Siswati 1996 (SWA96)
23

Tintfombi letimbili letitigwababane

231Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, kwakukhona emantfombatana lamabili, tintfombi letitalwa ngumfati munye. 3

23:3
Hez. 16:26
Tagucuka taba tingwababane eGibhithe. Tagwadla kusukela kwasebusheni bato. Kulelo live emabele ato abebhujungwa, netingono tebuntfombi bato tatiphiciketwa khona. 4
23:4
Hez. 16:8
Libito lalendzala bekungu-Ohola, dzadzewabo kungu-Oholibha. Babe ngebami, base batala emadvodzana nemadvodzakati. Ohola yiSamariya, kantsi Oholibha yiJerusalema.

5

23:5
2 Khos. 15:19
17:3
Hez. 16:28
“Ohola wangenela bugwababane asewami; wakhanuka emashende akhe, ema-Asiriya, lekwakutihlabani 6letatembatsa letiluhlata njengesibhakabhaka, babusi netindvuna temphi, bonkhe babengemajaha lamahle, kwakubagibeli bemahhashi. 7Watinikela kuba yingwababane, wagwadla nawo onkhe emadvodza elikhetselo ase-Asiriya ladvumile, watingcolisa ngato tonkhe tithico tabo bonkhe bantfu labebakhanuka. 8Akazange akuyekele kugwadla labekucale eGibhithe, lekwatsi ngesikhatsi sebusha bakhe emadvodza alala naye, amphiciketa khona tingono tebutjitji bakhe, atfululela inkhanuko yawo kuye.

9

23:9
Hez. 16:36
“Ngako-ke ngavele ngamnikela etandleni temashende akhe, ema-Asiriya, labewakhanuka. 10Amdlundluluta bume eneka bungcunu bakhe ebaleni, atsatsa emadvodzana nemadvodzakati akhe, yena ambulala ngenkemba. Wagucuka waba siga emkhatsini webafati, wanikwa sijeziso.

11

23:11
Jer. 3:7
Hez. 16:47
“Dzadzewabo Oholibha wakubona loku, noko yena ekukhanukeni nasekugwadleni kwakhe abengembili kakhulu kunalodzadzewabo. 12
23:12
2 Khos. 16:7
Naye futsi wakhanuka ema-Asiriya, babusi, netindvuna temphi, netihlabani letatembatsa temphi, babebagibeli bemahhashi, bonkhe kwakungemajaha lamahle lasemancane. 13Ngabona kutsi naye futsi watingcolisa; bobabili bahamba ngandlelanye.

14

23:14
Hez. 8:10
“Kodvwa Oholibha bugwababane bakhe bendlulela ngembili. Abebona emadvodza ladvwetjwe elubondzeni, titfombe temaKhaledi“temaKhaledi” nome “temaBhabhulona” ladvwetjwe ngalokubovu, 15atibophe ngemabhande etinkhalweni tawo, kukhephuka imishuculo etinhloko tawo; onkhe abefanana netindvuna tetincola temphi taseBhabhulona, imisinsi yekutimilela eBhabhulona. 16Watsi nje kube awabone, washa emashushu ngawo, wase utfumela titfunywa kuwo eBhabhulona. 17Ngako emaBhabhulona ase ayeta kuye, atewulala naye, amngcolisa ngenkhanuko yawo. Watsi kube angcoliswe ngawo, wesuka kuwo asawenyanya. 18Watsi ngesikhatsi agwadla ebaleni ahlubula nebungcunu bakhe, ngagucuka ngamfulatsela ngijabhile, njengaloku ngangifulatsele dzadzewabo. 19
23:19
2 Khos. 18:21
Noko yena wachubeka wadlanga ngalobugwababane bakhe, njengobe abekhumbula emalanga ebusha bakhe ngesikhatsi asagwadla eGibhithe. 20
23:20
Jer. 5:8
Lapho wakhanukana nalamashende akhe labenemitoto leyayifanana neyetimbongolo leyayikhihlita sidvodza lesifanana nesemahhashi. 21
23:21
Hez. 7:15
Ngako wafisa kuba neluntjingintjingi lwenkhanuko yebusha bakho, ngesikhatsi useseGibhithe lapho tingono temabele akho tatiphiciketwa khona netimphumamlotsa takho tatibhujungwa khona.”NgesiHebheru “uphilikishwa ngenca yetimphumamlotsa takho”

Kwehlulela kwaNkulunkulu intfombi lencane

22“Ngako-ke, Oholibha, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuchukuluta emashende akho akuvukele, lawo lowawafulatsela ujabhile, ngiyakuwaletsa atekuhlasela aphuma ndzawo tonkhe, 23emaBhabhulona nawo onkhe emaKhaledi, emadvodza asePhekodi, newaseShowa, newaseKhowa kanye nawo onkhe ema-Asiriya lanawo, emajaha lamahle, onkhe lababusi netindvuna temphi, netindvuna tetincola temphi kanye nemadvodza laphakeme, bonkhe bagibele emahhashi. 24Bayakuta batekumelana nawe ngetikhali,“ngetikhali” nome “baphuma enyakatfo” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangetincola temphi, nangetinkalishi, nesicumbi sebantfu; bayawutsatsa tindzawo tabo bamelane nawe yonkhe indzawo ngemahawu lamakhulu nalamancane, bafake timphantitje enhloko. Ngiyawukunikela kubo kutsi bakujezise, futsi bayakukujezisa njengekwehlulela kwabo. 25Intfukutselo yami lenesikhwele ngiyakuyicondzisa ngco imelane nawe; yebo, bayawukuphatsa ngelulaka, bayakuhhumbula emakhala akho netindlebe takho, yebo, nemisalela yenu iyawubulawa ngenkemba. Bayawuwatsatsa emadvodzana akho nemadvodzakati akho, bese kutsi labo benu labasele bashwabudzelwe ngumlilo. 26Bayawuphindze bakuhlubule timphahla takho batsatse lokwekutihlobisa kwakho lokuligugu. 27Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwakho lwebugwadla lowabucala eGibhithe. Ungeke letintfo utibuke ngesifiso sekutsi ungaze uphindze ukhumbule iGibhithe futsi.

28“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sengitakunikela kulabo lobatondzako, labo loncandzeke wesuka kubo ujabhile. 29Batakuphatsa ngenzondo, bakwemuke konkhe loko lokusebentele. Batakushiya ungcunu ungenalutfo, nelihlazo lebugwababane bakho libekeke ebaleni. Luntjingintjingi lwenkhanuko yakho nebugwababane bakho 30kukwehlisele loku, ngobe washa emashushu, wakhanuka tive ngetive, watingcolisa wena ngetithico tato. 31

23:31
Hla. 75:8
Isa. 51:17
Jer. 25:15
Uhambe ngendlela yadzadzewenu; ngako ngitawubeka indzebe yakhe esandleni sakho.

32“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Uyawunatsa indzebe yadzadzewenu,

yebo, indzebe lenkhulu legubhile;

iyawuletsa kwedzelelwa nekuphukutwa,

ngobe inemtsamo lomkhulu.

33Uyakugcwaliswa kudzakwa nelusizi,

indzebe yembhubhiso neyencitsakalo,

indzebe yadzadzewenu Samariya.

34Uyakuyinatsa uyicedze, iphele,

uyibhidlite ibe ticucu,

uklebhule emabele akho.

“Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

35

23:35
1 Khos. 14:9
Jer. 2:32
3:21
13:25
18:15
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe sewungikhohliwe wangilahla ngemuva kwakho, ufanele uwetfwale umphumela weluntjingintjingi lwakho lwenkhanuko nebugwababane bakho.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu kuletintfombi letimbili

36

23:36
Hez. 22:2
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, utawubehlulela yini bo-Ohola na-Oholibha? Ngako bhekana nabo ngaletento tabo letinengekako, 37ngobe baphingile, nengati isetandleni tabo. Baphinge netithico tabo; baze benta nemhlatjelo ngebantfwababo lababengitalele bonaNome “nebantfwababo lababengitalele bona babengcisa emlilweni, babanikela” kutsi babe kudla kwato. 38Baphindze bakwenta kimi loku: Ngasona leso sikhatsi bangcolisa indzawo yami lengcwele, bangete bawahlonipha nemaSabatha ami. 39
23:39
Jer. 7:9
Ngalona lelo langa benta umhlatjelo ngebantfwababo etithicweni tabo, bangena endzaweni yami lengcwele bayingcolisa. Nguloko labakwenta endlini yami.

40“Badzimate batfumela titfunywa kutsi tilandze emadvodza labephuma khashane kakhulu, atsi kube efike wageza, wagezela wona, wapenda emehlo akho, wegaba imihlobiso yakho. 41Wahlala etikwembhedze lomuhle, kunelitafula lelendlalwe embikwawo, lapho wawubeke khona imphepho yami nemafutsa labengewami.

42“Umsindvo wesicuku sebantfu labanganaki wawumtungeletile; emaSeba“emaSeba” nome “tidzakwa” aletfwa esuka ehlane akanye nemadvodza labephuma esicukwini setihlangananhloko, bagabisa lomfati emabhengele emikhonweni yakhe kanye nadzadzewabo, bafaka nemichele lemihle etinhloko tabo. 43Ngabe sengikhuluma ngalona labesagugiswe kuphinga, ngatsi: ‘Nyalo-ke sale bamsebentisa njengengwababane, ngobe nguloko kuphela langiko.’ 44Balala naye njengobe emadvodza alala nengwababane, alala kanjalo-ke nalamantfombatane labephetfwe luntjingintjingi lwenkhanuko, bo-Ohola na-Oholibha. 45

23:45
Gen. 9:6
Lev. 20:10
Num. 35:31
Hez. 16:38
Kodvwa emadvodza lalungile ayakubalahla ngesijeziso salabasikati labagwadlako nalabacitsa ingati, ngobe batingwadla, ingati isetandleni tabo.

46

23:46
Hez. 16:40
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Letsa lolucucaba lwetihlangananhloko lutewumelana nabo bese ubanikela ekwesatjisweni nasekuphangweni. 47Lolucucaba lwetihlangananhloko lutawubagcoba ngematje lubajube ngetinkemba talo; luyawubulala emadvodzana nemadvodzakati abo, lushise netindlu tabo.

48“Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwenkhanuko eveni, kuze kutsi bonkhe besifazane batsatse lesecwayiso bangalingisi nine. 49Nine niyakusetfwala lesijeziso seluntjingintjingi lwenu lwenkhanuko, netfwale nemiphumela yetono tenu tekukhonta tithico. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.”