Siswati 1996 (SWA96)
27

Ingoma yesililo ngeThire

271Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

27:2
Isa. 23:1
Amo. 1:9
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo macondzana neThire. 3
27:3
Hla. 50:2
Sil. 2:15
Khuluma kuyo iThire, lengasesangweni lelibheke ngaselwandle, ingumhwebi webantfu basemaveni lagudla lwandle, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Thire, ukhuluma utsi:

“Ngimuhle ngiphelele.”

4Indzawo yakho yekubusa yayisetilwandle letijulile;

bakhi bakho benta buhle bakho baphelela,

waba ngumkhumbi lomuhle.

5

27:5
Dut. 3:9
Benta tonkhe tigodvo takho tetipheshula taseSeniri,“taseSeniri” nome “taseHemoni”

balandza umsedari eLebanoni kutsi batekwakhela insika ngawo.

6Ngema-okhi aseBhashani bakwentela emaphini ekugwedla.

Ngetigodvo temsayipuresi lesuka elusentseni lwaseSiphrosi“iSiphrosi” ngesiHebheru “iKhithimu”

benta indzawo yakho yekuhambahamba emkhunjini,

yahlotjiswa ngematinyo etindlovu.

7Ilineni lecolisakele nalehlotjisiwe yaseGibhithe kwakungulona seyili lakho

lelalisebenta njengesiboniso sakho; emathende akho abentiwe

ngalokuluhlata njengesibhakabhaka nangalokubukhwebeletane

lokuphuma etichingini tase-Elisha.

8

27:8
Gen. 10:18
Emadvodza aseSidoni newase-Avadi

bekunguwona madvodza ekugwedla umkhumbi wakho;

emadvodza akho labetingcweti,

wena Thire,

abekhwele emkhunjini angematilosi akho.

9

27:9
1 Khos. 5:18
Hla. 83:8
Bongcongcoshe betingcweti taseGebali“iGebali” nome “iBiblosi”

babekhwele emkhunjini babakhi bemikhumbi

labahlalele kuvala timbobo.

Yonkhe imikhumbi yaselwandle nebagibeli bayo

beta nabo, batewutsengiselana nawe.

10

27:10
Isa. 66:19
Jer. 46:9
Nah. 3:9
“ ‘Emadvodza asePheresiya, newaseLidiya, newasePhuthi

abengemasotja emphini yakho.

Agaca emahawu awo netimphantitje tawo kuwe,

akuletsela ludvumo nekwatiwa.

11Emadvodza ase-Avadi newaseHeleki

abesetibondzeni takho yonkhe indzawo;

emadvodza aseGamadi abesemibhoshongweni yakho.

Agaca emahawu awo etikwetibondza takho,

befikisa buhle bakho ekupheleleni.

12“ ‘IThashishi“iThashishi” yiSpaniya yatsengiselana nawe ngenca yebunyenti bebunjinga bakho betimphahla; babeshintjiselana nawe ngesiliva, nangensimbi, nangemfimfi, nangemtfofu, ngetimphahla takho.

13

27:13
Gen. 10:2
“ ‘BaseGrisi, nebaseThubhali kanye nebaseMesheki babetsenga timpahla takho; babeshintjiselana nawe ngetigcili nangetintfo telitfusi ngetimphahla takho.

14“ ‘Emadvodza aseBhethi Togama ashintjiselana nawe ngemahhashi emisebenti, newemphi nangeminyuzi ngetimphahla takho.

15“ ‘Emadvodza aseDedani“aseDedani” nome “aseRodosi” atsengiselana nawe, nemave lamanyenti langaselwandle abekutsengisela kakhulu; abuyisela kuwe ematinyo etindlovu netigodvo letimnyama temsimbithi.

16“ ‘Base-Aramu“base-Aramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “base-Edomu” babetsengiselana nawe ngenca yebunyenti bemikhitsito yakho, babekutsengisela timphahla takho ngematje laligugu laluhlata, nangetindvwangu letibukhwebeletane, naletihlotjisiwe, nangelineni lecolisakele, nangekhorali,“nangekhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali nangemarubhi.“nangemarubhi” litje leliligugu lelibovu nome lelibubendze

17

27:17
Khu. 11:33
“ ‘Bahwebi bakaJuda nebaka-Israyeli babetsengiselana nawe; babekutsengisela timphahla takho ngakolo labephuma eMinithi, nangabojece,“bojece” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangeluju lwetinyosi, nangemafutsa, nangebhalisamu.

18“ ‘BaseDamaseko nabo babekutsengisela kakhulu ngemikhitsito yakho nangebunjinga bakho lobukhulu betinhlobonhlobo tetimphahla letitsengiswako, bona-ke babekutsengisela tona ngeliwayini laseHelboni nangensontfo yaseSahari.“yaseSahari” nome “lemhlophe”

19“ ‘BakaDani nemaGriki ase-Uzali babetsenga timphahla takho ngensimbi lebunjiwe, nangetinandzisi ikhasiya nekhalamusi.

20“ ‘BaseDedanki bona babetsengiselana nawe ngetingubo tetihlalo temahhashi.

21

27:21
Gen. 25:13
Hla. 120:5
“ ‘Base-Arabiya nabo bonkhe labakhulu baseKhedari bekunguwona makhasimende akho lamakhulu, bona-ke babetsengiselana nawe ngemazinyane etimvu, nangetihhanca tetimvu kanye netimbuti.

22“ ‘Bahwebi baseSheba nebaseRama babetsengiselana nawe; ngetimphahla takho tekutsengiswa babekunika tinhlobonhlobo tetinongo leticolisakele, netematje laligugu, negolide.

23“ ‘BaseHarani, nebaseKhane, nebase-Edeni kanye nebahwebi baseSheba, nebase-Asiriya, nebaseKhilmadi nabo babetsengiselana nawe. 24Emakethe yakho babetsengiselana nawe ngekwekwembatsa lokuhle, nangetindvwangu letiluhlata njengesibhakabhaka, nangetintfo letihlotjisiwe, nangematjalo“ematjalo” nome “emakhaphethi” langemabhadvubhadvu, nangetimvakazi“nangetimvakazi” nome “lanetimvakazi” letephotfwe kahle tase tifinywa lifindvo lelihle nalelicinile.

25“ ‘Imikhumbi yaseThashishi“iThashishi” yiSpaniya

nguyona yetfwala timphahla takho letitsengiswako.

Wena wetfwele uyasesa imitfwalo lematima

ekhatsi nekhatsi elwandle.

26

27:26
Hez. 17:10
Bagwedli bakho bemikhumbi

bakuvakashisa etilwandle letijulile.

Kodvwa umoya wasemphumalanga

uyawukucoba ube timvutfu

ekhatsi emajukujukwini elwandle.

27Bunjinga bakho,

netimphahla takho tekutsengiswa,

nematilosi akho,

nebashayei bakho bemikhumbi,

nebalungisi bemikhumbi,

nebahwebi bakho,

nawo onkhe emasotja akho,

nabo bonkhe labanye labasemikhunjini

bayawushona phansi ekhatsi emajukujukwini elwandle,

mhlazana kubhidlika umkhumbi wakho.

28Emave langaselwandle ayawutfutfumela,

ngesikhatsi sekukhala kwematilosi akho.

29Bonkhe labasebentisa emaphini ekugwedla imikhumbi

bayakuyishiya imikhumbi yabo.

Ematilosi nabo bonkhe bashayeli bemikhumbi

bayakuma elusentseni lwelwandle.

30“ ‘Bayawuphakamisa emavi abo

bakhale kabuhlungu ngenca yakho.

Bayawutsela lutfuli etinhloko tabo

batigicite emlotseni.

31

27:31
Jer. 48:37
Bayawuhhula tinhloko tabo ngenca yakho,

bembatse emasaka.

Bayawukukhalela tinyembeti

ngemiphefumulo ledzabukile

nangekulila lokumunyu.

32Bayawukhihla lesikhulu sililo

ngesikhatsi babubula bakhala ngenca yakho, batsi:

“Ngubani nje lowake wathuliswa njengeThire,

letungeletwe lwandle?”

33Ngesikhatsi timphahla takho tekutsengiswa

tisatfunyelwa elwandle,

kwakusitakala tive letinyenti;

ngebunjinga bakho lobunyenti

nangetimphahla takho tekutsengiswa

wawanjingisa emakhosi emhlaba.

34Manje sewucitfwe lwandle,

lwakufaka emajukujukwini emanti;

timphahla takho letitsengiswako

nabo bonkhe lonabo sekushone

kanye nawe phansi ekujuleni.

35Bonkhe labahlala emaveni langaselwandle

bayamangala ngawe;

emakhosi abo ayatfutfumela ngenca yeluvalo,

nebuso bawo sebuhhwabile ngenca yekwesaba.

36

27:36
Hez. 26:21
28:19
Bahwebi emkhatsini wetive

bayekhuta bababate ngenca yakho;

sewufike ekwephetseni lokwetfusanako,

futsi ungeke uphindze ube khona.’ ”