Siswati 1996 (SWA96)
28

Siphrofetho lesimelene nenkhosi yaseThire

281Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

28:2
Isa. 31:3
Hez. 27:4
Dan. 5:20
Imis. 12:22
“Ndvodzana yemuntfu, shano kumbusi waseThire, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ukhuluma ngekutigcabha enhlitiyweni yakho, utsi:

“Mine ngingunkulunkulu;

ngihlala esihlalweni sebukhosi sankulunkulu

ekhatsi nekhatsi elwandle.”

Kodvwa ungumuntfu,

awusiye nkulunkulu,

nome nje uticabanga kutsi

uhlakaniphe njengankulunkulu.

3

28:3
Dan. 1:17,20
Uhlakaniphile yini kunaDanyela?“Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela

Kute yini imfihlo lengakakhanyi kuwe?

4Ngekuhlakanipha kwakho nangekucondza kwakho

utibutsele wena bunjinga,

netindvundvuma tegolide netesiliva

etingungwini takho tengcebo.

5Ngebuchwephesha bakho ekutsengiseni

ubandzisile bunjinga bakho;

nangenca yebunjinga bakho

inhlitiyo yakho seyikhukhumukiswe ngumgcabho.

6“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Njengobe uticabanga kutsi uhlakaniphile,

uhlakaniphe njengankulunkulu,

7

28:7
Hez. 26:7
30:11
ngako-ke ngitawuvusa tive tikuhlasele,

tive letinelulaka nelunya kakhulu,

tiyawukhokha tinkemba tato

titibhekise ngasebuhleni bakho

nangasekuhlakanipheni kwakho,

tigwaze bukhatikhati beludvumo lwakho.

8

28:8
Isa. 14:15
Bayawukwehlisela phansi emgodzini,

uyawufa kabuhlungu

ekhatsi nekhatsi kwetilwandle.

9Uyawube usasho yini kutsi:

“Ngingunkulunkulu mine”

ebukhoneni balabo labakubulalako?

Noko uyawuba ngumuntfu nje,

hhayi nkulunkulu,

etandleni talabo labayawube bakubulala.

10

28:10
Hez. 32:24
Uyawufa kufa kweligwala etandleni tebachamuki.

Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kuwa kwenkhosi yaseThire

11Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 12

28:12
Hez. 27:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo ngenkhosi yaseThire, utsi kuyo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Wena bewusibonelo sekuphelela,

ugcwele kuhlakanipha, futsi uphelele ngebuhle.

13Wawuse-Edeni,

sivandze saNkulunkulu.

Wawuhlotjiswe ngawo onkhe ematje laligugu:

ngemarubhi, nangemathophazi, nangema-emeraldi,

nangemakhrisolithe, nangema-oniksi, nangemajasiphi,

nangemasafire, nangemathekhosi, nangemabherili.Lamanye alamatje akatiwa kahle kutsi anjani

Kwekuhlanganisa lamatje akho laligugu

nekwekuwanamatsiselaNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali kwakwentiwe ngegolide.

Kwalungiswa kahle konkhe loko

ngelilanga lowadalwa ngalo.

14

28:14
Eks. 25:20
Isa. 14:13
Wagcotjwa waba likherubhi lelingumelusi,

ngobe ngakugcobela kona loko.

Wawusentsabeni lengcwele yaNkulunkulu;

wawuhambahamba emkhatsini wematje emlilo.

15Wawungasoleki etindleleni takho

kusukela ngelilanga lowadalwa ngalo,

kwadzimate kwaba ngumhlazana bubi butfolakala kuwe.

16Ngekutsengisa kwakho lokunyenti

wagcwala budlova, wase uyona.

Ngako ngakulahla ngobe ungcolile ngekwemtsetfo,

ngakususa entsabeni yaNkulunkulu,

ngakucosha, awu, kherubhi lelalingumelusi,

wesuka emkhatsini wematje emlilo.

17Inhlitiyo yakho yakhukhumuka

ngenca yebuhle bakho,

wona buhlakaniphi bakho

ngenca yekucwebetela kwakho.

Ngako ngase ngikulahlela emhlabeni,

ngakwenta inhlekisa embikwemakhosi.

18

28:18
Khu. 9:20
Hez. 19:14
Utingcolisile tindzawo takho letingcwele

ngetono takho letinyenti

nangekungetsembeki kwakho ekutsengiseni kwakho.

Ngako ngase ngenta kutsi kuphume umlilo kuwe,

waphuma wadla wena,

ngakwehlisa waba ngumlotsa emhlabatsini,

embikwabo bonkhe lababekubukile.

19

28:19
Hez. 26:16
27:36
Tonkhe tive letatikwati,

timangele ngawe;

ngobe sewufike ekugcineni lokubi,

futsi ngeke uphindze ube khona.’ ”

Siphrofetho lesimelene neSidoni

20Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 21

28:21
Isa. 23:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseSidoni; uphrofethe umelane nayoy, 22utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Sidoni, ngiyemelana nawe,

futsi ngitawutibutsela ludvumo ngawe.

Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze,

nangehlisela sijeziso etikwakho,

ngitikhombise mine ngingcwele ekhatsi kuwe.

23Ngiyawutfumela sifo lesibulalanako etikwakho,

ngigeletise ingati etitaladini takho.

Labahlatjiwe bayawusacatekela ekhatsi kuwe,

inkemba iyawukuhlasela macala onkhe.

Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Ema-Israyeli ayawubusiswa

24“ ‘Bantfu baka-Israyeli abaseyikuba nabo bomakhelwane labanetinhlitiyo letedzelelako, labangemanyeva lanesitfozi nalacijile. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

25“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangibutsa sive saka-Israyeli etiveni, lapho besihlakatelwe khona, ngiyawutibonakalisa ngingcwele emkhatsini waso embikwetive. Siyawube sesihlala eveni lelingelaso, lengaliniketa inceku yami Jakobe. 26Siyawuhlala lapho siphephile, sakhe tindlu, sihlanyele emasimi emagelebisi; sona siyawuhlala siphephile, nase ngehlisela sijeziso kubo bonkhe bomakhelwane baso labasidlela umona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wabo.’ ”