Siswati 1996 (SWA96)
27

Ingoma yesililo ngeThire

271Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

27:2
Isa. 23:1
Amo. 1:9
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo macondzana neThire. 3
27:3
Hla. 50:2
Sil. 2:15
Khuluma kuyo iThire, lengasesangweni lelibheke ngaselwandle, ingumhwebi webantfu basemaveni lagudla lwandle, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Thire, ukhuluma utsi:

“Ngimuhle ngiphelele.”

4Indzawo yakho yekubusa yayisetilwandle letijulile;

bakhi bakho benta buhle bakho baphelela,

waba ngumkhumbi lomuhle.

5

27:5
Dut. 3:9
Benta tonkhe tigodvo takho tetipheshula taseSeniri,“taseSeniri” nome “taseHemoni”

balandza umsedari eLebanoni kutsi batekwakhela insika ngawo.

6Ngema-okhi aseBhashani bakwentela emaphini ekugwedla.

Ngetigodvo temsayipuresi lesuka elusentseni lwaseSiphrosi“iSiphrosi” ngesiHebheru “iKhithimu”

benta indzawo yakho yekuhambahamba emkhunjini,

yahlotjiswa ngematinyo etindlovu.

7Ilineni lecolisakele nalehlotjisiwe yaseGibhithe kwakungulona seyili lakho

lelalisebenta njengesiboniso sakho; emathende akho abentiwe

ngalokuluhlata njengesibhakabhaka nangalokubukhwebeletane

lokuphuma etichingini tase-Elisha.

8

27:8
Gen. 10:18
Emadvodza aseSidoni newase-Avadi

bekunguwona madvodza ekugwedla umkhumbi wakho;

emadvodza akho labetingcweti,

wena Thire,

abekhwele emkhunjini angematilosi akho.

9

27:9
1 Khos. 5:18
Hla. 83:8
Bongcongcoshe betingcweti taseGebali“iGebali” nome “iBiblosi”

babekhwele emkhunjini babakhi bemikhumbi

labahlalele kuvala timbobo.

Yonkhe imikhumbi yaselwandle nebagibeli bayo

beta nabo, batewutsengiselana nawe.

10

27:10
Isa. 66:19
Jer. 46:9
Nah. 3:9
“ ‘Emadvodza asePheresiya, newaseLidiya, newasePhuthi

abengemasotja emphini yakho.

Agaca emahawu awo netimphantitje tawo kuwe,

akuletsela ludvumo nekwatiwa.

11Emadvodza ase-Avadi newaseHeleki

abesetibondzeni takho yonkhe indzawo;

emadvodza aseGamadi abesemibhoshongweni yakho.

Agaca emahawu awo etikwetibondza takho,

befikisa buhle bakho ekupheleleni.

12“ ‘IThashishi“iThashishi” yiSpaniya yatsengiselana nawe ngenca yebunyenti bebunjinga bakho betimphahla; babeshintjiselana nawe ngesiliva, nangensimbi, nangemfimfi, nangemtfofu, ngetimphahla takho.

13

27:13
Gen. 10:2
“ ‘BaseGrisi, nebaseThubhali kanye nebaseMesheki babetsenga timpahla takho; babeshintjiselana nawe ngetigcili nangetintfo telitfusi ngetimphahla takho.

14“ ‘Emadvodza aseBhethi Togama ashintjiselana nawe ngemahhashi emisebenti, newemphi nangeminyuzi ngetimphahla takho.

15“ ‘Emadvodza aseDedani“aseDedani” nome “aseRodosi” atsengiselana nawe, nemave lamanyenti langaselwandle abekutsengisela kakhulu; abuyisela kuwe ematinyo etindlovu netigodvo letimnyama temsimbithi.

16“ ‘Base-Aramu“base-Aramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “base-Edomu” babetsengiselana nawe ngenca yebunyenti bemikhitsito yakho, babekutsengisela timphahla takho ngematje laligugu laluhlata, nangetindvwangu letibukhwebeletane, naletihlotjisiwe, nangelineni lecolisakele, nangekhorali,“nangekhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali nangemarubhi.“nangemarubhi” litje leliligugu lelibovu nome lelibubendze

17

27:17
Khu. 11:33
“ ‘Bahwebi bakaJuda nebaka-Israyeli babetsengiselana nawe; babekutsengisela timphahla takho ngakolo labephuma eMinithi, nangabojece,“bojece” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangeluju lwetinyosi, nangemafutsa, nangebhalisamu.

18“ ‘BaseDamaseko nabo babekutsengisela kakhulu ngemikhitsito yakho nangebunjinga bakho lobukhulu betinhlobonhlobo tetimphahla letitsengiswako, bona-ke babekutsengisela tona ngeliwayini laseHelboni nangensontfo yaseSahari.“yaseSahari” nome “lemhlophe”

19“ ‘BakaDani nemaGriki ase-Uzali babetsenga timphahla takho ngensimbi lebunjiwe, nangetinandzisi ikhasiya nekhalamusi.

20“ ‘BaseDedanki bona babetsengiselana nawe ngetingubo tetihlalo temahhashi.

21

27:21
Gen. 25:13
Hla. 120:5
“ ‘Base-Arabiya nabo bonkhe labakhulu baseKhedari bekunguwona makhasimende akho lamakhulu, bona-ke babetsengiselana nawe ngemazinyane etimvu, nangetihhanca tetimvu kanye netimbuti.

22“ ‘Bahwebi baseSheba nebaseRama babetsengiselana nawe; ngetimphahla takho tekutsengiswa babekunika tinhlobonhlobo tetinongo leticolisakele, netematje laligugu, negolide.

23“ ‘BaseHarani, nebaseKhane, nebase-Edeni kanye nebahwebi baseSheba, nebase-Asiriya, nebaseKhilmadi nabo babetsengiselana nawe. 24Emakethe yakho babetsengiselana nawe ngekwekwembatsa lokuhle, nangetindvwangu letiluhlata njengesibhakabhaka, nangetintfo letihlotjisiwe, nangematjalo“ematjalo” nome “emakhaphethi” langemabhadvubhadvu, nangetimvakazi“nangetimvakazi” nome “lanetimvakazi” letephotfwe kahle tase tifinywa lifindvo lelihle nalelicinile.

25“ ‘Imikhumbi yaseThashishi“iThashishi” yiSpaniya

nguyona yetfwala timphahla takho letitsengiswako.

Wena wetfwele uyasesa imitfwalo lematima

ekhatsi nekhatsi elwandle.

26

27:26
Hez. 17:10
Bagwedli bakho bemikhumbi

bakuvakashisa etilwandle letijulile.

Kodvwa umoya wasemphumalanga

uyawukucoba ube timvutfu

ekhatsi emajukujukwini elwandle.

27Bunjinga bakho,

netimphahla takho tekutsengiswa,

nematilosi akho,

nebashayei bakho bemikhumbi,

nebalungisi bemikhumbi,

nebahwebi bakho,

nawo onkhe emasotja akho,

nabo bonkhe labanye labasemikhunjini

bayawushona phansi ekhatsi emajukujukwini elwandle,

mhlazana kubhidlika umkhumbi wakho.

28Emave langaselwandle ayawutfutfumela,

ngesikhatsi sekukhala kwematilosi akho.

29Bonkhe labasebentisa emaphini ekugwedla imikhumbi

bayakuyishiya imikhumbi yabo.

Ematilosi nabo bonkhe bashayeli bemikhumbi

bayakuma elusentseni lwelwandle.

30“ ‘Bayawuphakamisa emavi abo

bakhale kabuhlungu ngenca yakho.

Bayawutsela lutfuli etinhloko tabo

batigicite emlotseni.

31

27:31
Jer. 48:37
Bayawuhhula tinhloko tabo ngenca yakho,

bembatse emasaka.

Bayawukukhalela tinyembeti

ngemiphefumulo ledzabukile

nangekulila lokumunyu.

32Bayawukhihla lesikhulu sililo

ngesikhatsi babubula bakhala ngenca yakho, batsi:

“Ngubani nje lowake wathuliswa njengeThire,

letungeletwe lwandle?”

33Ngesikhatsi timphahla takho tekutsengiswa

tisatfunyelwa elwandle,

kwakusitakala tive letinyenti;

ngebunjinga bakho lobunyenti

nangetimphahla takho tekutsengiswa

wawanjingisa emakhosi emhlaba.

34Manje sewucitfwe lwandle,

lwakufaka emajukujukwini emanti;

timphahla takho letitsengiswako

nabo bonkhe lonabo sekushone

kanye nawe phansi ekujuleni.

35Bonkhe labahlala emaveni langaselwandle

bayamangala ngawe;

emakhosi abo ayatfutfumela ngenca yeluvalo,

nebuso bawo sebuhhwabile ngenca yekwesaba.

36

27:36
Hez. 26:21
28:19
Bahwebi emkhatsini wetive

bayekhuta bababate ngenca yakho;

sewufike ekwephetseni lokwetfusanako,

futsi ungeke uphindze ube khona.’ ”

28

Siphrofetho lesimelene nenkhosi yaseThire

281Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

28:2
Isa. 31:3
Hez. 27:4
Dan. 5:20
Imis. 12:22
“Ndvodzana yemuntfu, shano kumbusi waseThire, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ukhuluma ngekutigcabha enhlitiyweni yakho, utsi:

“Mine ngingunkulunkulu;

ngihlala esihlalweni sebukhosi sankulunkulu

ekhatsi nekhatsi elwandle.”

Kodvwa ungumuntfu,

awusiye nkulunkulu,

nome nje uticabanga kutsi

uhlakaniphe njengankulunkulu.

3

28:3
Dan. 1:17,20
Uhlakaniphile yini kunaDanyela?“Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela

Kute yini imfihlo lengakakhanyi kuwe?

4Ngekuhlakanipha kwakho nangekucondza kwakho

utibutsele wena bunjinga,

netindvundvuma tegolide netesiliva

etingungwini takho tengcebo.

5Ngebuchwephesha bakho ekutsengiseni

ubandzisile bunjinga bakho;

nangenca yebunjinga bakho

inhlitiyo yakho seyikhukhumukiswe ngumgcabho.

6“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Njengobe uticabanga kutsi uhlakaniphile,

uhlakaniphe njengankulunkulu,

7

28:7
Hez. 26:7
30:11
ngako-ke ngitawuvusa tive tikuhlasele,

tive letinelulaka nelunya kakhulu,

tiyawukhokha tinkemba tato

titibhekise ngasebuhleni bakho

nangasekuhlakanipheni kwakho,

tigwaze bukhatikhati beludvumo lwakho.

8

28:8
Isa. 14:15
Bayawukwehlisela phansi emgodzini,

uyawufa kabuhlungu

ekhatsi nekhatsi kwetilwandle.

9Uyawube usasho yini kutsi:

“Ngingunkulunkulu mine”

ebukhoneni balabo labakubulalako?

Noko uyawuba ngumuntfu nje,

hhayi nkulunkulu,

etandleni talabo labayawube bakubulala.

10

28:10
Hez. 32:24
Uyawufa kufa kweligwala etandleni tebachamuki.

Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kuwa kwenkhosi yaseThire

11Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 12

28:12
Hez. 27:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo ngenkhosi yaseThire, utsi kuyo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Wena bewusibonelo sekuphelela,

ugcwele kuhlakanipha, futsi uphelele ngebuhle.

13Wawuse-Edeni,

sivandze saNkulunkulu.

Wawuhlotjiswe ngawo onkhe ematje laligugu:

ngemarubhi, nangemathophazi, nangema-emeraldi,

nangemakhrisolithe, nangema-oniksi, nangemajasiphi,

nangemasafire, nangemathekhosi, nangemabherili.Lamanye alamatje akatiwa kahle kutsi anjani

Kwekuhlanganisa lamatje akho laligugu

nekwekuwanamatsiselaNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali kwakwentiwe ngegolide.

Kwalungiswa kahle konkhe loko

ngelilanga lowadalwa ngalo.

14

28:14
Eks. 25:20
Isa. 14:13
Wagcotjwa waba likherubhi lelingumelusi,

ngobe ngakugcobela kona loko.

Wawusentsabeni lengcwele yaNkulunkulu;

wawuhambahamba emkhatsini wematje emlilo.

15Wawungasoleki etindleleni takho

kusukela ngelilanga lowadalwa ngalo,

kwadzimate kwaba ngumhlazana bubi butfolakala kuwe.

16Ngekutsengisa kwakho lokunyenti

wagcwala budlova, wase uyona.

Ngako ngakulahla ngobe ungcolile ngekwemtsetfo,

ngakususa entsabeni yaNkulunkulu,

ngakucosha, awu, kherubhi lelalingumelusi,

wesuka emkhatsini wematje emlilo.

17Inhlitiyo yakho yakhukhumuka

ngenca yebuhle bakho,

wona buhlakaniphi bakho

ngenca yekucwebetela kwakho.

Ngako ngase ngikulahlela emhlabeni,

ngakwenta inhlekisa embikwemakhosi.

18

28:18
Khu. 9:20
Hez. 19:14
Utingcolisile tindzawo takho letingcwele

ngetono takho letinyenti

nangekungetsembeki kwakho ekutsengiseni kwakho.

Ngako ngase ngenta kutsi kuphume umlilo kuwe,

waphuma wadla wena,

ngakwehlisa waba ngumlotsa emhlabatsini,

embikwabo bonkhe lababekubukile.

19

28:19
Hez. 26:16
27:36
Tonkhe tive letatikwati,

timangele ngawe;

ngobe sewufike ekugcineni lokubi,

futsi ngeke uphindze ube khona.’ ”

Siphrofetho lesimelene neSidoni

20Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 21

28:21
Isa. 23:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseSidoni; uphrofethe umelane nayoy, 22utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Sidoni, ngiyemelana nawe,

futsi ngitawutibutsela ludvumo ngawe.

Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze,

nangehlisela sijeziso etikwakho,

ngitikhombise mine ngingcwele ekhatsi kuwe.

23Ngiyawutfumela sifo lesibulalanako etikwakho,

ngigeletise ingati etitaladini takho.

Labahlatjiwe bayawusacatekela ekhatsi kuwe,

inkemba iyawukuhlasela macala onkhe.

Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Ema-Israyeli ayawubusiswa

24“ ‘Bantfu baka-Israyeli abaseyikuba nabo bomakhelwane labanetinhlitiyo letedzelelako, labangemanyeva lanesitfozi nalacijile. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

25“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangibutsa sive saka-Israyeli etiveni, lapho besihlakatelwe khona, ngiyawutibonakalisa ngingcwele emkhatsini waso embikwetive. Siyawube sesihlala eveni lelingelaso, lengaliniketa inceku yami Jakobe. 26Siyawuhlala lapho siphephile, sakhe tindlu, sihlanyele emasimi emagelebisi; sona siyawuhlala siphephile, nase ngehlisela sijeziso kubo bonkhe bomakhelwane baso labasidlela umona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wabo.’ ”

29

Siphrofetho lesimelene naGibhithe

291Ngemnyaka welishumi, enyangeni yelishumi, ngelilanga leli-12, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

29:2
Isa. 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuFaro, inkhosi yaseGibhithe, uphrofethe umelane nayo kanye nayo yonkhe iGibhithe. 3
29:3
Isa. 51:9
Hez. 32:2
Khuluma kuyo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ngimelene nawe,

Faro, nkhosi yaseGibhithe,

wena nyokangwenya lenkhulu,

wena locambalele emkhatsini wemifudlana yakho.

Ukhuluma utsi: “INayili yami,

ngatakhela yona mine.”

4Kodvwa ngiyawufaka emadweba emihlatsini yakho,

ngente tinhlanti temifula yakho

tinamatsele etincwencweni takho.

Ngiyawukukhipha emkhatsini wemifudlana yakho,

ngikukhiphe nato tonkhe tinhlanti

letinamatsele etincwencweni letisemtimbeni wakho.

5Ngiyawukulahla ehlane

wena kanye nato tonkhe tinhlanti temifula yakho.

Uyakuwela ebaleni kalashameshame,

ungaphindzi ubutfwe nome ugcogcwe.

Ngiyawukwenta ube kudla kwetilwane tesiganga

nekwetinyoni tasemoyeni.

6

29:6
2 Khos. 18:21
Isa. 36:6
“ ‘Ngulapho-ke bonkhe labahlala eGibhithe bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Bewuyindvuku yemhlanga kuyo indlu yaka-Israyeli. 7Batsi nabakubamba ngetandla tabo, wavavabuka ekhatsi, wadzabula emahlombe abo avuleka; batsi beyama kuwe, wephuka, imihlane yabo yashumphuka.“imihlane yabo yashumphuka” letinye tincwadzi tekucala titsi “wenta imihlane yabo yema”

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawutfumela inkemba imelane nawe, ngibulale bantfu bakakho netifuyo tabo. 9

29:9
Jow. 3:19
IGibhithe iyawuba lihlane lelingenamsebenti walutfo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.

“ ‘Njengobe watsi: “INayili ngeyami, ngayenta,” 10

29:10
Hez. 30:6
ngako-ke ngiyemelana nawe kanye nemifula yakho, live laseGibhithe ngiyawulenta libe yimfuhlululu, lisale likhala libhungane, kusukela eMigdoli kuye e-Aswani,“i-Aswani” nome “iSinimu” nome “iSiyene” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti; nakuHez. 30:6 kuze kuyewufika emnyeleni waseKushe.“Kushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla 11Kute lunyawo lwemuntfu nome lwesilwane loluyawunyatsela kulo. Kute loyawuhlala kulo kuze kuphele iminyaka lengema-40. 12Live laseGibhithe ngiyawulenta libe lihlane kunawo onkhe emave lagagadzekile, nemadolobha alo ayawusala angenabantfu iminyaka lengema-40 emkhatsini wemadolobha labhidlitiwe. Ngiyawubahlakata baseGibhithe ngibayise etiveni, ngibasakatele emaveni ngemave.

13“ ‘Noko naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ekupheleni kweminyaka lengema-40 ngiyawubabutsa baseGibhithe etiveni ngetive, lapho bebahlakatekele khona. 14

29:14
Isa. 11:11
Ngiyawubabuyisa ekutfunjweni, ngibabuyisele ePhathrosi,“ePhathrosi” kusho kutsi “eGibhithe Lengenhla” live labokhokho babo. Lapho-ke bayawuba ngumbuso lotfobekile. 15Kuyawuba ngumbuso lotfobe kunayo yonkhe leminye, futsi ngeke uphindze utiphakamise ngetulu kwaletinye tive. Ngiyakuwenta ube butsakatsaka kakhulu kangangekutsi ungasaphindzi ubuse etikwetive. 16IGibhithe ingeke isaba ngumtfombo wemandla esibindzi kubantfu baka-Israyeli, kodvwa iyawuba sikhumbuto sesono sabo, nabajikela kuyo bacela lusito. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’ ”

Inkhosi Nebukhadnezari iyawuncoba iGibhithe

17Kwefika livi laSimakadze kimi ngemnyaka wema-27, enyangeni yekucala, ngelilanga lekucala, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washucisa emabutfo akhe kamatima wahlasela iThire; tonkhe tinhloko tasingwa taba tincacadvu, nawo onkhe emahlombe abo aba nesikofu. Noko yena kanye nemabutfo akhe abazange babuyelwe lutfo ngalomkhankhaso labawenta ngekuhlasela iThire. 19Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitawunikela iGibhithe kuNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, uyawutfumba umcebo wayo. Uyawuphanga atfumbe ingcebo yalelive kube yinkhokhelo yemabutfo akhe. 20Ngimnike iGibhithe, yaba yinkhokhelo yekukhandleka kwakhe, ngobe yena nemabutfo akhe bakwentela mine, kusho iNkhosi Simakadze.

21

29:21
Isa. 33:22
“Ngalelo langa ngiyawukhulisa luphondvo“luphondvo” lapha lufanekisa emandla lwendlu yaka-Israyeli, futsi ngiyawukuvumela, wena Hezekeli, kutsi ubuye uvule umlomo wakho emkhatsini wabo. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze.”