Siswati 1996 (SWA96)
2

Kubitwa kwaHezekeli nguNkulunkulu kutsi atewuba ngumphrofethi

21Wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, sukuma ume ngetinyawo takho, ngitawukhuluma nawe.” 2

2:2
Hez. 3:24
Dan. 10:10
Watsi asakhuluma, Moya wangena kimi wangisukumisa, ngema ngetinyawo tami, ngamuva akhuluma kimi. 3Watsi: “Ndvodzana yemuntfu, ngikutfumela kuma-Israyeli, esiveni lesihlubukako nalesingihlubukile; bona naboyise solomane bayangihlubuka kuze kube ngulamuhla. 4
2:4
Jer. 3:3
5:3
Hez. 3:7
Lesive lengikutfumela kuso sinenkhani nenhloko lelukhuni. Khuluma kuso, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze.’ 5
2:5
Isa. 28:9
Nome bayakulalela nome abakulaleli, ngobe phela bayindlu lenenkhani, kodvwa bayawukwati kutsi bekunemphrofethi emkhatsini wabo. 6
2:6
Jer. 1:8,17
9:2
Hez. 3:9
Mik. 7:4
Luk. 12:4
1 Phet. 3:14
Wena-ke, ndvodzana yemuntfu, ungabesabi ngisho nemavi abo. Ungesabi ngisho nome tinchachabutane nemanyeva sekukutungeletile, yebo, nome sewuhlala emkhatsini wabofecela. Ungakwesabi loko labakushoko, futsi ungesatjiswa ngibo, lite nome bayindlu yekuhlubuka nje. 7Kufanele wena ukhulume emavi ami kubo, nome bayakulalela nome abakulaleli, ngobe banenkhani. 8
2:8
Semb. 10:9
Kodvwa wena, ndvodzana yemuntfu, lalela loko lengikushoko kuwe. Ungahlubuki njengalendlu lehlubukako; vula umlomo wakho udle loko lengikunika kona.”

9Ngase ngiyabuka, ngabona sandla selulelwe ngakimi. Ekhatsi kuso kwakunencwadzi legocotwako, 10layisombulula embikwami. Ngala nangale kwayo kwakubhalwe emavi ekulila, newekukhala kanye newelusizi.