Siswati 1996 (SWA96)
1

Hezekeli wembulelwa Nkulunkulu kwekucala

(Hez. 1:1 – 7:27)

Sihlalo sebukhosi saNkulunkulu

11Ngemnyaka wema-30, enyangeni yesine, ngelilanga lesihlanu, ngangisesemkhatsini walababetfunjiwe, ngasemfuleni iKhebari, kwavuleka emazulu, ngabona imibono yaNkulunkulu.

2

1:2
2 Khos. 24:12
Kwatsi mhlazana tisihlanu enyangeni, ngemnyaka wesihlanu inkhosi Jehoyakhini yatfunjwa, 3kwefika livi laSimakadze kumphristi Hezekeli, umsa waBuzi,“kumphristi Hezekeli, umsa waBuzi” nome “Hezekeli, umsa waBuzi, umphristi” ngasemfuleni iKhebari eveni lemaBhabhulona. Ngulapho-ke lapho sandla saSimakadze sasisetikwakhe khona.

4

1:4
Hla. 18:7
Hab. 3:3
Ngabuka, ngabona sivunguvungu sichamuka ngasenyakatfo, bekulifu lelikhulukati linebumanyamanya bembane, lalitungeletwe kukhanya lokumengetelako. Ekhatsi enkhabeni yalomlilo kwakukhona lokwakufanana nelitfusi lelimanyatelako, 5
1:5
Gen. 3:24
Semb. 4:7
ekhatsi kulowo mlilo kukhona lokwakufanana netidalwa letine letiphilako. Tatibonakala tinesimo semuntfu, 6kodvwa nguleso naleso sasinebuso lobune netimphiko letine. 7Tatinemilente lecondzile; tinyawo tato tatifanana netelitfole timanyatela njengelitfusi lelilolongiwe. 8Ngaphansi kwetimphiko tato kulemihlubulo yato lemine tatinetandla temuntfu. Totine tatinebuso netimphiko, 9letimphiko tato tatitsintsana. Nguleso naleso sidalwa sasihamba sicondze embili; tatingagucuki ngesikhatsi natihamba.

10Buso bato babubukeka kanje: Nguleso naleso kuletidalwa letine sasinebuso bemuntfu, ngesekudla kwaso sinebuso belibhubesi, ngesancele sinebuso benkhomo, ngemuva sinebuso belusweti. 11Babunjalo-ke buso bato. Timphiko tato tatendlalekele etulu; sisinye sasinetimphiko letinye letimbili, lunye luphiko lutsintsana neluphiko lwalesinye sidalwa ngala nangale, bese kutsi leti letinye timphiko letimbili tembese umtimba waso. 12Nguleso naleso sasihamba sicondze embili. Njalo nje lapho kuya khona Moya,“Moya” nome “umoya” nato tatiya khona; tatingagucuki ekuhambeni kwato.

13Simo saletidalwa letiphilako sasifanana nemalahle lavutsako emlilo nome tinjengetidlwane. Umlilo wawehla wenyuka lapha emkhatsini waletidalwa. Lomlilo wawumanyatela, kuphuma umbane kuwo. 14Letidalwa tatigijima tiye emuva nasembili, njengekubaneka kwembane.

15Ngatsi ngisabuka kuletidalwa letiphilako, ngabona lisondvo emhlabatsini emhlubulweni waleso naleso sidalwa lesinebuso lobune. 16Kubonakala nekwakhiwa kwalamasondvo kwakume kanje: Abemanyatela njengekhrisolithe,“njengekhrisolithe” nome “njengematje langemagugu” onkhe omane abefanana. Ngulelo nalelo sondvo lalibukeka lakheke njengelisondvo leligabance kulelinye lisondvo. 17Njengobe abehamba nje abengahamba acondze kunome nguyiphi indzawo kuleti letine, lapho letidalwa tatibheke ngakhona; lamasondvo abengagucuki, nakuhamba letidalwa. 18Emarimu alamasondvo abephakeme esabeka, omane abegcwele emehlo yonkhe indzawo.

19Kwakutsi letidalwa letiphilako natihamba, nalamasondvo lasemihlubulweni yato ahambe; tatitsi natiphakama emhlabatsini letidalwa letiphilako, nalamasondvo nawo aphakame. 20Nome ngukuphi lapho Moya“Moya” nome “umoya” abengaya khona naletidalwa tatiya khona, nalamasondvo abeyaye aphakame kanye nato, ngobe lomoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo. 21Tatitsi natihamba letidalwa, nawo ahambe; natima letidalwa, nalamasondvo eme, atsi dvu; titsi letidalwa natiphakama emhlabatsini, nalamasondvo aphakame kanye nato, ngobe umoya waletidalwa letiphilako wawukulamasondvo.

22Lokwakwendlaleke ngetulu kwetinhloko taletidalwa kwakuyintfo leyayifanana nemkhatsi, kucwebetela njengangcocwane, futsi kwesabeka. 23Ngaphansi kwalomkhatsi timphiko tato tatendlalekele kuyawutsintsana todvwana, nguleso naleso sasinetimphiko letimbili letatembese umtimba waso. 24

1:24
Hla. 29:3
Tatitsi natihamba letidalwa, ngive umsindvo wetimphiko tato unjengekudvuma kwemanti lagijimako, nanjengeliphimbo laSomandla,“Somandla” ngesiHebheru “Shadayi” nanjengemdvumo wemphi. Tatitsi natima, tehlise timphiko tato.

25Kwase kufika livi liphuma ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato, ngesikhatsi tima, timphiko tato setehlile. 26

1:26
Eks. 24:10
Isa. 6:1
Hez. 10:1
Dan. 7:9
Semb. 4:2
Ngetulu kwalomkhatsi lowawusetikwetinhloko tato bekunentfo leyayifanana nesihlalo sebukhosi lesakhiwe ngesafire,“safire” litje leliligugu ngetulu kwalesihlalo sebukhosi kwakunentfo leyayinesimo lesasifanana nesemuntfu. 27Ngabona kutsi kusukela kuloko lokwakubonakala shangatsi kulukhalo lwakhe kuya ngenhla kwalo abefanana nelitfusi lelimanyatelako, kube shangatsi ligcwele umlilo, bese kutsi kusuka elukhalweni kuye phansi abefanana nemlilo. Abetungeletwe kukhanya lokumanyatelako. 28
1:28
Gen. 9:12
Dan. 10:9
Semb. 1:17
Lokukhanya kwakumtungeletile njengemushi wenkosazana ubonakala emafini, ngelilanga lekuna kwemvula.

Loku bekukubonakala lokwakubonakalisa bukhosi baSimakadze. Ngatsi kube ngikubone konkhe loku, ngawa ngibhekise buso bami phansi, ngase ngiva livi lalokhulumako.