Siswati 1996 (SWA96)
3

31Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani loko lokusembikwakho, dlani lencwadzi legocotwako; bese uyahamba uyawukhuluma kuyo indlu yaka-Israyeli.” 2Ngako ngavula umlomo wami, wanginika lencwadzi legocotwako kutsi ngiyidle.

3

3:3
Hla. 19:10
Jer. 15:16
Wase ukhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani lencwadzi legocotwako lengikunika yona, ugcwalise sisu sakho ngayo.” Ngako ngayidla, ngayiva inongotela njengeluju emlonyeni wami.

4Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, hamba nyalo uye kuyo indlu yaka-Israyeli, ufike ukhulume emavi ami kuyo. 5Awutfunyelwa kubantfu labanelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, kodvwa utfunyelwa kuyo indlu yaka-Israyeli, 6hhayi etiveni letinyenti letinelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, naletikhuluma emavi longeke uwacondze. Nembala kube bengikutfumele kuto, betitakulalela. 7

3:7
Hez. 2:4
Kodvwa indlu yaka-Israyeli ayikatimiseli kukulalela, ngobe ayikatimiseli nekulalela mine, ngobe yonkhe indlu yaka-Israyeli inenhloko lelukhuni nenhlitiyo lelitje. 8
3:8
Jer. 1:18
Mik. 3:8
Kodvwa wena ngitakwenta ungabatsambeli futsi ube lukhuni njengabo. 9
3:9
Hez. 2:6
Ngiyakwenta libunti lakho libe lukhuni njengelitje lelilukhuni kakhulu, libe lukhuni kwendlula litje lemlilo. Ungabesabi futsi ungetfuswa ngibo, lite nome bayindlu lehlubukako nje.”

10Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lalelisisa, bese uyawatsatsa onkhe lamavi lengiwakhuluma kuwe uwafake enhlitiyweni yakho. 11Hamba nyalo uye kubantfu bakini labatfunjiwe, ufike ukhulume kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,’ nome bayakulalela nome abakulaleli.”

12Moya wase uyangiphakamisa, ngeva emvakwami livi lemsindvo lomkhulu lodvumako, litsi: “Bukhosi baSimakadze abudvunyiswe endzaweni yakhe yekuhlala!” 13Ngeva umsindvo wekutsintsana kwetimphiko tetidalwa letiphilako, nemsindvo wemasondvo lasemihlubulweni yato, lowawudvuma kakhulu njengekutamatama kwemhlaba. 14

3:14
Jer. 15:17
Moya wangiphakamisela etulu wangisusa, ngahamba ngibuhlungu, umoya wami umunyu; ngobe sandla lesimatima saSimakadze sasisetikwami. 15Ngefika kulabatfunjiwe lababehlala eTheli Abibi ngasemfuleni iKhebari. Ngefika lapho bebahlala khona, ngahlala emkhatsini wabo emalanga lasikhombisa, ngimangele.

Simakadze ubeka Hezekeli kutsi abe ngumlindzi

(Hez. 33:1-9)

16Ekupheleni kwemalanga lasikhombisa livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 17

3:17
Jer. 6:17
Hez. 33:7
“Ndvodzana yemuntfu, sengikubeke kutsi ube ngumlindzi wendlu yaka-Israyeli; ngako-ke vani livi lengilikhulumako, ubanike secwayiso lesiphuma kimi. 18Nangikhuluma kumuntfu lomubi, ngitsi: ‘Nakanjani utakufa,’ wena-ke ungete wamecwayisa nome ukhulume kuye kutsi atiyekele tindlela takhe letimbi, khona utewusindzisa imphilo yakhe, lowo muntfu lomubi uyakufa ngenca yesono sakhe;“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 19Kodvwa nangabe wena uyamecwayisa umuntfu lomubi, yena ajinge achubeke nebubi bakhe nome etindleleni takhe letimbi, uyakufa ngenca yesono sakhe,“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” kodvwa wena uyawube utisindzisile.

20

3:20
Hez. 18:24
33:12
“Kantsi futsi, nangabe umuntfu lolungile ajika ekulungeni kwakhe ente lokubi, bese ngibeka intfo letamgila embikwakhe, yena uyakufa. Njengobe wena ungakamecwayisi, yena uyakufa ngenca yesono sakhe.“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” Konkhe lokulungile lakwentile kungeke kukhunjulwe; mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 21Kodvwa nangabe wena umecwayisa umuntfu lolungile kutsi angoni, avele angete ona, impela uyawuphila yena, ngobe asitsetse leso secwayiso, nawe uyawube utisindzisile.”

Hezekeli ngeke akwati kukhuluma

22Sandla saSimakadze sasisetikwami lapho, wakhuluma kimi, watsi: “Sukuma, uhambe uye etsafeni, ngitawakhuluma nawe lapho.” 23

3:23
Hez. 1:3
Ngako ngasukuma, ngahamba ngaya etsafeni. Inkhatimulo yaSimakadze yayime khona lapho, ifanana nenkhatimulo lengangiyibone ngasemfuleni iKhebari, ngakhotsama ngibhekise buso bami phansi.

24

3:24
Hez. 2:2
Moya wase ungena kimi, wangisukumisa, ngema ngetinyawo. Wakhuluma kimi, watsi: “Hamba uyewutivalela endlini yakho. 25Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, batakubopha ngetindophi; utawuboshwa, kuze ungetiwukhona kuphumela ngephandle uye kubantfu. 26Lulwimi lwakho ngitalunamatsisela elwangeni lwakho, khona utewubindza ungakwati kubakhalima, nome bayindlu lehlubukako nje. 27Kodvwa mine nangikhuluma nawe, ngitawuvula umlomo wakho, futsi utabatjela utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze.’ Lowo loyakuva akeve, nalowo longafuni akale; ngobe bayindlu lehlubukako.”