Siswati 1996 (SWA96)
24

Libhodo lekupheka lelihhevukile

241Ngemnyaka wemfica, enyangeni yelishumi, ngelilanga lelishumi, livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

24:2
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
“Ndvodzana yemuntfu, libhale phansi lelilanga, lelilanga lona leli, ngobe inkhosi yaseBhabhulona seyivimbetele iJerusalema ngalo lelilanga. 3
24:3
Jer. 1:13
Hez. 11:3
Tjela lendlu lehlubukako nankhu umzekeliso, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Beka etiko lelibhodo lekupheka;

libeke etiko, bese utsela emanti ekhatsi kulo.

4Faka ekhatsi kulo lamacatsa enyama,

tonkhe letitfo letikhetsekile,

umlente nemkhono.

Ligcwalise ngalancono alamatsambo,

5khetsa telikhetselo emhlambini wetimvu.

Fumbela tinkhuni ngaphansi kwalo

wentele lamatsambo,

ubase kuze kubile,

upheke lamatsambo lasebhodweni.

6

24:6
Hez. 22:2
“ ‘Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Maye kulelo dolobha lekucitsa ingati,

kulelo bhodo lese linetincwencwe,

letincwencwe talo tingeke tisesuka.

Khipha kulo licatsa ngalinye ngalinye

ngaphandle kwekuwentela inkatho.

7

24:7
Jobe 16:18
“ ‘Ngobe lengati leliyicitsile isekhatsi kulo:

Layitsela edvwaleni lelingenalutfo;

alizange liyitsele emhlabatsini,

lapho beyitawumbonywa khona lutfuli.

8

24:8
Lev. 17:13
Dut. 12:16,24
Kuze nginyakatise lulaka

ngitikhiphele nesibhongo,

ngabeka ingati yalo edvwaleni lelingenalutfo,

kuze ingetiwumbonyeka.

9

24:9
Hez. 21:32
Nah. 3:1
Hab. 2:12
“ ‘Ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Maye kulelo dolobha lekucitsa ingati!

Nami futsi ngiyawufumbela tinkhuni timponge.

10Ngako fumbela tinkhuni, ulumeke umlilo.

Yipheke kahle lenyama, uyihlanganise netinandzisi;“Yipheke kahle lenyama, uyihlanganise netinandzisi” letinye tincwadzi titsi “Yipheke kakhulu inyama, wome umhluti” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

nalamatsambo adzimate ashe.

11Ubobe sewubeka lelibhodo

lelingenalutfo etikwemalahle,

lize lishise nelitfusi lalo limanyatele,

kuze kutsi nekungcola kwalo kuncibilike,

netincwencwe talo tize tishe tiphele.

12Liyikhinyabete yonkhe imitamo;

tincwencwe talo letinkhulu atikesuswa

ngisho nangemlilo.

13

24:13
Hez. 5:13
16:42
“ ‘Manje kungcola kwakho luntjingintjingi lwenkhanuko yakho. Ngobe ngetama kukugeza, kodvwa wangete wavuma kugezwa kulokungcola kwakho, ungeke uphindze uhlanteke, luze lubotje lulaka lwami kuwe.

14“ ‘Mine Simakadze sengikhulumile. Sikhatsi sami sesifikile sekutsi ngikwente. Ngingeke ngisatibamba; ngingeke ngisaba nesihawu, futsi nenhlitiyo yami ingeke isabohla. Uyakwehlulelwa ngangekutiphatsa kwakho nangekwetento takho, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kufa kwemfati waHezekeli

15Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 16“Ndvodzana yemuntfu, ngekugadla kanye nje sengitawususa kuwe loko lokuyinjabulo yemehlo akho. Noko ungalili, futsi ungasidzindzi sililo nome ukhale tinyembeti. 17

24:17
Lev. 10:6
13:45
2 Sam. 15:30
Jer. 16:7
Mik. 3:7
Bubula nje uthule; ungamlileli lowo lofile. Umshuculo wakho awuhlale uboshelwe enhloko, netincabule takho tihlale etinyaweni takho; ungalimbonyi lingentansi lebuso bakho, futsi ungakudli kudla kwelisiko kwalabalilako.”

18Ngako ngakhuluma kubantfu ekuseni, kwatsi entsambama umkami wafa. Ngakusasa ekuseni ngenta njengobe ngangitjeliwe.

19Bantfu bangibuta, batsi: “Ungete wasitjela yini kutsi letintfo tiphatselene ngani natsi?”

20Ngako ngakhuluma kubo ngatsi: “Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 21

24:21
Jer. 7:4
‘Khuluma kulendlu yaka-Israyeli, utsi: Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Indzawo yami lengcwele sengitayingcolisa, lenqaba lenitigcabha ngayo, injabulo yemehlo enu, intfo lehawukelwa ngumphefumulo wenu. Emadvodzana nemadvodzakati lenawashiya emuva atawubulawa ngenkemba. 22Nani niyawukwenta njengobe nami ngentile. Aniyikulimbonya lingentansi lebuso benu, kantsi futsi ningeke nikudle kudla kwelisiko kwalabalilako. 23
24:23
Jer. 16:6
Hez. 4:17
Imishuculo yenu nitakuyiyekela ibesetinhloko tenu netincabule tenu tisetinyaweni tenu. Ningeke nizile nome nilile, kodvwa niyawukondza ngenca yetono tenu,“ngenca yetono tenu” nome “etonweni tenu” nibubule lomunye kulomunye. 24
24:24
Hez. 12:6
Hezekeli utakuba sibonakaliso kini; niyawukwenta njengobe naye entile. Nakwenteka-ke loku, ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’

25“Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, ngalelilanga lengiyawutsatsa ngalo inqaba yabo, kujabula kwabo neludvumo lwabo, injabulo yemehlo abo, nesifiso senhlitiyo yabo, kanye nemadvodzana nemadvodzakati abo, 26

24:26
Hez. 33:21
ngalelo langa umkhoseli uyawuta kuwe atekutjela letindzaba. 27
24:27
Hez. 3:26
Ngaleso sikhatsi umlomo wakho uyawuvuleka; uyawukhuluma naye ungasabindzi. Ngako uyawuba sibonakaliso kubo, futsi-ke bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.”

25

Siphrofetho lesimelene na-Amoni

251Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

25:2
Jer. 49:1
Hez. 21:28
Amo. 1:13
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuma-Amoni, uphrofethe umelane nawo. 3Khuluma kuwo utsi: ‘Vanini livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngobe nakhuluma natsi: “Hha” kuyo indzawo yami lengcwele ngesikhatsi ingcoliswa, nakulo live laka-Israyeli nalicitfwa, nakubo bantfu bakaJuda nabatfunjwa, 4ngako-ke ngiyawunikela ngani kuso sive sasemphumalanga kutsi nibe lifa laso; labo bantfu bayakumisa tinkambu tabo, bemise emathende abo emkhatsini wenu; bayawukudla titselo tenu, banatse nelubisi lwenu. 5Ngiyakuyigucula iRabha ibe lidlelo lemakamela, kutsi i-Amoni ngiyente ibe yindzawo yekuphumulela timvu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 6Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe ushaye tandla takho wagidza ngetinyawo takho, wajabula ngabo bonkhe bubi benhlitiyo yakho umelene nelive laka-Israyeli, 7ngako-ke ngiyakwelula sandla sami ngimelane nawe, ngikunikele kutsi ube yimphango yetive. Ngiyawukkususa etiveni, ngikutsanyele emaveni. Ngiyawukubhubhisa. Ngulapho-ke uyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naMowabi

8

25:8
Isa. 15:1
16:1
Jer. 48:1
Amo. 2:1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe boMowabi naSeyiri“Seyiri” kusho Edomu batsi: “Ase nibuke indlu yakaJuda seyigucuke yafanana nato tonkhe letinye tive,” 9ngako-ke umhlubulo welakaMowabi ngitawembula usale ungenamadolobha, kusukela emadolobheni alo langasemnyeleni, iBhethi Jeshimothi, neBhali Meyoni kanye neKhiriyathayimu, lokungemagugu alelo live. 10IMowabi kanye nema-Amoni ngitabanikela esiveni lesisemphumalanga kutsi babe lifa laso, kuze kutsi ema-Amoni angaphindzi akhunjulwe emkhatsini wetive; 11iMowabi yona ngiyakuyishaya ngesijeziso. Ngulapho-ke bayakungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene na-Edomu

12

25:12
Jer. 49:7
Hez. 35:1
36:5
Amo. 1:11
Oba. 1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe Edomu wakhiphela sibhongo endlini yakaJuda waba nelicala kakhulu ngekwenta njalo, 13ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyakwelula sandla sami ngimelane na-Edomu, ngibulale bantfu bakhe netilwane takhe. Ngiyakumenta abe lihlane, kusukela eThemani kuze kuyewufika eDedani bayawubulawa ngenkemba. 14Ngiyawukhiphela sibhongo etikwa-Edomu ngesandla sesive sami ema-Israyeli, i-Edomu bayakuyiphatsa ngendlela lefanele intfukutselo yami nelulaka lwami; bayakuyati imphindziselo yami, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naFilistiya

15

25:15
2 Khr. 28:18
Isa. 14:29
Jer. 47:1
Amo. 1:6
Zak. 9:5
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe emaFilisti enta imphindziselo, akhipha sibhongo ngebubi lobusetinhlitiyweni tawo, nangenzondo yakadzeni leyayicondze kubhubhisa Juda, 16ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sekusedvute kutsi ngelule sandla sami ngimelane nemaFilisti, ngitawacedza emaKherethi, ngiwabhubhise lawo lasesele kugudla lwandle. 17Ngiyakwehlisela imphindziselo lenkhulu etikwawo, ngiwajezise ngelulaka lwami. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, nase ngehlisela imphindziselo etikwawo.’ ”

26

Siphrofetho lesimelene nelidolobha laseThire

261Ngemnyaka weli-11, ngelilanga lekucala lenyanga, kwefika livi laSimakadze kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, njengobe iThire seyikhulume ngeJerusalema, yatsi: ‘Hha! Lisango lebetive selephukile, netivalo talo setigedvukele kimi, njengaloku seyibhidlikile iJerusalema, mine Thire sengitawuphumelela.’ 3

26:3
Isa. 23:1
Jer. 47:4
Amo. 1:9
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelana nawe, wena Thire, futsi ngitakuvusela tive letinyenti tikuhlasele, njengelwandle nalugubha emagagasi alo. 4Tiyawubhidlita tibondza taseThire, tihhihlite nemibhoshongo yayo, ngiyawukhekhebula yonkhe imfuhlululu yayo, ngiyente ibe lidvwala lelingenalutfo. 5Lena ekhatsi nelwandle iyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba, ngobe sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze. Iyawuba yimphango yetive ngetive, 6netabelo tayo letingaselwandle eveni layo tiyawuklabelwa ngenkemba. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

7

26:7
Dan. 2:37
“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuvusela iThire Nebukhadnezari,NgesiHebheru “Nebukhadrezari” inkhosi yaseBhabhulona, avela ngasenyakatfo ayinkhosi yemakhosi lenemahhashi, netincola temphi, nebagibeli bemahhashi, nemphi lenkhulu. 8Uyawuklabela tabelo tenu eveni lenu ngenkemba; uyawukwakha tinqaba tekuvimbetela nine, akhe lutsango lwekuvimbetela luze lufike elubondzeni lwenu, anihlasele ngekuphakamisa emahawu, alwe nani. 9Uyawucondzisa imijijimeto yakhe yemigcalakati yekubhidlita ngasetibondzeni takho, ashaye abhidlite imibhoshongo yakho ngetilimato takhe. 10Emahhashi akhe ayawuba manyenti kangangekutsi lutfuli lalususako luyawunimbonya. Tibondza takho tiyawudledletela ngenca yemsindvo wemahhashi emphi, netinkalishi, netincola temphi, ngesikhatsi angena emasangweni akho njengebantfu nabangena edolobheni lelitibondza talo tifohliwe. 11
26:11
Isa. 5:28
Jer. 47:3
Tinselo temahhashi akhe tiyawugcobagcoba tonkhe titaladi takho, uyawubulala bantfu bakho ngenkemba, netinsika takho leticinile tiyawulahleka phansi. 12Bayawuphanga bunjinga bakho, batfumbe netimphahla takho letitsengwa titsengiswe, bayawubhidlitela phansi tibondza takho, bahhihlite tindlu takho letinhle, balahle ematje akho, netingodvo leticinile, nayo yonkhe imfuhlululu elwandle. 13
26:13
Isa. 24:8
Jer. 7:34
16:9
Amo. 5:23
Ngiyakuticedza tonkhe tingoma takho letinemsindvo; nemculo wemahabhu akho awusayiwuphindza uvakale. 14Ngiyawukwenta ube lidvwala lelingenalutfo, uyawuba yindzawo yekweneka emanetha ekudweba. Awusayiwuphindza wakhiwe kabusha, ngobe mine Simakadze sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

15“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze kuyo iThire, itsi: Akayiwutfutfumela yini emave langaselwandle ngenca yemsindvo wekuwa kwakho, ngesikhatsi labanemanceba babubula bakhala nase babulawa ngenkemba kuwe, Thire? 16

26:16
Semb. 18:9
Lapho-ke bonkhe labakhulu bemave langaselwandle bayawukwehlela phansi, besuka etihlalweni tabo tebukhosi, babeke eceleni imijiva yabo, bakhumule tembatfo tabo letihlotjisiwe. Bayawuhlala phansi emhlabatsini bembetse kwesaba, batfutfumela ngato tonkhe tikhatsi, bamangaliswe nguwe. 17Bayawube sebadzindza sililo macondzana nawe, batsi:

“ ‘Awu, dolobha lelidvume kangaka,

ubhujiswe kanjani,

bewugcwele emadvodza aselwandle!

Wawungemandla etikwetilwandle,

wena kanye nebantfu labahlala kuwe;

wagcwalisa ngekwesaba bonkhe lababehlala lapho.

18Manje asayatfutfumela emave langaselwandle

ngelilanga lekuwa kwakho;

tichingi taselwandle tiyesaba ngekubhubha kwakho.’

19“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nangikwenta lidolobha lese likhala libhungane njengemadolobha langasahlalwa bantfu, nangesikhatsi ngikhuphula tisekelo telwandle ngitibeke ngetulu kwakho nemanti alo akusibekela, 20ngulapho-ke ngiyawukwehlisa nawe kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, kubantfu basemandvulo. Ngiyawukuhlalisa endzaweni lengaphansi kwemhlaba, njengasetindzaleni takadzeni kanye nalabo labehlela phansi emgodzini, futsi ngeke ubuye nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako.“nome utewutsatsa indzawo yakho eveni lalabaphilako” ngesiHebheru lomusho awucondzakali 21

26:21
Hez. 27:36
28:19
Ngiyawukufikisa esiphetfweni lesesabekako, futsi ngeke uphindze ube khona. Uyawufunwa, ungete watfolakala, kusho iNkhosi Simakadze.”