Siswati 1996 (SWA96)
14

Nkulunkulu uyakutondza kukhonta tithico

141

14:1
Hez. 20:1
Labanye bebabaholi baka-Israyeli beta kimi, bafike bahlala embikwami. 2Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 3
14:3
Isa. 58:2
Hez. 11:5
“Ndvodzana yemuntfu, lamadvodza asafake tithico etinhlitiyweni tawo, emisa nematje lamabi ekukhubekisa embikwebuso bawo. Kufanele ngiwavumele yini kutsi abute kimi?

4“Ngako-ke khuluma kuwo uwatjele, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nome ngabe ngumuphi kuma-Israyeli lofaka tithico enhlitiyweni yakhe, emise nelitje lelibi lekukhubekisa embikwebuso bakhe, bese uya kumphrofethi, mine Simakadze ngiyakumphendvula mine cobo lwami ngangekwebukhulu bekukhonta kwakhe tithico. 5Loko ngiyawukwenta kuze ngitetibamba kabusha tinhlitiyo tebantfu baka-Israyeli, lase bangilahle bonkhe baya etithicweni tabo.’

6“Ngako-ke khuluma kuyo indlu yaka-Israyeli, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Phendvukani! Gucukani nishiye letithico tenu, nikulahle konkhe lokunengekako ningasakwenti.

7

14:7
Lev. 17:8
“ ‘Nangabe nome ngumuphi um-Israyeli nome wetive lohlala ka-Israyeli lowehlukana nami afake tithico enhlitiyweni yakhe, emise litje lelibi lelisikhubekiso embikwakhe, bese uya kumphrofethi ayewubuta ngami, mine Simakadze ngiyakumphendvula mine cobo lwami. 8
14:8
Dut. 28:37
Hez. 5:15
Ngiyawubhekisa buso bami ngakulowo muntfu, ngimente abe sibonelo nentfo yekuhlekisa. Ngiyakumncuma esiveni sami. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.

9

14:9
1 Khos. 22:20
Hez. 13:2
2 Thes. 2:11
“ ‘Nangabe umphrofethi acindzetelekile kutsi aphimisele siphrofetho, ngimi Simakadze lomcindzetele“lomcindzetele” nome “lomdukisile” nome “lomyengile” lowo mphrofethi, futsi ngiyakwelula sandla sami ngimelane naye, ngimbhubhise emkhatsini wesive sami, ema-Israyeli. 10Bayakwetfwala licala labo, lowo mphrofethi uyawuba nelicala ngalokufananako nalowo muntfu labute kuye. 11Yebo, sive sema-Israyeli singeke siphindze seduke kimi, futsi singeke siphindze sitingcolise ngato tonkhe letono taso. Bayawuba bantfu bami, mine ngibe nguNkulunkulu wabo, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

BoNowa, naDanyela,(Sihloko) “Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela, kodvwa lichawe lakadzeni lelalidvumile ngenca yekulunga kwalo naJobe

12Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 13

14:13
Isa. 3:1
Hez. 4:16
5:16
“Ndvodzana yemuntfu, nangabe live lona kimi ngekungetsembeki, bese ngelula sandla sami ngimelane nalo ngekuncamula umtfombo wekudla kwalo, ngitfumele indlala kulo, ngibulale bantfu labakulo kanye netilwane, 14
14:14
Gen. 6:8
Dan. 2:18
Jobe 42:8
ngisho nome nalamadvodza lamatsatfu, boNowa, naDanyela,(Sihloko) “Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela, kodvwa lichawe lakadzeni lelalidvumile ngenca yekulunga kwalo naJobe bebakulo, bebayakutisindzisa bona kuphela ngekulunga kwabo, kusho iNkhosi Simakadze.

15

14:15
Lev. 26:22
2 Khos. 17:25
Hez. 5:17
“Kube bengingatfumela tilwane tesiganga kulelo live, tilishiye lite bantfwana, libe lihlane kangangekutsi kubete namunye longendlula kulo alidzabule ekhatsi ngenca yaleto tilwane, 16iNkhosi Simakadze itsi: Ngifunga kuphila kwami, ngisho nome ngabe lamadvodza lamatsatfu abekulo, abengeke awasindzise emadvodzana nemadvodzakati awo. Ngawo kuphela labengasindziswa, kodvwa live lona beliyakuba lihlane.

17“Nome kube bengingaletsa inkemba ngitewumelana nalelo live ngitsi: ‘Lenkemba ayidzabule kulo lonkhe lelo live,’ ngibulale bantfu balo netilwane talo, 18iNkhosi Simakadze itsi: Ngifunga kuphila kwami, ngisho nome ngabe lamadvodza lamatsatfu abekulo, abengeke awasindzise emadvodzana nemadvodzakati awo. Ngawo kuphela labengasindziswa.

19

14:19
1 Khr. 21:14
“Nome kube bengingatfumela sifo lesibulalanako kulelo live, ngitfululele lulaka lwami etikwalo ngekubhubhisa lokukhulu, ngibulale bantfu balo netilwane talo, 20iNkhosi Simakadze itsi: Ngifunga kuphila kwami, ngisho nome ngabe boNowa, naDanyela,“Danyela” shangatsi akusiye umphrofethi Danyela, kodvwa lichawe lakadzeni lelalidvumile ngenca yekulunga kwalo naJobe bebakulo, babengeke basindzise indvodzana nome indvodzakati. Bebayawutisindzisa bona kuphela ngekulunga kwabo.

21

14:21
2 Sam. 24:13
Jer. 15:3
Semb. 6:8
“Ngobe naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kuyawuba kubi kangakanani-ke nangitfumela tehlulelo tami letine letiyawumelana neJerusalema: inkemba, nendlala, netilwane tesiganga kanye nesifo lesibulalanako, kutsi titewubulala bantfu bayo netilwane tayo! 22
14:22
Hez. 12:16
Noko kuyawuba khona insali, emadvodzana nemadvodzakati, leyawukhishwa kuyo. Iyawuta kini, nani niyawutsi nanibona kutiphatsa kwayo netento tayo, bese niyadvudvuteka macondzana nalenhlekelele lengiyehlisele etikweJerusalema, yebo, yonkhe inhlekelele lengiyehlisele etikwayo. 23Niyawudvudvuteka, nanibona simo sekutiphatsa kwayo netento tayo, ngobe niyawukwati kutsi kute lengikwente ngaphandle kwesizatfu, kusho iNkhosi Simakadze.”