Siswati 1996 (SWA96)
16

IJerusalema lengaketsembeki

161Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2“Ndvodzana yemuntfu, sukela iJerusalema uyitjele ekhaleni ngaletintfo letinengekako letentile, 3utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, kuwe Jerusalema, itsi: Inkhaba yakho nekutalwa kwakho kwakuseveni lemaKhenani; uyihlo abengum-Amori, unyoko angumHethi. 4Ngelilanga lowatalwa ngalo, inongwane yakho ayizange ijutjwe, futsi nawe awuzange ugezwe ngemanti kuze utewuhloba, futsi awuzange ukhuhlelwe ngeluswayi nome uphutfwe ngeticephu. 5Kute namunye lowake wakubuka ngesihawu nome lowaba neluvelo ngawe, lolwenele kutsi akwentele kunye kwaletintfo. Esikhundleni saloko walahlelwa ngaphandle esigangeni, ngobe ngelilanga lowabelekwa ngalo, wavele wedzeleleka nje.

6“ ‘Ngatsi ngiyendlula nje kuwe, ngakubona ukhahlela usengatini yakho, watsi uselele lapho engatini yakho, ngakhuluma kuwe ngatsi: “Phila!” 7Ngakwenta wakhula njengesihlahla sesiganga. Wakhula waya etulu, watfutfuka, waze waba buhlalu lobuhle ngalokwendlulele kubo bonkhe.“waba buhlalu lobuhle ngalokwendlulele kubo bonkhe” nome “wakhula wavutfwa” Kwaphuma timphumamlotsa, netinwele takho takhula, wena lowawungcunu uhamba bhushubhushu.

8

16:8
Gen. 22:16
24:7
Rut. 3:9
Jer. 2:2
Hos. 2:2
9:10
“ ‘Kamuva ngatsi ngengca ngakuwe, ngatsi ngiyabuka ngakuwe, ngabona kutsi sewukhulile, sewungagana, ngakumbonya ngesembatfo sami ngakwembesa ngaso, ngivala bungcunu bakho. Ngakunika sifungo sami lesicinile, ngangena esivumelwaneni nawe, wena wase uba wami, kusho iNkhosi Simakadze.

9

16:9
Eks. 19:5
Josh. 5:2
“ ‘Ngakugezisa“Ngakugezisa” nome “Ngangigezile” ngemanti, ngageza ingati kuwe, ngase ngikugcobisa ngemafutsa. 10Ngakwembatsisa ngengubo lehlotjiswe kahle, ngakufaka tincabule tesikhumba etinyaweni takho. Ngakwembatsisa ngelineni lecolisakele, ngakwembesa ngetembatfo letidulile. 11Ngakuvunulisa ngemihlobiso yebuhlalu: Ngakwegabisa busenga emkhonweni wakho nengcibo entsanyeni yakho, 12ngakufaka indandatho ekhaleni lakho, nemacici etindlebeni, nemchele lomuhle enhloko yakho. 13Ngako wase uhlotjiswe ngegolide nangesiliva; kwekwembatsa kwakho kwakukwelineni lecolisakele nekwemtiya lodulile, nendvwangu lehlotjisiwe. Kudla kwakho kwakukwafulaha locolisakele, nekweluju lwetinyosi, nekwemafutsa emncumo. Wagucuka waba muhle wacitsa sikhatsi, wadzimate waba yinkhosikati yasebukhosini. 14Ludvumo lwakho lwandza etiveni ngenca yebuhle bakho, ngobe phela lobucwebecwebe lengakupha bona benta kutsi buhle bakho buphelele, kusho iNkhosi Simakadze.

15

16:15
Jer. 2:20
“ ‘Kodvwa wena wesuke wase wetsembela kulobuhle bakho, lelidvumela lakho lakwenta waba yingwababane. Watfululela konkhe kukhanuka kwakho kunome ngubani labendlula ngendlela, buhle bakho baba bake.“buhle bakho baba bakhe” letinye tincwadzi tekucala titsi “intfo lenje ayifanele yenteke” 16Watsatsa letinye tetimphahla takho wenta ngato tindzawo letiphakeme letinemibala lemihle, lapho wawuchubela khona bugwababane bakho bekukhontela tithico. Tintfo letinjalo atikafaneli kutsi tenteke, futsi akukafaneli nje kutsi tibe khona. 17
16:17
Hez. 7:20
Hos. 2:8
Wabuye watsatsa leyo mihlobiso lengakunika yona, imihlobiso leyayentiwe ngegolide yami nangesiliva yami, watibumbela ngayo tithico letidvuna lewawugwadla nato. 18Watsatsa tembatfo takho letihlotjisiwe wembatsa tona, wase unikela ngemafutsa ami nangemphepho yami kuto. 19
16:19
Hez. 6:13
Wanikela nangekudla lengangikunikete wena kutsi udle: fulaha locolisakele, nemafutsa emncumo, neluju lengakunika kona kutsi ukudle, wakunikela kuto, kwaba yimphepho letsaphuka liphunga lelimnandzi. Nguloko-ke lokwenteka, kusho iNkhosi Simakadze.

20

16:20
2 Khos. 16:3
Jer. 7:31
32:35
“ ‘Watsatsa emadvodzana nemadvodzakati akho lowangitalela wona, wawenta umhlatjelo wekudla kwetithico. Lobugwadla bakho babungakeneli yini? 21
16:21
Isa. 57:5
Wahlaba bantfwana bami wenta ngabo umhlatjelo“wenta ngabo umhlatjelo” nome “wabengcisa ekhatsi emlilweni, wabanikela” nome “wabenta badzabula emlilweni” kuletithico. 22Kuto tonkhe letento takho letinengekako, nakulobugwababane bakho, awuzange sewuwakhumbule emalanga ebusha bakho, ngesikhatsi usengcunu, ungakembatsi lutfo, usakhahlekhahlela esitibeni sengati yakho.’ ”

Imphilo yaseJerusalema injengeyengwababane

23“ ‘Maye! Maye kuwe, kusho iNkhosi Simakadze. Ngetulu kwako konkhe lokukhohlakala kwakho, 24watakhela wena sibundvuma, kuto tonkhe tinkhundla watentela sitfombe lesihle lesikhontwako. 25Ekucaleni kwato tonkhe titaladi watimisela khona tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, watehlisa wena ebuhleni bakho, ngekunikela ngemtimba wakho ngekugwadla nekuphinga nabo bonkhe labendlula ngendlela. 26

16:26
Eks. 32:1
Hez. 20:7
23:3
Wacala kugwadla nebaseGibithe, bomakhelwane bakho labagcwele inkhanuko, wangitfukutselisa ngebugwadla nebuphingi bakho lobandzako. 27
16:27
Khu. 13:1
1 Sam. 4:1
Ngako-ke ngelulela sandla sami etikwakho, ngalinciphisa live lakho; ngakunikela ebugovini betitsa takho, emadvodzakati emaFilisti, labeshacekile ngekutiphatsa kabi kwakho. 28
16:28
2 Khr. 28:16
Hez. 23:5
Wesukelana nekugwadlisa base-Asiriya futsi, ngobe wawusolo ungakeneliseki; nangemva kwaloko futsi wasala ungakeneli. 29
16:29
Isa. 39:1
Hez. 17:4
23:14
Wase uyabandzisa bugwadla bakho, kuze kubeseveni lebahwebi, ngisho eveni lemaBhabhulona, kodvwa awuzange weneliswe ngisho nangulobo.

30“ ‘Maye, ulihatsa bo, kusho iNkhosi Simakadze, nase wenta tonkhe letintfo, uyaye ulingise ingwadla lengatibambi ledle lubangalala! 31Ngesikhatsi wakha tibundvuma ekucaleni kwato tonkhe titaladi, wenta tindzawo takho letiphakeme tekukhontela tithico kuto tonkhe tinkhundla, wawungafanani nengwababane, ngobe wawukubukela phansi kubhadalwa.

32“ ‘Wena mfati loyingwadla! Ucolela kuba nemashende esikhundleni sekuba nendvodza yakho! 33Tonkhe tingwadla titfola imbhadalo, kodvwa wena nguwe lowawubhadala onkhe lamashende akho, uwadizela wentele kutsi ete kuwe achamuke kuto tonkhe tinkhalo, etele lokutawugwadla nawe. 34Ngako-ke ngebugwadla bakho wena awufanani nalabanye, kute namunye lobangisana nawe kulamashende akho. Wena nje wehlukile kuletinye tingwadla, ngobe wena nguwe lobapha tipho, kube kute lutfo lolunikwe wena.’ ”

Kwehlulela kwaNkulunkulu eJerusalema

35“ ‘Ngako-ke, wena ngwababane, vani livi laSimakadze! 36Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngenca yekutsi watfulula bunjinga bakho,“bunjinga bakho” nome “inkhanuko yakho” weneka bungcunu bakho ebaleni ngebuphingi nangebugwadla bakho nalamashende akho, nangenca yato tonkhe letithico takho letinengekako, nangenca yekutsi watinika ingati yebantfwana bakho, 37

16:37
Jer. 13:22,26
Sil. 1:8
Hez. 23:9
Hos. 2:5,10
ngako-ke sengitawabutsa onkhe lamashende akho, lebewutijabulisa ngawo, lawo lebewuwatsandza nalawo lebewuwenyanya. Ngiyakuwabutsa kuyo yonkhe indzawo, akuvukele onkhe ngikungcunule embikwawo, futsi ayakububona bonkhe bungcunu bakho. 38
16:38
Gen. 9:6
Lev. 20:10
Num. 35:31
Joh. 8:5
Ngiyawukugweba ngesijeziso sebafati labagwadlako nalabacitsa ingati; ngiyakwehlisela etikwakho imphindziselo yengati ngekwelulaka lwami nangekwentfukutselo yesikhwele sami. 39Ngiyawube sengikunikela kulamashende akho, layawutihhihlitela phansi letibundvuma takho, abhubhise letindzawo takho letiphakeme tekukhontela tithico. Ayakukhumula tonkhe timphahla takho, atsatse lemihlobiso yakho lemihle kakhulu, akushiye ungcunu, uhamba bhushubhushu.

40

16:40
Hez. 23:46
“ ‘Bayawuta kuwe nelibutfo labosidlani leliyawukugcoba ngematje, likuhlahlele ube ticucu ngetinkemba talo. 41
16:41
2 Khos. 25:9
2 Khr. 36:19
Jer. 39:8
52:13
Liyawushisa tindlu takho, lehlisele sijeziso etikwakho embikwebafati labanyenti. Ngiyawubucedza lobugwadla bakho, futsi awuseyiwuphindza utibhadale letiphingi takho logwadla nato. 42
16:42
Hez. 5:13
24:13
Ngulapho-ke lapho intfukutselo yami kuwe iyawubotja khona, nentfukutselo yami yesikhwele iyawuncandzeka kuwe, ngiyawutithulela ngingabe ngisakutfukutselela.

43

16:43
Hez. 9:10
“ ‘Njengobe awuzange uwakhumbule emalanga ebusha bakho, kodvwa wangitfukutselisa ngato tonkhe letintfo, ngempela ngiyawukwehlisela etikwenhloko yakho loku lokwentile, kusho iNkhosi Simakadze. Awukabengeti nje lobugwababane bakho kuto tonkhe letindlela takho letinengekako?’ ”

Ludziwo lufute imbita

44“ ‘Bonkhe labacaphuna etishweni bayawucaphuna kulesisho ngawe, batsi: “Ludziwo lufute imbita.” 45Uyindvodzakati sibili ufute unyoko, labeyedzelela indvodza yakhe nebantfwabakhe, futsi wena vele wafuta bodzadzewenu wangete wabashiya, lababengawahloniphi emadvodza abo nebantfwababo. Unyoko abengumHethi, uyihlo angum-Amori. 46Dzadzewenu lomdzala abenguSamariya, labehlala nemadvodzakati akhe ngasenyakatfo kwakho; dzadzewenu lomncane bekunguSodoma labehlala nemadvodzakati akhe ngaseningizimu kwakho. 47

16:47
Hez. 5:7
Wena-ke awuzange umane ubalingise nje kuphela, nome-ke ukope kuphela nje letindlela tabo letinengekako, kodvwa kuto tonkhe tindlela takho wena washesha wase wonakala kakhulu kunabo. 48
16:48
Mat. 11:23
Ngifunga kuphila kwami, kusho iNkhosi Simakadze, dzadzewenu Sodoma kanye nebantfwabakhe, akazange asakwente naku lokwentiwe nguwe nemadvodzakati akho.

49

16:49
Gen. 13:13
“ ‘Manje-ke, lesi bekungusona sono sadzadzewenu Sodoma: Yena nemadvodzakati akhe babetigcabha, bondleke kakhulu bangenandzaba nalutfo, babengabasiti labamphofu nalabeswele. 50
16:50
Gen. 18:20
19:13,24
Babetiphakamisa, benta tintfo letinengekako emehlweni ami. Ngako-ke ngabalahla, njengobe ubonile nje. 51
16:51
Jer. 3:11
Mat. 12:41
Luk. 11:31
Samariya akazange ente ngisho nencenye nje yaletono lotentile wena. Wena wente tintfo letinyenti letinengekako kunabo, wadzimate wenta labodzadzewenu babonakala shangatsi bona sebalungile ngato tonkhe letintfo lotentile wena. 52Letfwale-ke lelihlazo lakho, ngobe nguwe lowente tizatfu tabodzadzewenu babonakale shangatsi bona balungile. Ngenca yekutsi tono takho tibe tibi kakhulu kunetabo, bona sebabonakala shangatsi balungile kunawe. Ngako-ke bani nemahloni, uletfwale lelihlazo lakho, ngobe nguwe lowente bodzadzewenu babonakala balungile.’ ”

BoSamariya naSodoma bayawubuyiselwa

53“ ‘Noko, ngiyawutibuyisela tinhlanhla taSodoma netemadvodzakati akhe, netaSamariya netemadvodzakati akhe, ngibuyisele netinhlanhla takho kanye netabo, 54kuze utewuletfwala lelihlazo lakho udliwe ngemahloni ngako konkhe loku lokwentile kwekubadvudvuta. 55Bodzadzewenu Sodoma nemadvodzakati akhe, naSamariya nemadvodzakati akhe, bayawubuyela babe nguloku labebanguko kucala; wena kanye nemadvodzakati akho niyawubuyela kuloko lenaninguko ngaphambili. 56Wawungeke sewumbite nangelibito dzadzewenu Sodoma ngetikhatsi tekutiphakamisa kwakho, 57

16:57
2 Khos. 15:37
2 Khr. 28:18
ngesikhatsi busengakangcunuleki bubi bakho. Noko nanyala asakubukela phansi emadvodzakati a-Edomu“Edomu” nome “Aramu” kanye nabo bonkhe bomakhelwane bakhe nemadvodzakati emaFilisti, bonkhe laba labakutungeletile labakubukela phansi. 58Utawutfola umvuzo walobugwababane bakho, newetento takho letinengekako, kusho Simakadze.’ ”

Sivumelwane saphakadze naphakadze

59

16:59
Jer. 2:20
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitakuphatsa ngendlela lekufanele ngikuphatse ngayo, ngobe usedzelele sifungo sami ngekutsi wephule lesivumelwane. 60
16:60
Jer. 2:2
31:31
Rom. 11:25
Noko ngiyawusikhumbula sivumelwane lengasenta nawe ngesikhatsi sebusha bakho, ngiyawube sengimisa sivumelwane saphakadze nawe. 61Uyawube sewuyatikhumbula-ke tindlela takho, ube nemahloni nase wemukela bodzadzewenu, yebo, labo labadzala kunawe kanye nalabo labancane kunawe. Ngiyawukunika bona njengemadvodzakati, noko, hhayi njengekutsi ngente nawe sivumelwane. 62Ngako-ke ngiyawumisa sivumelwane sami nawe, uyawube sewuyati-ke kutsi nginguSimakadze. 63Ngiyawutsi-ke nase ngikwentele inhlawulo yakho, yako konkhe loku lose ukwentile, bese uyakhumbula udliwe ngemahloni, ungaphindzi uwuvule umlomo wakho ngenca yalokuhlazeka kwakho lokungaka, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”