Siswati 1996 (SWA96)
26

Siphrofetho lesimelene nelidolobha laseThire

261Ngemnyaka weli-11, ngelilanga lekucala lenyanga, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, njengobe iThire seyikhulume ngeJerusalema, yatsi: ‘Hha! Lisango lebetive selephukile, netivalo talo setigedvukele kimi, njengaloku seyibhidlikile iJerusalema, mine Thire sengitawuphumelela.’ 3

26:3
Isa. 23:1
Jer. 47:4
Amo. 1:9
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelana nawe, wena Thire, futsi ngitakuvusela tive letinyenti tikuhlasele, njengelwandle nalugubha emagagasi alo. 4Tiyawubhidlita tibondza taseThire, tihhihlite nemibhoshongo yayo, ngiyawukhekhebula yonkhe imfuhlululu yayo, ngiyente ibe lidvwala lelingenalutfo. 5Lena ekhatsi nelwandle iyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. Iyawuba yimphango yetive ngetive, 6netabelo tayo letingaselwandle eveni layo tiyawuklabelwa ngenkemba. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

7

26:7
Dan. 2:37
“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuvusela iThire Nebukhadnezari,NgesiHebheru “Nebukhadrezari” inkhosi yaseBhabhulona, avela ngasenyakatfo ayinkhosi yemakhosi lenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bemahhashi, nemphi lenkhulu. 8Uyawuklabela tabelo tenu eveni lenu ngenkemba; uyawukwakha tinqaba tekuvimbetela nine, akhe lutsango lwekuvimbetela luze lufike elubondzeni lwenu, anihlasele ngekuphakamisa emahawu, alwe nani. 9Uyawucondzisa imijijimeto yakhe yemigcalakati yekubhidlita ngasetibondzeni takho, ashaye abhidlite imibhoshongo yakho ngetilimato takhe. 10Emahhashi akhe ayawuba manyenti kangangekutsi lutfuli lalususako luyawunimbonya. Tibondza takho tiyawudledletela ngenca yemsindvo wemahhashi emphi, netinkalishi, netincola temphi, ngesikhatsi angena emasangweni akho njengebantfu nabangena edolobheni lelitibondza talo tifohliwe. 11
26:11
Isa. 5:28
Jer. 47:3
Tinselo temahhashi akhe tiyawugcobagcoba tonkhe titaladi takho, uyawubulala bantfu bakho ngenkemba, netinsika takho leticinile tiyawulahleka phansi. 12Bayawuphanga bunjinga bakho, batfumbe netimphahla takho letitsengwa titsengiswe, bayawubhidlitela phansi tibondza takho, bahhihlite tindlu takho letinhle, balahle ematje akho, netingodvo leticinile, nayo yonkhe imfuhlululu elwandle. 13
26:13
Isa. 24:8
Jer. 7:34
16:9
Amo. 5:23
Ngiyakuticedza tonkhe tingoma takho letinemsindvo; nemculo wemahabhu akho awusayiwuphindza uvakale. 14Ngiyawukwenta ube lidvwala lelingenalutfo, uyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba. Awusayiwuphindza wakhiwe kabusha, ngobe mine Simakadze sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

15“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kuyo iThire, itsi: Akayiwutfutfumela yini emave langaselwandle ngenca yemsindvo wekuwa kwakho, ngesikhatsi labanemanceba babubula bakhala nase babulawa ngenkemba kuwe, Thire? 16

26:16
Semb. 18:9
Lapho-ke bonkhe labakhulu bemave langaselwandle bayawukwehlela phansi, besuka etihlalweni tabo tebukhosi, babeke eceleni imijiva yabo, bakhumule tembatfo tabo letihlotjisiwe. Bayawuhlala phansi emhlabatsini bembetse kwesaba, batfutfumela ngato tonkhe tikhatsi, bamangaliswe nguwe. 17Bayawube sebadzindza sililo macondzana nawe, batsi:

“ ‘Awu, dolobha lelidvume kangaka,

ubhujiswe kanjani,

bewugcwele emadvodza aselwandle!

Wawungemandla etikwetilwandle,

wena kanye nebantfu labahlala kuwe;

wagcwalisa ngekwesaba bonkhe lababehlala lapho.

18Manje asayatfutfumela emave langaselwandle

ngelilanga lekuwa kwakho;

tichingi taselwandle tiyesaba ngekubhubha kwakho.’

19“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangikwenta lidolobha lese likhala libhungane njengemadolobha langasahlalwa bantfu, nangesikhatsi ngikhuphula tisekelo telwandle ngitibeke ngetulu kwakho nemanti alo akusibekela, 20ngulapho-ke ngiyawukwehlisa nawe kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, kubantfu basemandvulo. Ngiyawukuhlalisa endzaweni lengaphansi kwemhlaba, njengasetindzaleni takadzeni kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, futsi ngeke ubuye nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako.“nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 21

26:21
Hez. 27:36
28:19
Ngiyawukufikisa esiphetfweni lesesabekako, futsi ngeke uphindze ube khona. Uyawufunwa, ungete watfolakala, kusho iNkhosi Simakadze.”

27

Ingoma yesililo ngeThire

271Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

27:2
Isa. 23:1
Amo. 1:9
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo macondzana neThire. 3
27:3
Hla. 50:2
Sil. 2:15
Khuluma kuyo iThire, lengasesangweni lelibheke ngaselwandle, ingumhwebi webantfu basemaveni lagudla lwandle, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Thire, ukhuluma utsi:

“Ngimuhle ngiphelele.”

4Indzawo yakho yekubusa yayisetilwandle letijulile;

bakhi bakho benta buhle bakho baphelela,

waba ngumkhumbi lomuhle.

5

27:5
Dut. 3:9
Benta tonkhe tigodvo takho tetipheshula taseSeniri,“taseSeniri” nome “taseHemoni”

balandza umsedari eLebanoni kutsi batekwakhela insika ngawo.

6Ngema-okhi aseBhashani bakwentela emaphini ekugwedla.

Ngetigodvo temsayipuresi lesuka elusentseni lwaseSiphrosi“iSiphrosi” ngesiHebheru “iKhithimu”

benta indzawo yakho yekuhambahamba emkhunjini,

yahlotjiswa ngematinyo etindlovu.

7Ilineni lecolisakele nalehlotjisiwe yaseGibhithe kwakungulona seyili lakho

lelalisebenta njengesiboniso sakho; emathende akho abentiwe

ngalokuluhlata njengesibhakabhaka nangalokubukhwebeletane

lokuphuma etichingini tase-Elisha.

8

27:8
Gen. 10:18
Emadvodza aseSidoni newase-Avadi

bekunguwona madvodza ekugwedla umkhumbi wakho;

emadvodza akho labetingcweti,

wena Thire,

abekhwele emkhunjini angematilosi akho.

9

27:9
1 Khos. 5:18
Hla. 83:8
Bongcongcoshe betingcweti taseGebali“iGebali” nome “iBiblosi”

babekhwele emkhunjini babakhi bemikhumbi

labahlalele kuvala timbobo.

Yonkhe imikhumbi yaselwandle nebagibeli bayo

beta nabo, batewutsengiselana nawe.

10

27:10
Isa. 66:19
Jer. 46:9
Nah. 3:9
“ ‘Emadvodza asePheresiya, newaseLidiya, newasePhuthi

abengemasotja emphini yakho.

Agaca emahawu awo netimphantitje tawo kuwe,

akuletsela ludvumo nekwatiwa.

11Emadvodza ase-Avadi newaseHeleki

abesetibondzeni takho yonkhe indzawo;

emadvodza aseGamadi abesemibhoshongweni yakho.

Agaca emahawu awo etikwetibondza takho,

befikisa buhle bakho ekupheleleni.

12“ ‘IThashishi“iThashishi” yiSpaniya yatsengiselana nawe ngenca yebunyenti bebunjinga bakho betimphahla; babeshintjiselana nawe ngesiliva, nangensimbi, nangemfimfi, nangemtfofu, ngetimphahla takho.

13

27:13
Gen. 10:2
“ ‘BaseGrisi, nebaseThubhali kanye nebaseMesheki babetsenga timpahla takho; babeshintjiselana nawe ngetigcili nangetintfo telitfusi ngetimphahla takho.

14“ ‘Emadvodza aseBhethi Togama ashintjiselana nawe ngemahhashi emisebenti, newemphi nangeminyuzi ngetimphahla takho.

15“ ‘Emadvodza aseDedani“aseDedani” nome “aseRodosi” atsengiselana nawe, nemave lamanyenti langaselwandle abekutsengisela kakhulu; abuyisela kuwe ematinyo etindlovu netigodvo letimnyama temsimbithi.

16“ ‘Base-Aramu“base-Aramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “base-Edomu” babetsengiselana nawe ngenca yebunyenti bemikhitsito yakho, babekutsengisela timphahla takho ngematje laligugu laluhlata, nangetindvwangu letibukhwebeletane, naletihlotjisiwe, nangelineni lecolisakele, nangekhorali,“nangekhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali nangemarubhi.“nangemarubhi” litje leliligugu lelibovu nome lelibubendze

17

27:17
Khu. 11:33
“ ‘Bahwebi bakaJuda nebaka-Israyeli babetsengiselana nawe; babekutsengisela timphahla takho ngakolo labephuma eMinithi, nangabojece,“bojece” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangeluju lwetinyosi, nangemafutsa, nangebhalisamu.

18“ ‘BaseDamaseko nabo babekutsengisela kakhulu ngemikhitsito yakho nangebunjinga bakho lobukhulu betinhlobonhlobo tetimphahla letitsengiswako, bona-ke babekutsengisela tona ngeliwayini laseHelboni nangensontfo yaseSahari.“yaseSahari” nome “lemhlophe”

19“ ‘BakaDani nemaGriki ase-Uzali babetsenga timphahla takho ngensimbi lebunjiwe, nangetinandzisi ikhasiya nekhalamusi.

20“ ‘BaseDedanki bona babetsengiselana nawe ngetingubo tetihlalo temahhashi.

21

27:21
Gen. 25:13
Hla. 120:5
“ ‘Base-Arabiya nabo bonkhe labakhulu baseKhedari bekunguwona makhasimende akho lamakhulu, bona-ke babetsengiselana nawe ngemazinyane etimvu, nangetihhanca tetimvu kanye netimbuti.

22“ ‘Bahwebi baseSheba nebaseRama babetsengiselana nawe; ngetimphahla takho tekutsengiswa babekunika tinhlobonhlobo tetinongo leticolisakele, netematje laligugu, negolide.

23“ ‘BaseHarani, nebaseKhane, nebase-Edeni kanye nebahwebi baseSheba, nebase-Asiriya, nebaseKhilmadi nabo babetsengiselana nawe. 24Emakethe yakho babetsengiselana nawe ngekwekwembatsa lokuhle, nangetindvwangu letiluhlata njengesibhakabhaka, nangetintfo letihlotjisiwe, nangematjalo“ematjalo” nome “emakhaphethi” langemabhadvubhadvu, nangetimvakazi“nangetimvakazi” nome “lanetimvakazi” letephotfwe kahle tase tifinywa lifindvo lelihle nalelicinile.

25“ ‘Imikhumbi yaseThashishi“iThashishi” yiSpaniya

nguyona yetfwala timphahla takho letitsengiswako.

Wena wetfwele uyasesa imitfwalo lematima

ekhatsi nekhatsi elwandle.

26

27:26
Hez. 17:10
Bagwedli bakho bemikhumbi

bakuvakashisa etilwandle letijulile.

Kodvwa umoya wasemphumalanga

uyawukucoba ube timvutfu

ekhatsi emajukujukwini elwandle.

27Bunjinga bakho,

netimphahla takho tekutsengiswa,

nematilosi akho,

nebashayei bakho bemikhumbi,

nebalungisi bemikhumbi,

nebahwebi bakho,

nawo onkhe emasotja akho,

nabo bonkhe labanye labasemikhunjini

bayawushona phansi ekhatsi emajukujukwini elwandle,

mhlazana kubhidlika umkhumbi wakho.

28Emave langaselwandle ayawutfutfumela,

ngesikhatsi sekukhala kwematilosi akho.

29Bonkhe labasebentisa emaphini ekugwedla imikhumbi

bayakuyishiya imikhumbi yabo.

Ematilosi nabo bonkhe bashayeli bemikhumbi

bayakuma elusentseni lwelwandle.

30“ ‘Bayawuphakamisa emavi abo

bakhale kabuhlungu ngenca yakho.

Bayawutsela lutfuli etinhloko tabo

batigicite emlotseni.

31

27:31
Jer. 48:37
Bayawuhhula tinhloko tabo ngenca yakho,

bembatse emasaka.

Bayawukukhalela tinyembeti

ngemiphefumulo ledzabukile

nangekulila lokumunyu.

32Bayawukhihla lesikhulu sililo

ngesikhatsi babubula bakhala ngenca yakho, batsi:

“Ngubani nje lowake wathuliswa njengeThire,

letungeletwe lwandle?”

33Ngesikhatsi timphahla takho tekutsengiswa

tisatfunyelwa elwandle,

kwakusitakala tive letinyenti;

ngebunjinga bakho lobunyenti

nangetimphahla takho tekutsengiswa

wawanjingisa emakhosi emhlaba.

34Manje sewucitfwe lwandle,

lwakufaka emajukujukwini emanti;

timphahla takho letitsengiswako

nabo bonkhe lonabo sekushone

kanye nawe phansi ekujuleni.

35Bonkhe labahlala emaveni langaselwandle

bayamangala ngawe;

emakhosi abo ayatfutfumela ngenca yeluvalo,

nebuso bawo sebuhhwabile ngenca yekwesaba.

36

27:36
Hez. 26:21
28:19
Bahwebi emkhatsini wetive

bayekhuta bababate ngenca yakho;

sewufike ekwephetseni lokwetfusanako,

futsi ungeke uphindze ube khona.’ ”

28

Siphrofetho lesimelene nenkhosi yaseThire

281Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

28:2
Isa. 31:3
Hez. 27:4
Dan. 5:20
Imis. 12:22
“Ndvodzana yemuntfu, shano kumbusi waseThire, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Ukhuluma ngekutigcabha enhlitiyweni yakho, utsi:

“Mine ngingunkulunkulu;

ngihlala esihlalweni sebukhosi sankulunkulu

ekhatsi nekhatsi elwandle.”

Kodvwa ungumuntfu,

awusiye nkulunkulu,

nome nje uticabanga kutsi

uhlakaniphe njengankulunkulu.

3

28:3
Dan. 1:17,20
Uhlakaniphile yini kunaDanyela?“Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela

Kute yini imfihlo lengakakhanyi kuwe?

4Ngekuhlakanipha kwakho nangekucondza kwakho

utibutsele wena bunjinga,

netindvundvuma tegolide netesiliva

etingungwini takho tengcebo.

5Ngebuchwephesha bakho ekutsengiseni

ubandzisile bunjinga bakho;

nangenca yebunjinga bakho

inhlitiyo yakho seyikhukhumukiswe ngumgcabho.

6“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Njengobe uticabanga kutsi uhlakaniphile,

uhlakaniphe njengankulunkulu,

7

28:7
Hez. 26:7
30:11
ngako-ke ngitawuvusa tive tikuhlasele,

tive letinelulaka nelunya kakhulu,

tiyawukhokha tinkemba tato

titibhekise ngasebuhleni bakho

nangasekuhlakanipheni kwakho,

tigwaze bukhatikhati beludvumo lwakho.

8

28:8
Isa. 14:15
Bayawukwehlisela phansi emgodzini,

uyawufa kabuhlungu

ekhatsi nekhatsi kwetilwandle.

9Uyawube usasho yini kutsi:

“Ngingunkulunkulu mine”

ebukhoneni balabo labakubulalako?

Noko uyawuba ngumuntfu nje,

hhayi nkulunkulu,

etandleni talabo labayawube bakubulala.

10

28:10
Hez. 32:24
Uyawufa kufa kweligwala etandleni tebachamuki.

Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kuwa kwenkhosi yaseThire

11Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 12

28:12
Hez. 27:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo ngenkhosi yaseThire, utsi kuyo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Wena bewusibonelo sekuphelela,

ugcwele kuhlakanipha, futsi uphelele ngebuhle.

13Wawuse-Edeni,

sivandze saNkulunkulu.

Wawuhlotjiswe ngawo onkhe ematje laligugu:

ngemarubhi, nangemathophazi, nangema-emeraldi,

nangemakhrisolithe, nangema-oniksi, nangemajasiphi,

nangemasafire, nangemathekhosi, nangemabherili.Lamanye alamatje akatiwa kahle kutsi anjani

Kwekuhlanganisa lamatje akho laligugu

nekwekuwanamatsiselaNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali kwakwentiwe ngegolide.

Kwalungiswa kahle konkhe loko

ngelilanga lowadalwa ngalo.

14

28:14
Eks. 25:20
Isa. 14:13
Wagcotjwa waba likherubhi lelingumelusi,

ngobe ngakugcobela kona loko.

Wawusentsabeni lengcwele yaNkulunkulu;

wawuhambahamba emkhatsini wematje emlilo.

15Wawungasoleki etindleleni takho

kusukela ngelilanga lowadalwa ngalo,

kwadzimate kwaba ngumhlazana bubi butfolakala kuwe.

16Ngekutsengisa kwakho lokunyenti

wagcwala budlova, wase uyona.

Ngako ngakulahla ngobe ungcolile ngekwemtsetfo,

ngakususa entsabeni yaNkulunkulu,

ngakucosha, awu, kherubhi lelalingumelusi,

wesuka emkhatsini wematje emlilo.

17Inhlitiyo yakho yakhukhumuka

ngenca yebuhle bakho,

wona buhlakaniphi bakho

ngenca yekucwebetela kwakho.

Ngako ngase ngikulahlela emhlabeni,

ngakwenta inhlekisa embikwemakhosi.

18

28:18
Khu. 9:20
Hez. 19:14
Utingcolisile tindzawo takho letingcwele

ngetono takho letinyenti

nangekungetsembeki kwakho ekutsengiseni kwakho.

Ngako ngase ngenta kutsi kuphume umlilo kuwe,

waphuma wadla wena,

ngakwehlisa waba ngumlotsa emhlabatsini,

embikwabo bonkhe lababekubukile.

19

28:19
Hez. 26:16
27:36
Tonkhe tive letatikwati,

timangele ngawe;

ngobe sewufike ekugcineni lokubi,

futsi ngeke uphindze ube khona.’ ”

Siphrofetho lesimelene neSidoni

20Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 21

28:21
Isa. 23:2,4
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseSidoni; uphrofethe umelane nayoy, 22utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Sidoni, ngiyemelana nawe,

futsi ngitawutibutsela ludvumo ngawe.

Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze,

nangehlisela sijeziso etikwakho,

ngitikhombise mine ngingcwele ekhatsi kuwe.

23Ngiyawutfumela sifo lesibulalanako etikwakho,

ngigeletise ingati etitaladini takho.

Labahlatjiwe bayawusacatekela ekhatsi kuwe,

inkemba iyawukuhlasela macala onkhe.

Ngulapho-ke bayawukwati khona

kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Ema-Israyeli ayawubusiswa

24“ ‘Bantfu baka-Israyeli abaseyikuba nabo bomakhelwane labanetinhlitiyo letedzelelako, labangemanyeva lanesitfozi nalacijile. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

25“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangibutsa sive saka-Israyeli etiveni, lapho besihlakatelwe khona, ngiyawutibonakalisa ngingcwele emkhatsini waso embikwetive. Siyawube sesihlala eveni lelingelaso, lengaliniketa inceku yami Jakobe. 26Siyawuhlala lapho siphephile, sakhe tindlu, sihlanyele emasimi emagelebisi; sona siyawuhlala siphephile, nase ngehlisela sijeziso kubo bonkhe bomakhelwane baso labasidlela umona. Ngulapho-ke bayawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze Nkulunkulu wabo.’ ”