Siswati 1996 (SWA96)
29

Siphrofetho lesimelene naGibhithe

291Ngemnyaka welishumi, enyangeni yelishumi, ngelilanga leli-12, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

29:2
Isa. 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuFaro, inkhosi yaseGibhithe, uphrofethe umelane nayo kanye nayo yonkhe iGibhithe. 3
29:3
Isa. 51:9
Hez. 32:2
Khuluma kuyo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngimelene nawe,

Faro, nkhosi yaseGibhithe,

wena nyokangwenya lenkhulu,

wena locambalele emkhatsini wemifudlana yakho.

Ukhuluma utsi: “INayili yami,

ngatakhela yona mine.”

4Kodvwa ngiyawufaka emadweba emihlatsini yakho,

ngente tinhlanti temifula yakho

tinamatsele etincwencweni takho.

Ngiyawukukhipha emkhatsini wemifudlana yakho,

ngikukhiphe nato tonkhe tinhlanti

letinamatsele etincwencweni letisemtimbeni wakho.

5Ngiyawukulahla ehlane

wena kanye nato tonkhe tinhlanti temifula yakho.

Uyakuwela ebaleni kalashameshame,

ungaphindzi ubutfwe nome ugcogcwe.

Ngiyawukwenta ube kudla kwetilwane tesiganga

nekwetinyoni tasemoyeni.

6

29:6
2 Khos. 18:21
Isa. 36:6
“ ‘Ngulapho-ke bonkhe labahlala eGibhithe bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Bewuyindvuku yemhlanga kuyo indlu yaka-Israyeli. 7Batsi nabakubamba ngetandla tabo, wavavabuka ekhatsi, wadzabula emahlombe abo avuleka; batsi beyama kuwe, wephuka, imihlane yabo yashumphuka.“imihlane yabo yashumphuka” letinye tincwadzi tekucala titsi “wenta imihlane yabo yema”

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawutfumela inkemba imelane nawe, ngibulale bantfu bakakho netifuyo tabo. 9

29:9
Jow. 3:19
IGibhithe iyawuba lihlane lelingenamsebenti walutfo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Njengobe watsi: “INayili ngeyami, ngayenta,” 10

29:10
Hez. 30:6
ngako-ke ngiyemelana nawe kanye nemifula yakho, live laseGibhithe ngiyawulenta libe yimfuhlululu, lisale likhala libhungane, kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,“i-Aswani” nome “iSinimu” nome “iSiyene” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti; nakuHez. 30:6 kuze kuyewufika emnyeleni waseKushe.“Kushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla 11Kute lunyawo lwemuntfu nome lwesilwane loluyawunyatsela kulo. Kute loyawuhlala kulo kuze kuphele iminyaka lengema-40. 12Live laseGibhithe ngiyawulenta libe lihlane kunawo onkhe emave lagagadzekile, nemadolobha alo ayawusala angenabantfu iminyaka lengema-40 emkhatsini wemadolobha labhidlitiwe. Ngiyawubahlakata baseGibhithe ngibayise etiveni, ngibasakatele emaveni ngemave.

13“ ‘Noko naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ekupheleni kweminyaka lengema-40 ngiyawubabutsa baseGibhithe etiveni ngetive, lapho bebahlakatekele khona. 14

29:14
Isa. 11:11
Ngiyawubabuyisa ekutfunjweni, ngibabuyisele ePhathrosi,“ePhathrosi” kusho kutsi “eGibhithe Lengenhla” live labokhokho babo. Lapho-ke bayawuba ngumbuso lotfobekile. 15Kuyawuba ngumbuso lotfobe kunayo yonkhe leminye, futsi ngeke uphindze utiphakamise ngetulu kwaletinye tive. Ngiyakuwenta ube butsakatsaka kakhulu kangangekutsi ungasaphindzi ubuse etikwetive. 16IGibhithe ingeke isaba ngumtfombo wemandla esibindzi kubantfu baka-Israyeli, kodvwa iyawuba sikhumbuto sesono sabo, nabajikela kuyo bacela lusito. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’ ”

Inkhosi Nebukhadnezari iyawuncoba iGibhithe

17Kwefika livi laSimakadze kimi ngemnyaka wema-27, enyangeni yekucala, ngelilanga lekucala, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washucisa emabutfo akhe kamatima wahlasela iThire; tonkhe tinhloko tasingwa taba tincacadvu, nawo onkhe emahlombe abo aba nesikofu. Noko yena kanye nemabutfo akhe abazange babuyelwe lutfo ngalomkhankhaso labawenta ngekuhlasela iThire. 19Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitawunikela iGibhithe kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, uyawutfumba umcebo wayo. Uyawuphanga atfumbe ingcebo yalelive kube yinkhokhelo yemabutfo akhe. 20Ngimnike iGibhithe, yaba yinkhokhelo yekukhandleka kwakhe, ngobe yena nemabutfo akhe bakwentela mine, kusho iNkhosi Simakadze.

21

29:21
Isa. 33:22
“Ngalelo langa ngiyawukhulisa luphondvo“luphondvo” lapha lufanekisa emandla lwendlu yaka-Israyeli, futsi ngiyawukuvumela, wena Hezekeli, kutsi ubuye uvule umlomo wakho emkhatsini wabo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”