Siswati 1996 (SWA96)
25

Siphrofetho lesimelene na-Amoni

251Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

25:2
Jer. 49:1
Hez. 21:28
Amo. 1:13
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuma-Amoni, uphrofethe umelane nawo. 3Khuluma kuwo utsi: ‘Vanini livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngobe nakhuluma natsi: “Hha” kuyo indzawo yami lengcwele ngesikhatsi ingcoliswa, nakulo live laka-Israyeli nalicitfwa, nakubo bantfu bakaJuda nabatfunjwa, 4ngako-ke ngiyawunikela ngani kuso sive sasemphumalanga kutsi nibe lifa laso; labo bantfu bayakumisa tinkambu tabo, bemise emathende abo emkhatsini wenu; bayawukudla titselo tenu, banatse nelubisi lwenu. 5Ngiyakuyigucula iRabha ibe lidlelo lemakamela, kutsi i-Amoni ngiyente ibe yindzawo yekuphumulela timvu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 6Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe ushaye tandla takho wagidza ngetinyawo takho, wajabula ngabo bonkhe bubi benhlitiyo yakho umelene nelive laka-Israyeli, 7ngako-ke ngiyakwelula sandla sami ngimelane nawe, ngikunikele kutsi ube yimphango yetive. Ngiyawukkususa etiveni, ngikutsanyele emaveni. Ngiyawukubhubhisa. Ngulapho-ke uyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naMowabi

8

25:8
Isa. 15:1
16:1
Jer. 48:1
Amo. 2:1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe boMowabi naSeyiri“Seyiri” kusho Edomu batsi: “Ase nibuke indlu yakaJuda seyigucuke yafanana nato tonkhe letinye tive,” 9ngako-ke umhlubulo welakaMowabi ngitawembula usale ungenamadolobha, kusukela emadolobheni alo langasemnyeleni, iBhethi Jeshimothi, neBhali Meyoni kanye neKhiriyathayimu, lokungemagugu alelo live. 10IMowabi kanye nema-Amoni ngitabanikela esiveni lesisemphumalanga kutsi babe lifa laso, kuze kutsi ema-Amoni angaphindzi akhunjulwe emkhatsini wetive; 11iMowabi yona ngiyakuyishaya ngesijeziso. Ngulapho-ke bayakungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene na-Edomu

12

25:12
Jer. 49:7
Hez. 35:1
36:5
Amo. 1:11
Oba. 1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe Edomu wakhiphela sibhongo endlini yakaJuda waba nelicala kakhulu ngekwenta njalo, 13ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyakwelula sandla sami ngimelane na-Edomu, ngibulale bantfu bakhe netilwane takhe. Ngiyakumenta abe lihlane, kusukela eThemani kuze kuyewufika eDedani bayawubulawa ngenkemba. 14Ngiyawukhiphela sibhongo etikwa-Edomu ngesandla sesive sami ema-Israyeli, i-Edomu bayakuyiphatsa ngendlela lefanele intfukutselo yami nelulaka lwami; bayakuyati imphindziselo yami, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naFilistiya

15

25:15
2 Khr. 28:18
Isa. 14:29
Jer. 47:1
Amo. 1:6
Zak. 9:5
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe emaFilisti enta imphindziselo, akhipha sibhongo ngebubi lobusetinhlitiyweni tawo, nangenzondo yakadzeni leyayicondze kubhubhisa Juda, 16ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sekusedvute kutsi ngelule sandla sami ngimelane nemaFilisti, ngitawacedza emaKherethi, ngiwabhubhise lawo lasesele kugudla lwandle. 17Ngiyakwehlisela imphindziselo lenkhulu etikwawo, ngiwajezise ngelulaka lwami. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, nase ngehlisela imphindziselo etikwawo.’ ”