Siswati 1996 (SWA96)
12

Umphrofethi anjengemkhoseli

121Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

12:2
Dut. 29:4
Isa. 6:9
42:18
Jer. 5:21
Hez. 2:3
Mat. 13:14
“Ndvodzana yemuntfu, uhlala emkhatsini wesive lesihlubukako. Banemehlo ekubona kodvwa ababoni, banetindlebe tekuva kodvwa abeva, ngobe basive lesihlubukako.

3

12:3
Jer. 26:3
36:3
“Ngako-ke, wena ndvodzana yemuntfu, bopha timphahla takho tekutfunjwa, phuma lapho ukhona, uphume emini babuka, uye kulenye indzawo. Mhlawumbe batakucondzisisa loko, lite nome bayindlu“loko, lite nome bayindlu” nome “kutsi bayindlu” lehlubukako. 4Kutawutsi emini babuka, ukhiphe lomtfwalo wakho wetimphahla takho sewuvele ulungele kuya ekutfunjweni. Kutawutsi kusihlwa, basabuka, uphume uhambe njengalabo labaya ekutfunjweni. 5Batawutsi basabukile, umbe lubondza ulubhobose imbobo, bese uphuma kuyo lembobo kanye netimphahla takho. 6
12:6
Isa. 8:18
20:3
Hez. 24:24
Zak. 3:8
Tetjatse ehlombe lakho babukile uhambe nato nakucala kuhwalala, buso bakho ubumbonyile, khona ungetulibona live, ngobe sengikwente sibonakaliso kuyo indlu yaka-Israyeli.”

7Ngako ngenta njengobe ngangitjeliwe. Kwatsi emini ngakhipha timphahla tami letase tingumtfwalo wekuya ekutfunjweni. Kwase kutsi kusihlwa ngemba ngabhobosa lubondza ngetandla tami. Ngatsatsa timphahla tami nakucala kuhwalala, ngatetjatsa ehlombe babukile.

8Ekuseni livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 9“Ndvodzana yemuntfu, ayikakubuti yini lendlu yaka-Israyeli lehlubukako, kutsi: ‘Wentani?’

10“Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lelivi lesiphrofetho limacondzana nenkhosi leseJerusalema kanye nayo yonkhe indlu yaka-Israyeli lelapho.’ 11Khuluma kubo, utsi: ‘Mine ngisibonakaliso kini.’

“Njengobe ngentile nje, kuyakwenteka kanjalo nakubo. Bayakuya ekutfunjweni batitfunjwa.

12“Lenkhosi lesemkhatsini wabo iyakwetjatsa timphahla tayo ehlombe kusihlwa ihambe, kuyawumbiwa imbobo elubondzeni, imbelwe yona, kutsi itewuphuma kuyo. Iyawumbonya buso bayo, khona ingetilibona lelive. 13

12:13
2 Khos. 25:4
Jer. 52:7
Hez. 17:20
32:3
Ngiyakuyetsiya ngelinetha lami, futsi iyawubanjwa kulolo lugibe lwami; ngiyakuyiyisa eBhabhulona, eveni lemaKhaledi, kodvwa ngeke ilibone, ngulapho iyawufela khona. 14
12:14
Hez. 5:12
Ngiyawubasakatela emimoyeni, bonkhe labo labayisingatsile, tisebenti tayo nawo onkhe emabutfo ayo, ngiyawubacosha ngenkemba.

15“Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze, nase ngibahlakatele emkhatsini wetive, ngibasakatele emaveni ngemave. 16Kodvwa ngiyawubaphephisa labambalwa babo enkembeni, nasendlaleni kanye nasesifweni lesibulalanako, kuze kutsi kuleto tive lapho baya khona bativume tonkhe tento tabo letimbi letisinengiso. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.”

Sibonakaliso semphrofethi lotfutfumelako

17Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, tfutfumela nawudla kudla kwakho; yebo, utfutfumele ngekwesaba usanatsa emanti akho. 19

12:19
Hez. 4:16
Khuluma kulabantfu balelive, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze ngalabo labahlala eJerusalema naseveni lema-Israyeli, itsi: Bayawudla kudla kwabo baseluvalweni, banatse emanti abo bangasenatsemba, ngobe live labo liyakwemukwa konkhe lelinako ngenca yebudlova babo bonkhe labahlala kulo. 20Lamadolobha lanebantfu ayawudzilitelwa phansi, nalelive libe lihlane. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Saga lesitsandzeka kakhulu kubantfu nelivi lelingatsandzeki kakhulu kubantfu

21Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 22

12:22
2 Phet. 3:4
“Ndvodzana yemuntfu, saga sini lesi leninaso lapha eveni laka-Israyeli, lesitsi: ‘Emalanga ayendlula, yonkhe imibono igucuka ibe lite’? 23
12:23
Hab. 2:3
Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitasicedza lesaga, bangaphindzi basikhulume lapha ka-Israyeli.’ Khuluma kubo, utsi: ‘Emalanga asasondzele lapho yonkhe imibono iyawugcwaliseka.

24“ ‘Ngobe sekuyawubate imibono yemanga nekubhula lokutsandzekako emkhatsini wesive saka-Israyeli. 25

12:25
Jer. 1:12
Kodvwa mine, Simakadze, ngiyawukhuluma loko lengikutsandzako, futsi kuyagcwaliseka ngaphandle kwekulibala. Ngobe ngemalanga enu, ninendlu lehlubukako, ngiyawukufeza konkhe lengikukhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

26Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 27“Ndvodzana yemuntfu, indlu yaka-Israyeli itsi: ‘Lombono lawubonako ngeweminyaka leminyenti kusukela nyalo, futsi uphrofetha ngetintfo letiyakwenteka kadzeni.’

28“Ngako-ke khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kute nalinye lemavi ami leliyawulibala, konkhe lengikushoko kuyawugcwaliseka, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”