Siswati 1996 (SWA96)
8

Sishayo sesibili: Tigogodvolo

81Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Hamba uye kuFaro umtjele kutsi Simakadze utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, khona sitekungikhonta.Letinye tincwadzi tekucala tihlanganisa lamavesi nesehluko 7 2Nawala kusikhulula, live lakho lonkhe ngitalishaya ngetigogodvolo. 3Umfula iNayili utawugcwala tigogodvolo, tize tenyukele ngisho nasesigodlweni sakho, nasekamelweni lakho lekulala, nasembhedzeni wakho, nasetindlini tetiphatsimandla takho, nakutakhamiti takho, nakubohhavini bakho, nasetitjeni tenhlama. 4Letigogodvolo tiyawugcumela etikwakho, nasetikwebantfu bakho, nasetikwetiphatsimandla takho tonkhe.’ ”

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tjela Aroni utsi: ‘Yelula sandla sakho lesinendvuku usibhekise ngasemifuleni, nasemachaphotini, nasetitibeni wente tigogodvolo tiphumele ngaphandle emhlabatsini eveni laseGibhithe.’ ”Letinye tincwadzi ticala sehluko 8 ngalelivesi 6

8:6
Hla. 78:45
105:30
Ngako-ke Aroni wayengamisa etikwemanti aseGibhithe. Tigogodvolo taphuma tananabuka nalo lonkhe live laseGibhithe. 7Nalabalumbi benta njalo ngemilingo yabo; tigogodvolo batikhiphela emhlabatsini eveni laseGibhithe.

8Faro wabita boMosi na-Aroni; befika, watsi kubo: “Thandazani kuSimakadze nimcele kutsi esuse letigogodvolo la kimi nakulesive sami. Ngitawube sengiyabakhulula labantfu benu bahambe, khona batawunikela imihlatjelo kuSimakadze.”

9Mosi waphendvula Faro watsi: “Anginike wena emandla nelilungelo lekungibekela sikhatsi lengingakuthandazela ngaso wena netiphatsimandla takho kanye nesive sakho, kutsi tiphele letigogodvolo lapha emkhatsini wenu nasetindlini tenu, tisale emfuleni iNayili kuphela.”

10Faro wamphendvula watsi: “Kusasa.” Mosi watsi: “Kulungile, nkhosi, kutakwenteka njengobe ufuna, kuze wati kutsi kute lofanana naSimakadze longuNkulunkulu wetfu. 11Letigogodvolo titawusuka kuwe, nasetindlini takho, nasetiphatsimandleni takho, nasesiveni sakho. Titawusala emfuleni iNayili kuphela.” 12BoMosi na-Aroni besuka kuFaro bahamba. Mosi wafike wathandaza kuSimakadze amcela kutsi esuse letigogodvolo letase titseleke etikwaFaro. 13Simakadze wenta njengesicelo saMosi. Tafa tonkhe tigogodvolo letatisetindlini, nasetibuyeni, nasemasimini. 14EmaGibhithe atibutsisa ndzawonye taba tincumbi letinkhulu. Lonkhe live lanuka luboti. 15Kodvwa Faro watsi kube abone kutsi tigogodvolo setifile, wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, njengobe abevele ashito Simakadze. Faro akazange abalalele boMosi na-Aroni kutsi batsini.

Sishayo sesitsatfu: Timbuzulwane

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma ku-Aroni utsi: ‘Yelula indvuku yakho ushaye lutfuli lwemhlabatsi ngalendvuku yakho, lonkhe lutfuli lwelive laseGibhithe lutawugucuka lube timbuzulwane.’ ” 17Bavele bakwenta loko. Aroni welula sandla sakhe, washaya lutfuli lwemhlabatsi ngendvuku yakhe; lonkhe lutfuli lwagucuka lwaba timbuzulwane letahlasela bantfu netilwane. Lonkhe lutfuli lwemhlabatsi eGibhithe lwagucuka lwaba timbuzulwane. 18Labalumbako benta butsi bekwenta imilingo; kodvwa behluleka kwenta timbuzulwane. Letimbuzulwane tahlasela bantfu kanye nemfuyo. 19

8:19
Luk. 11:20
Labalumbako bakhuluma kuFaro batsi: “Ngumuno waNkulunkulu-ke lo!” Kodvwa inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni; akazange akunake lokwakushiwo boMosi na-Aroni, njengobe abevele ashito Simakadze.

Sishayo sesine: Tibawu

20Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Vuka ekuseni ngeluvivi, umele Faro nakaya emfuleni, ufike kuye utsi: ‘Simakadze utsi: Khulula bantfu bami bahambe, khona batewungikhonta. 21Nawungabakhululi bantfu bami kutsi bahambe, ngitawutfumela libulo letibawu kuwe, nakutiphatsimandla takho, nasesiveni sakho, nasetindlini takho. Tindlu temaGibhithe tiyawugcwala tibawu, tembese ngisho nelive lawo lonkhe. 22Kodvwa live laseGosheni, lapho kuhlala khona sive sami, ngitaliphephisa; bangeke bahlaselwe tibawu, khona utekwati kutsi mine, Simakadze, ngikhona kulelive. 23Ngitakwenta umehluko emkhatsini wesive sami nesive sakho. Lesishayo sitakwenteka kusasa loku lokusako.’ ”

24

8:24
Hla. 78:45
Simakadze wavele wakwenta loko. Watfumela lifu letibawu esigodlweni saFaro, nasetindlini tetiphatsimandla takhe, naseveni lonkhe laseGibhithe. Tibawu talibhubhisa live lonkhe laseGibhithe.

25Faro wase ubita boMosi na-Aroni; befika, watsi kubo: “Hambani niyewunikela imihlatjelo kuloNkulunkulu wenu, kodvwa ningaphumi kulo lelive.”

26

8:26
Gen. 46:34
Mosi wamphendvula watsi: “Cha, kungeke kulunge loko, ngobe leminikelo yetfu yemihlatjelo itawuba sikhubekiso nesicefe kubantfu baseGibhithe. Nasinikela ngemihlatjelo lesinengiso emehlweni abo, bangahlala kanjani bangasigcobi ngematje? 27
8:27
Eks. 3:18
Kufanele sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu siye ehlane, kuze sinikele ngemihlatjelo kuSimakadze, longuNkulunkulu wetfu, njengobe yena asiyalile.” 28Faro watsi: “Ngitanikhulula-ke kutsi nihambe niye ehlane niyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu. Kepha noko ningaboya khashane kakhulu. Ngicela mane ningincusele nami.”

29Mosi wamphendvula watsi: “Nangisuka nje lapha, ngitawuthandaza kuSimakadze kutsi kusasa ekuseni atisuse letibawu lapha kuwe, nakuletiphatsimandla takho, nasesiveni sakho. Kodvwa kubobe awusiyengi futsi ngekutsi ube sewuyabalela labantfu kutsi bayewunikela imihlatjelo kuSimakadze.”

30Mosi wesuka kuFaro wahamba wayawuthandaza kuSimakadze. 31Simakadze waphendvula Mosi ngekumnika leso sicelo sakhe. Watisusa letibawu kuFaro, nakuletiphatsimandla takhe, nasesiveni sakhe; akusalanga ngisho nome sinye nje sibawu. 32Kodvwa Faro waphindze wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, wangete wabavumela kutsi bahambe.