Siswati 1996 (SWA96)
21

IBhabhulona yinkemba yekwehlulela kwaNkulunkulu

211Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseJerusalema, ushumayele umelane netindzawo tekukhontela lekutsiwa tingcwele. Phrofetha umelane nelive laka-Israyeli, 3ukhulume kulo, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngimelene nawe. Ngitawukhokha inkemba yami emgodleni wayo, ngibabulale ngayo ngibesuse kuwe labalungile nalababi. 4Njengobe ngitawubesusa kuwe labalungile nalababi, inkemba yami itawuphuma emgodleni wayo, iphumele kubo bonkhe bantfu kusukela eningizimu kuye enyakatfo. 5Ngulapho-ke bonkhe bantfu bayawukwati khona kutsi mine Simakadze ngiyikhokhile inkemba yami emgodleni wayo; futsi ngingeke ngiphindze ngiyibuyisele.’

6“Ngako-ke bubula, ndvodzana yemuntfu! Bubula embikwabo ngenhlitiyo leyephukile nalenelusizi lolukhulu. 7

21:7
Hez. 7:17
Nabakubuta batsi: ‘Ububulelani?’ ubobaphendvula utsi: ‘Ngibubula ngenca yaletindzaba letitako. Tonkhe tinhlitiyo tiyawuncibilika, nato tonkhe tandla tiyawuceka; yonkhe imiphefumulo iyawukhatsala, nawo onkhe emadvolo ayawugeba angenwe ngemanti.’ Kuyeta! Nakanjani kutakwenteka loko, kusho iNkhosi Simakadze.”

8Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 9“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“ ‘Inkemba, inkemba, leloliwe nalelolongiwe,

10ilolelwe kugwaza,

ilolongwe kuze imanyatele njengembane!

“ ‘Singajabula yini?

Wena, ndvodzana yami uludzelele luswati“luswati” nome “intfonga yebukhosi”

nato tonkhe teluleko.NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

11“ ‘Inkemba seyibekelwe kulolongwa,

kutsi ibanjwe ngesandla;

seyiloliwe yalolongwa,

seyilungele sandla semgwazi.

12

21:12
Jer. 31:19
Khala ulile, ndvodzana yemuntfu,

ngobe lenkemba imelene nesive sami;

imelene nato tonkhe tikhulu tema-Israyeli.

Tilahlelwe enkembeni kanye nesive sami.

Ngako-ke yetfwala imikhono enhloko.

13“ ‘Nakanjani kuvivinywa kuyeta. Kwentiwa yini kutsi wedzelele luswati?“luswati” nome “intfonga yebukhosi” Kungaba njani nalungete lwaphumelela? Kusho iNkhosi Simakadze.’NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali

14

21:14
Hez. 6:11
“Ngako phrofetha,

ndvodzana yemuntfu,

ugcizelele ngekushaya tandla.

Inkemba ayigadle kabili nakatsatfu.

Yinkemba yekugwaza,

yinkemba yekugwaza lokukhulu,

lebavimbetela ndzawo tonkhe.

15Kuze tinhlitiyo titewujabha,

nalabawile babe banyenti,

inkemba sengiyimisele kugwazaNgesiHebheru leligama alivakali

kuwo onkhe emasango abo.

Awu! Yentelwe kumanyatela njengembane,

ibanjelwe kugwaza.

16Awu nkemba,

gawula ubheke ngesekudla,

bese uya ngesancele,

nome ngukuphi lapho kudla kwakho

kubheke ngakhona.

17

21:17
Hez. 5:13
Nami futsi ngitabe sengishaya tandla,

nelulaka lwami luyawubohla.

Mine, Simakadze sengikhulumile.”

Inkemba yenkhosi yaseBhabhulona

18Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 19“Ndvodzana yemuntfu, bekisa imigwaco lemibili lengeta ngayo inkemba yenkhosi yaseBhabhulona, yomibili isuke eveni linye. Mbela sikhombandlela lapho lomgwaco uphambuka khona ucondze edolobheni. 20Bekisa lomunye umgwaco wenkemba itewumelana neRabha yema-Amoni, nalomunye kuze itewumelana nelakaJuda, ngisho neJerusalema lebiyelwe. 21Ngobe inkhosi yaseBhabhulona itakuma lapho lomgwaco wehlukana khona, esiphambanweni semigwaco lemibili, bese iyaphengula: Itakwenta inkatho ngemicibisholo, ibute etithicweni tayo, ihlole nasesibindzini sesilwane. 22Esandleni sayo sangesekudla kuyawuta inkatho yaseJerusalema, lapho itakwakha khona imigcala yekudzilita lubondza, iyale kutsi kugwazwe, kuhlatjwe umkhosi, nekutsi kwakhiwe imigcala yekudzilita macondzana nemasango, kwakhiwe lutsango netakhiwo tekuvimbetela. 23Kuyawubonakala shangatsi lokuphengula kungemanga kulabo labafungele kuyihlonipha lenkhosi, kodvwa iyakubakhumbuta ngelicala labo ibatfumbe.

24“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: ‘Njengobe nine bantfu seningikhumbute ngelicala lenu ngekuhlubuka kwenu lokusebalenni, navumbulula tono tenu ngako konkhe loku lenikwentako, ngiko ngitsi njengobe-ke nente konkhe loku, nitawutfunjwa.

25“ ‘Awu, mbusi waka-Israyeli, wena lohlambalatako nalokhohlakele, wena lolilanga lakhe selifikile, nalosikhatsi sakhe sekujeziswa sesifikile, 26naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Khumula lomshuculo wenhloko, ususe lomchele. Kungeke kube njengaloko kwakunjalo: Lotfobekile uyawuphakanyiswa, lophakeme ehliswe. 27

21:27
Hez. 17:22
Imbhubhiso! Imbhubhiso! Lelidolobha ngiyakulenta libe yimbhubhiso! Kodvwa kungeke kwenteke, aze yena efike lowo lokunguyena kungelakhe sibili; ngiyakulinika yena.’ ”

Inkemba nema-Amoni

28

21:28
Hez. 25:1
“Wenka-ke, ndvodzana yemuntfu, phrofetha, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze ngema-Amoni nangetinhlamba tawo, utsi:

“ ‘Inkemba, inkemba,

ikhokhelwe kugwaza,

ilolongelwe kutsi ibhubhise,

nekutsi imanyatele njengembane.

29Lite nome sekunemibono leyinkhohliso ngawe

nekubhula lokungemanga ngawe,

iyawubekwa etintsanyeni talababi lekufanele babulawe,

labalilanga labo lekuphela selifikile,

nalabasikhatsi sabo sekujeziswa sesifikile.

30Buyisela inkemba emgodleni wayo.

Endzaweni lapho wadalelwa khona,

eveni labokhokho bakho ngiyawukwehlulela.

31Ngiyawulutfululela etikwakho lulaka lwami,

ngikuphefumulele ngentfukutselo yami levutsako.

Ngiyawukwetfula etandleni tebantfu labanelunya,

bantfu labanelikhono lekubhubhisa.

32Uyawuba tinkhuni tekubasa umlilo,

ingati yakho iyawucitselwa eveni lakho,

ungeke uphindze ukhunjulwe;

ngobe mine, Simakadze sengikhulumile.’ ”