Siswati 1996 (SWA96)
17

Umfanekiso wetinsweti nemvini

171Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, beka imfumbe, utjele indlu yaka-Israyeli umfanekiso. 3

17:3
Jer. 48:40
49:22
Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kwefika lusweti lolukhulu eLebanoni, lusweti lolunetimphiko letinemandla netinsiba letindze, tinsiba letiphelele futsi timibalabala. Lwefika lwatsatsa sihloko semsedari, 4lwahlutfula ligala lelisha lelisetulu, lwaletfwala lwaya nalo eveni lebahwebi, lapho lwefike lwalihlanyela khona edolobheni lebatsengisi.

5“ ‘Lwatsatsa letinye tetinhlanyelo telive lenu lwatifaka emhlabatsini lovundzile. Lwatihlanyela njengemnyetane ngasemitfonjeni yemanti, 6tahluma taba ngumvini lomfisha lowenabako. Kwatsi emagala awo agucukela ngakulo, kodvwa timphandze tawo tasala ngephansi kwalo; kanjalo-ke waba ngumvini lowaba nemagala lahluma, waba nemacembe lamanyenti.

7“ ‘Kodvwa kwakukhona lolunye lusweti lolukhulu lolwalunetimphiko letinemandla netinsiba letindze. Lomvini wabhekisa timphandze tawo ngakulo kusuka kulendzawo lapho wawuhlanyelwe khona, wase wenabisa emagala awo, aya kulo kuyawufuna emanti. 8Wawuhlanyelwe emhlabatsini lomuhle ngasemantini lamanyenti kuze utewuhlumisa emagala, utsele titselo, ube ngumvini lomuhle.’

9“Khuluma kubo utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lomvini utawuphumelela yini? Ungeke yini usishulwe netimphandze tawo, uhhululwe tonkhe letitselo tawo, khona utewubuna? Onkhe lamahlumela awo lamasha atawubuna. Ungeke udzinge emandla lamakhulu nome nje-ke bantfu labanyenti kutsi bawusiphule ngetimphandze tawo. 10Kona kube bewungahlanyelwa kabusha, bewungaphumelela yini? Ungete wabuna yini uphele, nawushaywa ngumoya wasemphumalanga? Ungete wabuna yini kulendzawo lapho wakhulela khona?’ ”

Kuchazwa kwemfanekiso

11Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 12

17:12
2 Khos. 24:10
“Khuluma kulendlu lehlubukako, utsi: ‘Anati yini kutsi tisho kutsini letintfo?’ Shano kubo utsi: ‘Inkhosi yaseBhabhulona yaya eJerusalema yatsatsa inkhosi yakhona nalabahloniphekile bakhona, yeta nabo eBhabhulona. 13
17:13
2 Khos. 24:17
2 Khr. 36:10
Yatsatsa lomunye wasebukhosini, yenta naye sivumelwane, yamfungisa. Yatfumba nebaholi balelo live, 14kuze lowo mbuso wehle, ungaphindzi uvuke futsi, uphumelele nje kuphela ngekutsi ugcine sivumelwane sakhe. 15
17:15
Jer. 37:5
Kodvwa inkhosi lensha yayivukela inkhosi yaseBhabhulona ngekutsi itfumele emancusa ayo eGibhithe kutsi ayewutfola emahhashi nemphi lenkhulu. Iyawuphumelela yini? Uyawuphumelela yini umuntfu lowenta tintfo letinje? Angasephula yini sivumelwane aphindze aphumelele?

16“ ‘Ngifunga kuphila kwami, uyawufela eBhabhulona, eveni laleyo nkhosi leyambeka esihlalweni sebukhosi, lowo lowedzelela sifungo sayo wephula nesivumelwane sayo, kusho iNkhosi Simakadze. 17

17:17
2 Khos. 25:1
Hez. 4:2
Faro kanye nemphi yakhe lenemandla nemabutfo akhe lamakhulu bangeke bamsite ndzawo kulemphi, nase kwakhiwe tintsango tekubhidlita kanye netinqaba setimisiwe titewubhubhisa imiphefumulo leminyenti. 18Wedzelela sifungo ngekwephula sivumelwane. Njengobe naye wafaka sandla kulesetsembiso, noko wenta tonkhe letintfo, kodvwa angeke aphunyule.

19“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngifunga kuphila kwami, ngiyakwehlisela etikwenhloko yakhe lesifungo sami lasedzelele, kanye nalesivumelwane sami lasephulile. 20

17:20
Hez. 12:13
32:3,22
Isa. 11:1
Jer. 23:5
33:15
Ngiyawumendlalela linetha lami, uyawuvele abhajwe elugibeni lwami. Ngiyakumyisa eBhabhulona, ngikhiphe sigwebo kuye khona lapho, ngobe angazange etsembeke kimi. 21Onkhe lamabutfo akhe labalekako ayakuwa ngenkemba, nalabo labayawuphunyula bayawusakatelwa emimoyeni. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine Simakadze ngikhulumile.’ ”

Setsembiso saNkulunkulu selitsemba

22“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Mine, cobo lwami, ngiyawusincamula etulu sihloko semsedari ngisihlanyele. Ngiyawuhlutfula umdvumba wesihloko sawo losetulu kakhulu ngiwuhlanyele entsabeni lephakeme nalendze, 23

17:23
Isa. 2:2
Mat. 13:31
ngiwuhlanyele eticongweni tetintsaba letiphakeme taka-Israyeli. Uyawukhipha emagala utsele titselo, ube sihlahla lesihle semsedari. Kuyawukwakhela kuso tinhlobonhlobo tato tonkhe tinyoni, tiyawukhosela emtfuntini wemagala aso. 24Tonkhe tihlahla tesiganga tiyawukwati kutsi mine Simakadze ngehlisa sihlahla lesidze, bese ngenta sihlahla lesifishane sikhule sibe sidze. Ngomisa sihlahla lesiluhlata, bese ngihlumisa sihlahla lesomile sibe luhlata.

“ ‘Mine Simakadze sengikhulumile, futsi ngitawukwenta loko.’ ”