Siswati 1996 (SWA96)
1

Hezekeli wembulelwa Nkulunkulu kwekucala

(Hez. 1:1 – 7:27)

Sihlalo sebukhosi saNkulunkulu

11Ngemnyaka wema-30, enyangeni yesine, ngelilanga lesihlanu, ngangisesemkhatsini walababetfunjiwe, ngasemfuleni iKhebari, kwavuleka emazulu, ngabona imibono yaNkulunkulu.

2

1:2
2 Khos. 24:12
Kwatsi mhlazana tisihlanu enyangeni, ngemnyaka wesihlanu inkhosi Jehoyakhini yatfunjwa, 3kwefika livi laSimakadze kumphristi Hezekeli, umsa waBuzi,“kumphristi Hezekeli, umsa waBuzi” nome “Hezekeli, umsa waBuzi, umphristi” ngasemfuleni iKhebari eveni lemaBhabhulona. Ngulapho-ke lapho sandla saSimakadze sasisetikwakhe khona.

4

1:4
Hla. 18:7
Hab. 3:3
Ngabuka, ngabona sivunguvungu sichamuka ngasenyakatfo, bekulifu lelikhulukati linebumanyamanya bembane, lalitungeletwe kukhanya lokumengetelako. Ekhatsi enkhabeni yalomlilo kwakukhona lokwakufanana nelitfusi lelimanyatelako, 5
1:5
Gen. 3:24
Semb. 4:7
ekhatsi kulowo mlilo kukhona lokwakufanana netidalwa letine letiphilako. Tatibonakala tinesimo semuntfu, 6kodvwa nguleso naleso sasinebuso lobune netimphiko letine. 7Tatinemilente lecondzile; tinyawo tato tatifanana netelitfole timanyatela njengelitfusi lelilolongiwe. 8Ngaphansi kwetimphiko tato kulemihlubulo yato lemine tatinetandla temuntfu. Totine tatinebuso netimphiko, 9letimphiko tato tatitsintsana. Nguleso naleso sidalwa sasihamba sicondze embili; tatingagucuki ngesikhatsi natihamba.

10Buso bato babubukeka kanje: Nguleso naleso kuletidalwa letine sasinebuso bemuntfu, ngesekudla kwaso sinebuso belibhubesi, ngesancele sinebuso benkhomo, ngemuva sinebuso belusweti. 11Babunjalo-ke buso bato. Timphiko tato tatendlalekele etulu; sisinye sasinetimphiko letinye letimbili, lunye luphiko lutsintsana neluphiko lwalesinye sidalwa ngala nangale, bese kutsi leti letinye timphiko letimbili tembese umtimba waso. 12Nguleso naleso sasihamba sicondze embili. Njalo nje lapho kuya khona Moya,“Moya” nome “umoya” nato tatiya khona; tatingagucuki ekuhambeni kwato.

13Simo saletidalwa letiphilako sasifanana nemalahle lavutsako emlilo nome tinjengetidlwane. Umlilo wawehla wenyuka lapha emkhatsini waletidalwa. Lomlilo wawumanyatela, kuphuma umbane kuwo. 14Letidalwa tatigijima tiye emuva nasembili, njengekubaneka kwembane.

15Ngatsi ngisabuka kuletidalwa letiphilako, ngabona lisondvo emhlabatsini emhlubulweni waleso naleso sidalwa lesinebuso lobune. 16Kubonakala nekwakhiwa kwalamasondvo kwakume kanje: Abemanyatela njengekhrisolithe,“njengekhrisolithe” nome “njengematje langemagugu” onkhe omane abefanana. Ngulelo nalelo sondvo lalibukeka lakheke njengelisondvo leligabance kulelinye lisondvo. 17Njengobe abehamba nje abengahamba acondze kunome nguyiphi indzawo kuleti letine, lapho letidalwa tatibheke ngakhona; lamasondvo abengagucuki, nakuhamba letidalwa. 18Emarimu alamasondvo abephakeme esabeka, omane abegcwele emehlo yonkhe indzawo.

19Kwakutsi letidalwa letiphilako natihamba, nalamasondvo lasemihlubulweni yato ahambe; tatitsi natiphakama emhlabatsini letidalwa letiphilako, nalamasondvo nawo aphakame. 20Nome ngukuphi lapho Moya“Moya” nome “umoya” abengaya khona naletidalwa tatiya khona, nalamasondvo abeyaye aphakame kanye nato, ngobe lomoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo. 21Tatitsi natihamba letidalwa, nawo ahambe; natima letidalwa, nalamasondvo eme, atsi dvu; titsi letidalwa natiphakama emhlabatsini, nalamasondvo aphakame kanye nato, ngobe umoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo.

22Lokwakwendlaleke ngetulu kwetinhloko taletidalwa kwakuyintfo leyayifanana nemkhatsi, kucwebetela njengangcocwane, futsi kwesabeka. 23Ngaphansi kwalomkhatsi timphiko tato tatendlalekele kuyawutsintsana todvwana, nguleso naleso sasinetimphiko letimbili letatembese umtimba waso. 24

1:24
Hla. 29:3
Tatitsi natihamba letidalwa, ngive umsindvo wetimphiko tato unjengekudvuma kwemanti lagijimako, nanjengeliphimbo laSomandla,“Somandla” ngesiHebheru “Shadayi” nanjengemdvumo wemphi. Tatitsi natima, tehlise timphiko tato.

25Kwase kufika livi liphuma ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato, ngesikhatsi tima, timphiko tato setehlile. 26

1:26
Eks. 24:10
Isa. 6:1
Hez. 10:1
Dan. 7:9
Semb. 4:2
Ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato bekunentfo leyayifanana nesihlalo sebukhosi lesakhiwe ngesafire,“safire” litje leliligugu ngetulu kwalesihlalo sebukhosi kwakunentfo leyayinesimo lesasifanana nesemuntfu. 27Ngabona kutsi kusukela kuloko lokwakubonakala shangatsi kulukhalo lwakhe kuya ngenhla kwalo abefanana nelitfusi lelimanyatelako, kube shangatsi ligcwele umlilo, bese kutsi kusuka elukhalweni kuye phansi abefanana nemlilo. Abetungeletwe kukhanya lokumanyatelako. 28
1:28
Gen. 9:12
Dan. 10:9
Semb. 1:17
Lokukhanya kwakumtungeletile njengemushi wenkosazana ubonakala emafini, ngelilanga lekuna kwemvula.

Loku bekukubonakala lokwakubonakalisa bukhosi baSimakadze. Ngatsi kube ngikubone konkhe loku, ngawa ngibhekise buso bami phansi, ngase ngiva livi lalokhulumako.

2

Kubitwa kwaHezekeli nguNkulunkulu kutsi atewuba ngumphrofethi

21Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, sukuma ume ngetinyawo takho, ngitawukhuluma nawe.” 2

2:2
Hez. 3:24
Dan. 10:10
Watsi asakhuluma, Moya wangena kimi wangisukumisa, ngema ngetinyawo tami, ngamuva akhuluma kimi. 3Watsi: “Ndvodzana yemuntfu, ngikutfumela kuma-Israyeli, esiveni lesihlubukako nalesingihlubukile; bona naboyise solomane bayangihlubuka kuze kube ngulamuhla. 4
2:4
Jer. 3:3
5:3
Hez. 3:7
Lesive lengikutfumela kuso sinenkhani nenhloko lelukhuni. Khuluma kuso, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze.’ 5
2:5
Isa. 28:9
Nome bayakulalela nome abakulaleli, ngobe phela bayindlu lenenkhani, kodvwa bayawukwati kutsi bekunemphrofethi emkhatsini wabo. 6
2:6
Jer. 1:8,17
9:2
Hez. 3:9
Mik. 7:4
Luk. 12:4
1 Phet. 3:14
Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, ungabesabi ngisho nemavi abo. Ungesabi ngisho nome tinchachabutane nemanyeva sekukutungeletile, yebo, nome sewuhlala emkhatsini wabofecela. Ungakwesabi loko labakushoko, futsi ungesatjiswa ngibo, lite nome bayindlu yekuhlubuka nje. 7Kufanele wena ukhulume emavi ami kubo, nome bayakulalela nome abakulaleli, ngobe banenkhani. 8
2:8
Semb. 10:9
Kodvwa wena, ndvodzana yemuntfu, lalela loko lengikushoko kuwe. Ungahlubuki njengalendlu lehlubukako; vula umlomo wakho udle loko lengikunika kona.”

9Ngase ngiyabuka, ngabona sandla selulelwe ngakimi. Ekhatsi kuso kwakunencwadzi legocotwako, 10layisombulula embikwami. Ngala nangale kwayo kwakubhalwe emavi ekulila, newekukhala kanye newelusizi.

3

31Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani loko lokusembikwakho, dlani lencwadzi legocotwako; bese uyahamba uyawukhuluma kuyo indlu yaka-Israyeli.” 2Ngako ngavula umlomo wami, wanginika lencwadzi legocotwako kutsi ngiyidle.

3

3:3
Hla. 19:10
Jer. 15:16
Wase ukhuluma kimi, utsi: “Ndvodzana yemuntfu, dlani lencwadzi legocotwako lengikunika yona, ugcwalise sisu sakho ngayo.” Ngako ngayidla, ngayiva inongotela njengeluju emlonyeni wami.

4Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, hamba nyalo uye kuyo indlu yaka-Israyeli, ufike ukhulume emavi ami kuyo. 5Awutfunyelwa kubantfu labanelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, kodvwa utfunyelwa kuyo indlu yaka-Israyeli, 6hhayi etiveni letinyenti letinelulwimi lolungacondzakali nalolulukhuni, naletikhuluma emavi longeke uwacondze. Nembala kube bengikutfumele kuto, betitakulalela. 7

3:7
Hez. 2:4
Kodvwa indlu yaka-Israyeli ayikatimiseli kukulalela, ngobe ayikatimiseli nekulalela mine, ngobe yonkhe indlu yaka-Israyeli inenhloko lelukhuni nenhlitiyo lelitje. 8
3:8
Jer. 1:18
Mik. 3:8
Kodvwa wena ngitakwenta ungabatsambeli futsi ube lukhuni njengabo. 9
3:9
Hez. 2:6
Ngiyakwenta libunti lakho libe lukhuni njengelitje lelilukhuni kakhulu, libe lukhuni kwendlula litje lemlilo. Ungabesabi futsi ungetfuswa ngibo, lite nome bayindlu lehlubukako nje.”

10Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, lalelisisa, bese uyawatsatsa onkhe lamavi lengiwakhuluma kuwe uwafake enhlitiyweni yakho. 11Hamba nyalo uye kubantfu bakini labatfunjiwe, ufike ukhulume kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,’ nome bayakulalela nome abakulaleli.”

12Moya wase uyangiphakamisa, ngeva emvakwami livi lemsindvo lomkhulu lodvumako, litsi: “Bukhosi baSimakadze abudvunyiswe endzaweni yakhe yekuhlala!” 13Ngeva umsindvo wekutsintsana kwetimphiko tetidalwa letiphilako, nemsindvo wemasondvo lasemihlubulweni yato, lowawudvuma kakhulu njengekutamatama kwemhlaba. 14

3:14
Jer. 15:17
Moya wangiphakamisela etulu wangisusa, ngahamba ngibuhlungu, umoya wami umunyu; ngobe sandla lesimatima saSimakadze sasisetikwami. 15Ngefika kulabatfunjiwe lababehlala eTheli Abibi ngasemfuleni iKhebari. Ngefika lapho bebahlala khona, ngahlala emkhatsini wabo emalanga lasikhombisa, ngimangele.

Simakadze ubeka Hezekeli kutsi abe ngumlindzi

(Hez. 33:1-9)

16Ekupheleni kwemalanga lasikhombisa livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 17

3:17
Jer. 6:17
Hez. 33:7
“Ndvodzana yemuntfu, sengikubeke kutsi ube ngumlindzi wendlu yaka-Israyeli; ngako-ke vani livi lengilikhulumako, ubanike secwayiso lesiphuma kimi. 18Nangikhuluma kumuntfu lomubi, ngitsi: ‘Nakanjani utakufa,’ wena-ke ungete wamecwayisa nome ukhulume kuye kutsi atiyekele tindlela takhe letimbi, khona utewusindzisa imphilo yakhe, lowo muntfu lomubi uyakufa ngenca yesono sakhe;“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 19Kodvwa nangabe wena uyamecwayisa umuntfu lomubi, yena ajinge achubeke nebubi bakhe nome etindleleni takhe letimbi, uyakufa ngenca yesono sakhe,“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” kodvwa wena uyawube utisindzisile.

20

3:20
Hez. 18:24
33:12
“Kantsi futsi, nangabe umuntfu lolungile ajika ekulungeni kwakhe ente lokubi, bese ngibeka intfo letamgila embikwakhe, yena uyakufa. Njengobe wena ungakamecwayisi, yena uyakufa ngenca yesono sakhe.“uyakufa ngenca yesono sakhe” nome “uyawufela esonweni sakhe” Konkhe lokulungile lakwentile kungeke kukhunjulwe; mine-ke ingati yakhe ngiyakuyibita esandleni sakho. 21Kodvwa nangabe wena umecwayisa umuntfu lolungile kutsi angoni, avele angete ona, impela uyawuphila yena, ngobe asitsetse leso secwayiso, nawe uyawube utisindzisile.”

Hezekeli ngeke akwati kukhuluma

22Sandla saSimakadze sasisetikwami lapho, wakhuluma kimi, watsi: “Sukuma, uhambe uye etsafeni, ngitawakhuluma nawe lapho.” 23

3:23
Hez. 1:3
Ngako ngasukuma, ngahamba ngaya etsafeni. Inkhatimulo yaSimakadze yayime khona lapho, ifanana nenkhatimulo lengangiyibone ngasemfuleni iKhebari, ngakhotsama ngibhekise buso bami phansi.

24

3:24
Hez. 2:2
Moya wase ungena kimi, wangisukumisa, ngema ngetinyawo. Wakhuluma kimi, watsi: “Hamba uyewutivalela endlini yakho. 25Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, batakubopha ngetindophi; utawuboshwa, kuze ungetiwukhona kuphumela ngephandle uye kubantfu. 26Lulwimi lwakho ngitalunamatsisela elwangeni lwakho, khona utewubindza ungakwati kubakhalima, nome bayindlu lehlubukako nje. 27Kodvwa mine nangikhuluma nawe, ngitawuvula umlomo wakho, futsi utabatjela utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze.’ Lowo loyakuva akeve, nalowo longafuni akale; ngobe bayindlu lehlubukako.”