Siswati 1996 (SWA96)
19

Ingoma yelusizi

191“Phakamisa sililo ulilele tikhulu taka-Israyeli, utsi:

2

19:2
Gen. 49:9
“ ‘Maye, unyoko abelibhubesikati

emkhatsini walamanye emabhubesi!

Abelala phansi emkhatsini wemabhubesi lamancane,

afuye emagomodlwane akhe.

3

19:3
2 Khos. 23:31
Jer. 22:10
Wakhulisa lelinye lalamagomodlwane akhe,

lakhula laba libhubesi lelinemandla.

Lafundza nalo kudladlabula tinyamatane litidle,

lashwabudzela nebantfu.

4Tive teva ngalo,

lagcumukela emdzibini wato.

Talidvonsa ngetintweba,

talimikisa eGibhithe.

5

19:5
2 Khos. 24:18
“ ‘Latsi lelibhubesikati nalibona

litsemba lalo lingakafezeki,

nelitsemba lalo seliphelile,

latsatsa lelinye lemazinyane alo,

lalenta laba libhubesi lelinemandla.

6Lajangaza emkhatsini wemabhubesi,

ngobe phela lase lilibhubesi lelicinile.

Lafundza kudladlabula tinyamatane,

lakhona nekushwabudzela bantfu.

7Labhidlita“Labhidlita” nome “Lati” tinqaba tabo,

labhubhisa nemadolobha abo.

Live kanye nalabo labakhile kulo

betfuka batfutfumela ngenca yekubhavumula kwalo.

8Tive tase tiyalihlasela,

leto letisemaveni lakhelene nalo.

Taletsiya ngekwendlala lugibe lwato,

lavele labhajwa emgodzini wato.

9

19:9
2 Khos. 25:6
Talidvonsa ngetintweba,

talifaka ehhokweni,

tase tilimikisa enkhosini yaseBhabhulona,

talivalela ejele,

ngako akuzange kuphindze kuvakale kubhavumula kwalo,

etintsabeni taka-Israyeli.

10“ ‘Unyoko abefanana nesihlahla semvini esivinini,“esivinini” letinye tincwadzi tekucala titsi “engatini yakho” ngesiHebheru lamagama akacondzakali

sihlahla lesasihlanyelwe ngasemantini;

sasitsela kakhulu futsi sinemagala laluhlata,

ngenca yalamanti lamanyenti.

11Emagala aso abecinile,

alungele nekuba yindvuku yebukhosi.

Sakhula saphakama saba ngetulu

kwawo onkhe emacembe lamanyenti;

sabonakala ngekuphakama kwaso nangemagala aso lamanyenti.

12

19:12
Hez. 17:10
Hos. 13:15
Kodvwa sazuphuneka ngenca yelulaka,

salahlwa phansi emhlabatsini.

Umoya wasemphumalanga wasomisa,

saphundleka titselo taso,

emagala aso lacinile abuna,

umlilo wawadla.

13Nyalo sesihlanyeleke ehlane,

eveni lelomile naleligagadzekile.

14

19:14
2 Khr. 36:11,19
Umlilo wabhebheteleka

kulelinye lemagala aso lamakhulu“kulelinye lemagala aso lamakhulu” nome “kusuka ngaphansi kwemagala aso lamakhulu” wadla titselo taso.

Kute nalinye ligala lelicinile lelisasele kuso

lelilungele kutsi libe yindvuku yebukhosi.’

“Lesi-ke sililo, lesaba sililo lesisetjentiswa njalo nje.”