Siswati 1996 (SWA96)
13

Siphrofetho lesimelene nebaphrofethi labadvuna bemanga

131Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

13:2
Jer. 23:1
Hez. 14:9
34:2
“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha umelane nebaphrofethi baka-Israyeli labaphrofethako nyalo. Khuluma kulabo labaphrofetha loko labakususela emicabangweni yabo, utsi: ‘Vanini livi laSimakadze!

3

13:3
Jer. 14:14
23:16,21
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Maye kulabo baphrofethi labatilima,“labatilima” nome “lababi” labalandzela umoya wabo, babe bangakaboni lutfo! 4Awu, Israyeli, baphrofethi bakho bafanana netimphungutja letisemfuhlululwini. 5
13:5
Hla. 106:23
Hez. 22:30
Anikenyukeli etulu etikhaleni letiselubondzeni lwendlu yaka-Israyeli, kutsi nitivale khona lutakuma lucine lulungele imphi ngelilanga laSimakadze. 6Imibono yabo iyinkhohliso, nekubhula kwabo kungemanga. Bakhuluma batsi: “Kusho Simakadze,” abe Simakadze angazange asabatfume; kunjalo nje, babheke kutsi lamavi abo agcwaliseke. 7Ngitsi kubo: Anizange niyibone yini imibono leyinkhohliso nekubhula lokungemanga ngesikhatsi nitsi: “Kusho Simakadze”, nome ngingakaze ngikhulume?

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ngenca yemavi enu layinkhohliso nangemibono yenu lengemanga, ngimelene nani,” kusho iNkhosi Simakadze. 9

13:9
Isa. 4:3
Sandla sami siyawumelana nebaphrofethi lababona imibono leyinkhohliso, baphengule lokungemanga. Bangeke babe belibandla lebantfu bami nome babhaliswe etincwadzini tebantfu bendlu yaka-Israyeli, futsi bangeke bangene eveni lema-Israyeli. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

10

13:10
Jer. 6:14
8:11
23:17
Mik. 3:5
“ ‘Njengobe bedukisa bantfu bami, batsi: “Kuthula”, kube kute naloko kuthula, nangenca yekutsi nakwakhiwa lubondza lolulula, bona baluhuca ngemcakaco, 11ngako-ke batjele labo labaluhuca ngemcakaco kutsi lutakuwa lolubondza. Imvula lenkhulu itakuna, futsi ngitawutfumela sangcotfo lesitawutfululekela phansi, kuvungute imimoya lenemandla. 12Nase luwa lolubondza, bantfu bangeke yini banibute batsi: “Uphi lomcakaco beniluhuce ngawo?”

13“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawudedela sivunguvungu lesinemandla ngenca yelulaka lwami, ngentfukutselo lenkhulu ngitfulule sangcotfo, nemvula lenkhulu iyakwehla ngentfukutselo yami lenkhulu yembhubhiso. 14Ngiyakuluhhihlitela phansi lolubondza loluhucwe ngemcakaco, ngiludzilite lube litsafa, kuze tisekelo talo tisale ebaleni. Ngesikhatsi naluwa,“Ngesikhatsi naluwa” nome “Ngesikhatsi naliwa lidolobha” nani niyawubhujiswa kulo. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze. 15Ngako lulaka lwami ngiyakulusebentisa ekulweni nelubondza nasekulweni nalabo labaluhuce ngemcakaco. Ngiyawukhuluma kini ngitsi: “Lubondza alusekho, kanjalo nalabo labaluhucile abasekho, 16kanye nebaphrofethi baka-Israyeli labaphrofetha kuyo iJerusalema, babona nemibono yekuthula kwayo, kube kona kungekho kuthula, kusho iNkhosi Simakadze.” ’ ”

Siphrofetho lesimelene nebaphrofethi labasikati bemanga

17“Nyalo-ke, ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho kuwo emadvodzakati esive sakini laphrofetha loko lokusuka emicabangweni yawo. Phrofetha umelane nawo, 18utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Maye kubo bonkhe labo labasikati labegaba imitsi yekuhhungula etihlakaleni tetandla, bente imiyeko lemihibahiba ngebudze lobehlukene, bentele kumbonya tinhloko tabo, khona batekwetsiya bantfu. Ningatetsiya yini timphilo tebantfu bami, kodvwa nine nisindze? 19

13:19
Taga 17:15
Nine ningihlambalatile emkhatsini wesive sami, ngobe nicondze kutfola emabinta lambalwa nje ebhali netingebhuta letimbalwa tesinkhwa. Ngekukhuluma emanga esiveni sami, lesilalela emanga, nibabulele labo lebekufanele bangafi, nasindzisa lebekufanele bafe.

20“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nalobutsi benu bekuhhungula lenihhungula ngabo bantfu nibetsiye njengetinyoni, futsi ngitabudzabula lapho emikhonweni yenu. Ngiyawubakhulula labo bantfu lese nibetsiye njengetinyoni. 21Ngiyakuyidzabula lemiyeko yenu ngisindzise sive sami etandleni tenu, singeke siphindze sibe yimphango yemandla enu. Ngulapho-ke niyakungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 22Njengobe nibajabhisile labalungile ngalamanga enu, ngibe mine ngingakabadzabukisi, nangenca yekutsi nikhutsate lababi kutsi bangaphendvuki etindleleni tabo letimbi kuze basindzise timphilo tabo, 23ngako-ke ningeke nisayibona imibono leyinkhohliso, ningabe nisabhula ngekubhula lokungemanga. Ngiyakubasindzisa bantfu bami etandleni tenu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”