Siswati 1996 (SWA96)
7

71

7:1
Eks. 4:15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buka la, wena ngitakwenta ufane naNkulunkulu kuFaro; Aroni, umnakenu, yena abe ngumphrofethi wakho. 2Wena utawutjela Aroni konkhe loko lengikuyale ngako; yena-ke utabe sewutjela Faro kutsi akhulule sive sami, ema-Israyeli, siphume eveni lakhe. 3
7:3
Imis. 7:36
Kodvwa ngitayenta ibe lukhuni inhlitiyo yaFaro, nome ngingaze ngente tibonakaliso netimangaliso letinyenti la eveni laseGibhithe. 4Faro angeke anilalele, ngako-ke ngiyakwehlisela sandla sami eGibhithe, ngiyijezise kabuhlungu, ngikhiphe sive sami, bantfwana baka-Israyeli, eGibhithe. 5EmaGibhithe ngulapho ayawungati khona kutsi nginguSimakadze, nase ngelule sandla sami ngikhulula ema-Israyeli emkhatsini wawo.” 6BoMosi na-Aroni benta njengobe babeyalwe nguSimakadze. 7Mosi abesaneminyaka lengema-80, kantsi Aroni abesaneminyaka lengema-83, nabakhulumisana naFaro.

Indvuku ya-Aroni

8Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 9“Faro nakatsi: ‘Ase nente ummangaliso lotanifakazela,’ ubotsi ku-Aroni: ‘Tsatsa indvuku yakho uyijike phansi embikwaFaro, itawugucuka ibe yinyoka.’ ” 10Ngako-ke boMosi na-Aroni baya kuFaro befike benta njengobe Nkulunkulu abebayalile. Aroni wajika indvuku yakhe phansi embikwaFaro netiphatsimandla takhe, indvuku yagucuka yaba yinyoka. 11

7:11
2 Thim. 3:8
Faro wabita tihlakaniphi kanye nalabalumbako bakakhe. Nabo labalumbi baseGibhithe bakwenta loko ngemilingo yabo. 12Nabo batijika phansi tindvuku tabo, tagucuka taba tinyoka. Kodvwa indvuku ya-Aroni yatimita tonkhe leti letinye tindvuku. 13Inhlitiyo yaFaro yajinge yaba lukhuni, akazange abalalele, njengobe Simakadze abeshito.

Tinhlupheko taseGibhithe

Sishayo sekucala: Emanti agucuka aba yingati

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Inhlitiyo yaFaro seyilukhuni, uyala kukhulula labantfu kutsi bahambe. 15Hamba uye kuFaro ekuseni ngesikhatsi aya emfuleni iNayili, ubommela elusentseni lwayo. Uboyiphatsa lendvuku leyagucuka yaba yinyoka. 16Ubokhuluma kuye utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wemaHebheru, ungitfume kuwe watsi ngibofike ngitsi: “Khulula sive sami sihambe, khona sitewungikhonta ehlane;” kodvwa kuze kube ngumanje usengakakwenti loko lengikutjela kona. 17

7:17
Semb. 16:4
Utsi-ke Simakadze: “Loku lengitakwenta ngiko lokutakwenta wati kutsi nginguSimakadze.” Ngitawushaya lamanti emfula iNayili ngalendvuku lesesandleni sami, bese-ke onkhe lamanti ayagucuka aba yingati. 18Tonkhe tinhlanti titakufa, bese lomfula unuka luvundze kangangobe emaGibhithe atakwehluleka ngisho nekunatsa emanti awo.’ ”

19Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma ku-Aroni utsi: ‘Tsatsa indvuku yakho uyengamise yonkhe imifula, nemisele yayo, netitiba tayo, netitiba tekwakhiwa la eGibhithe. Lamanti atawugucuka abe yingati, lonkhe live laseGibhithe, ngisho nasetitjeni letentiwe ngetigodvo naletentiwe ngematje.’ ”

20

7:20
Hla. 78:44
105:29
BoMosi na-Aroni benta njengobe babeyalwe nguSimakadze. Aroni waphakamisa indvuku yakhe embikwaFaro netiphatsimandla takhe washaya emanti emfula iNayili. Onkhe emanti lakuyo agucuka aba yingati. 21Tinhlanti temfula tafa, iNayili yanuka luvundze kangangekutsi emaGibhithe ehluleka kuwanatsa emanti ayo. Live lonkhe laseGibhithe lagcwala ingati. 22Labalumbi baseGibhithe nabo bakwenta loko ngemilingo yabo. Ngako-ke inhlitiyo yaFaro yachubeka yaba lukhuni kakhulu, akazange akulalele loko babemtjela kona, kwaya njengobe Simakadze abeshito. 23Faro wancandzeka wabuyela esigodlweni sakhe; akazange akunake ngisho nakancane loko. 24Onkhe emaGibhithe agubha emanti elusentseni lwemfula iNayili, ngobe emanti ayo abengasanatseki. 25Kwendlula emalanga lasikhombisa Simakadze awashayile emanti emfula iNayili.

8

Sishayo sesibili: Tigogodvolo

81Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Hamba uye kuFaro umtjele kutsi Simakadze utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, khona sitekungikhonta.Letinye tincwadzi tekucala tihlanganisa lamavesi nesehluko 7 2Nawala kusikhulula, live lakho lonkhe ngitalishaya ngetigogodvolo. 3Umfula iNayili utawugcwala tigogodvolo, tize tenyukele ngisho nasesigodlweni sakho, nasekamelweni lakho lekulala, nasembhedzeni wakho, nasetindlini tetiphatsimandla takho, nakutakhamiti takho, nakubohhavini bakho, nasetitjeni tenhlama. 4Letigogodvolo tiyawugcumela etikwakho, nasetikwebantfu bakho, nasetikwetiphatsimandla takho tonkhe.’ ”

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tjela Aroni utsi: ‘Yelula sandla sakho lesinendvuku usibhekise ngasemifuleni, nasemachaphotini, nasetitibeni wente tigogodvolo tiphumele ngaphandle emhlabatsini eveni laseGibhithe.’ ”Letinye tincwadzi ticala sehluko 8 ngalelivesi 6

8:6
Hla. 78:45
105:30
Ngako-ke Aroni wayengamisa etikwemanti aseGibhithe. Tigogodvolo taphuma tananabuka nalo lonkhe live laseGibhithe. 7Nalabalumbi benta njalo ngemilingo yabo; tigogodvolo batikhiphela emhlabatsini eveni laseGibhithe.

8Faro wabita boMosi na-Aroni; befika, watsi kubo: “Thandazani kuSimakadze nimcele kutsi esuse letigogodvolo la kimi nakulesive sami. Ngitawube sengiyabakhulula labantfu benu bahambe, khona batawunikela imihlatjelo kuSimakadze.”

9Mosi waphendvula Faro watsi: “Anginike wena emandla nelilungelo lekungibekela sikhatsi lengingakuthandazela ngaso wena netiphatsimandla takho kanye nesive sakho, kutsi tiphele letigogodvolo lapha emkhatsini wenu nasetindlini tenu, tisale emfuleni iNayili kuphela.”

10Faro wamphendvula watsi: “Kusasa.” Mosi watsi: “Kulungile, nkhosi, kutakwenteka njengobe ufuna, kuze wati kutsi kute lofanana naSimakadze longuNkulunkulu wetfu. 11Letigogodvolo titawusuka kuwe, nasetindlini takho, nasetiphatsimandleni takho, nasesiveni sakho. Titawusala emfuleni iNayili kuphela.” 12BoMosi na-Aroni besuka kuFaro bahamba. Mosi wafike wathandaza kuSimakadze amcela kutsi esuse letigogodvolo letase titseleke etikwaFaro. 13Simakadze wenta njengesicelo saMosi. Tafa tonkhe tigogodvolo letatisetindlini, nasetibuyeni, nasemasimini. 14EmaGibhithe atibutsisa ndzawonye taba tincumbi letinkhulu. Lonkhe live lanuka luboti. 15Kodvwa Faro watsi kube abone kutsi tigogodvolo setifile, wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, njengobe abevele ashito Simakadze. Faro akazange abalalele boMosi na-Aroni kutsi batsini.

Sishayo sesitsatfu: Timbuzulwane

16Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma ku-Aroni utsi: ‘Yelula indvuku yakho ushaye lutfuli lwemhlabatsi ngalendvuku yakho, lonkhe lutfuli lwelive laseGibhithe lutawugucuka lube timbuzulwane.’ ” 17Bavele bakwenta loko. Aroni welula sandla sakhe, washaya lutfuli lwemhlabatsi ngendvuku yakhe; lonkhe lutfuli lwagucuka lwaba timbuzulwane letahlasela bantfu netilwane. Lonkhe lutfuli lwemhlabatsi eGibhithe lwagucuka lwaba timbuzulwane. 18Labalumbako benta butsi bekwenta imilingo; kodvwa behluleka kwenta timbuzulwane. Letimbuzulwane tahlasela bantfu kanye nemfuyo. 19

8:19
Luk. 11:20
Labalumbako bakhuluma kuFaro batsi: “Ngumuno waNkulunkulu-ke lo!” Kodvwa inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni; akazange akunake lokwakushiwo boMosi na-Aroni, njengobe abevele ashito Simakadze.

Sishayo sesine: Tibawu

20Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Vuka ekuseni ngeluvivi, umele Faro nakaya emfuleni, ufike kuye utsi: ‘Simakadze utsi: Khulula bantfu bami bahambe, khona batewungikhonta. 21Nawungabakhululi bantfu bami kutsi bahambe, ngitawutfumela libulo letibawu kuwe, nakutiphatsimandla takho, nasesiveni sakho, nasetindlini takho. Tindlu temaGibhithe tiyawugcwala tibawu, tembese ngisho nelive lawo lonkhe. 22Kodvwa live laseGosheni, lapho kuhlala khona sive sami, ngitaliphephisa; bangeke bahlaselwe tibawu, khona utekwati kutsi mine, Simakadze, ngikhona kulelive. 23Ngitakwenta umehluko emkhatsini wesive sami nesive sakho. Lesishayo sitakwenteka kusasa loku lokusako.’ ”

24

8:24
Hla. 78:45
Simakadze wavele wakwenta loko. Watfumela lifu letibawu esigodlweni saFaro, nasetindlini tetiphatsimandla takhe, naseveni lonkhe laseGibhithe. Tibawu talibhubhisa live lonkhe laseGibhithe.

25Faro wase ubita boMosi na-Aroni; befika, watsi kubo: “Hambani niyewunikela imihlatjelo kuloNkulunkulu wenu, kodvwa ningaphumi kulo lelive.”

26

8:26
Gen. 46:34
Mosi wamphendvula watsi: “Cha, kungeke kulunge loko, ngobe leminikelo yetfu yemihlatjelo itawuba sikhubekiso nesicefe kubantfu baseGibhithe. Nasinikela ngemihlatjelo lesinengiso emehlweni abo, bangahlala kanjani bangasigcobi ngematje? 27
8:27
Eks. 3:18
Kufanele sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu siye ehlane, kuze sinikele ngemihlatjelo kuSimakadze, longuNkulunkulu wetfu, njengobe yena asiyalile.” 28Faro watsi: “Ngitanikhulula-ke kutsi nihambe niye ehlane niyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze, longuNkulunkulu wenu. Kepha noko ningaboya khashane kakhulu. Ngicela mane ningincusele nami.”

29Mosi wamphendvula watsi: “Nangisuka nje lapha, ngitawuthandaza kuSimakadze kutsi kusasa ekuseni atisuse letibawu lapha kuwe, nakuletiphatsimandla takho, nasesiveni sakho. Kodvwa kubobe awusiyengi futsi ngekutsi ube sewuyabalela labantfu kutsi bayewunikela imihlatjelo kuSimakadze.”

30Mosi wesuka kuFaro wahamba wayawuthandaza kuSimakadze. 31Simakadze waphendvula Mosi ngekumnika leso sicelo sakhe. Watisusa letibawu kuFaro, nakuletiphatsimandla takhe, nasesiveni sakhe; akusalanga ngisho nome sinye nje sibawu. 32Kodvwa Faro waphindze wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, wangete wabavumela kutsi bahambe.

9

Sishayo sesihlanu: Kufa kwemfuyo

91Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Hamba uye kuFaro ufike utsi: ‘Simakadze, longuNkulunkulu wemaHebheru, utsi: Khulula bantfu bami kutsi bahambe bayewungikhonta. 2Nangabe wala ungabavumeli bahambe, 3ngitakushaya kamatima ngekukutfumelela sifo kuto tonkhe tifuyo takho: emahhashi, netimbongolo, nemakamela, netinkhomo, netimvu, netimbuti. 4Ngitakwenta umehluko emkhatsini wetinkhomo tema-Israyeli netemaGibhithe. Kute nome sinye silwane lesitakufa lesisema-Israyeli.’ ” 5Simakadze wemisa sikhatsi watsi: “Kusasa Simakadze utakwenta loku lapha eveni.”

6Ngakusasa Simakadze wakwenta loko abetsite utakwenta. Tonkhe tifuyo temaGibhithe tafa; kodvwa kute nome sinye sifuyo sema-Israyeli lesake safa. 7Faro watfumela kuyawuhlola, wakhandza kute ngisho nasinye nje silwane sema-Israyeli lesasifile, noko wenta inhlitiyo yakhe yaba lukhuni, wangete wabakhulula kutsi bahambe.

Sishayo sesitfupha: Ematfumba

8Simakadze wase ukhuluma kuMosi naku-Aroni, watsi: “Cuphani ngetandla emabinta emlotsa etiko, Mosi awusakate etulu emoyeni, embikwaFaro abuka. 9Lomlotsa utawuba njengelutfuli lolucolisakele usibekele lonkhe live laseGibhithe, bese kutsi lapho ufika khona uvete ematfumba lakhamisile emitimbeni yebantfu neyetilwane.” 10Ngako base bacaphuna umlotsa etiko, bema embikwaFaro, Mosi wawusakata emoyeni, kwase kuvumbuka ematfumba laba tilondza letivulekile kubantfu nasetilwaneni. 11Labalumbi behluleka kuma embikwaMosi, ngobe kwakutse minci ematfumba emitimbeni yabo nakuwo onkhe emaGibhithe. 12Kodvwa Simakadze wenta inhlitiyo yaFaro yaba lukhuni, akazange afune kubalalela; kwaya njengobe Simakadze abetjele Mosi.

Sishayo sesikhombisa: Sangcotfo

13Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ubovuka ekuseni ngeluvivi, uye kuFaro ufike kuye utsi: ‘Simakadze, longuNkulunkulu wemaHebheru, utsi: Khulula bantfu bami bahambe bayekungikhonta. 14Ngobe manje letishayo ngitatitfumelela kuletiphatsimandla takho nakubantfu bakho ngicedze ngendlulele kuwe imbala, khona utekwati kutsi kute lofanana nami emhlabeni wonkhe jikelele. 15Kube sandla sami bengisiphakamisele etikwakho ngesifo lesingelapheki, ngabe seniphele nya. 16

9:16
Rom. 9:17
Kodvwa noko kuze kube manje ngisakuphephisile, khona ngitekukhombisa emandla ami, nekutsi libito lami litewudvunyiswa emhlabeni wonkhe. 17Noko nanyalo seloku usatikhukhumeta ngetulu kwebantfu bami, awukabavumeli kutsi bakhululeke bahambe. 18Asulalele-ke, kusasa ngaso lesikhatsi ngitakwehlisa sangcotfo lesikhulu lesingazange sehle, seloku iGibhithe yaba khona. 19Nyalo-ke tfumela kutsi tonkhe tifuyo nako konkhe lokusetsafeni kulandvwe kutewukhoseliswa, ngobe sangcotfo sitakwehlela etikwabo bonkhe bantfu netifuyo letisetsafeni letingakakhoseliswa, kufe konkhe.’ ”

20Letinye tiphatsimandla taFaro tefikelwa kwesaba ngalamavi abesakhulunywe nguSimakadze, taphutfuma tabutsa tigcili tato netifuyo tato. 21Kodvwa letinye tato atizange tiwanake emavi aSimakadze; ngako tigcili tato netifuyo tato tatiyekelela ngaphandle tangete tatikhoselisa.

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Phakamisela sandla sakho etulu, sangcotfo sitakwehlela etikwalo lonkhe live laseGibhithe: etikwebantfu, nasetikwetifuyo, nasetikwetilimo tonkhe emasimini aseGibhithe.” 23

9:23
Hla. 78:47
105:32
Mosi waphakamisela indvuku yakhe etulu. Simakadze watfumela kudvuma, nesangcotfo, nembane kwehlela emhlabeni, Simakadze wehlisela sangcotfo eveni laseGibhithe; 24kwehla sangcotfo lesikhulu, kwaphambana nemibane. Kwaba sihhuhhula lesikhulu lesasingazange sesibe khona seloku yaba khona iGibhithe. 25Sangcotfo sehlela etikwalo lonkhe live laseGibhithe, savitsita konkhe lokwakungephandle, bantfu netifuyo. Savitsita tonkhe tilimo letatisemasimini, saphundla tonkhe tihlahla. 26Sangcotfo asizange sehle eveni laseGosheni, lapho kwakuhlala khona ema-Israyeli.

27Faro watfumela kutsi kubitwe boMosi na-Aroni; bafika, watsi kubo: “Cha, sengiyabona kutsi ngonile, Simakadze akoni lutfo. Ngimi nesive sami labonile. 28Thandazani kuSimakadze. Manje sesidziniwe ngulokudvuma nalesangcotfo. Ngitanikhulula nihambe, akusafuneki nihlale lapha.”

29

9:29
Hla. 24:1
Mosi wakhuluma kuye watsi: “Ngitawutsi ngingaphuma la edolobheni, bese ngiphakamisa tandla tami ngithandaze kuSimakadze; lokudvuma kutawukhawula nalesangcotfo siphele, kuze wati kutsi umhlaba ngewaSimakadze. 30Kodvwa ngiyati kutsi wena netiphatsimandla takho nisengakamesabi Simakadze longuNkulunkulu.”

31Iflekisi nebhali kwavitsiteka kwaphela nya; phela ibhali yase ivutsiwe, kantsi iflekisi yayisashakata. 32Kodvwa kolo nesipelite akuvitsitekanga, ngobe kuvutfwa kamuva.

33Mosi wesuka kuFaro, waphumela ngephandle kwelidolobha, waphakamisa tandla takhe athandaza kuSimakadze, kudvuma nesangcotfo kwancamuka, imvula yaphakamisa. 34Kodvwa Faro watsi kube abone kutsi imvula nesangcotfo kanye nekudvuma sekukhawulile, waphindze wona; yena netiphatsimandla takhe benta tinhlitiyo tabo taba lukhuni. 35Ngako-ke inhlitiyo yaFaro yayilukhuni, wangabe asabakhulula bantfwana baka-Israyeli kutsi bahambe; kwaya njengobe abevele ashito Simakadze ngemlomo waMosi.