Siswati 1996 (SWA96)
9

Sishayo sesihlanu: Kufa kwemfuyo

91Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Hamba uye kuFaro ufike utsi: ‘Simakadze, longuNkulunkulu wemaHebheru, utsi: Khulula bantfu bami kutsi bahambe bayewungikhonta. 2Nangabe wala ungabavumeli bahambe, 3ngitakushaya kamatima ngekukutfumelela sifo kuto tonkhe tifuyo takho: emahhashi, netimbongolo, nemakamela, netinkhomo, netimvu, netimbuti. 4Ngitakwenta umehluko emkhatsini wetinkhomo tema-Israyeli netemaGibhithe. Kute nome sinye silwane lesitakufa lesisema-Israyeli.’ ” 5Simakadze wemisa sikhatsi watsi: “Kusasa Simakadze utakwenta loku lapha eveni.”

6Ngakusasa Simakadze wakwenta loko abetsite utakwenta. Tonkhe tifuyo temaGibhithe tafa; kodvwa kute nome sinye sifuyo sema-Israyeli lesake safa. 7Faro watfumela kuyawuhlola, wakhandza kute ngisho nasinye nje silwane sema-Israyeli lesasifile, noko wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, wangete wabakhulula kutsi bahambe.

Sishayo sesitfupha: Ematfumba

8Simakadze wase ukhuluma kuMosi naku-Aroni, watsi: “Cuphani ngetandla emabinta emlotsa etiko, Mosi awusakate etulu emoyeni, embikwaFaro abuka. 9Lomlotsa utawuba njengelutfuli lolucolisakele usibekele lonkhe live laseGibhithe, bese kutsi lapho ufika khona uvete ematfumba lakhamisile emitimbeni yebantfu neyetilwane.” 10Ngako base bacaphuna umlotsa etiko, bema embikwaFaro, Mosi wawusakata emoyeni, kwase kuvumbuka ematfumba laba tilondza letivulekile kubantfu nasetilwaneni. 11Labalumbi behluleka kuma embikwaMosi, ngobe kwakutse minci ematfumba emitimbeni yabo nakuwo onkhe emaGibhithe. 12Kodvwa Simakadze wenta inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni, akazange afune kubalalela; kwaya njengobe Simakadze abetjele Mosi.

Sishayo sesikhombisa: Sangcotfo

13Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ubovuka ekuseni ngeluvivi, uye kuFaro ufike kuye utsi: ‘Simakadze, longuNkulunkulu wemaHebheru, utsi: Khulula bantfu bami bahambe bayekungikhonta. 14Ngobe manje letishayo ngitatitfumelela kuletiphatsimandla takho nakubantfu bakho ngicedze ngendlulele kuwe imbala, khona utekwati kutsi kute lofanana nami emhlabeni wonkhe jikelele. 15Kube sandla sami bengisiphakamisele etikwakho ngesifo lesingelapheki, ngabe seniphele nya. 16

9:16
Rom. 9:17
Kodvwa noko kuze kube manje ngisakuphephisile, khona ngitekukhombisa emandla ami, nekutsi libito lami litewudvunyiswa emhlabeni wonkhe. 17Noko nanyalo seloku usatikhukhumeta ngetulu kwebantfu bami, awukabavumeli kutsi bakhululeke bahambe. 18Asulalele-ke, kusasa ngaso lesikhatsi ngitakwehlisa sangcotfo lesikhulu lesingazange sehle, seloku iGibhithe yaba khona. 19Nyalo-ke tfumela kutsi tonkhe tifuyo nako konkhe lokusetsafeni kulandvwe kutewukhoseliswa, ngobe sangcotfo sitakwehlela etikwabo bonkhe bantfu netifuyo letisetsafeni letingakakhoseliswa, kufe konkhe.’ ”

20Letinye tiphatsimandla taFaro tefikelwa kwesaba ngalamavi abesakhulunywe nguSimakadze, taphutfuma tabutsa tigcili tato netifuyo tato. 21Kodvwa letinye tato atizange tiwanake emavi aSimakadze; ngako tigcili tato netifuyo tato tatiyekelela ngaphandle tangete tatikhoselisa.

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Phakamisela sandla sakho etulu, sangcotfo sitakwehlela etikwalo lonkhe live laseGibhithe: etikwebantfu, nasetikwetifuyo, nasetikwetilimo tonkhe emasimini aseGibhithe.” 23

9:23
Hla. 78:47
105:32
Mosi waphakamisela indvuku yakhe etulu. Simakadze watfumela kudvuma, nesangcotfo, nembane kwehlela emhlabeni, Simakadze wehlisela sangcotfo eveni laseGibhithe; 24kwehla sangcotfo lesikhulu, kwaphambana nemibane. Kwaba sihhuhhula lesikhulu lesasingazange sesibe khona seloku yaba khona iGibhithe. 25Sangcotfo sehlela etikwalo lonkhe live laseGibhithe, savitsita konkhe lokwakungephandle, bantfu netifuyo. Savitsita tonkhe tilimo letatisemasimini, saphundla tonkhe tihlahla. 26Sangcotfo asizange sehle eveni laseGosheni, lapho kwakuhlala khona ema-Israyeli.

27Faro watfumela kutsi kubitwe boMosi na-Aroni; bafika, watsi kubo: “Cha, sengiyabona kutsi ngonile, Simakadze akoni lutfo. Ngimi nesive sami labonile. 28Thandazani kuSimakadze. Manje sesidziniwe ngulokudvuma nalesangcotfo. Ngitanikhulula nihambe, akusafuneki nihlale lapha.”

29

9:29
Hla. 24:1
Mosi wakhuluma kuye watsi: “Ngitawutsi ngingaphuma la edolobheni, bese ngiphakamisa tandla tami ngithandaze kuSimakadze; lokudvuma kutawukhawula nalesangcotfo siphele, kuze wati kutsi umhlaba ngewaSimakadze. 30Kodvwa ngiyati kutsi wena netiphatsimandla takho nisengakamesabi Simakadze longuNkulunkulu.”

31Iflekisi nebhali kwavitsiteka kwaphela nya; phela ibhali yase ivutsiwe, kantsi iflekisi yayisashakata. 32Kodvwa kolo nesipelite akuvitsitekanga, ngobe kuvutfwa kamuva.

33Mosi wesuka kuFaro, waphumela ngephandle kwelidolobha, waphakamisa tandla takhe athandaza kuSimakadze, kudvuma nesangcotfo kwancamuka, imvula yaphakamisa. 34Kodvwa Faro watsi kube abone kutsi imvula nesangcotfo kanye nekudvuma sekukhawulile, waphindze wona; yena netiphatsimandla takhe benta tinhlitiyo tabo taba lukhuni. 35Ngako-ke inhlitiyo yaFaro yayilukhuni, wangabe asabakhulula bantfwana baka-Israyeli kutsi bahambe; kwaya njengobe abevele ashito Simakadze ngemlomo waMosi.