Siswati 1996 (SWA96)
23

Tintfombi letimbili letitigwababane

231Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, kwakukhona emantfombatana lamabili, tintfombi letitalwa ngumfati munye. 3

23:3
Hez. 16:26
Tagucuka taba tingwababane eGibhithe. Tagwadla kusukela kwasebusheni bato. Kulelo live emabele ato abebhujungwa, netingono tebuntfombi bato tatiphiciketwa khona. 4
23:4
Hez. 16:8
Libito lalendzala bekungu-Ohola, dzadzewabo kungu-Oholibha. Babe ngebami, base batala emadvodzana nemadvodzakati. Ohola yiSamariya, kantsi Oholibha yiJerusalema.

5

23:5
2 Khos. 15:19
17:3
Hez. 16:28
“Ohola wangenela bugwababane asewami; wakhanuka emashende akhe, ema-Asiriya, lekwakutihlabani 6letatembatsa letiluhlata njengesibhakabhaka, babusi netindvuna temphi, bonkhe babengemajaha lamahle, kwakubagibeli bemahhashi. 7Watinikela kuba yingwababane, wagwadla nawo onkhe emadvodza elikhetselo ase-Asiriya ladvumile, watingcolisa ngato tonkhe tithico tabo bonkhe bantfu labebakhanuka. 8Akazange akuyekele kugwadla labekucale eGibhithe, lekwatsi ngesikhatsi sebusha bakhe emadvodza alala naye, amphiciketa khona tingono tebutjitji bakhe, atfululela inkhanuko yawo kuye.

9

23:9
Hez. 16:36
“Ngako-ke ngavele ngamnikela etandleni temashende akhe, ema-Asiriya, labewakhanuka. 10Amdlundluluta bume eneka bungcunu bakhe ebaleni, atsatsa emadvodzana nemadvodzakati akhe, yena ambulala ngenkemba. Wagucuka waba siga emkhatsini webafati, wanikwa sijeziso.

11

23:11
Jer. 3:7
Hez. 16:47
“Dzadzewabo Oholibha wakubona loku, noko yena ekukhanukeni nasekugwadleni kwakhe abengembili kakhulu kunalodzadzewabo. 12
23:12
2 Khos. 16:7
Naye futsi wakhanuka ema-Asiriya, babusi, netindvuna temphi, netihlabani letatembatsa temphi, babebagibeli bemahhashi, bonkhe kwakungemajaha lamahle lasemancane. 13Ngabona kutsi naye futsi watingcolisa; bobabili bahamba ngandlelanye.

14

23:14
Hez. 8:10
“Kodvwa Oholibha bugwababane bakhe bendlulela ngembili. Abebona emadvodza ladvwetjwe elubondzeni, titfombe temaKhaledi“temaKhaledi” nome “temaBhabhulona” ladvwetjwe ngalokubovu, 15atibophe ngemabhande etinkhalweni tawo, kukhephuka imishuculo etinhloko tawo; onkhe abefanana netindvuna tetincola temphi taseBhabhulona, imisinsi yekutimilela eBhabhulona. 16Watsi nje kube awabone, washa emashushu ngawo, wase utfumela titfunywa kuwo eBhabhulona. 17Ngako emaBhabhulona ase ayeta kuye, atewulala naye, amngcolisa ngenkhanuko yawo. Watsi kube angcoliswe ngawo, wesuka kuwo asawenyanya. 18Watsi ngesikhatsi agwadla ebaleni ahlubula nebungcunu bakhe, ngagucuka ngamfulatsela ngijabhile, njengaloku ngangifulatsele dzadzewabo. 19
23:19
2 Khos. 18:21
Noko yena wachubeka wadlanga ngalobugwababane bakhe, njengobe abekhumbula emalanga ebusha bakhe ngesikhatsi asagwadla eGibhithe. 20
23:20
Jer. 5:8
Lapho wakhanukana nalamashende akhe labenemitoto leyayifanana neyetimbongolo leyayikhihlita sidvodza lesifanana nesemahhashi. 21
23:21
Hez. 7:15
Ngako wafisa kuba neluntjingintjingi lwenkhanuko yebusha bakho, ngesikhatsi useseGibhithe lapho tingono temabele akho tatiphiciketwa khona netimphumamlotsa takho tatibhujungwa khona.”NgesiHebheru “uphilikishwa ngenca yetimphumamlotsa takho”

Kwehlulela kwaNkulunkulu intfombi lencane

22“Ngako-ke, Oholibha, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuchukuluta emashende akho akuvukele, lawo lowawafulatsela ujabhile, ngiyakuwaletsa atekuhlasela aphuma ndzawo tonkhe, 23emaBhabhulona nawo onkhe emaKhaledi, emadvodza asePhekodi, newaseShowa, newaseKhowa kanye nawo onkhe ema-Asiriya lanawo, emajaha lamahle, onkhe lababusi netindvuna temphi, netindvuna tetincola temphi kanye nemadvodza laphakeme, bonkhe bagibele emahhashi. 24Bayakuta batekumelana nawe ngetikhali,“ngetikhali” nome “baphuma enyakatfo” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangetincola temphi, nangetinkalishi, nesicumbi sebantfu; bayawutsatsa tindzawo tabo bamelane nawe yonkhe indzawo ngemahawu lamakhulu nalamancane, bafake timphantitje enhloko. Ngiyawukunikela kubo kutsi bakujezise, futsi bayakukujezisa njengekwehlulela kwabo. 25Intfukutselo yami lenesikhwele ngiyakuyicondzisa ngco imelane nawe; yebo, bayawukuphatsa ngelulaka, bayakuhhumbula emakhala akho netindlebe takho, yebo, nemisalela yenu iyawubulawa ngenkemba. Bayawuwatsatsa emadvodzana akho nemadvodzakati akho, bese kutsi labo benu labasele bashwabudzelwe ngumlilo. 26Bayawuphindze bakuhlubule timphahla takho batsatse lokwekutihlobisa kwakho lokuligugu. 27Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwakho lwebugwadla lowabucala eGibhithe. Ungeke letintfo utibuke ngesifiso sekutsi ungaze uphindze ukhumbule iGibhithe futsi.

28“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sengitakunikela kulabo lobatondzako, labo loncandzeke wesuka kubo ujabhile. 29Batakuphatsa ngenzondo, bakwemuke konkhe loko lokusebentele. Batakushiya ungcunu ungenalutfo, nelihlazo lebugwababane bakho libekeke ebaleni. Luntjingintjingi lwenkhanuko yakho nebugwababane bakho 30kukwehlisele loku, ngobe washa emashushu, wakhanuka tive ngetive, watingcolisa wena ngetithico tato. 31

23:31
Hla. 75:8
Isa. 51:17
Jer. 25:15
Uhambe ngendlela yadzadzewenu; ngako ngitawubeka indzebe yakhe esandleni sakho.

32“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Uyawunatsa indzebe yadzadzewenu,

yebo, indzebe lenkhulu legubhile;

iyawuletsa kwedzelelwa nekuphukutwa,

ngobe inemtsamo lomkhulu.

33Uyakugcwaliswa kudzakwa nelusizi,

indzebe yembhubhiso neyencitsakalo,

indzebe yadzadzewenu Samariya.

34Uyakuyinatsa uyicedze, iphele,

uyibhidlite ibe ticucu,

uklebhule emabele akho.

“Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

35

23:35
1 Khos. 14:9
Jer. 2:32
3:21
13:25
18:15
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe sewungikhohliwe wangilahla ngemuva kwakho, ufanele uwetfwale umphumela weluntjingintjingi lwakho lwenkhanuko nebugwababane bakho.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu kuletintfombi letimbili

36

23:36
Hez. 22:2
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, utawubehlulela yini bo-Ohola na-Oholibha? Ngako bhekana nabo ngaletento tabo letinengekako, 37ngobe baphingile, nengati isetandleni tabo. Baphinge netithico tabo; baze benta nemhlatjelo ngebantfwababo lababengitalele bonaNome “nebantfwababo lababengitalele bona babengcisa emlilweni, babanikela” kutsi babe kudla kwato. 38Baphindze bakwenta kimi loku: Ngasona leso sikhatsi bangcolisa indzawo yami lengcwele, bangete bawahlonipha nemaSabatha ami. 39
23:39
Jer. 7:9
Ngalona lelo langa benta umhlatjelo ngebantfwababo etithicweni tabo, bangena endzaweni yami lengcwele bayingcolisa. Nguloko labakwenta endlini yami.

40“Badzimate batfumela titfunywa kutsi tilandze emadvodza labephuma khashane kakhulu, atsi kube efike wageza, wagezela wona, wapenda emehlo akho, wegaba imihlobiso yakho. 41Wahlala etikwembhedze lomuhle, kunelitafula lelendlalwe embikwawo, lapho wawubeke khona imphepho yami nemafutsa labengewami.

42“Umsindvo wesicuku sebantfu labanganaki wawumtungeletile; emaSeba“emaSeba” nome “tidzakwa” aletfwa esuka ehlane akanye nemadvodza labephuma esicukwini setihlangananhloko, bagabisa lomfati emabhengele emikhonweni yakhe kanye nadzadzewabo, bafaka nemichele lemihle etinhloko tabo. 43Ngabe sengikhuluma ngalona labesagugiswe kuphinga, ngatsi: ‘Nyalo-ke sale bamsebentisa njengengwababane, ngobe nguloko kuphela langiko.’ 44Balala naye njengobe emadvodza alala nengwababane, alala kanjalo-ke nalamantfombatane labephetfwe luntjingintjingi lwenkhanuko, bo-Ohola na-Oholibha. 45

23:45
Gen. 9:6
Lev. 20:10
Num. 35:31
Hez. 16:38
Kodvwa emadvodza lalungile ayakubalahla ngesijeziso salabasikati labagwadlako nalabacitsa ingati, ngobe batingwadla, ingati isetandleni tabo.

46

23:46
Hez. 16:40
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Letsa lolucucaba lwetihlangananhloko lutewumelana nabo bese ubanikela ekwesatjisweni nasekuphangweni. 47Lolucucaba lwetihlangananhloko lutawubagcoba ngematje lubajube ngetinkemba talo; luyawubulala emadvodzana nemadvodzakati abo, lushise netindlu tabo.

48“Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwenkhanuko eveni, kuze kutsi bonkhe besifazane batsatse lesecwayiso bangalingisi nine. 49Nine niyakusetfwala lesijeziso seluntjingintjingi lwenu lwenkhanuko, netfwale nemiphumela yetono tenu tekukhonta tithico. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.”

24

Libhodo lekupheka lelihhevukile

241Ngemnyaka wemfica, enyangeni yelishumi, ngelilanga lelishumi, livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

24:2
2 Khos. 25:1
Jer. 52:4
“Ndvodzana yemuntfu, libhale phansi lelilanga, lelilanga lona leli, ngobe inkhosi yaseBhabhulona seyivimbetele iJerusalema ngalo lelilanga. 3
24:3
Jer. 1:13
Hez. 11:3
Tjela lendlu lehlubukako nankhu umzekeliso, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Beka etiko lelibhodo lekupheka;

libeke etiko, bese utsela emanti ekhatsi kulo.

4Faka ekhatsi kulo lamacatsa enyama,

tonkhe letitfo letikhetsekile,

umlente nemkhono.

Ligcwalise ngalancono alamatsambo,

5khetsa telikhetselo emhlambini wetimvu.

Fumbela tinkhuni ngaphansi kwalo

wentele lamatsambo,

ubase kuze kubile,

upheke lamatsambo lasebhodweni.

6

24:6
Hez. 22:2
“ ‘Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Maye kulelo dolobha lekucitsa ingati,

kulelo bhodo lese linetincwencwe,

letincwencwe talo tingeke tisesuka.

Khipha kulo licatsa ngalinye ngalinye

ngaphandle kwekuwentela inkatho.

7

24:7
Jobe 16:18
“ ‘Ngobe lengati leliyicitsile isekhatsi kulo:

Layitsela edvwaleni lelingenalutfo;

alizange liyitsele emhlabatsini,

lapho beyitawumbonywa khona lutfuli.

8

24:8
Lev. 17:13
Dut. 12:16,24
Kuze nginyakatise lulaka

ngitikhiphele nesibhongo,

ngabeka ingati yalo edvwaleni lelingenalutfo,

kuze ingetiwumbonyeka.

9

24:9
Hez. 21:32
Nah. 3:1
Hab. 2:12
“ ‘Ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Maye kulelo dolobha lekucitsa ingati!

Nami futsi ngiyawufumbela tinkhuni timponge.

10Ngako fumbela tinkhuni, ulumeke umlilo.

Yipheke kahle lenyama, uyihlanganise netinandzisi;“Yipheke kahle lenyama, uyihlanganise netinandzisi” letinye tincwadzi titsi “Yipheke kakhulu inyama, wome umhluti” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

nalamatsambo adzimate ashe.

11Ubobe sewubeka lelibhodo

lelingenalutfo etikwemalahle,

lize lishise nelitfusi lalo limanyatele,

kuze kutsi nekungcola kwalo kuncibilike,

netincwencwe talo tize tishe tiphele.

12Liyikhinyabete yonkhe imitamo;

tincwencwe talo letinkhulu atikesuswa

ngisho nangemlilo.

13

24:13
Hez. 5:13
16:42
“ ‘Manje kungcola kwakho luntjingintjingi lwenkhanuko yakho. Ngobe ngetama kukugeza, kodvwa wangete wavuma kugezwa kulokungcola kwakho, ungeke uphindze uhlanteke, luze lubotje lulaka lwami kuwe.

14“ ‘Mine Simakadze sengikhulumile. Sikhatsi sami sesifikile sekutsi ngikwente. Ngingeke ngisatibamba; ngingeke ngisaba nesihawu, futsi nenhlitiyo yami ingeke isabohla. Uyakwehlulelwa ngangekutiphatsa kwakho nangekwetento takho, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Kufa kwemfati waHezekeli

15Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 16“Ndvodzana yemuntfu, ngekugadla kanye nje sengitawususa kuwe loko lokuyinjabulo yemehlo akho. Noko ungalili, futsi ungasidzindzi sililo nome ukhale tinyembeti. 17

24:17
Lev. 10:6
13:45
2 Sam. 15:30
Jer. 16:7
Mik. 3:7
Bubula nje uthule; ungamlileli lowo lofile. Umshuculo wakho awuhlale uboshelwe enhloko, netincabule takho tihlale etinyaweni takho; ungalimbonyi lingentansi lebuso bakho, futsi ungakudli kudla kwelisiko kwalabalilako.”

18Ngako ngakhuluma kubantfu ekuseni, kwatsi entsambama umkami wafa. Ngakusasa ekuseni ngenta njengobe ngangitjeliwe.

19Bantfu bangibuta, batsi: “Ungete wasitjela yini kutsi letintfo tiphatselene ngani natsi?”

20Ngako ngakhuluma kubo ngatsi: “Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 21

24:21
Jer. 7:4
‘Khuluma kulendlu yaka-Israyeli, utsi: Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Indzawo yami lengcwele sengitayingcolisa, lenqaba lenitigcabha ngayo, injabulo yemehlo enu, intfo lehawukelwa ngumphefumulo wenu. Emadvodzana nemadvodzakati lenawashiya emuva atawubulawa ngenkemba. 22Nani niyawukwenta njengobe nami ngentile. Aniyikulimbonya lingentansi lebuso benu, kantsi futsi ningeke nikudle kudla kwelisiko kwalabalilako. 23
24:23
Jer. 16:6
Hez. 4:17
Imishuculo yenu nitakuyiyekela ibesetinhloko tenu netincabule tenu tisetinyaweni tenu. Ningeke nizile nome nilile, kodvwa niyawukondza ngenca yetono tenu,“ngenca yetono tenu” nome “etonweni tenu” nibubule lomunye kulomunye. 24
24:24
Hez. 12:6
Hezekeli utakuba sibonakaliso kini; niyawukwenta njengobe naye entile. Nakwenteka-ke loku, ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.’

25“Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, ngalelilanga lengiyawutsatsa ngalo inqaba yabo, kujabula kwabo neludvumo lwabo, injabulo yemehlo abo, nesifiso senhlitiyo yabo, kanye nemadvodzana nemadvodzakati abo, 26

24:26
Hez. 33:21
ngalelo langa umkhoseli uyawuta kuwe atekutjela letindzaba. 27
24:27
Hez. 3:26
Ngaleso sikhatsi umlomo wakho uyawuvuleka; uyawukhuluma naye ungasabindzi. Ngako uyawuba sibonakaliso kubo, futsi-ke bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze.”

25

Siphrofetho lesimelene na-Amoni

251Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

25:2
Jer. 49:1
Hez. 21:28
Amo. 1:13
“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngakuma-Amoni, uphrofethe umelane nawo. 3Khuluma kuwo utsi: ‘Vanini livi leNkhosi Simakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngobe nakhuluma natsi: “Hha” kuyo indzawo yami lengcwele ngesikhatsi ingcoliswa, nakulo live laka-Israyeli nalicitfwa, nakubo bantfu bakaJuda nabatfunjwa, 4ngako-ke ngiyawunikela ngani kuso sive sasemphumalanga kutsi nibe lifa laso; labo bantfu bayakumisa tinkambu tabo, bemise emathende abo emkhatsini wenu; bayawukudla titselo tenu, banatse nelubisi lwenu. 5Ngiyakuyigucula iRabha ibe lidlelo lemakamela, kutsi i-Amoni ngiyente ibe yindzawo yekuphumulela timvu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 6Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe ushaye tandla takho wagidza ngetinyawo takho, wajabula ngabo bonkhe bubi benhlitiyo yakho umelene nelive laka-Israyeli, 7ngako-ke ngiyakwelula sandla sami ngimelane nawe, ngikunikele kutsi ube yimphango yetive. Ngiyawukkususa etiveni, ngikutsanyele emaveni. Ngiyawukubhubhisa. Ngulapho-ke uyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naMowabi

8

25:8
Isa. 15:1
16:1
Jer. 48:1
Amo. 2:1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe boMowabi naSeyiri“Seyiri” kusho Edomu batsi: “Ase nibuke indlu yakaJuda seyigucuke yafanana nato tonkhe letinye tive,” 9ngako-ke umhlubulo welakaMowabi ngitawembula usale ungenamadolobha, kusukela emadolobheni alo langasemnyeleni, iBhethi Jeshimothi, neBhali Meyoni kanye neKhiriyathayimu, lokungemagugu alelo live. 10IMowabi kanye nema-Amoni ngitabanikela esiveni lesisemphumalanga kutsi babe lifa laso, kuze kutsi ema-Amoni angaphindzi akhunjulwe emkhatsini wetive; 11iMowabi yona ngiyakuyishaya ngesijeziso. Ngulapho-ke bayakungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene na-Edomu

12

25:12
Jer. 49:7
Hez. 35:1
36:5
Amo. 1:11
Oba. 1
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe Edomu wakhiphela sibhongo endlini yakaJuda waba nelicala kakhulu ngekwenta njalo, 13ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyakwelula sandla sami ngimelane na-Edomu, ngibulale bantfu bakhe netilwane takhe. Ngiyakumenta abe lihlane, kusukela eThemani kuze kuyewufika eDedani bayawubulawa ngenkemba. 14Ngiyawukhiphela sibhongo etikwa-Edomu ngesandla sesive sami ema-Israyeli, i-Edomu bayakuyiphatsa ngendlela lefanele intfukutselo yami nelulaka lwami; bayakuyati imphindziselo yami, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Siphrofetho lesimelene naFilistiya

15

25:15
2 Khr. 28:18
Isa. 14:29
Jer. 47:1
Amo. 1:6
Zak. 9:5
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe emaFilisti enta imphindziselo, akhipha sibhongo ngebubi lobusetinhlitiyweni tawo, nangenzondo yakadzeni leyayicondze kubhubhisa Juda, 16ngako-ke, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sekusedvute kutsi ngelule sandla sami ngimelane nemaFilisti, ngitawacedza emaKherethi, ngiwabhubhise lawo lasesele kugudla lwandle. 17Ngiyakwehlisela imphindziselo lenkhulu etikwawo, ngiwajezise ngelulaka lwami. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, nase ngehlisela imphindziselo etikwawo.’ ”