Siswati 1996 (SWA96)
9

Kubulawa kwalabakhonta tithico

91Ngase ngiyamuva Simakadze amemeta ngelivi lelikhulu, atsi: “Sondzelani lapha nine lenitawujezisa lelidolobha, ngulowo nalowo aphatse sikhali sekubulala esandleni sakhe.” 2

9:2
Hez. 8:3
Semb. 15:1,6
Ngase ngibona kuchamuka emadvodza lasitfupha ngasesangweni lelingenhla, lelibuke ngasenyakatfo, nguleyo naleyo iphetse silimato lesibi ngesandla sayo. Emkhatsini wawo kwakunendvodza leyayembetse telineni, leyayinesipatji setintfo tekubhala engculwini yayo. Angena lamadvodza, afike ema eceleni kwelilati lelitfusi.

3

9:3
Hez. 1:5
Ngaleso sikhatsi inkhatimulo yaNkulunkulu wema-Israyeli yenyuka isuka etikwemakherubhi, lapho yayisolo ikhona, yaya emnyango welithempeli. Simakadze wase ubita lendvodza leyayigcoke telineni, leyayinesipatji sekwekubhala engculwini yayo, 4
9:4
Eks. 12:23
Jer. 5:1
Semb. 7:3
watsi kuyo: “Lihlamahlame lonkhe lidolobha laseJerusalema, ubeke luphawu emabuntini abo bonkhe labakhatsatekile babubula ngenca yato tonkhe letintfo letinengekako letentiwa lapha kulo.”

5Ngatsi ngisalalele, watsi kulaba labanye: “Nani mlandzeleni kulo lonkhe lelidolobha nibulale, ningabuki muntfu ngesihawu, ningabi naluvelo. 6

9:6
Jer. 25:29
Hez. 8:16
1 Phet. 4:17
Bulalani nicedze emadvodza lamadzala, nemajaha, netintfombi, nebafati, nebantfwana, kodvwa ningatsintsi namunye loneluphawu. Calani endlini yami lengcwele.” Ngako bacala ngebaholi lababesembikwelithempeli.

7Wase utsi kubo: “Ngcolisani lelithempeli, nigcwalise tibuya talo ngetidvumbu talababulewe. Hambani!” Ngako baphuma-ke, bacala kubulala kulo lonkhe lidolobha. 8Kwatsi basabulala, sengisele ngedvwa, ngawa phansi ngebuso, ngakhala kakhulu ngatsi: “Awu, Nkhosi, Simakadze! Sewutawubhubhisa yonkhe yini lensali yaka-Israyeli kulokuphuphuma kwelulaka lwakho etikweJerusalema?”

9

9:9
Hez. 7:23
8:12
11:6
Wangiphendvula watsi: “Sono sendlu yaka-Israyeli neyakaJuda sikhulu ngalokwengcile; live seligobhota ingati, nelidolobha seligcwele kungabi namtsetfo. Batsi: ‘Simakadze ulikhohliwe lelive; Simakadze akaboni.’ 10
9:10
Hez. 8:18
Ngako ngingeke ngibabuke ngemehlo esihawu, futsi ngeke ngibayekele, kodvwa ngiyakwehlisela etinhloko tabo loko labakwentile.”

11Lendvodza leyayigcoke telineni inesipatji sekwekubhala engculwini yayo yase ibuyisa livi, itsi: “Sengente njengobe bewungitjelile.”

10

Kusuka kwenkhatimulo yaSimakadze ethempelini

101

10:1
Hez. 1:22
Ngabuka, ngabona lokwakufanana nesihlalo sebukhosi sesafire“safire” litje leliligugu kusetikwemkhatsi lowawungetulu kwetinhloko temakherubhi. 2
10:2
Hez. 1:13
Simakadze wakhuluma kulendvodza leyayigcoke telineni, watsi: “Ngena lapha emkhatsini wemasondvo ngaphansi kwemakherubhi. Gcwalisa tandla takho ngemalahle lavutsako lasemkhatsini wemakherubhi, bese uwasakata etikwalelidolobha.” Ngatsi ngisabukile, yangena.

3

10:3
1 Khos. 8:10
Isa. 6:4
Emakherubhi-ke wona abeme ngaseningizimu nelithempeli ngesikhatsi lendvodza ingena, lifu lasibekela sibuya lesisekhatsi nendzawo. 4
10:4
Hez. 9:3
Inkhatimulo yaSimakadze yase iyesuka etikwemakherubhi, yehlela emnyango welithempeli. Lifu lagcwalisa lithempeli, nesibuya sagcwaliswa bukhatikhati benkhatimulo yaSimakadze. 5
10:5
Hez. 1:24
Umsindvo wetimphiko temakherubhi wawungevakala khashane, ngisho nasesibuyeni sangephandle, njengelivi laNkulunkulu Somandla,“Nkulunkulu Somandla” ngesiHebheru “Eli Shadayi” nakakhulumako.

6Kwatsi Simakadze nakatjela lendvodza yetelineni, atsi: “Tsatsa umlilo lapha emkhatsini wemasondvo lasemkhatsini wemakherubhi,” lendvodza yangena yema eceleni kwelisondvo. 7Lelinye lemakherubhi lelulela sandla salo kulomlilo lowawusemkhatsini wawo. Lahlaphuta lomunye wawo, lawubeka etandleni talendvodza yetelineni, leyawutsatsa yaphumela nawo ngephandle. 8

10:8
Hez. 1:8
Ngaphansi kwemaphiko emakherubhi kwakubonakala intfo leyayifanana netandla temuntfu.

9

10:9
Hez. 1:15
Ngabuka, ngabona eceleni kwemakherubhi emasondvo lamane, lilinye licondzene nalinye lemakherubhi; lamasondvo abecwebetela njengekhrisolithe.“njengekhrisolithe” nome “njengelitje leliligugu” 10Macondzana nekubukeka kwawo, abefanana omane, lilinye lalifanana nelisondvo leligabance kulelinye lisondvo. 11Njengobe abehamba nje, abengahamba acondze kunome ngukuyiphi indzawo kuleti letine, lapho lamakherubhi abheke ngakhona; lamasondvo abengagucuki“abengagucuki” nome “abengajiki” nakuhamba lamakherubhi. Lamakherubhi abebheka nome ngukuphi lapho kubheke ngakhona leli leliyinhloko, ngaphandle kwekugucuka nakahamba. 12Wonkhe umtimba wawo, ngisho nemihlane yawo kanye netandla tawo, netimphiko tawo tatigcwele emehlo yonkhe indzawo, futsi nawo lamasondvo awo lamane abegcwele emehlo. 13Ngeva lamasondvo abitwa ngekutsi “ngemasondvo lashulunganako.” 14
10:14
Hez. 1:5
Lilinye lalamakherubhi lalinebuso lobune: Bekucala buso kwakubuso belikherubhi, besibili kubuso bemuntfu, besitsatfu kubuso belibhubesi, besine kubuso belusweti.

15

10:15
Hez. 1:3
Lamakherubhi ase ayaphakama. Loko-ke bekutidalwa letiphilako lengangitibone ngasemfuleni iKhebari. 16
10:16
Hez. 1:19
Kwakutsi lamakherubhi nakanyakata ahamba, nalamasondvo lasemihlubulweni yawo ahambe, kutsi lamakherubhi nakavula timphiko tawo afuna kundiza, esuke emhlabatsini, lamasondvo angete esuka lapha emihlubulweni yawo. 17Kwakutsi lamakherubhi nakemile, nalamasondvo eme, lamakherubhi nakaphakama nawo aphakame kanye nawo, ngobe lomoya waletidalwa letiphilako wawukuwo lamasondvo.

18Inkhatimulo yaSimakadze yase iyesuka kulomnyango welithempeli, yaya yayakuma ngetulu kwalamakherubhi. 19Ngatsi ngisabukile, emakherubhi ase avula timphiko tawo, esuka lapha emhlabatsini, atsi asaphakama, nalamasondvo aphakama kanye nawo. Efika ema emnyango welisango langasemphumalanga lelithempeli laSimakadze, nenkhatimulo yaNkulunkulu wesive sema-Israyeli yayisetikwawo.

20Loko-ke bekutidalwa letiphilako lengatibona ngaphansi kwaloNkulunkulu wema-Israyeli, ngasemfuleni iKhebari, ngase ngiyabona kutsi kwakungemakherubhi. 21Lilinye lalinebuso lobune, netimphiko letine, nangaphansi kwetimphiko tawo kwakunentfo leyayifanana netandla temuntfu. 22

10:22
Hez. 1:9,12
Buso bawo babufanana nebalawa lengangiwabone ngasemfuleni iKhebari. Ngulelo nalelo lahamba lacondza embili.

11

Kwehlulelwa kwebaholi baka-Israyeli

111

11:1
Hez. 8:3
Moya wangiphakamisa wangiyisa esangweni lendlu yaSimakadze lelalibheke ngasemphumalanga. Ekungeneni kwalelisango bekunemadvodza langema-25, emkhatsini wawo ngabona naJazaniya, umsa wa-Azuri, naPhelatiya, umsa waBhenaya, lekwakubaholi besive.

2Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Ndvodzana yemuntfu, laba bantfu labakha luzungu lwebubi baphindze beluleke ngalokubi kulelidolobha. 3

11:3
Hez. 12:22,27
24:3
Batsi: ‘Kungeke yini kusheshe kube sikhatsi sekwakha tindlu?“Kungeke yini kusheshe kube sikhatsi sekwakha tindlu?” nome “Lesi akusiso sikhatsi sekwakha tindlu” Lelidolobha lilibhodo lekupheka, tsine-ke siyinyama.’ 4Ngako-ke, phrofetha umelane nabo; phrofetha, ndvodzana yemuntfu.”

5Ngako Moya waSimakadze wehlela etikwami, wangitjela kutsi angitsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Loku nguloku lenikushoko ninendlu yaka-Israyeli, kodvwa ngiyakwati loko lokusetingcondvweni tenu. 6

11:6
Hez. 7:23
Nibulele bantfu labanyenti kulelidolobha, titaladi talo natigcwalisa ngetidvumbu.

7“Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Letidvumbu talabo lenibabulele lapho tiyinyama, lelidolobha lona lilibhodo, kodvwa ngitanikhipha kulo. 8Niyayesaba inkemba; ngiyakunehlisela inkemba, kusho iNkhosi Simakadze. 9Ngitanikhipha kulelidolobha, ngininiketele etandleni tebetive nginijezise. 10Nitawubulawa ngenkemba, bese ngehlisela sigwebo kini ngaseminyeleni yaka-Israyeli. Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze. 11Lelidolobha lingeke libe libhodo kini, nani futsi ningeke nibe yinyama lekulo, ngiyakwehlisela sigwebo kini ngaseminyeleni yaka-Israyeli. 12Ngulapho-ke niyawungati khona kutsi mine nginguSimakadze, ngobe anikatilandzeli timiso tami, nemitsetfo yami anikayigcini, kodvwa nisuke nalingisa letive letinitungeletile.”

13

11:13
Isa. 10:20
Hez. 9:8
Ngatsi ngisaphrofetha, Phelatiya, umsa waBhenaya, wafa. Ngawa ngebuso bami bubheke phansi, ngakhala kakhulu, ngatsi: “Hhawu, Nkhosi, Simakadze! Lensali yaka-Israyeli utayibhubhisa yonkhe yini?”

Setsembiso sekubuyiselwa kwa-Israyeli

14Livi laSimakadze lefika kimi, latsi: 15“Ndvodzana yemuntfu, bomnakenu, yebo, bomnakenu lekutihlobo takho tengati“lekutihlobo takho tengati” nome “labatfunjwe kanye nawe” kanye nayo yonkhe indlu yaka-Israyeli, ngulabo bantfu baseJerusalema labakhulume ngabo, batsi: ‘Labatfunjiwe bakhashane kakhulu naSimakadze, lelive selinikwe tsine kutsi libe lifa letfu.’

16

11:16
Jer. 24:5
“Ngako-ke tsani: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Nome ngibatfumele khashane emkhatsini wetive, ngabasakatela emaveni, noko kwesikhashana bengiyindzawo yabo lengcwele kulawo mave lapho bebakhona khona.’

17

11:17
Jer. 23:3
“Ngako-ke tsani: ‘Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: Ngitanibutsa kuto tonkhe tive nginibuyise, nisuke kuwo onkhe lawo mave lebenginisakatele kuwo, ngiyawuphindze futsi ngininike lelive laka-Israyeli.’

18“Bayawubuyela kulo, besuse tonkhe letitfombe talo letimbi kanye netithico letinengekako. 19

11:19
Hla. 51:10
Jer. 32:39
Hez. 36:26
Zef. 3:9
Imis. 4:32
Ngiyawubanika inhlitiyo yinye,“yinye” nome “lenye” ngifake umoya lomusha ekhatsi kubo; ngiyakuyisusa kubo inhlitiyo yabo yelitje, ngibanike inhlitiyo yenyama. 20
11:20
Eks. 6:7
Dut. 30:9
Jer. 7:23
24:7
30:22
31:1,33
32:38
Bayawube sebalandzela timiso tami, banakekele kugcina imitsetfo yami. Bayawuba bantfu bami, mine ngibe nguNkulunkulu wabo. 21
11:21
Hez. 9:10
Kodvwa-ke labo labanetinhlitiyo letitinikele etitfombeni letingemanyala nakuto tithico letinengekako, ngiyakwehlisela etikwetinhloko tabo loko labakwentile, kusho iNkhosi Simakadze.”

Kusuka kwenkhatimulo yaNkulunkulu eJerusalema

22Kwabe sekutsi emakherubhi labenemasondvo emihlubulweni yawo, endlala timphiko tawo, inkhatimulo yaSimakadze wema-Israyeli yayisetikwawo. 23

11:23
Hez. 10:19
Zak. 14:4
Inkhatimulo yaSimakadze yakhuphukela etulu isuka ngekhatsi kwalelidolobha, yema ngetulu kwentsaba lengasemphumalanga kwalo. 24Moya wangiphakamisa wangimikisa kulabo labebatfunjelwe eBhabhulona ngisembonweni lengangiwunikwe nguMoya waNkulunkulu.

Lombono lengangiwubonile wenyuka wesuka kimi, 25ngabe sengitjela lababetfunjiwe konkhe loko Simakadze labengikhombise kona.