Siswati 1996 (SWA96)
28

Siphrofetho lesimelene nenkhosi yaseThire

281Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

28:2
Isa. 31:3
Hez. 27:4
Dan. 5:20
Imis. 12:22
“Ndvodzana yemuntfu, shano kumbusi waseThire, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ukhuluma ngekutigcabha enhlitiyweni yakho, utsi:

“Mine ngingunkulunkulu;

ngihlala esihlalweni sebukhosi sankulunkulu

ekhatsi nekhatsi elwandle.”

Kodvwa ungumuntfu,

awusiye nkulunkulu,

nome nje uticabanga kutsi

uhlakaniphe njengankulunkulu.

3

28:3
Dan. 1:17,20
Uhlakaniphile yini kunaDanyela?“Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela

Kute yini imfihlo lengakakhanyi kuwe?

4Ngekuhlakanipha kwakho nangekucondza kwakho

utibutsele wena bunjinga,

netindvundvuma tegolide netesiliva

etingungwini takho tengcebo.

5Ngebuchwephesha bakho ekutsengiseni

ubandzisile bunjinga bakho;

nangenca yebunjinga bakho

inhlitiyo yakho seyikhukhumukiswe ngumgcabho.

6“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Njengobe uticabanga kutsi uhlakaniphile,

uhlakaniphe njengankulunkulu,

7

28:7
Hez. 26:7
30:11
ngako-ke ngitawuvusa tive tikuhlasele,

tive letinelulaka nelunya kakhulu,

tiyawukhokha tinkemba tato

titibhekise ngasebuhleni bakho

nangasekuhlakanipheni kwakho,

tigwaze bukhatikhati beludvumo lwakho.

8

28:8
Isa. 14:15
Bayawukwehlisela phansi emgodzini,

uyawufa kabuhlungu

ekhatsi nekhatsi kwetilwandle.

9Uyawube usasho yini kutsi:

“Ngingunkulunkulu mine”

ebukhoneni balabo labakubulalako?

Noko uyawuba ngumuntfu nje,

hhayi nkulunkulu,

etandleni talabo labayawube bakubulala.

10

28:10
Hez. 32:24
Uyawufa kufa kweligwala etandleni tebachamuki.

Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kuwa kwenkhosi yaseThire

11Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 12

28:12
Hez. 27:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo ngenkhosi yaseThire, utsi kuyo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Wena bewusibonelo sekuphelela,

ugcwele kuhlakanipha, futsi uphelele ngebuhle.

13Wawuse-Edeni,

sivandze saNkulunkulu.

Wawuhlotjiswe ngawo onkhe ematje laligugu:

ngemarubhi, nangemathophazi, nangema-emeraldi,

nangemakhrisolithe, nangema-oniksi, nangemajasiphi,

nangemasafire, nangemathekhosi, nangemabherili.Lamanye alamatje akatiwa kahle kutsi anjani

Kwekuhlanganisa lamatje akho laligugu

nekwekuwanamatsiselaNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali kwakwentiwe ngegolide.

Kwalungiswa kahle konkhe loko

ngelilanga lowadalwa ngalo.

14

28:14
Eks. 25:20
Isa. 14:13
Wagcotjwa waba likherubhi lelingumelusi,

ngobe ngakugcobela kona loko.

Wawusentsabeni lengcwele yaNkulunkulu;

wawuhambahamba emkhatsini wematje emlilo.

15Wawungasoleki etindleleni takho

kusukela ngelilanga lowadalwa ngalo,

kwadzimate kwaba ngumhlazana bubi butfolakala kuwe.

16Ngekutsengisa kwakho lokunyenti

wagcwala budlova, wase uyona.

Ngako ngakulahla ngobe ungcolile ngekwemtsetfo,

ngakususa entsabeni yaNkulunkulu,

ngakucosha, awu, kherubhi lelalingumelusi,

wesuka emkhatsini wematje emlilo.

17Inhlitiyo yakho yakhukhumuka

ngenca yebuhle bakho,

wona buhlakaniphi bakho

ngenca yekucwebetela kwakho.

Ngako ngase ngikulahlela emhlabeni,

ngakwenta inhlekisa embikwemakhosi.

18

28:18
Khu. 9:20
Hez. 19:14
Utingcolisile tindzawo takho letingcwele

ngetono takho letinyenti

nangekungetsembeki kwakho ekutsengiseni kwakho.

Ngako ngase ngenta kutsi kuphume umlilo kuwe,

waphuma wadla wena,

ngakwehlisa waba ngumlotsa emhlabatsini,

embikwabo bonkhe lababekubukile.

19

28:19
Hez. 26:16
27:36
Tonkhe tive letatikwati,

timangele ngawe;

ngobe sewufike ekugcineni lokubi,

futsi ngeke uphindze ube khona.’ ”

Siphrofetho lesimelene neSidoni

20Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 21

28:21
Isa. 23:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseSidoni; uphrofethe umelane nayoy, 22utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Sidoni, ngiyemelana nawe,

futsi ngitawutibutsela ludvumo ngawe.

Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze,

nangehlisela sijeziso etikwakho,

ngitikhombise mine ngingcwele ekhatsi kuwe.

23Ngiyawutfumela sifo lesibulalanako etikwakho,

ngigeletise ingati etitaladini takho.

Labahlatjiwe bayawusacatekela ekhatsi kuwe,

inkemba iyawukuhlasela macala onkhe.

Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Ema-Israyeli ayawubusiswa

24“ ‘Bantfu baka-Israyeli abaseyikuba nabo bomakhelwane labanetinhlitiyo letedzelelako, labangemanyeva lanesitfozi nalacijile. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

25“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangibutsa sive saka-Israyeli etiveni, lapho besihlakatelwe khona, ngiyawutibonakalisa ngingcwele emkhatsini waso embikwetive. Siyawube sesihlala eveni lelingelaso, lengaliniketa inceku yami Jakobe. 26Siyawuhlala lapho siphephile, sakhe tindlu, sihlanyele emasimi emagelebisi; sona siyawuhlala siphephile, nase ngehlisela sijeziso kubo bonkhe bomakhelwane baso labasidlela umona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wabo.’ ”

29

Siphrofetho lesimelene naGibhithe

291Ngemnyaka welishumi, enyangeni yelishumi, ngelilanga leli-12, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

29:2
Isa. 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuFaro, inkhosi yaseGibhithe, uphrofethe umelane nayo kanye nayo yonkhe iGibhithe. 3
29:3
Isa. 51:9
Hez. 32:2
Khuluma kuyo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngimelene nawe,

Faro, nkhosi yaseGibhithe,

wena nyokangwenya lenkhulu,

wena locambalele emkhatsini wemifudlana yakho.

Ukhuluma utsi: “INayili yami,

ngatakhela yona mine.”

4Kodvwa ngiyawufaka emadweba emihlatsini yakho,

ngente tinhlanti temifula yakho

tinamatsele etincwencweni takho.

Ngiyawukukhipha emkhatsini wemifudlana yakho,

ngikukhiphe nato tonkhe tinhlanti

letinamatsele etincwencweni letisemtimbeni wakho.

5Ngiyawukulahla ehlane

wena kanye nato tonkhe tinhlanti temifula yakho.

Uyakuwela ebaleni kalashameshame,

ungaphindzi ubutfwe nome ugcogcwe.

Ngiyawukwenta ube kudla kwetilwane tesiganga

nekwetinyoni tasemoyeni.

6

29:6
2 Khos. 18:21
Isa. 36:6
“ ‘Ngulapho-ke bonkhe labahlala eGibhithe bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Bewuyindvuku yemhlanga kuyo indlu yaka-Israyeli. 7Batsi nabakubamba ngetandla tabo, wavavabuka ekhatsi, wadzabula emahlombe abo avuleka; batsi beyama kuwe, wephuka, imihlane yabo yashumphuka.“imihlane yabo yashumphuka” letinye tincwadzi tekucala titsi “wenta imihlane yabo yema”

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawutfumela inkemba imelane nawe, ngibulale bantfu bakakho netifuyo tabo. 9

29:9
Jow. 3:19
IGibhithe iyawuba lihlane lelingenamsebenti walutfo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Njengobe watsi: “INayili ngeyami, ngayenta,” 10

29:10
Hez. 30:6
ngako-ke ngiyemelana nawe kanye nemifula yakho, live laseGibhithe ngiyawulenta libe yimfuhlululu, lisale likhala libhungane, kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,“i-Aswani” nome “iSinimu” nome “iSiyene” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti; nakuHez. 30:6 kuze kuyewufika emnyeleni waseKushe.“Kushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla 11Kute lunyawo lwemuntfu nome lwesilwane loluyawunyatsela kulo. Kute loyawuhlala kulo kuze kuphele iminyaka lengema-40. 12Live laseGibhithe ngiyawulenta libe lihlane kunawo onkhe emave lagagadzekile, nemadolobha alo ayawusala angenabantfu iminyaka lengema-40 emkhatsini wemadolobha labhidlitiwe. Ngiyawubahlakata baseGibhithe ngibayise etiveni, ngibasakatele emaveni ngemave.

13“ ‘Noko naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ekupheleni kweminyaka lengema-40 ngiyawubabutsa baseGibhithe etiveni ngetive, lapho bebahlakatekele khona. 14

29:14
Isa. 11:11
Ngiyawubabuyisa ekutfunjweni, ngibabuyisele ePhathrosi,“ePhathrosi” kusho kutsi “eGibhithe Lengenhla” live labokhokho babo. Lapho-ke bayawuba ngumbuso lotfobekile. 15Kuyawuba ngumbuso lotfobe kunayo yonkhe leminye, futsi ngeke uphindze utiphakamise ngetulu kwaletinye tive. Ngiyakuwenta ube butsakatsaka kakhulu kangangekutsi ungasaphindzi ubuse etikwetive. 16IGibhithe ingeke isaba ngumtfombo wemandla esibindzi kubantfu baka-Israyeli, kodvwa iyawuba sikhumbuto sesono sabo, nabajikela kuyo bacela lusito. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’ ”

Inkhosi Nebukhadnezari iyawuncoba iGibhithe

17Kwefika livi laSimakadze kimi ngemnyaka wema-27, enyangeni yekucala, ngelilanga lekucala, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washucisa emabutfo akhe kamatima wahlasela iThire; tonkhe tinhloko tasingwa taba tincacadvu, nawo onkhe emahlombe abo aba nesikofu. Noko yena kanye nemabutfo akhe abazange babuyelwe lutfo ngalomkhankhaso labawenta ngekuhlasela iThire. 19Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitawunikela iGibhithe kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, uyawutfumba umcebo wayo. Uyawuphanga atfumbe ingcebo yalelive kube yinkhokhelo yemabutfo akhe. 20Ngimnike iGibhithe, yaba yinkhokhelo yekukhandleka kwakhe, ngobe yena nemabutfo akhe bakwentela mine, kusho iNkhosi Simakadze.

21

29:21
Isa. 33:22
“Ngalelo langa ngiyawukhulisa luphondvo“luphondvo” lapha lufanekisa emandla lwendlu yaka-Israyeli, futsi ngiyawukuvumela, wena Hezekeli, kutsi ubuye uvule umlomo wakho emkhatsini wabo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”

30

Simakadze utawujezisa iGibhithe

301Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Lilani nitsi: “Maye ngalelo langa!”

3

30:3
Jow. 2:1
Zef. 1:14
Ngobe lilanga selisedvute,

lilanga laSimakadze selisondzele,

lilanga lemafu,

sikhatsi sekubhubha kwetive.

4

30:4
Isa. 20:3
Inkemba iyawubefikela baseGibhithe,

nebuhlungu benhlitiyo buyawubehlela baseKushe.“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla

Ngesikhatsi lasebagwaziwe bawa eGibhithe,

umcebo wayo uyawutfunjwa,

netisekelo tayo tiyawucheketwa ekhatsi.

5“ ‘Tonkhe tihlabani letaticashiwe: taseKushe“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla netasePhuthi, netaseLidiya, netakuyo yonkhe i-Arabiya, netaseLibhiya“iLibhiya” ngesiHebheru “yiKhubi” kanye nebantfu belive lesivumelwane sami nabo bayakuwa ngenkemba kanye nebaseGibhithe.

6

30:6
Hez. 29:10
“ ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Labo labalekelelana nebaseGibhithe, bayakuwa,

nemandla ayo letigabatisa ngawo ayawukwehluleka.

Bayakuwela ekhatsi kuyo ngenkemba,

kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,

kusho iNkhosi Simakadze.

7

30:7
Hez. 29:12
Ngulapho-ke bayawuba lihlane

emkhatsini wemave langemahlane.

Emadolobha abo ayawubasemkhatsini

wemadolobha lasabhidlitiwe.

8Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze,

nangilumeka umlilo eGibhithe

nabo bonkhe labasitana nayo bayawupitjitwa.

9“ ‘Ngalelo langa kuyawuphuma titfunywa kimi, tiphume ngemikhumbi tiyekwesabisa baseKushe,“baseKushe” kusho bantfu besifundza lesingaseNayili Lengenhla kuze baphelelwe kutamasa kwabo. Bayakwehlelwa kwesaba lokukhulu, mhlazana baseGibhithe behlelwa sehlakalo, ngobe ngempela siyawufika.

10“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngiyawuticedza leticumbi taseGibhithe,

ngitibulale ngesandla saNebukhadnezari,

inkhosi yaseBhabhulona.

11

30:11
Hez. 28:7
Yena nemphi yakhe,

bantfu labanelunya lolukhulu etiveni tonkhe,

bayawuletfwa batewubhubhisa live.

Bayawukhokha tinkemba tabo batibhekise eGibhithe,

bagcwalise live ngetidvumbu talabagwaziwe.

12

30:12
Isa. 19:5
Ngiyakomisa imifudlana yaseNayili,

ngitsengise live kubantfu lababi;

ngetandla tebachamuki live ngiyawulibhubhisa

nako konkhe lokukulo.

Mine Simakadze sengikhulumile.

13

30:13
Isa. 19:16
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngiyawutibhubhisa tithico,

ngiticedze tonkhe titfombe eMemfisi.“iMemfisi” ngesiHebheru “yiNofi”

Akusayikuba nambusi eGibhithe,

futsi ngiyawusakata kwesaba kulo lonkhe live.

14IPhathrosi“iPhathrosi” kusho kutsi “iGibhithe Lengenhla” ngiyakuyenta ibe lihlane,

iSoyani ngiyilumeke ngemlilo,

iThebesi“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo” ngiyehlisele sijeziso.

15Ngiyawutfululela lulaka lwami etikwePhelusiyumi,“iPhelusiyumi” ngesiHebheru “yiSini”

lekunguyona nqaba yaseGibhithe,

futsi ngincamule ticumbi tebantfu baseThebesi.“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo”

16Ngiyawulumeka umlilo eGibhithe;

iPhelusiyumi“iPhelusiyumi” ngesiHebheru “yiSini” iyawujilajileka ngenca yebuhlungu.

IThebesi“iThebesi” ngesiHebheru “yiNo” iyawuhlaselwa ifohlwe;

iMemfisi“iMemfisi” ngesiHebheru “yiNofi” iyawukhukhulwa.“iyawukhukhulwa” nome “iyawuvinjetelwa emini” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

17Emajaha aseHeliyopholisi“iHeliyopholisi” ngesiHebheru “yi-Aweni” nome “yi-Oni” newaseBubastisi“iBubastisi” ngesiHebheru “yiPhi Besethi”

ayakuwa ngenkemba,

nemadolobha cobo lwawo ayawutfunjwa.

18Lilanga liyawuba bumnyama eThaphanesi,

mhlazana ngigamula lijoko laseGibhithe;

lapho-ke emandla ayo letigabatisa ngawo ayawuphela.

Iyawusibekelwa ngemafu,

netabelo tayo tiyawutfunjwa.

19Ngako ngiyakwehlisela sijeziso eGibhithe,

futsi bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Kwephulwa kwemandla enkhosi yaseGibhithe

20Ngemnyaka weli-11, enyangeni yekucala, ngelilanga lesikhombisa, livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 21“Ndvodzana yemuntfu, ngiwephulile umkhono waFaro, inkhosi yaseGibhithe. Bewungakaboshelwa kutsi uphiliswe, futsi ungakasinyiswa nangetindvuku kuze ucine ngalokwenele kutsi ubambe inkemba. 22Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene naFaro, inkhosi yaseGibhithe. Ngiyakuyephula yomibili imikhono yakhe, wona lona losengakephuki kanye nalona losewephukile, ngidzilite inkemba esandleni sakhe. 23BaseGibhithe ngiyawubasakatela etiveni ngetive, ngibasakatele emaveni ngemave. 24Ngiyakuyicinisa imikhono yenkhosi yaseBhabhulona, ngifake inkemba yami esandleni sayo, kodvwa yona imikhono yaFaro ngiyakuyigamula. Uyawububula embikwenkhosi yaseBhabhulona njengemuntfu phaca logwaziwe. 25Ngiyakuyicinisa imikhono yenkhosi yaseBhabhulona, kodvwa imikhono yaFaro iyawulenga ijikite. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze, mzukwana ngibambisa inkhosi yaseBhabhulona inkemba yami ngesandla sayo, iyijikitisele bona baseGibhithe. 26BaseGibhithe ngiyakubahlakatela, etiveni ngetive, ngibasakatele emaveni ngemave. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”