Siswati 1996 (SWA96)
16

IJerusalema lengaketsembeki

161Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, sukela iJerusalema uyitjele ekhaleni ngaletintfo letinengekako letentile, 3utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, kuwe Jerusalema, itsi: Inkhaba yakho nekutalwa kwakho kwakuseveni lemaKhenani; uyihlo abengum-Amori, unyoko angumHethi. 4Ngelilanga lowatalwa ngalo, inongwane yakho ayizange ijutjwe, futsi nawe awuzange ugezwe ngemanti kuze utewuhloba, futsi awuzange ukhuhlelwe ngeluswayi nome uphutfwe ngeticephu. 5Kute namunye lowake wakubuka ngesihawu nome lowaba neluvelo ngawe, lolwenele kutsi akwentele kunye kwaletintfo. Esikhundleni saloko walahlelwa ngaphandle esigangeni, ngobe ngelilanga lowabelekwa ngalo, wavele wedzeleleka nje.

6“ ‘Ngatsi ngiyendlula nje kuwe, ngakubona ukhahlela usengatini yakho, watsi uselele lapho engatini yakho, ngakhuluma kuwe ngatsi: “Phila!” 7Ngakwenta wakhula njengesihlahla sesiganga. Wakhula waya etulu, watfutfuka, waze waba buhlalu lobuhle ngalokwendlulele kubo bonkhe.“waba buhlalu lobuhle ngalokwendlulele kubo bonkhe” nome “wakhula wavutfwa” Kwaphuma timphumamlotsa, netinwele takho takhula, wena lowawungcunu uhamba bhushubhushu.

8

16:8
Gen. 22:16
24:7
Rut. 3:9
Jer. 2:2
Hos. 2:2
9:10
“ ‘Kamuva ngatsi ngengca ngakuwe, ngatsi ngiyabuka ngakuwe, ngabona kutsi sewukhulile, sewungagana, ngakumbonya ngesembatfo sami ngakwembesa ngaso, ngivala bungcunu bakho. Ngakunika sifungo sami lesicinile, ngangena esivumelwaneni nawe, wena wase uba wami, kusho iNkhosi Simakadze.

9

16:9
Eks. 19:5
Josh. 5:2
“ ‘Ngakugezisa“Ngakugezisa” nome “Ngangigezile” ngemanti, ngageza ingati kuwe, ngase ngikugcobisa ngemafutsa. 10Ngakwembatsisa ngengubo lehlotjiswe kahle, ngakufaka tincabule tesikhumba etinyaweni takho. Ngakwembatsisa ngelineni lecolisakele, ngakwembesa ngetembatfo letidulile. 11Ngakuvunulisa ngemihlobiso yebuhlalu: Ngakwegabisa busenga emkhonweni wakho nengcibo entsanyeni yakho, 12ngakufaka indandatho ekhaleni lakho, nemacici etindlebeni, nemchele lomuhle enhloko yakho. 13Ngako wase uhlotjiswe ngegolide nangesiliva; kwekwembatsa kwakho kwakukwelineni lecolisakele nekwemtiya lodulile, nendvwangu lehlotjisiwe. Kudla kwakho kwakukwafulaha locolisakele, nekweluju lwetinyosi, nekwemafutsa emncumo. Wagucuka waba muhle wacitsa sikhatsi, wadzimate waba yinkhosikati yasebukhosini. 14Ludvumo lwakho lwandza etiveni ngenca yebuhle bakho, ngobe phela lobucwebecwebe lengakupha bona benta kutsi buhle bakho buphelele, kusho iNkhosi Simakadze.

15

16:15
Jer. 2:20
“ ‘Kodvwa wena wesuke wase wetsembela kulobuhle bakho, lelidvumela lakho lakwenta waba yingwababane. Watfululela konkhe kukhanuka kwakho kunome ngubani labendlula ngendlela, buhle bakho baba bake.“buhle bakho baba bakhe” letinye tincwadzi tekucala titsi “intfo lenje ayifanele yenteke” 16Watsatsa letinye tetimphahla takho wenta ngato tindzawo letiphakeme letinemibala lemihle, lapho wawuchubela khona bugwababane bakho bekukhontela tithico. Tintfo letinjalo atikafaneli kutsi tenteke, futsi akukafaneli nje kutsi tibe khona. 17
16:17
Hez. 7:20
Hos. 2:8
Wabuye watsatsa leyo mihlobiso lengakunika yona, imihlobiso leyayentiwe ngegolide yami nangesiliva yami, watibumbela ngayo tithico letidvuna lewawugwadla nato. 18Watsatsa tembatfo takho letihlotjisiwe wembatsa tona, wase unikela ngemafutsa ami nangemphepho yami kuto. 19
16:19
Hez. 6:13
Wanikela nangekudla lengangikunikete wena kutsi udle: fulaha locolisakele, nemafutsa emncumo, neluju lengakunika kona kutsi ukudle, wakunikela kuto, kwaba yimphepho letsaphuka liphunga lelimnandzi. Nguloko-ke lokwenteka, kusho iNkhosi Simakadze.

20

16:20
2 Khos. 16:3
Jer. 7:31
32:35
“ ‘Watsatsa emadvodzana nemadvodzakati akho lowangitalela wona, wawenta umhlatjelo wekudla kwetithico. Lobugwadla bakho babungakeneli yini? 21
16:21
Isa. 57:5
Wahlaba bantfwana bami wenta ngabo umhlatjelo“wenta ngabo umhlatjelo” nome “wabengcisa ekhatsi emlilweni, wabanikela” nome “wabenta badzabula emlilweni” kuletithico. 22Kuto tonkhe letento takho letinengekako, nakulobugwababane bakho, awuzange sewuwakhumbule emalanga ebusha bakho, ngesikhatsi usengcunu, ungakembatsi lutfo, usakhahlekhahlela esitibeni sengati yakho.’ ”

Imphilo yaseJerusalema injengeyengwababane

23“ ‘Maye! Maye kuwe, kusho iNkhosi Simakadze. Ngetulu kwako konkhe lokukhohlakala kwakho, 24watakhela wena sibundvuma, kuto tonkhe tinkhundla watentela sitfombe lesihle lesikhontwako. 25Ekucaleni kwato tonkhe titaladi watimisela khona tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, watehlisa wena ebuhleni bakho, ngekunikela ngemtimba wakho ngekugwadla nekuphinga nabo bonkhe labendlula ngendlela. 26

16:26
Eks. 32:1
Hez. 20:7
23:3
Wacala kugwadla nebaseGibithe, bomakhelwane bakho labagcwele inkhanuko, wangitfukutselisa ngebugwadla nebuphingi bakho lobandzako. 27
16:27
Khu. 13:1
1 Sam. 4:1
Ngako-ke ngelulela sandla sami etikwakho, ngalinciphisa live lakho; ngakunikela ebugovini betitsa takho, emadvodzakati emaFilisti, labeshacekile ngekutiphatsa kabi kwakho. 28
16:28
2 Khr. 28:16
Hez. 23:5
Wesukelana nekugwadlisa base-Asiriya futsi, ngobe wawusolo ungakeneliseki; nangemva kwaloko futsi wasala ungakeneli. 29
16:29
Isa. 39:1
Hez. 17:4
23:14
Wase uyabandzisa bugwadla bakho, kuze kubeseveni lebahwebi, ngisho eveni lemaBhabhulona, kodvwa awuzange weneliswe ngisho nangulobo.

30“ ‘Maye, ulihatsa bo, kusho iNkhosi Simakadze, nase wenta tonkhe letintfo, uyaye ulingise ingwadla lengatibambi ledle lubangalala! 31Ngesikhatsi wakha tibundvuma ekucaleni kwato tonkhe titaladi, wenta tindzawo takho letiphakeme tekukhontela tithico kuto tonkhe tinkhundla, wawungafanani nengwababane, ngobe wawukubukela phansi kubhadalwa.

32“ ‘Wena mfati loyingwadla! Ucolela kuba nemashende esikhundleni sekuba nendvodza yakho! 33Tonkhe tingwadla titfola imbhadalo, kodvwa wena nguwe lowawubhadala onkhe lamashende akho, uwadizela wentele kutsi ete kuwe achamuke kuto tonkhe tinkhalo, etele lokutawugwadla nawe. 34Ngako-ke ngebugwadla bakho wena awufanani nalabanye, kute namunye lobangisana nawe kulamashende akho. Wena nje wehlukile kuletinye tingwadla, ngobe wena nguwe lobapha tipho, kube kute lutfo lolunikwe wena.’ ”

Kwehlulela kwaNkulunkulu eJerusalema

35“ ‘Ngako-ke, wena ngwababane, vani livi laSimakadze! 36Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngenca yekutsi watfulula bunjinga bakho,“bunjinga bakho” nome “inkhanuko yakho” weneka bungcunu bakho ebaleni ngebuphingi nangebugwadla bakho nalamashende akho, nangenca yato tonkhe letithico takho letinengekako, nangenca yekutsi watinika ingati yebantfwana bakho, 37

16:37
Jer. 13:22,26
Sil. 1:8
Hez. 23:9
Hos. 2:5,10
ngako-ke sengitawabutsa onkhe lamashende akho, lebewutijabulisa ngawo, lawo lebewuwatsandza nalawo lebewuwenyanya. Ngiyakuwabutsa kuyo yonkhe indzawo, akuvukele onkhe ngikungcunule embikwawo, futsi ayakububona bonkhe bungcunu bakho. 38
16:38
Gen. 9:6
Lev. 20:10
Num. 35:31
Joh. 8:5
Ngiyawukugweba ngesijeziso sebafati labagwadlako nalabacitsa ingati; ngiyakwehlisela etikwakho imphindziselo yengati ngekwelulaka lwami nangekwentfukutselo yesikhwele sami. 39Ngiyawube sengikunikela kulamashende akho, layawutihhihlitela phansi letibundvuma takho, abhubhise letindzawo takho letiphakeme tekukhontela tithico. Ayakukhumula tonkhe timphahla takho, atsatse lemihlobiso yakho lemihle kakhulu, akushiye ungcunu, uhamba bhushubhushu.

40

16:40
Hez. 23:46
“ ‘Bayawuta kuwe nelibutfo labosidlani leliyawukugcoba ngematje, likuhlahlele ube ticucu ngetinkemba talo. 41
16:41
2 Khos. 25:9
2 Khr. 36:19
Jer. 39:8
52:13
Liyawushisa tindlu takho, lehlisele sijeziso etikwakho embikwebafati labanyenti. Ngiyawubucedza lobugwadla bakho, futsi awuseyiwuphindza utibhadale letiphingi takho logwadla nato. 42
16:42
Hez. 5:13
24:13
Ngulapho-ke lapho intfukutselo yami kuwe iyawubotja khona, nentfukutselo yami yesikhwele iyawuncandzeka kuwe, ngiyawutithulela ngingabe ngisakutfukutselela.

43

16:43
Hez. 9:10
“ ‘Njengobe awuzange uwakhumbule emalanga ebusha bakho, kodvwa wangitfukutselisa ngato tonkhe letintfo, ngempela ngiyawukwehlisela etikwenhloko yakho loku lokwentile, kusho iNkhosi Simakadze. Awukabengeti nje lobugwababane bakho kuto tonkhe letindlela takho letinengekako?’ ”

Ludziwo lufute imbita

44“ ‘Bonkhe labacaphuna etishweni bayawucaphuna kulesisho ngawe, batsi: “Ludziwo lufute imbita.” 45Uyindvodzakati sibili ufute unyoko, labeyedzelela indvodza yakhe nebantfwabakhe, futsi wena vele wafuta bodzadzewenu wangete wabashiya, lababengawahloniphi emadvodza abo nebantfwababo. Unyoko abengumHethi, uyihlo angum-Amori. 46Dzadzewenu lomdzala abenguSamariya, labehlala nemadvodzakati akhe ngasenyakatfo kwakho; dzadzewenu lomncane bekunguSodoma labehlala nemadvodzakati akhe ngaseningizimu kwakho. 47

16:47
Hez. 5:7
Wena-ke awuzange umane ubalingise nje kuphela, nome-ke ukope kuphela nje letindlela tabo letinengekako, kodvwa kuto tonkhe tindlela takho wena washesha wase wonakala kakhulu kunabo. 48
16:48
Mat. 11:23
Ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, dzadzewenu Sodoma kanye nebantfwabakhe, akazange asakwente naku lokwentiwe nguwe nemadvodzakati akho.

49

16:49
Gen. 13:13
“ ‘Manje-ke, lesi bekungusona sono sadzadzewenu Sodoma: Yena nemadvodzakati akhe babetigcabha, bondleke kakhulu bangenandzaba nalutfo, babengabasiti labamphofu nalabeswele. 50
16:50
Gen. 18:20
19:13,24
Babetiphakamisa, benta tintfo letinengekako emehlweni ami. Ngako-ke ngabalahla, njengobe ubonile nje. 51
16:51
Jer. 3:11
Mat. 12:41
Luk. 11:31
Samariya akazange ente ngisho nencenye nje yaletono lotentile wena. Wena wente tintfo letinyenti letinengekako kunabo, wadzimate wenta labodzadzewenu babonakala shangatsi bona sebalungile ngato tonkhe letintfo lotentile wena. 52Letfwale-ke lelihlazo lakho, ngobe nguwe lowente tizatfu tabodzadzewenu babonakale shangatsi bona balungile. Ngenca yekutsi tono takho tibe tibi kakhulu kunetabo, bona sebabonakala shangatsi balungile kunawe. Ngako-ke bani nemahloni, uletfwale lelihlazo lakho, ngobe nguwe lowente bodzadzewenu babonakala balungile.’ ”

BoSamariya naSodoma bayawubuyiselwa

53“ ‘Noko, ngiyawutibuyisela tinhlanhla taSodoma netemadvodzakati akhe, netaSamariya netemadvodzakati akhe, ngibuyisele netinhlanhla takho kanye netabo, 54kuze utewuletfwala lelihlazo lakho udliwe ngemahloni ngako konkhe loku lokwentile kwekubadvudvuta. 55Bodzadzewenu Sodoma nemadvodzakati akhe, naSamariya nemadvodzakati akhe, bayawubuyela babe nguloku labebanguko kucala; wena kanye nemadvodzakati akho niyawubuyela kuloko lenaninguko ngaphambili. 56Wawungeke sewumbite nangelibito dzadzewenu Sodoma ngetikhatsi tekutiphakamisa kwakho, 57

16:57
2 Khos. 15:37
2 Khr. 28:18
ngesikhatsi busengakangcunuleki bubi bakho. Noko nanyala asakubukela phansi emadvodzakati a-Edomu“Edomu” nome “Aramu” kanye nabo bonkhe bomakhelwane bakhe nemadvodzakati emaFilisti, bonkhe laba labakutungeletile labakubukela phansi. 58Utawutfola umvuzo walobugwababane bakho, newetento takho letinengekako, kusho Simakadze.’ ”

Sivumelwane saphakadze naphakadze

59

16:59
Jer. 2:20
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitakuphatsa ngendlela lekufanele ngikuphatse ngayo, ngobe usedzelele sifungo sami ngekutsi wephule lesivumelwane. 60
16:60
Jer. 2:2
31:31
Rom. 11:25
Noko ngiyawusikhumbula sivumelwane lengasenta nawe ngesikhatsi sebusha bakho, ngiyawube sengimisa sivumelwane saphakadze nawe. 61Uyawube sewuyatikhumbula-ke tindlela takho, ube nemahloni nase wemukela bodzadzewenu, yebo, labo labadzala kunawe kanye nalabo labancane kunawe. Ngiyawukunika bona njengemadvodzakati, noko, hhayi njengekutsi ngente nawe sivumelwane. 62Ngako-ke ngiyawumisa sivumelwane sami nawe, uyawube sewuyati-ke kutsi nginguSimakadze. 63Ngiyawutsi-ke nase ngikwentele inhlawulo yakho, yako konkhe loku lose ukwentile, bese uyakhumbula udliwe ngemahloni, ungaphindzi uwuvule umlomo wakho ngenca yalokuhlazeka kwakho lokungaka, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

17

Umfanekiso wetinsweti nemvini

171Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, beka imfumbe, utjele indlu yaka-Israyeli umfanekiso. 3

17:3
Jer. 48:40
49:22
Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kwefika lusweti lolukhulu eLebanoni, lusweti lolunetimphiko letinemandla netinsiba letindze, tinsiba letiphelele futsi timibalabala. Lwefika lwatsatsa sihloko semsedari, 4lwahlutfula ligala lelisha lelisetulu, lwaletfwala lwaya nalo eveni lebahwebi, lapho lwefike lwalihlanyela khona edolobheni lebatsengisi.

5“ ‘Lwatsatsa letinye tetinhlanyelo telive lenu lwatifaka emhlabatsini lovundzile. Lwatihlanyela njengemnyetane ngasemitfonjeni yemanti, 6tahluma taba ngumvini lomfisha lowenabako. Kwatsi emagala awo agucukela ngakulo, kodvwa timphandze tawo tasala ngephansi kwalo; kanjalo-ke waba ngumvini lowaba nemagala lahluma, waba nemacembe lamanyenti.

7“ ‘Kodvwa kwakukhona lolunye lusweti lolukhulu lolwalunetimphiko letinemandla netinsiba letindze. Lomvini wabhekisa timphandze tawo ngakulo kusuka kulendzawo lapho wawuhlanyelwe khona, wase wenabisa emagala awo, aya kulo kuyawufuna emanti. 8Wawuhlanyelwe emhlabatsini lomuhle ngasemantini lamanyenti kuze utewuhlumisa emagala, utsele titselo, ube ngumvini lomuhle.’

9“Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lomvini utawuphumelela yini? Ungeke yini usishulwe netimphandze tawo, uhhululwe tonkhe letitselo tawo, khona utewubuna? Onkhe lamahlumela awo lamasha atawubuna. Ungeke udzinge emandla lamakhulu nome nje-ke bantfu labanyenti kutsi bawusiphule ngetimphandze tawo. 10Kona kube bewungahlanyelwa kabusha, bewungaphumelela yini? Ungete wabuna yini uphele, nawushaywa ngumoya wasemphumalanga? Ungete wabuna yini kulendzawo lapho wakhulela khona?’ ”

Kuchazwa kwemfanekiso

11Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 12

17:12
2 Khos. 24:10
“Khuluma kulendlu lehlubukako, utsi: ‘Anati yini kutsi tisho kutsini letintfo?’ Shano kubo utsi: ‘Inkhosi yaseBhabhulona yaya eJerusalema yatsatsa inkhosi yakhona nalabahloniphekile bakhona, yeta nabo eBhabhulona. 13
17:13
2 Khos. 24:17
2 Khr. 36:10
Yatsatsa lomunye wasebukhosini, yenta naye sivumelwane, yamfungisa. Yatfumba nebaholi balelo live, 14kuze lowo mbuso wehle, ungaphindzi uvuke futsi, uphumelele nje kuphela ngekutsi ugcine sivumelwane sakhe. 15
17:15
Jer. 37:5
Kodvwa inkhosi lensha yayivukela inkhosi yaseBhabhulona ngekutsi itfumele emancusa ayo eGibhithe kutsi ayewutfola emahhashi nemphi lenkhulu. Iyawuphumelela yini? Uyawuphumelela yini umuntfu lowenta tintfo letinje? Angasephula yini sivumelwane aphindze aphumelele?

16“ ‘Ngifunga kuphila kwami, uyawufela eBhabhulona, eveni laleyo nkhosi leyambeka esihlalweni sebukhosi, lowo lowedzelela sifungo sayo wephula nesivumelwane sayo, kusho iNkhosi Simakadze. 17

17:17
2 Khos. 25:1
Hez. 4:2
Faro kanye nemphi yakhe lenemandla nemabutfo akhe lamakhulu bangeke bamsite ndzawo kulemphi, nase kwakhiwe tintsango tekubhidlita kanye netinqaba setimisiwe titewubhubhisa imiphefumulo leminyenti. 18Wedzelela sifungo ngekwephula sivumelwane. Njengobe naye wafaka sandla kulesetsembiso, noko wenta tonkhe letintfo, kodvwa angeke aphunyule.

19“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngifunga kuphila kwami, ngiyakwehlisela etikwenhloko yakhe lesifungo sami lasedzelele, kanye nalesivumelwane sami lasephulile. 20

17:20
Hez. 12:13
32:3,22
Isa. 11:1
Jer. 23:5
33:15
Ngiyawumendlalela linetha lami, uyawuvele abhajwe elugibeni lwami. Ngiyakumyisa eBhabhulona, ngikhiphe sigwebo kuye khona lapho, ngobe angazange etsembeke kimi. 21Onkhe lamabutfo akhe labalekako ayakuwa ngenkemba, nalabo labayawuphunyula bayawusakatelwa emimoyeni. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine Simakadze ngikhulumile.’ ”

Setsembiso saNkulunkulu selitsemba

22“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Mine, cobo lwami, ngiyawusincamula etulu sihloko semsedari ngisihlanyele. Ngiyawuhlutfula umdvumba wesihloko sawo losetulu kakhulu ngiwuhlanyele entsabeni lephakeme nalendze, 23

17:23
Isa. 2:2
Mat. 13:31
ngiwuhlanyele eticongweni tetintsaba letiphakeme taka-Israyeli. Uyawukhipha emagala utsele titselo, ube sihlahla lesihle semsedari. Kuyawukwakhela kuso tinhlobonhlobo tato tonkhe tinyoni, tiyawukhosela emtfuntini wemagala aso. 24Tonkhe tihlahla tesiganga tiyawukwati kutsi mine Simakadze ngehlisa sihlahla lesidze, bese ngenta sihlahla lesifishane sikhule sibe sidze. Ngomisa sihlahla lesiluhlata, bese ngihlumisa sihlahla lesomile sibe luhlata.

“ ‘Mine Simakadze sengikhulumile, futsi ngitawukwenta loko.’ ”

18

Umuntfu lowonako nguye loyakufa

181Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

18:2
Jer. 31:29
“Nisho kutsini nine bantfu nanisuke nicaphune lesaga eveni lema-Israyeli lesitsi:

“ ‘Boyise badla emagelebisi lamunyu, bese kutsi ematinyo ebantfwana ayaphatima’?

3“INkhosi Simakadze, itsi: Ngifunga kuphila kwami, anisayikusicaphuna lesaga lapha ka-Israyeli. 4

18:4
Gen. 18:25
Ngobe wonkhe umuntfu lophefumulako, wami, uyise kanye nemsa wakhe, bonkhe ngalokufananako, bami. Umuntfu lowonako nguye loyakufa.

5“Ase sitsi kunemuntfu lolungile

lowenta lokucotfo nalokulungile:

6

18:6
Lev. 18:19
20:10
Akadleli etindvumbeni tetithico letisetintsabeni,

akabuki futsi kuletithico tendlu yaka-Israyeli.

Akamoni nemfati wamakhelwane wakhe,

nome-ke alale nemfati losesikhatsini.

7

18:7
Eks. 22:26
Dut. 24:10
Isa. 58:6
Mat. 25:35
Akacindzeteli muntfu,

kodvwa ubuyisela sibambiso lasitsatsile nakenta sebolekiso.

Akadleleli, kodvwa wephana

nangekudla kwakhe kulabalambile,

anikele ngekwekwembatsa

kulabo labahlubulile.

8

18:8
Eks. 22:25
Dut. 23:19
Hla. 15:5
Akebolekiseli kutsi atfole inzuzo lenkhulu,

nome-ke atsatse intalo lenkhulu kakhulu.“intalo lenkhulu kakhulu” nome “intalo”

Uyasibamba sandla sakhe ekwenteni lokubi,

futsi wehlulela ngekungakhetsi

emkhatsini wemuntfu nemuntfu.

9Ulandzela timiso tami,

agcine nemitsetfo yami ngekwetsembeka.

Lowo muntfu ulungile,

ngempela uyawuphila,

kusho iNkhosi Simakadze.

10“Ase sitsi lomuntfu unemntfwana losidlova,

lohlala ngekucitsa ingati njalo nje,

nome ente lokunye nje kwaletintfo letinye,“kwaletintfo letinye” nome “kwaletintfo kumnakabo”

11nome ngabe loyise akenti nakunye kwato:

“Udlela etindvumbeni tetithico letisetintsabeni.

Wona umfati wamakhelwane wakhe.

12

18:12
Amo. 2:8
Ucindzetela labamphofu nalabeswele,

adlelele bantfu.

Akasibuyiseli sibambiso.

Ubuka tithico. Wenta tintfo letisinengiso.

13

18:13
Lev. 20:9
Webolekisela kutsi atfole inzuzo lenkhulu,

atsatse nentalo lenkhulu kakhulu.“intalo lenkhulu kakhulu” nome “intalo”

Umuntfu lonjalo angaphila kanjani-ke? Ngeke!

“Njengobe ente tonkhe letintfo letisinengiso, ngempela loyo uyawubulawa, nengati yakhe iyawubasetikwenhloko yakhe.

14“Ase sitsi-ke lendvodzana nayo seyinendvodzana lebona tonkhe letono letentiwa nguyise, itsi nome itibona ingete yatenta yona tintfo letinjalo:

15“Ayidleli etindvumbeni tetithico letisetintsabeni,

nome ibuke kuletithico tendlu yaka-Israyeli.

Ayimoni umfati wamakhelwane wayo.

16Ayicindzeteli muntfu

nome-ke ifune sibambiso sesebolekiso.

Ayidleleli muntfu,

kodvwa inikela ngekudla kwayo kulabalambile

nangetintfo tekwembatsa kulabangcunu.

17Iyasibamba sandla sayo ekoneni.“ekoneni” ngesiHebheru “kulabamphofu”

Ayebolekiseli inzuzo lenkhulu,

ayiyitsatsi intalo lenkhulu kakhulu.

Igcina imitsetfo yami,

ilandzele netimiso tami.

“Leyo-ke ngeke ife ngenca yesono seyise; ngempela leyo iyawuphila. 18Kodvwa uyise yena uyakufa ngenca yesono sakhe, ngobe nguye lowenta kuphanga ngebugebengu, wadlelela umnakabo, wenta lokubi kubantfu bakubo.

19“Kodvwa nine niyabuta nitsi: ‘Kwentiwa yini kutsi indvodzana ingetfwali licala leyise?’ Njengobe indvodzana yente lokulungile nalokucotfo, futsi beyivele icaphele kutsi igcine tonkhe timiso tami, ngempela iyawuphila. 20

18:20
Dut. 24:16
2 Khos. 14:16
2 Khr. 25:4
Umuntfu lowonako nguye loyakufa. Indvodzana ngeke iletfwale licala leyise, futsi neyise ngeke aletfwale licala lendvodzana. Kulunga kwalolungile kuyawukhokhelwa ngalokuhle kuye, nebubi balomubi buyawubitwa kuye.

21“Kodvwa nangabe umuntfu lomubi aphendvuka kuto tonkhe tono latentile, agcine tonkhe timiso tami, ente lokucotfo nalokulungile, akasayikufa, uyawuphila. 22Kute nasinye setono labesatentile lesiyawukhunjulwa kuye simelane naye. Ngenca yebucotfo layawube asabentile sewuyawuphila. 23

18:23
Hez. 33:11
2 Phet. 3:9
Ngiyajabula yini mine ngekufa kwalomubi? Kunaloko angijabuli kakhulu yini nakaphendvuka etindleleni takhe aphile? Kusho iNkhosi Simakadze.

24

18:24
Hez. 3:20
33:12
“Kodvwa nangabe lolungile agucuka ekulungeni kwakhe ente sono, ente tintfo letifananako netalomubi letisinengiso, utsi kambe lonjalo angaphila? Cha, kute nakunye kwetintfo letinhle latentile lokuyawukhunjulwa. Ngenca yekungetsembeki lasanelicala lako, nangenca yetono layawube asatentile, uyawukufa.

25

18:25
Hez. 33:17
“Kodvwa nine nitsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Lalelani-ke, ninendlu yaka-Israyeli, ayikalungi yini indlela yami? Angitsi tindlela tenu letingakalungi? 26Nangabe umuntfu lonebucotfo agucuka ekulungeni kwakhe, ente sono, uyakusifela; uyawukufa ngenca yesono lasentile yena. 27Kodvwa nangabe umuntfu lomubi agucuka ebubini bakhe labentile, ente lokucotfo nalokulungile, lowo uyawusindzisa imphilo yakhe. 28Ngenca yekutsi atinake tonkhe tono takhe labesatentile, agucuke kuto, lowo ngempela uyawuphila; angeke afe. 29Noko indlu yaka-Israyeli itsi: ‘Indlela yaSimakadze ayikalungi.’ Atikalungi yini tindlela tami, ninendlu yaka-Israyeli? Akusito tindlela tenu yini leti letingakalungi?

30“Ngako-ke, awu, wenandlu yaka-Israyeli, ngiyawukwehlulela, ngulowo nalowo ngekwetindlela takhe, kusho iNkhosi Simakadze. Phendvukani! Gucukani kuto tonkhe tiphambuko tenu; khona-ke sono senu ngeke sibe kufa kwenu. 31

18:31
Hla. 51:10
Hez. 11:19
Titsintsitseni kuto tonkhe letono tenu lebesenitentile, nitfole inhlitiyo lensha nemoya lomusha. Nitawufelani nje, ninendlu yaka-Israyeli? 32Ngobe angijabuli ngekufa kwanome ngubani. Phendvukani nitewuphila! Kusho iNkhosi Simakadze.”