Siswati 1996 (SWA96)
21

IBhabhulona yinkemba yekwehlulela kwaNkulunkulu

211Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseJerusalema, ushumayele umelane netindzawo tekukhontela lekutsiwa tingcwele. Phrofetha umelane nelive laka-Israyeli, 3ukhulume kulo, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngimelene nawe. Ngitawukhokha inkemba yami emgodleni wayo, ngibabulale ngayo ngibesuse kuwe labalungile nalababi. 4Njengobe ngitawubesusa kuwe labalungile nalababi, inkemba yami itawuphuma emgodleni wayo, iphumele kubo bonkhe bantfu kusukela eningizimu kuye enyakatfo. 5Ngulapho-ke bonkhe bantfu bayawukwati khona kutsi mine Simakadze ngiyikhokhile inkemba yami emgodleni wayo; futsi ngingeke ngiphindze ngiyibuyisele.’

6“Ngako-ke bubula, ndvodzana yemuntfu! Bubula embikwabo ngenhlitiyo leyephukile nalenelusizi lolukhulu. 7

21:7
Hez. 7:17
Nabakubuta batsi: ‘Ububulelani?’ ubobaphendvula utsi: ‘Ngibubula ngenca yaletindzaba letitako. Tonkhe tinhlitiyo tiyawuncibilika, nato tonkhe tandla tiyawuceka; yonkhe imiphefumulo iyawukhatsala, nawo onkhe emadvolo ayawugeba angenwe ngemanti.’ Kuyeta! Nakanjani kutakwenteka loko, kusho iNkhosi Simakadze.”

8Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 9“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Inkemba, inkemba, leloliwe nalelolongiwe,

10ilolelwe kugwaza,

ilolongwe kuze imanyatele njengembane!

“ ‘Singajabula yini?

Wena, ndvodzana yami uludzelele luswati“luswati” nome “intfonga yebukhosi”

nato tonkhe teluleko.NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

11“ ‘Inkemba seyibekelwe kulolongwa,

kutsi ibanjwe ngesandla;

seyiloliwe yalolongwa,

seyilungele sandla semgwazi.

12

21:12
Jer. 31:19
Khala ulile, ndvodzana yemuntfu,

ngobe lenkemba imelene nesive sami;

imelene nato tonkhe tikhulu tema-Israyeli.

Tilahlelwe enkembeni kanye nesive sami.

Ngako-ke yetfwala imikhono enhloko.

13“ ‘Nakanjani kuvivinywa kuyeta. Kwentiwa yini kutsi wedzelele luswati?“luswati” nome “intfonga yebukhosi” Kungaba njani nalungete lwaphumelela? Kusho iNkhosi Simakadze.’NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

14

21:14
Hez. 6:11
“Ngako phrofetha,

ndvodzana yemuntfu,

ugcizelele ngekushaya tandla.

Inkemba ayigadle kabili nakatsatfu.

Yinkemba yekugwaza,

yinkemba yekugwaza lokukhulu,

lebavimbetela ndzawo tonkhe.

15Kuze tinhlitiyo titewujabha,

nalabawile babe banyenti,

inkemba sengiyimisele kugwazaNgesiHebheru leligama alivakali

kuwo onkhe emasango abo.

Awu! Yentelwe kumanyatela njengembane,

ibanjelwe kugwaza.

16Awu nkemba,

gawula ubheke ngesekudla,

bese uya ngesancele,

nome ngukuphi lapho kudla kwakho

kubheke ngakhona.

17

21:17
Hez. 5:13
Nami futsi ngitabe sengishaya tandla,

nelulaka lwami luyawubohla.

Mine, Simakadze sengikhulumile.”

Inkemba yenkhosi yaseBhabhulona

18Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 19“Ndvodzana yemuntfu, bekisa imigwaco lemibili lengeta ngayo inkemba yenkhosi yaseBhabhulona, yomibili isuke eveni linye. Mbela sikhombandlela lapho lomgwaco uphambuka khona ucondze edolobheni. 20Bekisa lomunye umgwaco wenkemba itewumelana neRabha yema-Amoni, nalomunye kuze itewumelana nelakaJuda, ngisho neJerusalema lebiyelwe. 21Ngobe inkhosi yaseBhabhulona itakuma lapho lomgwaco wehlukana khona, esiphambanweni semigwaco lemibili, bese iyaphengula: Itakwenta inkatho ngemicibisholo, ibute etithicweni tayo, ihlole nasesibindzini sesilwane. 22Esandleni sayo sangesekudla kuyawuta inkatho yaseJerusalema, lapho itakwakha khona imigcala yekudzilita lubondza, iyale kutsi kugwazwe, kuhlatjwe umkhosi, nekutsi kwakhiwe imigcala yekudzilita macondzana nemasango, kwakhiwe lutsango netakhiwo tekuvimbetela. 23Kuyawubonakala shangatsi lokuphengula kungemanga kulabo labafungele kuyihlonipha lenkhosi, kodvwa iyakubakhumbuta ngelicala labo ibatfumbe.

24“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe nine bantfu seningikhumbute ngelicala lenu ngekuhlubuka kwenu lokusebalenni, navumbulula tono tenu ngako konkhe loku lenikwentako, ngiko ngitsi njengobe-ke nente konkhe loku, nitawutfunjwa.

25“ ‘Awu, mbusi waka-Israyeli, wena lohlambalatako nalokhohlakele, wena lolilanga lakhe selifikile, nalosikhatsi sakhe sekujeziswa sesifikile, 26naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Khumula lomshuculo wenhloko, ususe lomchele. Kungeke kube njengaloko kwakunjalo: Lotfobekile uyawuphakanyiswa, lophakeme ehliswe. 27

21:27
Hez. 17:22
Imbhubhiso! Imbhubhiso! Lelidolobha ngiyakulenta libe yimbhubhiso! Kodvwa kungeke kwenteke, aze yena efike lowo lokunguyena kungelakhe sibili; ngiyakulinika yena.’ ”

Inkemba nema-Amoni

28

21:28
Hez. 25:1
“Wenka-ke, ndvodzana yemuntfu, phrofetha, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze ngema-Amoni nangetinhlamba tawo, utsi:

“ ‘Inkemba, inkemba,

ikhokhelwe kugwaza,

ilolongelwe kutsi ibhubhise,

nekutsi imanyatele njengembane.

29Lite nome sekunemibono leyinkhohliso ngawe

nekubhula lokungemanga ngawe,

iyawubekwa etintsanyeni talababi lekufanele babulawe,

labalilanga labo lekuphela selifikile,

nalabasikhatsi sabo sekujeziswa sesifikile.

30Buyisela inkemba emgodleni wayo.

Endzaweni lapho wadalelwa khona,

eveni labokhokho bakho ngiyawukwehlulela.

31Ngiyawulutfululela etikwakho lulaka lwami,

ngikuphefumulele ngentfukutselo yami levutsako.

Ngiyawukwetfula etandleni tebantfu labanelunya,

bantfu labanelikhono lekubhubhisa.

32Uyawuba tinkhuni tekubasa umlilo,

ingati yakho iyawucitselwa eveni lakho,

ungeke uphindze ukhunjulwe;

ngobe mine, Simakadze sengikhulumile.’ ”

22

Emacala ebantfu baseJerusalema

221Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

22:2
Hez. 9:9
20:4
23:36
24:6,9
“Ndvodzana yemuntfu, uyakulehlulela yini? Uyakulehlulela yini lelidolobha lekucitsa ingati? Ngako lisukele umelane nalo ngato tonkhe tento talo letisinengiso, 3
22:3
2 Khos. 21:16
utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Awu, wena dolobha lelitiletsela lona imbhubhiso ngekucitsa ingati ekhatsi kulo, liphindze litingcolise ngekwakha tithico, 4
22:4
Dut. 28:37
sewunelicala ngenca yekucitsa ingati, wabuye watingcolisa ngetithico lotentile. Sewente emalanga akho ashesha kuphela, nesiphetfo seminyaka yakho sesifikile. Ngako-ke ngitakwenta ube yintfo yekuhlekisa nentfo yekuphukutwa kuwo onkhe emave. 5Labo labasedvutane nalabo labakhashane kakhulu kuwe bayawukuphukuta, wena dolobha lelilihlazo naleligcwele siphitsiphitsi.

6“ ‘Ase ubuke kutsi leso naleso sikhulu saka-Israyeli lesikuwe siwasebentisa kanjani emandla aso ekucitseni ingati. 7

22:7
Jer. 7:6
Kuwe tikhulu tabaphatsa kabi boyise, nabonina tabedzelela; ekhatsi kuwe tabacindzetela betive, taphatsa kabi intsandzane nemfelokati. 8
22:8
Hez. 20:12
Utedzelele tintfo tami letingcwele, wawona emaSabatha ami. 9
22:9
Jer. 6:28
Hez. 18:6
Kuwe kunebantfu labahlebako, labanhloso yabo isekucitseni ingati; ekhatsi kuwe kunalabo labadlela etintsabeni lekutsiwa tingcwele, bavusele khona tinkhanuko tekulalana. 10
22:10
Lev. 18:19
20:14,18
Kuwe kunalabo labalalana nabomkayise, ekhatsi kuwe kunalabo labalala nebesifazane nabasesikhatsini basesengcolile ngekwemtsetfo. 11
22:11
Jer. 5:8
Kuwe kunemuntfu lophinga nemfati wamakhelwane wakhe, lomunye ente lihlazo ngekuphinga namalukatane wakakhe, lomunye adlwengule indzodzakati letalwa nguyise cobo. 12Kuwe kunemadvodza lemukela imidizo entele kucitsa ingati; utsatsa intalo ugale inzuzo lenkhulu, wente intalo yebutulujane kumakhelwane wakho ngekumcindzetela. Sewungikhohliwe mine, kusho iNkhosi Simakadze.

13

22:13
Hez. 21:14
“ ‘Ngempela, ngiyakwetfwala imikhono enhloko ngaleyo nzuzo lembi loyitfolile, nangengati loyicitse emkhatsini wenu. 14Siyawukuma yini leso sibindzi sakho? Tona tandla takho tiyawucina yini ngelilanga lengiyawubhekana nawe ngalo? Mine Simakadze sengikhulumile, futsi ngitakwenta loko. 15Ngitanisakatela emkhatsini wetive, nginihlakatele emaveni ngemave; ngiyawukucedza kungcola kwenu. 16Niyawutsi-ke nase ningcolisiwe“Niyawutsi nase ningcolisiwe” nome “Ngiyakutsi nase nginabele lifa lenu” emehlweni etive, bese niyati kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Umlilo waNkulunkulu locengisisako

17Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 18

22:18
Isa. 1:22
Jer. 6:28
“Ndvodzana yemuntfu, indlu yaka-Israyeli seyingemanyela kimi; bonkhe sebalitfusi, nemfimfi, nensimbi kanye nemtfofu lokusele ekhatsi embutfumeni yemlilo. Bangemanyela nje esiliva. 19Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe nonkhe seniphendvuke naba ngemanyela, ngitanibutsela eJerusalema. 20Njengobe bantfu bacocela ndzawonye isiliva, nelitfusi, nensimbi, nemtfofu, nemfimfi bakufake embutfumeni yemlilo batewukuncibilikisa ngemlilo lovutsako, kanjalo nami ngiyakunigcogcela ndzawonye ngentfukutselo yami nangelulaka lwami, nginifake ekhatsi edolobheni nginincibilikise. 21Ngiyawunigcogcela ndzawonye bese nginivutsela ngelulaka lwami lolushisako, niyawuncibilikela ekhatsi kulo. 22Njengesiliva incibilikiswa yimbutfuma yemlilo, kanjalo nani ngiyakunincibilikisela ekhatsi kulo, niyawube seniyati-ke kutsi mine Simakadze ngitfululele lulaka lwami etikwenu.’ ”

Tono tebaholi bema-Israyeli

23Livi laSimakadze laphindze lefika kimi, latsi: 24“Ndvodzana yemuntfu, khuluma eveni, utsi: ‘Wena ulive lelingakahlanteki nome linetfwa yimvula ngelilanga lelulaka lwami.’ 25

22:25
Mik. 3:11
Mak. 12:40
Kuneluzungu lwetikhulu talo“lwetikhulu talo” ngesiHebheru “lwebaphrofethi balo” letisekhatsi kulo njengelibhubesi lelibhodlako nalidladlabula inyamatane yalo lelitayidla, tishwabudzela bantfu, titsatse ingcebo netintfo letingemagugu, tente bafelokati labanyenti ekhatsi kulo. 26
22:26
Lev. 10:10
Jer. 2:8
Hez. 44:23
Zef. 3:4
Baphristi balo bephula umtsetfo wami bahlambalate tintfo tami letingcwele; abehlukanisi emkhatsini walokungcwele nalokutintfo nje; bafundzisa kutsi kute umehluko emkhatsini walokuhlantekile nalokungcolile ngekwemtsetfo; bavala emehlo abo bangakunaki kugcina emaSabatha ami, khona ngitewuhlanjalatwa emkhatsini wabo. 27Tiphatsimandla talo letisemkhatsini welive tifanana netimphisi letidladlabula tinyamatane tato; ticitsa ingati tibulale bantfu, khona titewutfola inzuzo lembi. 28
22:28
Hez. 13:10
Baphrofethi balo bahuca letento tabo ngemcakaco ngemibono leyinkhohliso nekubhula lokungemanga. Batsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,’ kube Simakadze angakaze wakhuluma lutfo. 29Bantfu bakulelive baphanga nekuphanga bagcekeze nekugcekeza; bacindzetela labamphofu nalabeswele, babaphatse kabi bekuhamba, bangabaphatsi ngekwemtsetfocotfo.

30

22:30
Hla. 106:23
Jer. 5:1
Hez. 13:5
“Ngafuna umuntfu emkhatsini wabo labengakha lubondza eme embikwami esikhaleni, emele lelive, kuze ngingetikulibhubhisa, kodvwa angitfolanga namunye. 31Ngako-ke ngiyawutfululela lulaka lwami etikwabo, ngibagwinye ngentfukutselo yami levutsako, ngikwehlisele etinhloko tabo konkhe loko labakwentile, kusho iNkhosi Simakadze.”

23

Tintfombi letimbili letitigwababane

231Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, kwakukhona emantfombatana lamabili, tintfombi letitalwa ngumfati munye. 3

23:3
Hez. 16:26
Tagucuka taba tingwababane eGibhithe. Tagwadla kusukela kwasebusheni bato. Kulelo live emabele ato abebhujungwa, netingono tebuntfombi bato tatiphiciketwa khona. 4
23:4
Hez. 16:8
Libito lalendzala bekungu-Ohola, dzadzewabo kungu-Oholibha. Babe ngebami, base batala emadvodzana nemadvodzakati. Ohola yiSamariya, kantsi Oholibha yiJerusalema.

5

23:5
2 Khos. 15:19
17:3
Hez. 16:28
“Ohola wangenela bugwababane asewami; wakhanuka emashende akhe, ema-Asiriya, lekwakutihlabani 6letatembatsa letiluhlata njengesibhakabhaka, babusi netindvuna temphi, bonkhe babengemajaha lamahle, kwakubagibeli bemahhashi. 7Watinikela kuba yingwababane, wagwadla nawo onkhe emadvodza elikhetselo ase-Asiriya ladvumile, watingcolisa ngato tonkhe tithico tabo bonkhe bantfu labebakhanuka. 8Akazange akuyekele kugwadla labekucale eGibhithe, lekwatsi ngesikhatsi sebusha bakhe emadvodza alala naye, amphiciketa khona tingono tebutjitji bakhe, atfululela inkhanuko yawo kuye.

9

23:9
Hez. 16:36
“Ngako-ke ngavele ngamnikela etandleni temashende akhe, ema-Asiriya, labewakhanuka. 10Amdlundluluta bume eneka bungcunu bakhe ebaleni, atsatsa emadvodzana nemadvodzakati akhe, yena ambulala ngenkemba. Wagucuka waba siga emkhatsini webafati, wanikwa sijeziso.

11

23:11
Jer. 3:7
Hez. 16:47
“Dzadzewabo Oholibha wakubona loku, noko yena ekukhanukeni nasekugwadleni kwakhe abengembili kakhulu kunalodzadzewabo. 12
23:12
2 Khos. 16:7
Naye futsi wakhanuka ema-Asiriya, babusi, netindvuna temphi, netihlabani letatembatsa temphi, babebagibeli bemahhashi, bonkhe kwakungemajaha lamahle lasemancane. 13Ngabona kutsi naye futsi watingcolisa; bobabili bahamba ngandlelanye.

14

23:14
Hez. 8:10
“Kodvwa Oholibha bugwababane bakhe bendlulela ngembili. Abebona emadvodza ladvwetjwe elubondzeni, titfombe temaKhaledi“temaKhaledi” nome “temaBhabhulona” ladvwetjwe ngalokubovu, 15atibophe ngemabhande etinkhalweni tawo, kukhephuka imishuculo etinhloko tawo; onkhe abefanana netindvuna tetincola temphi taseBhabhulona, imisinsi yekutimilela eBhabhulona. 16Watsi nje kube awabone, washa emashushu ngawo, wase utfumela titfunywa kuwo eBhabhulona. 17Ngako emaBhabhulona ase ayeta kuye, atewulala naye, amngcolisa ngenkhanuko yawo. Watsi kube angcoliswe ngawo, wesuka kuwo asawenyanya. 18Watsi ngesikhatsi agwadla ebaleni ahlubula nebungcunu bakhe, ngagucuka ngamfulatsela ngijabhile, njengaloku ngangifulatsele dzadzewabo. 19
23:19
2 Khos. 18:21
Noko yena wachubeka wadlanga ngalobugwababane bakhe, njengobe abekhumbula emalanga ebusha bakhe ngesikhatsi asagwadla eGibhithe. 20
23:20
Jer. 5:8
Lapho wakhanukana nalamashende akhe labenemitoto leyayifanana neyetimbongolo leyayikhihlita sidvodza lesifanana nesemahhashi. 21
23:21
Hez. 7:15
Ngako wafisa kuba neluntjingintjingi lwenkhanuko yebusha bakho, ngesikhatsi useseGibhithe lapho tingono temabele akho tatiphiciketwa khona netimphumamlotsa takho tatibhujungwa khona.”NgesiHebheru “uphilikishwa ngenca yetimphumamlotsa takho”

Kwehlulela kwaNkulunkulu intfombi lencane

22“Ngako-ke, Oholibha, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawuchukuluta emashende akho akuvukele, lawo lowawafulatsela ujabhile, ngiyakuwaletsa atekuhlasela aphuma ndzawo tonkhe, 23emaBhabhulona nawo onkhe emaKhaledi, emadvodza asePhekodi, newaseShowa, newaseKhowa kanye nawo onkhe ema-Asiriya lanawo, emajaha lamahle, onkhe lababusi netindvuna temphi, netindvuna tetincola temphi kanye nemadvodza laphakeme, bonkhe bagibele emahhashi. 24Bayakuta batekumelana nawe ngetikhali,“ngetikhali” nome “baphuma enyakatfo” ngesiHebheru leligama alicondzakali nangetincola temphi, nangetinkalishi, nesicumbi sebantfu; bayawutsatsa tindzawo tabo bamelane nawe yonkhe indzawo ngemahawu lamakhulu nalamancane, bafake timphantitje enhloko. Ngiyawukunikela kubo kutsi bakujezise, futsi bayakukujezisa njengekwehlulela kwabo. 25Intfukutselo yami lenesikhwele ngiyakuyicondzisa ngco imelane nawe; yebo, bayawukuphatsa ngelulaka, bayakuhhumbula emakhala akho netindlebe takho, yebo, nemisalela yenu iyawubulawa ngenkemba. Bayawuwatsatsa emadvodzana akho nemadvodzakati akho, bese kutsi labo benu labasele bashwabudzelwe ngumlilo. 26Bayawuphindze bakuhlubule timphahla takho batsatse lokwekutihlobisa kwakho lokuligugu. 27Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwakho lwebugwadla lowabucala eGibhithe. Ungeke letintfo utibuke ngesifiso sekutsi ungaze uphindze ukhumbule iGibhithe futsi.

28“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sengitakunikela kulabo lobatondzako, labo loncandzeke wesuka kubo ujabhile. 29Batakuphatsa ngenzondo, bakwemuke konkhe loko lokusebentele. Batakushiya ungcunu ungenalutfo, nelihlazo lebugwababane bakho libekeke ebaleni. Luntjingintjingi lwenkhanuko yakho nebugwababane bakho 30kukwehlisele loku, ngobe washa emashushu, wakhanuka tive ngetive, watingcolisa wena ngetithico tato. 31

23:31
Hla. 75:8
Isa. 51:17
Jer. 25:15
Uhambe ngendlela yadzadzewenu; ngako ngitawubeka indzebe yakhe esandleni sakho.

32“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Uyawunatsa indzebe yadzadzewenu,

yebo, indzebe lenkhulu legubhile;

iyawuletsa kwedzelelwa nekuphukutwa,

ngobe inemtsamo lomkhulu.

33Uyakugcwaliswa kudzakwa nelusizi,

indzebe yembhubhiso neyencitsakalo,

indzebe yadzadzewenu Samariya.

34Uyakuyinatsa uyicedze, iphele,

uyibhidlite ibe ticucu,

uklebhule emabele akho.

“Sengikhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.

35

23:35
1 Khos. 14:9
Jer. 2:32
3:21
13:25
18:15
“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Njengobe sewungikhohliwe wangilahla ngemuva kwakho, ufanele uwetfwale umphumela weluntjingintjingi lwakho lwenkhanuko nebugwababane bakho.”

Kwehlulela kwaNkulunkulu kuletintfombi letimbili

36

23:36
Hez. 22:2
Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, utawubehlulela yini bo-Ohola na-Oholibha? Ngako bhekana nabo ngaletento tabo letinengekako, 37ngobe baphingile, nengati isetandleni tabo. Baphinge netithico tabo; baze benta nemhlatjelo ngebantfwababo lababengitalele bonaNome “nebantfwababo lababengitalele bona babengcisa emlilweni, babanikela” kutsi babe kudla kwato. 38Baphindze bakwenta kimi loku: Ngasona leso sikhatsi bangcolisa indzawo yami lengcwele, bangete bawahlonipha nemaSabatha ami. 39
23:39
Jer. 7:9
Ngalona lelo langa benta umhlatjelo ngebantfwababo etithicweni tabo, bangena endzaweni yami lengcwele bayingcolisa. Nguloko labakwenta endlini yami.

40“Badzimate batfumela titfunywa kutsi tilandze emadvodza labephuma khashane kakhulu, atsi kube efike wageza, wagezela wona, wapenda emehlo akho, wegaba imihlobiso yakho. 41Wahlala etikwembhedze lomuhle, kunelitafula lelendlalwe embikwawo, lapho wawubeke khona imphepho yami nemafutsa labengewami.

42“Umsindvo wesicuku sebantfu labanganaki wawumtungeletile; emaSeba“emaSeba” nome “tidzakwa” aletfwa esuka ehlane akanye nemadvodza labephuma esicukwini setihlangananhloko, bagabisa lomfati emabhengele emikhonweni yakhe kanye nadzadzewabo, bafaka nemichele lemihle etinhloko tabo. 43Ngabe sengikhuluma ngalona labesagugiswe kuphinga, ngatsi: ‘Nyalo-ke sale bamsebentisa njengengwababane, ngobe nguloko kuphela langiko.’ 44Balala naye njengobe emadvodza alala nengwababane, alala kanjalo-ke nalamantfombatane labephetfwe luntjingintjingi lwenkhanuko, bo-Ohola na-Oholibha. 45

23:45
Gen. 9:6
Lev. 20:10
Num. 35:31
Hez. 16:38
Kodvwa emadvodza lalungile ayakubalahla ngesijeziso salabasikati labagwadlako nalabacitsa ingati, ngobe batingwadla, ingati isetandleni tabo.

46

23:46
Hez. 16:40
“Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Letsa lolucucaba lwetihlangananhloko lutewumelana nabo bese ubanikela ekwesatjisweni nasekuphangweni. 47Lolucucaba lwetihlangananhloko lutawubagcoba ngematje lubajube ngetinkemba talo; luyawubulala emadvodzana nemadvodzakati abo, lushise netindlu tabo.

48“Ngiyawulucedza kanjalo-ke loluntjingintjingi lwenkhanuko eveni, kuze kutsi bonkhe besifazane batsatse lesecwayiso bangalingisi nine. 49Nine niyakusetfwala lesijeziso seluntjingintjingi lwenu lwenkhanuko, netfwale nemiphumela yetono tenu tekukhonta tithico. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.”