutigcabha ngalobudze bawo, 11ngawuniketela etandleni tembusi wetive, kuze kutsi yena atewuphatsa ngaleyo ndlela yebubi bawo. Ngawukhweshisela eceleni, 12

31:12
Hez. 28:7
30:11
kwase kutsi tive tangaphandle letinelunya kakhulu tawujuba, tase tiyawushiya. Emagala awo lamakhulu awela etintsabeni nasetigodzini tonkhe; emagala awo asala phansi ephukile kuto tonkhe tihosha telive. Tonkhe tive temhlaba taphuma ngaphansi kwemtfunti wawo, tawushiya. 13Tonkhe tinyoni tasemoyeni tahlala etikwalesihlahla lesiwile, nato tonkhe tilwane tesiganga tabasemkhatsini walamagala awo. 14Ngako-ke kute letinye tihlahla letingasemantini letiyawuphakama tiye etulu ngekutigcabha, tiphakamisele tihloko tato tengamele emacembe lahlangene. Kute letinye tihlahla letiniselwa kahle letiyawuke tikhule tibe tidze ngangaleso sihlahla; tonkhe timiselwe kufa, tiye ngaphansi kwemhlaba, emkhatsini webantfu lababhubhako, kanye nalabo labehlela emgodzini.

15“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngalelo langa lomsedari lowehliselwa ngalo ethuneni“ethuneni” ngesiHebheru “eSheyoli” ngambonya tiyalu letingaphansi kwemhlaba ngekuwulilela; ngavimbela imifudlana yato, kwatsi lamanti ato lamanyenti ema, angete ageleta. Ngenca yawo iLebanoni ngayembatsisa lusizi, kwatsi tonkhe tihlahla tesiganga tabuna. 16

31:16
Isa. 14:9
Hez. 32:18,31
Tive ngatitfutfumelisa ngemsindvo wekuwa kwawo ngesikhatsi ngiwehlisela ethuneni“ethuneni” ngesiHebheru “eSheyoli” kanye nalabo labehlela emgodzini. Ngako tonkhe tihlahla tase-Edeni, telikhetselo naletinhle kakhulu taseLebanoni, tonkhe tihlahla letatiniselwa kahle, tadvudvuteka emhlabeni longaphansi. 17Labo labebahlala emtfuntini wawo, tihlobo tawo“tihlobo tawo” nome “bahlakateka” ngesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali emkhatsini wetive, nabo behlela nawo ethuneni,“ethuneni” ngesiHebheru “eSheyoli” bahlangana nalabo lababulewe ngenkemba.

18

31:18
Hez. 28:10
32:19
“ ‘Ngutiphi taletihlahla tase-Edeni letingalinganiswa nawe ngebukhatikhati nangekuhlonipheka? Noko nawe, futsi, utakwehliswa kanye naletihlahla tase-Edeni niye emhlabeni longaphansi; uyawulala emkhatsini walabebangakasokwa, kanye nalababebulewe ngenkemba.

“ ‘Lona nguFaro nato tonkhe tihlwele takhe temabutfo, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”