Siswati 1996 (SWA96)
26

Siphrofetho lesimelene nelidolobha laseThire

261Ngemnyaka weli-11, ngelilanga lekucala lenyanga, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, njengobe iThire seyikhulume ngeJerusalema, yatsi: ‘Hha! Lisango lebetive selephukile, netivalo talo setigedvukele kimi, njengaloku seyibhidlikile iJerusalema, mine Thire sengitawuphumelela.’ 3

26:3
Isa. 23:1
Jer. 47:4
Amo. 1:9
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelana nawe, wena Thire, futsi ngitakuvusela tive letinyenti tikuhlasele, njengelwandle nalugubha emagagasi alo. 4Tiyawubhidlita tibondza taseThire, tihhihlite nemibhoshongo yayo, ngiyawukhekhebula yonkhe imfuhlululu yayo, ngiyente ibe lidvwala lelingenalutfo. 5Lena ekhatsi nelwandle iyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. Iyawuba yimphango yetive ngetive, 6netabelo tayo letingaselwandle eveni layo tiyawuklabelwa ngenkemba. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

7

26:7
Dan. 2:37
“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuvusela iThire Nebukhadnezari,NgesiHebheru “Nebukhadrezari” inkhosi yaseBhabhulona, avela ngasenyakatfo ayinkhosi yemakhosi lenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bemahhashi, nemphi lenkhulu. 8Uyawuklabela tabelo tenu eveni lenu ngenkemba; uyawukwakha tinqaba tekuvimbetela nine, akhe lutsango lwekuvimbetela luze lufike elubondzeni lwenu, anihlasele ngekuphakamisa emahawu, alwe nani. 9Uyawucondzisa imijijimeto yakhe yemigcalakati yekubhidlita ngasetibondzeni takho, ashaye abhidlite imibhoshongo yakho ngetilimato takhe. 10Emahhashi akhe ayawuba manyenti kangangekutsi lutfuli lalususako luyawunimbonya. Tibondza takho tiyawudledletela ngenca yemsindvo wemahhashi emphi, netinkalishi, netincola temphi, ngesikhatsi angena emasangweni akho njengebantfu nabangena edolobheni lelitibondza talo tifohliwe. 11
26:11
Isa. 5:28
Jer. 47:3
Tinselo temahhashi akhe tiyawugcobagcoba tonkhe titaladi takho, uyawubulala bantfu bakho ngenkemba, netinsika takho leticinile tiyawulahleka phansi. 12Bayawuphanga bunjinga bakho, batfumbe netimphahla takho letitsengwa titsengiswe, bayawubhidlitela phansi tibondza takho, bahhihlite tindlu takho letinhle, balahle ematje akho, netingodvo leticinile, nayo yonkhe imfuhlululu elwandle. 13
26:13
Isa. 24:8
Jer. 7:34
16:9
Amo. 5:23
Ngiyakuticedza tonkhe tingoma takho letinemsindvo; nemculo wemahabhu akho awusayiwuphindza uvakale. 14Ngiyawukwenta ube lidvwala lelingenalutfo, uyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba. Awusayiwuphindza wakhiwe kabusha, ngobe mine Simakadze sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

15“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kuyo iThire, itsi: Akayiwutfutfumela yini emave langaselwandle ngenca yemsindvo wekuwa kwakho, ngesikhatsi labanemanceba babubula bakhala nase babulawa ngenkemba kuwe, Thire? 16

26:16
Semb. 18:9
Lapho-ke bonkhe labakhulu bemave langaselwandle bayawukwehlela phansi, besuka etihlalweni tabo tebukhosi, babeke eceleni imijiva yabo, bakhumule tembatfo tabo letihlotjisiwe. Bayawuhlala phansi emhlabatsini bembetse kwesaba, batfutfumela ngato tonkhe tikhatsi, bamangaliswe nguwe. 17Bayawube sebadzindza sililo macondzana nawe, batsi:

“ ‘Awu, dolobha lelidvume kangaka,

ubhujiswe kanjani,

bewugcwele emadvodza aselwandle!

Wawungemandla etikwetilwandle,

wena kanye nebantfu labahlala kuwe;

wagcwalisa ngekwesaba bonkhe lababehlala lapho.

18Manje asayatfutfumela emave langaselwandle

ngelilanga lekuwa kwakho;

tichingi taselwandle tiyesaba ngekubhubha kwakho.’

19“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangikwenta lidolobha lese likhala libhungane njengemadolobha langasahlalwa bantfu, nangesikhatsi ngikhuphula tisekelo telwandle ngitibeke ngetulu kwakho nemanti alo akusibekela, 20ngulapho-ke ngiyawukwehlisa nawe kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, kubantfu basemandvulo. Ngiyawukuhlalisa endzaweni lengaphansi kwemhlaba, njengasetindzaleni takadzeni kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, futsi ngeke ubuye nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako.“nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 21

26:21
Hez. 27:36
28:19
Ngiyawukufikisa esiphetfweni lesesabekako, futsi ngeke uphindze ube khona. Uyawufunwa, ungete watfolakala, kusho iNkhosi Simakadze.”