Siswati 1996 (SWA96)
25

Siphrofetho lesimelene na-Amoni

251Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

25:2
Jer. 49:1
Hez. 21:28
Amo. 1:13
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuma-Amoni, uphrofethe umelane nawo. 3Khuluma kuwo utsi: ‘Vanini livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngobe nakhuluma natsi: “Hha” kuyo indzawo yami lengcwele ngesikhatsi ingcoliswa, nakulo live laka-Israyeli nalicitfwa, nakubo bantfu bakaJuda nabatfunjwa, 4ngako-ke ngiyawunikela ngani kuso sive sasemphumalanga kutsi nibe lifa laso; labo bantfu bayakumisa tinkambu tabo, bemise emathende abo emkhatsini wenu; bayawukudla titselo tenu, banatse nelubisi lwenu. 5Ngiyakuyigucula iRabha ibe lidlelo lemakamela, kutsi i-Amoni ngiyente ibe yindzawo yekuphumulela timvu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 6Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe ushaye tandla takho wagidza ngetinyawo takho, wajabula ngabo bonkhe bubi benhlitiyo yakho umelene nelive laka-Israyeli, 7ngako-ke ngiyakwelula sandla sami ngimelane nawe, ngikunikele kutsi ube yimphango yetive. Ngiyawukkususa etiveni, ngikutsanyele emaveni. Ngiyawukubhubhisa. Ngulapho-ke uyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naMowabi

8

25:8
Isa. 15:1
16:1
Jer. 48:1
Amo. 2:1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe boMowabi naSeyiri“Seyiri” kusho Edomu batsi: “Ase nibuke indlu yakaJuda seyigucuke yafanana nato tonkhe letinye tive,” 9ngako-ke umhlubulo welakaMowabi ngitawembula usale ungenamadolobha, kusukela emadolobheni alo langasemnyeleni, iBhethi Jeshimothi, neBhali Meyoni kanye neKhiriyathayimu, lokungemagugu alelo live. 10IMowabi kanye nema-Amoni ngitabanikela esiveni lesisemphumalanga kutsi babe lifa laso, kuze kutsi ema-Amoni angaphindzi akhunjulwe emkhatsini wetive; 11iMowabi yona ngiyakuyishaya ngesijeziso. Ngulapho-ke bayakungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene na-Edomu

12

25:12
Jer. 49:7
Hez. 35:1
36:5
Amo. 1:11
Oba. 1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe Edomu wakhiphela sibhongo endlini yakaJuda waba nelicala kakhulu ngekwenta njalo, 13ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyakwelula sandla sami ngimelane na-Edomu, ngibulale bantfu bakhe netilwane takhe. Ngiyakumenta abe lihlane, kusukela eThemani kuze kuyewufika eDedani bayawubulawa ngenkemba. 14Ngiyawukhiphela sibhongo etikwa-Edomu ngesandla sesive sami ema-Israyeli, i-Edomu bayakuyiphatsa ngendlela lefanele intfukutselo yami nelulaka lwami; bayakuyati imphindziselo yami, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naFilistiya

15

25:15
2 Khr. 28:18
Isa. 14:29
Jer. 47:1
Amo. 1:6
Zak. 9:5
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe emaFilisti enta imphindziselo, akhipha sibhongo ngebubi lobusetinhlitiyweni tawo, nangenzondo yakadzeni leyayicondze kubhubhisa Juda, 16ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sekusedvute kutsi ngelule sandla sami ngimelane nemaFilisti, ngitawacedza emaKherethi, ngiwabhubhise lawo lasesele kugudla lwandle. 17Ngiyakwehlisela imphindziselo lenkhulu etikwawo, ngiwajezise ngelulaka lwami. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, nase ngehlisela imphindziselo etikwawo.’ ”

26

Siphrofetho lesimelene nelidolobha laseThire

261Ngemnyaka weli-11, ngelilanga lekucala lenyanga, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, njengobe iThire seyikhulume ngeJerusalema, yatsi: ‘Hha! Lisango lebetive selephukile, netivalo talo setigedvukele kimi, njengaloku seyibhidlikile iJerusalema, mine Thire sengitawuphumelela.’ 3

26:3
Isa. 23:1
Jer. 47:4
Amo. 1:9
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelana nawe, wena Thire, futsi ngitakuvusela tive letinyenti tikuhlasele, njengelwandle nalugubha emagagasi alo. 4Tiyawubhidlita tibondza taseThire, tihhihlite nemibhoshongo yayo, ngiyawukhekhebula yonkhe imfuhlululu yayo, ngiyente ibe lidvwala lelingenalutfo. 5Lena ekhatsi nelwandle iyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. Iyawuba yimphango yetive ngetive, 6netabelo tayo letingaselwandle eveni layo tiyawuklabelwa ngenkemba. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

7

26:7
Dan. 2:37
“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuvusela iThire Nebukhadnezari,NgesiHebheru “Nebukhadrezari” inkhosi yaseBhabhulona, avela ngasenyakatfo ayinkhosi yemakhosi lenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bemahhashi, nemphi lenkhulu. 8Uyawuklabela tabelo tenu eveni lenu ngenkemba; uyawukwakha tinqaba tekuvimbetela nine, akhe lutsango lwekuvimbetela luze lufike elubondzeni lwenu, anihlasele ngekuphakamisa emahawu, alwe nani. 9Uyawucondzisa imijijimeto yakhe yemigcalakati yekubhidlita ngasetibondzeni takho, ashaye abhidlite imibhoshongo yakho ngetilimato takhe. 10Emahhashi akhe ayawuba manyenti kangangekutsi lutfuli lalususako luyawunimbonya. Tibondza takho tiyawudledletela ngenca yemsindvo wemahhashi emphi, netinkalishi, netincola temphi, ngesikhatsi angena emasangweni akho njengebantfu nabangena edolobheni lelitibondza talo tifohliwe. 11
26:11
Isa. 5:28
Jer. 47:3
Tinselo temahhashi akhe tiyawugcobagcoba tonkhe titaladi takho, uyawubulala bantfu bakho ngenkemba, netinsika takho leticinile tiyawulahleka phansi. 12Bayawuphanga bunjinga bakho, batfumbe netimphahla takho letitsengwa titsengiswe, bayawubhidlitela phansi tibondza takho, bahhihlite tindlu takho letinhle, balahle ematje akho, netingodvo leticinile, nayo yonkhe imfuhlululu elwandle. 13
26:13
Isa. 24:8
Jer. 7:34
16:9
Amo. 5:23
Ngiyakuticedza tonkhe tingoma takho letinemsindvo; nemculo wemahabhu akho awusayiwuphindza uvakale. 14Ngiyawukwenta ube lidvwala lelingenalutfo, uyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba. Awusayiwuphindza wakhiwe kabusha, ngobe mine Simakadze sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

15“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kuyo iThire, itsi: Akayiwutfutfumela yini emave langaselwandle ngenca yemsindvo wekuwa kwakho, ngesikhatsi labanemanceba babubula bakhala nase babulawa ngenkemba kuwe, Thire? 16

26:16
Semb. 18:9
Lapho-ke bonkhe labakhulu bemave langaselwandle bayawukwehlela phansi, besuka etihlalweni tabo tebukhosi, babeke eceleni imijiva yabo, bakhumule tembatfo tabo letihlotjisiwe. Bayawuhlala phansi emhlabatsini bembetse kwesaba, batfutfumela ngato tonkhe tikhatsi, bamangaliswe nguwe. 17Bayawube sebadzindza sililo macondzana nawe, batsi:

“ ‘Awu, dolobha lelidvume kangaka,

ubhujiswe kanjani,

bewugcwele emadvodza aselwandle!

Wawungemandla etikwetilwandle,

wena kanye nebantfu labahlala kuwe;

wagcwalisa ngekwesaba bonkhe lababehlala lapho.

18Manje asayatfutfumela emave langaselwandle

ngelilanga lekuwa kwakho;

tichingi taselwandle tiyesaba ngekubhubha kwakho.’

19“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangikwenta lidolobha lese likhala libhungane njengemadolobha langasahlalwa bantfu, nangesikhatsi ngikhuphula tisekelo telwandle ngitibeke ngetulu kwakho nemanti alo akusibekela, 20ngulapho-ke ngiyawukwehlisa nawe kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, kubantfu basemandvulo. Ngiyawukuhlalisa endzaweni lengaphansi kwemhlaba, njengasetindzaleni takadzeni kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, futsi ngeke ubuye nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako.“nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 21

26:21
Hez. 27:36
28:19
Ngiyawukufikisa esiphetfweni lesesabekako, futsi ngeke uphindze ube khona. Uyawufunwa, ungete watfolakala, kusho iNkhosi Simakadze.”

27

Ingoma yesililo ngeThire

271Kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2

27:2
Isa. 23:1
Amo. 1:9
“Ndvodzana yemuntfu, dzindza sililo macondzana neThire. 3
27:3
Hla. 50:2
Sil. 2:15
Khuluma kuyo iThire, lengasesangweni lelibheke ngaselwandle, ingumhwebi webantfu basemaveni lagudla lwandle, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Awu, Thire, ukhuluma utsi:

“Ngimuhle ngiphelele.”

4Indzawo yakho yekubusa yayisetilwandle letijulile;

bakhi bakho benta buhle bakho baphelela,

waba ngumkhumbi lomuhle.

5

27:5
Dut. 3:9
Benta tonkhe tigodvo takho tetipheshula taseSeniri,“taseSeniri” nome “taseHemoni”

balandza umsedari eLebanoni kutsi batekwakhela insika ngawo.

6Ngema-okhi aseBhashani bakwentela emaphini ekugwedla.

Ngetigodvo temsayipuresi lesuka elusentseni lwaseSiphrosi“iSiphrosi” ngesiHebheru “iKhithimu”

benta indzawo yakho yekuhambahamba emkhunjini,

yahlotjiswa ngematinyo etindlovu.

7Ilineni lecolisakele nalehlotjisiwe yaseGibhithe kwakungulona seyili lakho

lelalisebenta njengesiboniso sakho; emathende akho abentiwe

ngalokuluhlata njengesibhakabhaka nangalokubukhwebeletane

lokuphuma etichingini tase-Elisha.

8

27:8
Gen. 10:18
Emadvodza aseSidoni newase-Avadi

bekunguwona madvodza ekugwedla umkhumbi wakho;

emadvodza akho labetingcweti,

wena Thire,

abekhwele emkhunjini angematilosi akho.

9

27:9
1 Khos. 5:18
Hla. 83:8
Bongcongcoshe betingcweti taseGebali“iGebali” nome “iBiblosi”

babekhwele emkhunjini babakhi bemikhumbi

labahlalele kuvala timbobo.

Yonkhe imikhumbi yaselwandle nebagibeli bayo

beta nabo, batewutsengiselana nawe.

10

27:10
Isa. 66:19
Jer. 46:9
Nah. 3:9
“ ‘Emadvodza asePheresiya, newaseLidiya, newasePhuthi

abengemasotja emphini yakho.

Agaca emahawu awo netimphantitje tawo kuwe,

akuletsela ludvumo nekwatiwa.

11Emadvodza ase-Avadi newaseHeleki

abesetibondzeni takho yonkhe indzawo;

emadvodza aseGamadi abesemibhoshongweni yakho.

Agaca emahawu awo etikwetibondza takho,

befikisa buhle bakho ekupheleleni.

12“ ‘IThashishi“iThashishi” yiSpaniya yatsengiselana nawe ngenca yebunyenti bebunjinga bakho betimphahla; babeshintjiselana nawe ngesiliva, nangensimbi, nangemfimfi, nangemtfofu, ngetimphahla takho.

13

27:13
Gen. 10:2
“ ‘BaseGrisi, nebaseThubhali kanye nebaseMesheki babetsenga timpahla takho; babeshintjiselana nawe ngetigcili nangetintfo telitfusi ngetimphahla takho.

14“ ‘Emadvodza aseBhethi Togama ashintjiselana nawe ngemahhashi emisebenti, newemphi nangeminyuzi ngetimphahla takho.

15“ ‘Emadvodza aseDedani“aseDedani” nome “aseRodosi” atsengiselana nawe, nemave lamanyenti langaselwandle abekutsengisela kakhulu; abuyisela kuwe ematinyo etindlovu netigodvo letimnyama temsimbithi.

16“ ‘Base-Aramu“base-Aramu” letinye tincwadzi tekucala titsi “base-Edomu” babetsengiselana nawe ngenca yebunyenti bemikhitsito yakho, babekutsengisela timphahla takho ngematje laligugu laluhlata, nangetindvwangu letibukhwebeletane, naletihlotjisiwe, nangelineni lecolisakele, nangekhorali,“nangekhorali” intfo lelukhuni lemila ngaphansi kwemanti aselwandle ngekulungelelana kwematsambo etilwanyakatana taselwandle. Imihlobiso lemihle lebovu yakhiwa ngekhorali nangemarubhi.“nangemarubhi” litje leliligugu lelibovu nome lelibubendze

17

27:17
Khu. 11:33
“ ‘Bahwebi bakaJuda nebaka-Israyeli babetsengiselana nawe; babekutsengisela timphahla takho ngakolo labephuma eMinithi, nangabojece,“bojece” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangeluju lwetinyosi, nangemafutsa, nangebhalisamu.

18“ ‘BaseDamaseko nabo babekutsengisela kakhulu ngemikhitsito yakho nangebunjinga bakho lobukhulu betinhlobonhlobo tetimphahla letitsengiswako, bona-ke babekutsengisela tona ngeliwayini laseHelboni nangensontfo yaseSahari.“yaseSahari” nome “lemhlophe”

19“ ‘BakaDani nemaGriki ase-Uzali babetsenga timphahla takho ngensimbi lebunjiwe, nangetinandzisi ikhasiya nekhalamusi.

20“ ‘BaseDedanki bona babetsengiselana nawe ngetingubo tetihlalo temahhashi.

21

27:21
Gen. 25:13
Hla. 120:5
“ ‘Base-Arabiya nabo bonkhe labakhulu baseKhedari bekunguwona makhasimende akho lamakhulu, bona-ke babetsengiselana nawe ngemazinyane etimvu, nangetihhanca tetimvu kanye netimbuti.

22“ ‘Bahwebi baseSheba nebaseRama babetsengiselana nawe; ngetimphahla takho tekutsengiswa babekunika tinhlobonhlobo tetinongo leticolisakele, netematje laligugu, negolide.

23“ ‘BaseHarani, nebaseKhane, nebase-Edeni kanye nebahwebi baseSheba, nebase-Asiriya, nebaseKhilmadi nabo babetsengiselana nawe. 24Emakethe yakho babetsengiselana nawe ngekwekwembatsa lokuhle, nangetindvwangu letiluhlata njengesibhakabhaka, nangetintfo letihlotjisiwe, nangematjalo“ematjalo” nome “emakhaphethi” langemabhadvubhadvu, nangetimvakazi“nangetimvakazi” nome “lanetimvakazi” letephotfwe kahle tase tifinywa lifindvo lelihle nalelicinile.

25“ ‘Imikhumbi yaseThashishi“iThashishi” yiSpaniya

nguyona yetfwala timphahla takho letitsengiswako.

Wena wetfwele uyasesa imitfwalo lematima

ekhatsi nekhatsi elwandle.

26

27:26
Hez. 17:10
Bagwedli bakho bemikhumbi

bakuvakashisa etilwandle letijulile.

Kodvwa umoya wasemphumalanga

uyawukucoba ube timvutfu

ekhatsi emajukujukwini elwandle.

27Bunjinga bakho,

netimphahla takho tekutsengiswa,

nematilosi akho,

nebashayei bakho bemikhumbi,

nebalungisi bemikhumbi,

nebahwebi bakho,

nawo onkhe emasotja akho,

nabo bonkhe labanye labasemikhunjini

bayawushona phansi ekhatsi emajukujukwini elwandle,

mhlazana kubhidlika umkhumbi wakho.

28Emave langaselwandle ayawutfutfumela,

ngesikhatsi sekukhala kwematilosi akho.

29Bonkhe labasebentisa emaphini ekugwedla imikhumbi

bayakuyishiya imikhumbi yabo.

Ematilosi nabo bonkhe bashayeli bemikhumbi

bayakuma elusentseni lwelwandle.

30“ ‘Bayawuphakamisa emavi abo

bakhale kabuhlungu ngenca yakho.

Bayawutsela lutfuli etinhloko tabo

batigicite emlotseni.

31

27:31
Jer. 48:37
Bayawuhhula tinhloko tabo ngenca yakho,

bembatse emasaka.

Bayawukukhalela tinyembeti

ngemiphefumulo ledzabukile

nangekulila lokumunyu.

32Bayawukhihla lesikhulu sililo

ngesikhatsi babubula bakhala ngenca yakho, batsi:

“Ngubani nje lowake wathuliswa njengeThire,

letungeletwe lwandle?”

33Ngesikhatsi timphahla takho tekutsengiswa

tisatfunyelwa elwandle,

kwakusitakala tive letinyenti;

ngebunjinga bakho lobunyenti

nangetimphahla takho tekutsengiswa

wawanjingisa emakhosi emhlaba.

34Manje sewucitfwe lwandle,

lwakufaka emajukujukwini emanti;

timphahla takho letitsengiswako

nabo bonkhe lonabo sekushone

kanye nawe phansi ekujuleni.

35Bonkhe labahlala emaveni langaselwandle

bayamangala ngawe;

emakhosi abo ayatfutfumela ngenca yeluvalo,

nebuso bawo sebuhhwabile ngenca yekwesaba.

36

27:36
Hez. 26:21
28:19
Bahwebi emkhatsini wetive

bayekhuta bababate ngenca yakho;

sewufike ekwephetseni lokwetfusanako,

futsi ungeke uphindze ube khona.’ ”