Siswati 1996 (SWA96)
11

Kwehlulelwa kwebaholi baka-Israyeli

111

11:1
Hez. 8:3
Moya wangiphakamisa wangiyisa esangweni lendlu yaSimakadze lelalibheke ngasemphumalanga. Ekungeneni kwalelisango bekunemadvodza langema-25, emkhatsini wawo ngabona naJazaniya, umsa wa-Azuri, naPhelatiya, umsa waBhenaya, lekwakubaholi besive.

2Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, laba bantfu labakha luzungu lwebubi baphindze beluleke ngalokubi kulelidolobha. 3

11:3
Hez. 12:22,27
24:3
Batsi: ‘Kungeke yini kusheshe kube sikhatsi sekwakha tindlu?“Kungeke yini kusheshe kube sikhatsi sekwakha tindlu?” nome “Lesi akusiso sikhatsi sekwakha tindlu” Lelidolobha lilibhodo lekupheka, tsine-ke siyinyama.’ 4Ngako-ke, phrofetha umelane nabo; phrofetha, ndvodzana yemuntfu.”

5Ngako Moya waSimakadze wehlela etikwami, wangitjela kutsi angitsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Loku nguloku lenikushoko ninendlu yaka-Israyeli, kodvwa ngiyakwati loko lokusetingcondvweni tenu. 6

11:6
Hez. 7:23
Nibulele bantfu labanyenti kulelidolobha, titaladi talo natigcwalisa ngetidvumbu.

7“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Letidvumbu talabo lenibabulele lapho tiyinyama, lelidolobha lona lilibhodo, kodvwa ngitanikhipha kulo. 8Niyayesaba inkemba; ngiyakunehlisela inkemba, kusho iNkhosi Simakadze. 9Ngitanikhipha kulelidolobha, ngininiketele etandleni tebetive nginijezise. 10Nitawubulawa ngenkemba, bese ngehlisela sigwebo kini ngaseminyeleni yaka-Israyeli. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 11Lelidolobha lingeke libe libhodo kini, nani futsi ningeke nibe yinyama lekulo, ngiyakwehlisela sigwebo kini ngaseminyeleni yaka-Israyeli. 12Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, ngobe anikatilandzeli timiso tami, nemitsetfo yami anikayigcini, kodvwa nisuke nalingisa letive letinitungeletile.”

13

11:13
Isa. 10:20
Hez. 9:8
Ngatsi ngisaphrofetha, Phelatiya, umsa waBhenaya, wafa. Ngawa ngebuso bami bubheke phansi, ngakhala kakhulu, ngatsi: “Hhawu, Nkhosi, Simakadze! Lensali yaka-Israyeli utayibhubhisa yonkhe yini?”

Setsembiso sekubuyiselwa kwa-Israyeli

14Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 15“Ndvodzana yemuntfu, bomnakenu, yebo, bomnakenu lekutihlobo takho tengati“lekutihlobo takho tengati” nome “labatfunjwe kanye nawe” kanye nayo yonkhe indlu yaka-Israyeli, ngulabo bantfu baseJerusalema labakhulume ngabo, batsi: ‘Labatfunjiwe bakhashane kakhulu naSimakadze, lelive selinikwe tsine kutsi libe lifa letfu.’

16

11:16
Jer. 24:5
“Ngako-ke tsani: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nome ngibatfumele khashane emkhatsini wetive, ngabasakatela emaveni, noko kwesikhashana bengiyindzawo yabo lengcwele kulawo mave lapho bebakhona khona.’

17

11:17
Jer. 23:3
“Ngako-ke tsani: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitanibutsa kuto tonkhe tive nginibuyise, nisuke kuwo onkhe lawo mave lebenginisakatele kuwo, ngiyawuphindze futsi ngininike lelive laka-Israyeli.’

18“Bayawubuyela kulo, besuse tonkhe letitfombe talo letimbi kanye netithico letinengekako. 19

11:19
Hla. 51:10
Jer. 32:39
Hez. 36:26
Zef. 3:9
Imis. 4:32
Ngiyawubanika inhlitiyo yinye,“yinye” nome “lenye” ngifake umoya lomusha ekhatsi kubo; ngiyakuyisusa kubo inhlitiyo yabo yelitje, ngibanike inhlitiyo yenyama. 20
11:20
Eks. 6:7
Dut. 30:9
Jer. 7:23
24:7
30:22
31:1,33
32:38
Bayawube sebalandzela timiso tami, banakekele kugcina imitsetfo yami. Bayawuba bantfu bami, mine ngibe nguNkulunkulu wabo. 21
11:21
Hez. 9:10
Kodvwa-ke labo labanetinhlitiyo letitinikele etitfombeni letingemanyala nakuto tithico letinengekako, ngiyakwehlisela etikwetinhloko tabo loko labakwentile, kusho iNkhosi Simakadze.”

Kusuka kwenkhatimulo yaNkulunkulu eJerusalema

22Kwabe sekutsi emakherubhi labenemasondvo emihlubulweni yawo, endlala timphiko tawo, inkhatimulo yaSimakadze wema-Israyeli yayisetikwawo. 23

11:23
Hez. 10:19
Zak. 14:4
Inkhatimulo yaSimakadze yakhuphukela etulu isuka ngekhatsi kwalelidolobha, yema ngetulu kwentsaba lengasemphumalanga kwalo. 24Moya wangiphakamisa wangimikisa kulabo labebatfunjelwe eBhabhulona ngisembonweni lengangiwunikwe nguMoya waNkulunkulu.

Lombono lengangiwubonile wenyuka wesuka kimi, 25ngabe sengitjela lababetfunjiwe konkhe loko Simakadze labengikhombise kona.

12

Umphrofethi anjengemkhoseli

121Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

12:2
Dut. 29:4
Isa. 6:9
42:18
Jer. 5:21
Hez. 2:3
Mat. 13:14
“Ndvodzana yemuntfu, uhlala emkhatsini wesive lesihlubukako. Banemehlo ekubona kodvwa ababoni, banetindlebe tekuva kodvwa abeva, ngobe basive lesihlubukako.

3

12:3
Jer. 26:3
36:3
“Ngako-ke, wena ndvodzana yemuntfu, bopha timphahla takho tekutfunjwa, phuma lapho ukhona, uphume emini babuka, uye kulenye indzawo. Mhlawumbe batakucondzisisa loko, lite nome bayindlu“loko, lite nome bayindlu” nome “kutsi bayindlu” lehlubukako. 4Kutawutsi emini babuka, ukhiphe lomtfwalo wakho wetimphahla takho sewuvele ulungele kuya ekutfunjweni. Kutawutsi kusihlwa, basabuka, uphume uhambe njengalabo labaya ekutfunjweni. 5Batawutsi basabukile, umbe lubondza ulubhobose imbobo, bese uphuma kuyo lembobo kanye netimphahla takho. 6
12:6
Isa. 8:18
20:3
Hez. 24:24
Zak. 3:8
Tetjatse ehlombe lakho babukile uhambe nato nakucala kuhwalala, buso bakho ubumbonyile, khona ungetulibona live, ngobe sengikwente sibonakaliso kuyo indlu yaka-Israyeli.”

7Ngako ngenta njengobe ngangitjeliwe. Kwatsi emini ngakhipha timphahla tami letase tingumtfwalo wekuya ekutfunjweni. Kwase kutsi kusihlwa ngemba ngabhobosa lubondza ngetandla tami. Ngatsatsa timphahla tami nakucala kuhwalala, ngatetjatsa ehlombe babukile.

8Ekuseni livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 9“Ndvodzana yemuntfu, ayikakubuti yini lendlu yaka-Israyeli lehlubukako, kutsi: ‘Wentani?’

10“Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Lelivi lesiphrofetho limacondzana nenkhosi leseJerusalema kanye nayo yonkhe indlu yaka-Israyeli lelapho.’ 11Khuluma kubo, utsi: ‘Mine ngisibonakaliso kini.’

“Njengobe ngentile nje, kuyakwenteka kanjalo nakubo. Bayakuya ekutfunjweni batitfunjwa.

12“Lenkhosi lesemkhatsini wabo iyakwetjatsa timphahla tayo ehlombe kusihlwa ihambe, kuyawumbiwa imbobo elubondzeni, imbelwe yona, kutsi itewuphuma kuyo. Iyawumbonya buso bayo, khona ingetilibona lelive. 13

12:13
2 Khos. 25:4
Jer. 52:7
Hez. 17:20
32:3
Ngiyakuyetsiya ngelinetha lami, futsi iyawubanjwa kulolo lugibe lwami; ngiyakuyiyisa eBhabhulona, eveni lemaKhaledi, kodvwa ngeke ilibone, ngulapho iyawufela khona. 14
12:14
Hez. 5:12
Ngiyawubasakatela emimoyeni, bonkhe labo labayisingatsile, tisebenti tayo nawo onkhe emabutfo ayo, ngiyawubacosha ngenkemba.

15“Bayawukwati kutsi mine nginguSimakadze, nase ngibahlakatele emkhatsini wetive, ngibasakatele emaveni ngemave. 16Kodvwa ngiyawubaphephisa labambalwa babo enkembeni, nasendlaleni kanye nasesifweni lesibulalanako, kuze kutsi kuleto tive lapho baya khona bativume tonkhe tento tabo letimbi letisinengiso. Ngulapho-ke bayawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.”

Sibonakaliso semphrofethi lotfutfumelako

17Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 18“Ndvodzana yemuntfu, tfutfumela nawudla kudla kwakho; yebo, utfutfumele ngekwesaba usanatsa emanti akho. 19

12:19
Hez. 4:16
Khuluma kulabantfu balelive, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze ngalabo labahlala eJerusalema naseveni lema-Israyeli, itsi: Bayawudla kudla kwabo baseluvalweni, banatse emanti abo bangasenatsemba, ngobe live labo liyakwemukwa konkhe lelinako ngenca yebudlova babo bonkhe labahlala kulo. 20Lamadolobha lanebantfu ayawudzilitelwa phansi, nalelive libe lihlane. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”

Saga lesitsandzeka kakhulu kubantfu nelivi lelingatsandzeki kakhulu kubantfu

21Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 22

12:22
2 Phet. 3:4
“Ndvodzana yemuntfu, saga sini lesi leninaso lapha eveni laka-Israyeli, lesitsi: ‘Emalanga ayendlula, yonkhe imibono igucuka ibe lite’? 23
12:23
Hab. 2:3
Khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitasicedza lesaga, bangaphindzi basikhulume lapha ka-Israyeli.’ Khuluma kubo, utsi: ‘Emalanga asasondzele lapho yonkhe imibono iyawugcwaliseka.

24“ ‘Ngobe sekuyawubate imibono yemanga nekubhula lokutsandzekako emkhatsini wesive saka-Israyeli. 25

12:25
Jer. 1:12
Kodvwa mine, Simakadze, ngiyawukhuluma loko lengikutsandzako, futsi kuyagcwaliseka ngaphandle kwekulibala. Ngobe ngemalanga enu, ninendlu lehlubukako, ngiyawukufeza konkhe lengikukhulumile, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

26Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 27“Ndvodzana yemuntfu, indlu yaka-Israyeli itsi: ‘Lombono lawubonako ngeweminyaka leminyenti kusukela nyalo, futsi uphrofetha ngetintfo letiyakwenteka kadzeni.’

28“Ngako-ke khuluma kubo, utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Kute nalinye lemavi ami leliyawulibala, konkhe lengikushoko kuyawugcwaliseka, kusho iNkhosi Simakadze.’ ”

13

Siphrofetho lesimelene nebaphrofethi labadvuna bemanga

131Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 2

13:2
Jer. 23:1
Hez. 14:9
34:2
“Ndvodzana yemuntfu, phrofetha umelane nebaphrofethi baka-Israyeli labaphrofethako nyalo. Khuluma kulabo labaphrofetha loko labakususela emicabangweni yabo, utsi: ‘Vanini livi laSimakadze!

3

13:3
Jer. 14:14
23:16,21
“ ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Maye kulabo baphrofethi labatilima,“labatilima” nome “lababi” labalandzela umoya wabo, babe bangakaboni lutfo! 4Awu, Israyeli, baphrofethi bakho bafanana netimphungutja letisemfuhlululwini. 5
13:5
Hla. 106:23
Hez. 22:30
Anikenyukeli etulu etikhaleni letiselubondzeni lwendlu yaka-Israyeli, kutsi nitivale khona lutakuma lucine lulungele imphi ngelilanga laSimakadze. 6Imibono yabo iyinkhohliso, nekubhula kwabo kungemanga. Bakhuluma batsi: “Kusho Simakadze,” abe Simakadze angazange asabatfume; kunjalo nje, babheke kutsi lamavi abo agcwaliseke. 7Ngitsi kubo: Anizange niyibone yini imibono leyinkhohliso nekubhula lokungemanga ngesikhatsi nitsi: “Kusho Simakadze”, nome ngingakaze ngikhulume?

8“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ngenca yemavi enu layinkhohliso nangemibono yenu lengemanga, ngimelene nani,” kusho iNkhosi Simakadze. 9

13:9
Isa. 4:3
Sandla sami siyawumelana nebaphrofethi lababona imibono leyinkhohliso, baphengule lokungemanga. Bangeke babe belibandla lebantfu bami nome babhaliswe etincwadzini tebantfu bendlu yaka-Israyeli, futsi bangeke bangene eveni lema-Israyeli. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine ngiyiNkhosi Simakadze.

10

13:10
Jer. 6:14
8:11
23:17
Mik. 3:5
“ ‘Njengobe bedukisa bantfu bami, batsi: “Kuthula”, kube kute naloko kuthula, nangenca yekutsi nakwakhiwa lubondza lolulula, bona baluhuca ngemcakaco, 11ngako-ke batjele labo labaluhuca ngemcakaco kutsi lutakuwa lolubondza. Imvula lenkhulu itakuna, futsi ngitawutfumela sangcotfo lesitawutfululekela phansi, kuvungute imimoya lenemandla. 12Nase luwa lolubondza, bantfu bangeke yini banibute batsi: “Uphi lomcakaco beniluhuce ngawo?”

13“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngiyawudedela sivunguvungu lesinemandla ngenca yelulaka lwami, ngentfukutselo lenkhulu ngitfulule sangcotfo, nemvula lenkhulu iyakwehla ngentfukutselo yami lenkhulu yembhubhiso. 14Ngiyakuluhhihlitela phansi lolubondza loluhucwe ngemcakaco, ngiludzilite lube litsafa, kuze tisekelo talo tisale ebaleni. Ngesikhatsi naluwa,“Ngesikhatsi naluwa” nome “Ngesikhatsi naliwa lidolobha” nani niyawubhujiswa kulo. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine nginguSimakadze. 15Ngako lulaka lwami ngiyakulusebentisa ekulweni nelubondza nasekulweni nalabo labaluhuce ngemcakaco. Ngiyawukhuluma kini ngitsi: “Lubondza alusekho, kanjalo nalabo labaluhucile abasekho, 16kanye nebaphrofethi baka-Israyeli labaphrofetha kuyo iJerusalema, babona nemibono yekuthula kwayo, kube kona kungekho kuthula, kusho iNkhosi Simakadze.” ’ ”

Siphrofetho lesimelene nebaphrofethi labasikati bemanga

17“Nyalo-ke, ndvodzana yemuntfu, bhekisa buso bakho kuwo emadvodzakati esive sakini laphrofetha loko lokusuka emicabangweni yawo. Phrofetha umelane nawo, 18utsi: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Maye kubo bonkhe labo labasikati labegaba imitsi yekuhhungula etihlakaleni tetandla, bente imiyeko lemihibahiba ngebudze lobehlukene, bentele kumbonya tinhloko tabo, khona batekwetsiya bantfu. Ningatetsiya yini timphilo tebantfu bami, kodvwa nine nisindze? 19

13:19
Taga 17:15
Nine ningihlambalatile emkhatsini wesive sami, ngobe nicondze kutfola emabinta lambalwa nje ebhali netingebhuta letimbalwa tesinkhwa. Ngekukhuluma emanga esiveni sami, lesilalela emanga, nibabulele labo lebekufanele bangafi, nasindzisa lebekufanele bafe.

20“ ‘Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngimelene nalobutsi benu bekuhhungula lenihhungula ngabo bantfu nibetsiye njengetinyoni, futsi ngitabudzabula lapho emikhonweni yenu. Ngiyawubakhulula labo bantfu lese nibetsiye njengetinyoni. 21Ngiyakuyidzabula lemiyeko yenu ngisindzise sive sami etandleni tenu, singeke siphindze sibe yimphango yemandla enu. Ngulapho-ke niyakungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 22Njengobe nibajabhisile labalungile ngalamanga enu, ngibe mine ngingakabadzabukisi, nangenca yekutsi nikhutsate lababi kutsi bangaphendvuki etindleleni tabo letimbi kuze basindzise timphilo tabo, 23ngako-ke ningeke nisayibona imibono leyinkhohliso, ningabe nisabhula ngekubhula lokungemanga. Ngiyakubasindzisa bantfu bami etandleni tenu. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze.’ ”