Siswati 1996 (SWA96)
18

Umuntfu lowonako nguye loyakufa

181Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

18:2
Jer. 31:29
“Nisho kutsini nine bantfu nanisuke nicaphune lesaga eveni lema-Israyeli lesitsi:

“ ‘Boyise badla emagelebisi lamunyu, bese kutsi ematinyo ebantfwana ayaphatima’?

3“INkhosi Simakadze, itsi: Ngifunga kuphila kwami, anisayikusicaphuna lesaga lapha ka-Israyeli. 4

18:4
Gen. 18:25
Ngobe wonkhe umuntfu lophefumulako, wami, uyise kanye nemsa wakhe, bonkhe ngalokufananako, bami. Umuntfu lowonako nguye loyakufa.

5“Ase sitsi kunemuntfu lolungile

lowenta lokucotfo nalokulungile:

6

18:6
Lev. 18:19
20:10
Akadleli etindvumbeni tetithico letisetintsabeni,

akabuki futsi kuletithico tendlu yaka-Israyeli.

Akamoni nemfati wamakhelwane wakhe,

nome-ke alale nemfati losesikhatsini.

7

18:7
Eks. 22:26
Dut. 24:10
Isa. 58:6
Mat. 25:35
Akacindzeteli muntfu,

kodvwa ubuyisela sibambiso lasitsatsile nakenta sebolekiso.

Akadleleli, kodvwa wephana

nangekudla kwakhe kulabalambile,

anikele ngekwekwembatsa

kulabo labahlubulile.

8

18:8
Eks. 22:25
Dut. 23:19
Hla. 15:5
Akebolekiseli kutsi atfole inzuzo lenkhulu,

nome-ke atsatse intalo lenkhulu kakhulu.“intalo lenkhulu kakhulu” nome “intalo”

Uyasibamba sandla sakhe ekwenteni lokubi,

futsi wehlulela ngekungakhetsi

emkhatsini wemuntfu nemuntfu.

9Ulandzela timiso tami,

agcine nemitsetfo yami ngekwetsembeka.

Lowo muntfu ulungile,

ngempela uyawuphila,

kusho iNkhosi Simakadze.

10“Ase sitsi lomuntfu unemntfwana losidlova,

lohlala ngekucitsa ingati njalo nje,

nome ente lokunye nje kwaletintfo letinye,“kwaletintfo letinye” nome “kwaletintfo kumnakabo”

11nome ngabe loyise akenti nakunye kwato:

“Udlela etindvumbeni tetithico letisetintsabeni.

Wona umfati wamakhelwane wakhe.

12

18:12
Amo. 2:8
Ucindzetela labamphofu nalabeswele,

adlelele bantfu.

Akasibuyiseli sibambiso.

Ubuka tithico. Wenta tintfo letisinengiso.

13

18:13
Lev. 20:9
Webolekisela kutsi atfole inzuzo lenkhulu,

atsatse nentalo lenkhulu kakhulu.“intalo lenkhulu kakhulu” nome “intalo”

Umuntfu lonjalo angaphila kanjani-ke? Ngeke!

“Njengobe ente tonkhe letintfo letisinengiso, ngempela loyo uyawubulawa, nengati yakhe iyawubasetikwenhloko yakhe.

14“Ase sitsi-ke lendvodzana nayo seyinendvodzana lebona tonkhe letono letentiwa nguyise, itsi nome itibona ingete yatenta yona tintfo letinjalo:

15“Ayidleli etindvumbeni tetithico letisetintsabeni,

nome ibuke kuletithico tendlu yaka-Israyeli.

Ayimoni umfati wamakhelwane wayo.

16Ayicindzeteli muntfu

nome-ke ifune sibambiso sesebolekiso.

Ayidleleli muntfu,

kodvwa inikela ngekudla kwayo kulabalambile

nangetintfo tekwembatsa kulabangcunu.

17Iyasibamba sandla sayo ekoneni.“ekoneni” ngesiHebheru “kulabamphofu”

Ayebolekiseli inzuzo lenkhulu,

ayiyitsatsi intalo lenkhulu kakhulu.

Igcina imitsetfo yami,

ilandzele netimiso tami.

“Leyo-ke ngeke ife ngenca yesono seyise; ngempela leyo iyawuphila. 18Kodvwa uyise yena uyakufa ngenca yesono sakhe, ngobe nguye lowenta kuphanga ngebugebengu, wadlelela umnakabo, wenta lokubi kubantfu bakubo.

19“Kodvwa nine niyabuta nitsi: ‘Kwentiwa yini kutsi indvodzana ingetfwali licala leyise?’ Njengobe indvodzana yente lokulungile nalokucotfo, futsi beyivele icaphele kutsi igcine tonkhe timiso tami, ngempela iyawuphila. 20

18:20
Dut. 24:16
2 Khos. 14:16
2 Khr. 25:4
Umuntfu lowonako nguye loyakufa. Indvodzana ngeke iletfwale licala leyise, futsi neyise ngeke aletfwale licala lendvodzana. Kulunga kwalolungile kuyawukhokhelwa ngalokuhle kuye, nebubi balomubi buyawubitwa kuye.

21“Kodvwa nangabe umuntfu lomubi aphendvuka kuto tonkhe tono latentile, agcine tonkhe timiso tami, ente lokucotfo nalokulungile, akasayikufa, uyawuphila. 22Kute nasinye setono labesatentile lesiyawukhunjulwa kuye simelane naye. Ngenca yebucotfo layawube asabentile sewuyawuphila. 23

18:23
Hez. 33:11
2 Phet. 3:9
Ngiyajabula yini mine ngekufa kwalomubi? Kunaloko angijabuli kakhulu yini nakaphendvuka etindleleni takhe aphile? Kusho iNkhosi Simakadze.

24

18:24
Hez. 3:20
33:12
“Kodvwa nangabe lolungile agucuka ekulungeni kwakhe ente sono, ente tintfo letifananako netalomubi letisinengiso, utsi kambe lonjalo angaphila? Cha, kute nakunye kwetintfo letinhle latentile lokuyawukhunjulwa. Ngenca yekungetsembeki lasanelicala lako, nangenca yetono layawube asatentile, uyawukufa.

25

18:25
Hez. 33:17
“Kodvwa nine nitsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Lalelani-ke, ninendlu yaka-Israyeli, ayikalungi yini indlela yami? Angitsi tindlela tenu letingakalungi? 26Nangabe umuntfu lonebucotfo agucuka ekulungeni kwakhe, ente sono, uyakusifela; uyawukufa ngenca yesono lasentile yena. 27Kodvwa nangabe umuntfu lomubi agucuka ebubini bakhe labentile, ente lokucotfo nalokulungile, lowo uyawusindzisa imphilo yakhe. 28Ngenca yekutsi atinake tonkhe tono takhe labesatentile, agucuke kuto, lowo ngempela uyawuphila; angeke afe. 29Noko indlu yaka-Israyeli itsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Atikalungi yini tindlela tami, ninendlu yaka-Israyeli? Akusito tindlela tenu yini leti letingakalungi?

30“Ngako-ke, awu, wenandlu yaka-Israyeli, ngiyawukwehlulela, ngulowo nalowo ngekwetindlela takhe, kusho iNkhosi Simakadze. Phendvukani! Gucukani kuto tonkhe tiphambuko tenu; khona-ke sono senu ngeke sibe kufa kwenu. 31

18:31
Hla. 51:10
Hez. 11:19
Titsintsitseni kuto tonkhe letono tenu lebesenitentile, nitfole inhlitiyo lensha nemoya lomusha. Nitawufelani nje, ninendlu yaka-Israyeli? 32Ngobe angijabuli ngekufa kwanome ngubani. Phendvukani nitewuphila! Kusho iNkhosi Simakadze.”

19

Ingoma yelusizi

191“Phakamisa sililo ulilele tikhulu taka-Israyeli, utsi:

2

19:2
Gen. 49:9
“ ‘Maye, unyoko abelibhubesikati

emkhatsini walamanye emabhubesi!

Abelala phansi emkhatsini wemabhubesi lamancane,

afuye emagomodlwane akhe.

3

19:3
2 Khos. 23:31
Jer. 22:10
Wakhulisa lelinye lalamagomodlwane akhe,

lakhula laba libhubesi lelinemandla.

Lafundza nalo kudladlabula tinyamatane litidle,

lashwabudzela nebantfu.

4Tive teva ngalo,

lagcumukela emdzibini wato.

Talidvonsa ngetintweba,

talimikisa eGibhithe.

5

19:5
2 Khos. 24:18
“ ‘Latsi lelibhubesikati nalibona

litsemba lalo lingakafezeki,

nelitsemba lalo seliphelile,

latsatsa lelinye lemazinyane alo,

lalenta laba libhubesi lelinemandla.

6Lajangaza emkhatsini wemabhubesi,

ngobe phela lase lilibhubesi lelicinile.

Lafundza kudladlabula tinyamatane,

lakhona nekushwabudzela bantfu.

7Labhidlita“Labhidlita” nome “Lati” tinqaba tabo,

labhubhisa nemadolobha abo.

Live kanye nalabo labakhile kulo

betfuka batfutfumela ngenca yekubhavumula kwalo.

8Tive tase tiyalihlasela,

leto letisemaveni lakhelene nalo.

Taletsiya ngekwendlala lugibe lwato,

lavele labhajwa emgodzini wato.

9

19:9
2 Khos. 25:6
Talidvonsa ngetintweba,

talifaka ehhokweni,

tase tilimikisa enkhosini yaseBhabhulona,

talivalela ejele,

ngako akuzange kuphindze kuvakale kubhavumula kwalo,

etintsabeni taka-Israyeli.

10“ ‘Unyoko abefanana nesihlahla semvini esivinini,“esivinini” letinye tincwadzi tekucala titsi “engatini yakho” ngesiHebheru lamagama akacondzakali

sihlahla lesasihlanyelwe ngasemantini;

sasitsela kakhulu futsi sinemagala laluhlata,

ngenca yalamanti lamanyenti.

11Emagala aso abecinile,

alungele nekuba yindvuku yebukhosi.

Sakhula saphakama saba ngetulu

kwawo onkhe emacembe lamanyenti;

sabonakala ngekuphakama kwaso nangemagala aso lamanyenti.

12

19:12
Hez. 17:10
Hos. 13:15
Kodvwa sazuphuneka ngenca yelulaka,

salahlwa phansi emhlabatsini.

Umoya wasemphumalanga wasomisa,

saphundleka titselo taso,

emagala aso lacinile abuna,

umlilo wawadla.

13Nyalo sesihlanyeleke ehlane,

eveni lelomile naleligagadzekile.

14

19:14
2 Khr. 36:11,19
Umlilo wabhebheteleka

kulelinye lemagala aso lamakhulu“kulelinye lemagala aso lamakhulu” nome “kusuka ngaphansi kwemagala aso lamakhulu” wadla titselo taso.

Kute nalinye ligala lelicinile lelisasele kuso

lelilungele kutsi libe yindvuku yebukhosi.’

“Lesi-ke sililo, lesaba sililo lesisetjentiswa njalo nje.”

20

Intsandvo yaNkulunkulu nekwedzelela kwebantfu

201

20:1
Hez. 14:1
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa, enyangeni yesihlanu, ngelilanga lelishumi, labanye baholi bema-Israyeli beta batawutibutela kuSimakadze, befika bahlala phansi embikwami.

2Livi laSimakadze lase liyefika kimi, latsi: 3“Ndvodzana yemuntfu, khuluma kulabaholi bema-Israyeli, utsi kubo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nitele kutawubuta mine yini? Ngifunga kuphila kwami, ngingeke nginivumele kutsi nibute lutfo kimi, kusho iNkhosi Simakadze.’

4“Utawubehlulela yini, ndvodzana yemuntfu? Nakunjalo-ke, besukele ubacondze ngetintfo letisinengiso letentiwa boyise, 5

20:5
Eks. 6:8
Dut. 7:6
utsi kubo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngelilanga lengakhetsa ngalo ema-Israyeli, ngafunga ngiphakamise sandla kuto titukulwane tendlu yakaJakobe, ngatembula mine kubo baseseGibhithe. Ngatsi ngiphakamise sandla sami, ngatsi kubo: “NginguSimakadze Nkulunkulu wenu.” 6
20:6
Eks. 3:8
Jer. 3:19
Ngalelo langa ngafunga kubo kutsi ngiyawubakhipha eGibhithe, ngibayise eveni lengilicingele bona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, live lelihle kwendlula onkhe lamanye emave. 7
20:7
Lev. 18:3
Josh. 24:14
Hez. 23:3
Ngabuye ngatsi kubo: “Ngulowo nalowo wenu akalahle letitfombe letenyanyekako lese nibeke emehlo enu kuto, ningatingcolisi ngaletitfombe taseGibhithe. NginguSimakadze Nkulunkulu wenu.”

8

20:8
Dut. 9:7,24
“ ‘Kodvwa bangivukela, bangete bangilalela; abazange batilahle letitfombe tabo letenyanyekako lebese babeke emehlo abo kuto, futsi abazange batilahle tithico taseGibhithe. Ngako ngatsi ngitawutfululela lulaka lwami etikwabo, ngicedzele kutfukutsela kwami etikwabo eGibhithe. 9Kodvwa ngenca yeLibito lami, ngenta loko lokwakungaligcina lingakonakali emehlweni etive labebahlala emkhatsini wato, nalengatembula embikwato kuma-Israyeli ngekubakhipha eveni laseGibhithe. 10Ngako-ke ngabahola ngabakhipha eGibhithe, ngabefikisa ehlane. 11
20:11
Eks. 15:26
20:1
Lev. 18:5
Dut. 5:1
30:6
Rom. 10:5
Gal. 3:12
Ngabanika timiso tami, ngabatisa imitsetfo yami, ngobe umuntfu loyilalelako uyawuphila ngayo. 12
20:12
Eks. 16:23
20:8
31:13,17
Isa. 58:13
Ngabuye ngabanika emaSabatha ami abe sibonakaliso emkhatsini wetfu, kuze bati kutsi mine Simakadze ngimi lengabenta baba ngcwele.

13

20:13
Num. 14:2
15:32
“ ‘Noko bantfu baka-Israyeli bangivukela ehlane. Bangete bahamba ngetimiso tami, bayala imitsetfo yami, noko umuntfu loyilalelako uyawuphila ngayo, bawona kakhulu emaSabatha ami. Ngako ngatsi ngitawutfululela lulaka lwami etikwabo ngibabhubhisele ehlane. 14
20:14
Num. 14:13
Dut. 9:28
Kodvwa ngenca yeLibito lami, ngenta loko lokwakungaligcina lingakonakali emehlweni etive, leto lengangibakhiphe embikwato. 15
20:15
Num. 14:21
Dut. 1:34
Ngafunga futsi kubo ngekuphakamisa sandla ehlane, kutsi ngingeke ngisabayisa kulelive lengangibanike lona, live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, live lelihle kwendlula onkhe lamanye emave, 16ngobe bayala imitsetfo yami, bangete bahamba ngetimiso tami, bawona emaSabatha ami. Ngobe tinhlitiyo tabo babetinikele ngalokuphelele etithicweni tabo. 17Noko ngababuka ngesihawu, ngangete ngababhubhisa, ngangete ngabacedza ehlane. 18Ngakhuluma kubantfwababo ehlane, ngatsi: “Ningatilandzeli timiso taboyihlo, futsi ningagcini nanemitsetfo yabo, nome nitingcolise ngetithico tabo. 19
20:19
Dut. 4:1
NginguSimakadze Nkulunkulu wenu, landzelani timiso tami, nicaphele kugcina imitsetfo yami. 20Gcinani emaSabatha ami angcwele, kuze abe sibonakaliso emkhatsini wetfu. Ngulapho-ke niyakwati khona kutsi nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu.”

21“ ‘Kodvwa bantfwababo bangivukela: Abazange bahambe ngetimiso tami, abazange bakunakekele kugcina imitsetfo yami, noko umuntfu loyilalelako uyawuphila ngayo, bawona emaSabatha ami. Ngako ngatsi ngiyawutfululela lulaka lwami etikwabo, ngicedzele intfukutselo yami etikwabo ehlane. 22Kodvwa ngasibamba sandla sami, nangenca yeLibito lami ngenta loko lokwakungaligcina lingakonakali emehlweni etive leto, lengangibakhiphe embikwato. 23

20:23
Lev. 26:39
Dut. 28:64
Ngafunga kubo ngiphakamise sandla ehlane kutsi ngiyawubasakatela emkhatsini wetive, ngibahlakatele emaveni ngemave, 24ngobe abayilalelanga imitsetfo yami, kodvwa batala timiso tami, bawona emaSabatha ami, emehlo abo anaka tithico taboyise. 25
20:25
Jer. 8:8
Imis. 7:42
Rom. 1:24
2 Thes. 2:10
Ngabe sengibanikela etimisweni letingakalungi nasemitsetfweni lababengeke baphile ngayo; 26
20:26
2 Khr. 33:6
Hez. 16:20
ngabenta baba ngulabangcolile ngekwemtsetfo ngenca yetipho tabo, umhlatjelo wako konkhe lokulitubulo,“umhlatjelo wako konkhe lokulitubulo” nome “bengcise onkhe ematubulo emlilweni” khona ngitekubesabisa, kuze batekwati kutsi mine nginguSimakadze.’

27“Ngako-ke, ndvodzana yemuntfu, khuluma kulabantfu baka-Israyeli utsi kubo: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kuloku naboyihlo bangihlambalata ngekungikhohlwa: 28

20:28
Isa. 57:5
Nangibafikisa eveni lengafunga kutsi ngitalinika bona, benelela kufika kulo, babona tonkhe tintsaba letiphakeme netihlahla letimacembe ato avoshokile, base besuka banikelela khona imihlatjelo yabo, benta iminikelo leyangicunula mine ngase ngiyatfukutsela, betfula imphepho yabo letsaphukako, batfulula iminikelo yabo yetinatfo. 29Ngase ngitsi kubo: Iyini yona lendzawo lephakeme leniya kuyo?’ ” Kuze kube ngulamuhla solomane kusatsiwa yiBhama.“Bhama” kusho indzawo lephakeme

30“Ngako-ke khuluma kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nitawutingcolisa yini nani njengaloku boyihlo benta bakhanukana netitfombe tabo letenyanyekako? 31Nanetfula tipho tenu, imihlatjelo lengemadvodzana enu emlilweni,“lengemadvodzana enu emlilweni” nome “nente emadvodzana enu adzabule umlilo” nichubeka nekutingcolisa ngato tonkhe letithico tenu kuze kube ngulamuhla. Mine-ke sekufanele nginivumele yini kutsi nibute kimi, ninendlu yaka-Israyeli? Kona ngifunga kuphila kwami, ngingeke nginivumele nibute kimi, kusho iNkhosi Simakadze.

32

20:32
Dut. 4:28
“ ‘Nikhuluma nitsi: “Sifuna kuba njengaletinye tive natsi, sibe njengetive temhlaba letikhonta tigodvo nematje.” Kodvwa loko leninako engcondvweni kungeke kuze kwenteke.’ ”

Nkulunkulu uyajezisa aphindze acolele

33“ ‘Ngifunga kuphila kwami, ngiyawubusa etikwenu ngesandla lesinemandla, nangemkhono locinile, nangekutfululelwa kwelulaka, kusho iNkhosi Simakadze. 34

20:34
Hez. 11:17
Ngiyawunibuyisa kuleto tive, nginibutse emaveni ngemave, konkhe lapho niyawube nisakatelwe khona, nginibuyise ngesandla lesinemandla nangemkhono locinile, nangekutfululwa kwelulaka. 35
20:35
Hos. 2:14
Ngiyawunimikisa ehlane letive, lapho-ke siyawube sibukene buso nebuso, ngiyawukhipha sigwebo senu kini. 36Njengaloku ngagweba boyihlo ehlane laseveni laseGibhithe, nani ngiyakunigweba kanjalo-ke, kusho iNkhosi Simakadze.

37“ ‘Ngiyawunicaphela ngesikhatsi nendlula ngaphansi kwendvuku yami, bese nginifaka kuso sibopho sesivumelwane. 38Ngiyawuphenya emkhatsini wenu bonke labo labangivukelako bahlubuke kimi. Nome ngiyawubakhipha eveni lapho bahlala khona nje, noko bangeke bangene eveni laka-Israyeli. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

39“ ‘Macondzana nani, ninendlu yaka-Israyeli, naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Hambani niyewukhonta tithico tenu, nonkhe! Kodvwa ngicinisile ngitsi, emvakwaloko niyawulalela mine, ningasaphindzi nilihlambalate Libito lami lelingcwele ngetipho tenu nangetithico tenu. 40Ngobe entsabeni yami lengcwele, intsaba lephakeme yaka-Israyeli, lapho kulelo live yonkhe indlu yaka-Israyeli iyawukhonta mine, lapho-ke ngulapho ngiyawubemukela khona, kusho iNkhosi Simakadze. Lapho-ke ngiyakuyifuna iminikelo yenu netipho tenu telikhetselo,“netipho tenu telikhetselo” nome “netipho tenu tetilinga” kanye nemihlatjelo yenu lengcwele. 41Ngiyawunemukela njengeliphunga lelimnandzi lemphepho, nanginikhipha emkhatsini wetive, nginibutsa emaveni lapho benisakatelwe khona, ngiyawutibonakalisa mine ngingcwele emkhatsini wenu emehlweni etive. 42Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, nanginimikisa eveni laka-Israyeli, live lengalifungela ngekuphakamisa sandla sami kutsi ngitalipha boyihlo. 43

20:43
Hez. 6:9
16:61
36:31
Lapho-ke niyawukhumbula kutiphatsa kwenu nato tonke tento tenu lenatingcolisa ngato, nani niyawutenyanya ngabo bonkhe bubi lenibentile. 44Niyawube seniyati-ke kutsi mine nginguSimakadze, nase nginisukele nginiphetse matima, ngenca yeLibito lami, hhayi njengekwetindlela tenu letimbi, nangetento tenu temonakalo, ninendlu yaka-Israyeli, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

Siphrofetho semlilo ngaseningizimu

45Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 46“Ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho ngaseningizimu; shumayela ubhekise ngaseningizimu, uphrofethe umelane nelihlatsi langaseningizimu nelive. 47

20:47
Isa. 10:17
Khuluma kulo lihlatsi langaseningizimu, utsi: ‘Vani livi laSimakadze. Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Sekusedvute kutsi ngikulumeke ngemlilo, futsi utawushwabudzela tonkhe tihlahla takho, tonkhe letiluhlata naletomile. Lelilangabi lelilavukako lemlilo lingeke licishwe ngumuntfu, nabo bonkhe buso kusuka ngaseningizimu kuya enyakatfo buyawubhadliswa ngilo. 48Bonkhe bantfu bayawubona-ke kutsi mine Simakadze ngiwulumekile; ungeke ucisheke.’ ”

49Ngase ngitsi: “Awu, Nkhosi, Simakadze! Bakhuluma ngami batsi: ‘Utsi akakhulumi tinganekwane nje yena lo?’ ”