Siswati 1996 (SWA96)
5

Mosi na-Aroni basembikwaFaro

51Emvakwaloko boMosi na-Aroni bahamba baya kuFaro, bafike batsi: “Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, siyewungentela sibhimbi sekungidvumisa ehlane.’ ”

2Faro wabuta watsi: “Ungubani yena lowo Simakadze, kutsi mine ngingalalela livi lakhe, ngikhulule ema-Israyeli kutsi ahambe? Angimati lowo Simakadze, futsi ngingeke ngisikhulule sive sema-Israyeli kutsi sihambe.”

3

5:3
Eks. 3:18
BoMosi na-Aroni bamphendvula batsi: “Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sivumele kutsi sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu, siye ehlane, siyewunikela ngemhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu; ngobe nasingakwenti loko, utasishaya ngesifo lesingelapheki nome asibulale ngemphi.”

4Kodvwa lenkhosi yaseGibhithe yatsi kubo: “Nine Mosi, nawe Aroni, labantfu nibayekeliseleni umsebenti wabo? Buyelani emsebentini wenu nine.” 5Wachubeka Faro watsi: “Ase nibuke nje, labantfu sebanyenti kakhulu lapha eveni. Nyalo senibayekelisa lemitfwalo yabo!”

6Ngalo lelo langa Faro wanika tindvuna nebashayeli bakakhe imitsetfo yemisebenti, watsi: 7“Labantfu ningabobe nisabaletsela tjani bekufoloma titini, njengobe benenta. Kodvwa babosale sebatifunela bona tjani. 8Kodvwa nome kunjalo, lesitoko sabo setitini lekufanele batifolome ngelilanga singehliswa, ngobe mncane kakhulu lomsebenti labawentako; bayavilapha, ngiko nje balibele kukhonona ngekutsi: ‘Sikhulule siyewunikela ngemhlatjelo kuNkulunkulu wetfu.’ 9Wengetele umsebenti lomnyenti lamadvodza atewusebenta angacedzi, kuze ayekele lokulibala ngemanga.” 10Ngako-ke bashayeli netindvuna takakhe tabuyela kuma-Israyeli, tafike tatsi kuwo: “Utsi Faro: ‘Ngingeke ngisaninika tjani bekufoloma. 11Tifuneleni nine tjani nome ngukuphi lapho ningabutfola khona; kodvwa sitoko semsebenti wenu singeke sincishiswe.’ ” 12Ngako-ke ema-Israyeli asakateka nalo lonkhe live laseGibhithe afunana netjani. 13Bashayeli bawo betama kuwacindzetela, batsi: “Cedzani umsebenti wenu wesitoko selilanga ngelilanga, kufanane nje nangesikhatsi tjani nisabuletselwa.” 14Tindvuna tema-Israyeli letatibekwe bashayeli baFaro tabhanjabulwa tabutwa kutsi: “Kuye ngani kutsi ningasenti sitoko semsebenti wekufoloma titini itolo nome lamuhla njengawo onkhe emalanga?”

15Tindvuna tema-Israyeli takhala, tashuca taya kuFaro, tafike tatsi: “Hhawu, nkhosi! Utiphatselani kanjena letinceku takho? 16Tinceku takho atisanikwa nakunikwa tjani, kodvwa kusajinge kutsiwe: ‘Folomani titini.’ Tinceku takho tiyabhanjabulwa, kantsi licala likulabantfu bakho.”

17Faro wabaphendvula watsi: “Niyavilapha! Anifuni kusebenta! Ngiko nilibele kutsi: ‘Sicela mane sihambe siyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze.’ 18Ncandzekani nibuyele emsebentini wenu! Akunatjani nitabuniketwa la, kodvwa kusafuneka nente leso sitoko setitini lenanisenta nisaletselwa tjani.” 19Tindvuna tema-Israyeli tavele tabona kutsi tisenhluphekweni nakutsiwa: “Akufanele lesitoko setitini sehle kulelinani benilifoloma nisaletselwa tjani.”

20Tatsi tindvuna natisuka lapho kuFaro, tahlangana naboMosi na-Aroni lababevele bemele tona. 21Takhuluma kuboMosi na-Aroni tatsi: “Shangatsi Simakadze angakubona loko lesenikwentile, anijezise, ngobe senente liphunga letfu lenyanyeka kuFaro nakutiphatsimandla takhe. Senibahlomisile kuze kutsi basibulale kalula.”

Mosi uthandaza kuNkulunkulu

22Mosi wabuyela kuSimakadze, watsi: “Awu, Simakadze, ubaphatselani ngesihluku labantfu bakho? Wangitfumelani la? 23Seloku ngicalile kuya kuFaro kuyewukhuluma egameni lakho, ubaphatse ngesihluku labantfu. Kute nelusito lolwentile kubalamulela kulenhlupheko.”

6

61

6:1
Eks. 11:1
12:33
Simakadze watsi kuMosi: “Utawubona-ke nyalo lengitakwenta kuFaro. Utabakhulula bantfu bami bahambe ngenca yesandla lesinemandla; yebo, ngenca yesandla sami lesinemandla uyawubacosha besuke eveni lakhe.”

Nkulunkulu uphindza ukhuluma kuMosi

2

6:2-3
Gen. 17:1
26:24
28:3
35:11
Eks. 3:13-15
Nkulunkulu wakhuluma kuMosi, watsi: “NginguSimakadze. 3Ngabonakala ku-Abrahama, naku-Isaka, nakuJakobe kutsi nginguNkulunkulu Somandla, kodvwa angizange ngibatise lelibito lami lelingcwele, Simakadze. 4Ngaphindze ngenta sivumelwane sami kanye nabo, ngabetsembisa kutsi ngiyawubanika live laseKhenani, lapho babehlala khona njengetihambi. 5Ngikuvile, futsi, kububula nekukhala kwesive sami ema-Israyeli lagcilatwe ngemaGibhithe; ngisikhumbulile sivumelwane sami. 6Ngako-ke tjela ema-Israyeli utsi: ‘NginguSimakadze; ngitanikhulula kulokugcilatwa kwenu ngemaGibhithe. Ngengalo yami leyelulekile nangetento temandla lengiyawubajezisa ngato ngiyawunephula kubo. 7Ngitanenta nibe sive sami, mine ngibe nguNkulunkulu wenu. Nine-ke niyawungati kutsi nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu lowanikhipha ngaphansi kwelijoko laseGibhithe. 8
6:8
Hez. 20:5
Ngitaningenisa eveni njengobe ngafunga ngekuphakamisa tandla kutsi ngitalinika bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Ngitanipha lona libe live lenu. NginguSimakadze.’ ” 9Mosi wawatjela loko ema-Israyeli, kodvwa akazange amlalele, ngobe umoya wawo wawephulwe sihluku nekugcilatwa kwawo.

10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 11“Hamba utjele Faro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule ema-Israyeli aphume kulelive lakhe.”

12

6:12
Eks. 4:10
Kodvwa Mosi waphendvula Simakadze, watsi: “Ingani ema-Israyeli akangilaleli; pho, Faro angangilalela kanjani? Angisilo libeka ekukhulumeni.”

13Simakadze wakhuluma kuMosi na-Aroni, watsi: “Tjelani ema-Israyeli naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi nginitfume kutsi nihole ema-Israyeli aphume eGibhithe.”

Imindeni yaboMosi na-Aroni

14

6:14
Gen. 46:9
Num. 26:5
1 Khr. 5:1
Laba-ke baholi betive tabo: Emadvodzana aRubeni, labelitubulo la-Israyeli: bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami; leyo-ke bekungimindeni yakaRubeni. 15Emadvodzana aSimeyoni bekuboJemuweli, naJamini, na-Ohadi, naJakhini, naSohari, naShawula, indvodzana yemKhenanikati; leyo-ke bekungimindeni yakaSimeyoni. 16
6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
1 Khr. 6:1,16-19
23:6
Lawa ngemabito emadvodzana aLevi: bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari; leyo-ke bekungimindeni yakaLevi. Levi waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 17Emadvodzana aGeshoni, ngemindeni yayo, bekuboLibni naShimeyi. 18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli. Khohati waphila wadzimate waba neminyaka leli-133 budzala. 19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi. Leyo-ke bekungimindeni yakaLevi kanye netitukulwane tayo.

20Amramu watsatsa Jokhebedi, labengudzadzewaboyise; wamtalela Aroni naMosi. Amramu waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 21Emadvodzana aJisihari bekuboKhora, naNefegi, naZikhri. 22Emadvodzana a-Uziyeli bekuboMishayeli, na-Elsafani, naSithri.

23

6:23
Num. 3:1
Aroni watsatsa Elisheba, indvodzakati ya-Aminadabi, dzadzewaboNasoni. Wamtalela Nadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 24Emadvodzana aKhora bekubo-Asiri, na-Elkhana, na-Abiyasafa; leyo-ke bekungimindeni yakaKhora. 25Eleyazare, umsa wa-Aroni, watsatsa indvodzakati yaPhutiyeli; wamtalela Finehasi. Ngito leti-ke tinhloko tetindlu temaLevi ngemindeni yato.

26Bo-Aroni naMosi ngibo lakhuluma kubo Simakadze, watsi: “Khiphani sive sema-Israyeli onkhe eveni laseGibhithe.” 27Ngibo lababekhuluma naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule sive sema-Israyeli siphume eGibhithe.

Umyalo waNkulunkulu kubo-Aroni naMosi

28Mhlazana Nkulunkulu akhuluma kuMosi aseveni laseGibhithe, 29watsi: “NginguSimakadze. Tjela Faro, inkhosi yaseGibhithe, konkhe loko lengikutjela kona.”

30Kodvwa Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Nawe uyati kutsi angisilo libeka ekukhulumeni; pho, Faro angangilalela kanjani?”

7

71

7:1
Eks. 4:15
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buka la, wena ngitakwenta ufane naNkulunkulu kuFaro; Aroni, umnakenu, yena abe ngumphrofethi wakho. 2Wena utawutjela Aroni konkhe loko lengikuyale ngako; yena-ke utabe sewutjela Faro kutsi akhulule sive sami, ema-Israyeli, siphume eveni lakhe. 3
7:3
Imis. 7:36
Kodvwa ngitayenta ibe lukhuni inhlitiyo yaFaro, nome ngingaze ngente tibonakaliso netimangaliso letinyenti la eveni laseGibhithe. 4Faro angeke anilalele, ngako-ke ngiyakwehlisela sandla sami eGibhithe, ngiyijezise kabuhlungu, ngikhiphe sive sami, bantfwana baka-Israyeli, eGibhithe. 5EmaGibhithe ngulapho ayawungati khona kutsi nginguSimakadze, nase ngelule sandla sami ngikhulula ema-Israyeli emkhatsini wawo.” 6BoMosi na-Aroni benta njengobe babeyalwe nguSimakadze. 7Mosi abesaneminyaka lengema-80, kantsi Aroni abesaneminyaka lengema-83, nabakhulumisana naFaro.

Indvuku ya-Aroni

8Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 9“Faro nakatsi: ‘Ase nente ummangaliso lotanifakazela,’ ubotsi ku-Aroni: ‘Tsatsa indvuku yakho uyijike phansi embikwaFaro, itawugucuka ibe yinyoka.’ ” 10Ngako-ke boMosi na-Aroni baya kuFaro befike benta njengobe Nkulunkulu abebayalile. Aroni wajika indvuku yakhe phansi embikwaFaro netiphatsimandla takhe, indvuku yagucuka yaba yinyoka. 11

7:11
2 Thim. 3:8
Faro wabita tihlakaniphi kanye nalabalumbako bakakhe. Nabo labalumbi baseGibhithe bakwenta loko ngemilingo yabo. 12Nabo batijika phansi tindvuku tabo, tagucuka taba tinyoka. Kodvwa indvuku ya-Aroni yatimita tonkhe leti letinye tindvuku. 13Inhlitiyo yaFaro yajinge yaba lukhuni, akazange abalalele, njengobe Simakadze abeshito.

Tinhlupheko taseGibhithe

Sishayo sekucala: Emanti agucuka aba yingati

14Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Inhlitiyo yaFaro seyilukhuni, uyala kukhulula labantfu kutsi bahambe. 15Hamba uye kuFaro ekuseni ngesikhatsi aya emfuleni iNayili, ubommela elusentseni lwayo. Uboyiphatsa lendvuku leyagucuka yaba yinyoka. 16Ubokhuluma kuye utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wemaHebheru, ungitfume kuwe watsi ngibofike ngitsi: “Khulula sive sami sihambe, khona sitewungikhonta ehlane;” kodvwa kuze kube ngumanje usengakakwenti loko lengikutjela kona. 17

7:17
Semb. 16:4
Utsi-ke Simakadze: “Loku lengitakwenta ngiko lokutakwenta wati kutsi nginguSimakadze.” Ngitawushaya lamanti emfula iNayili ngalendvuku lesesandleni sami, bese-ke onkhe lamanti ayagucuka aba yingati. 18Tonkhe tinhlanti titakufa, bese lomfula unuka luvundze kangangobe emaGibhithe atakwehluleka ngisho nekunatsa emanti awo.’ ”

19Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Khuluma ku-Aroni utsi: ‘Tsatsa indvuku yakho uyengamise yonkhe imifula, nemisele yayo, netitiba tayo, netitiba tekwakhiwa la eGibhithe. Lamanti atawugucuka abe yingati, lonkhe live laseGibhithe, ngisho nasetitjeni letentiwe ngetigodvo naletentiwe ngematje.’ ”

20

7:20
Hla. 78:44
105:29
BoMosi na-Aroni benta njengobe babeyalwe nguSimakadze. Aroni waphakamisa indvuku yakhe embikwaFaro netiphatsimandla takhe washaya emanti emfula iNayili. Onkhe emanti lakuyo agucuka aba yingati. 21Tinhlanti temfula tafa, iNayili yanuka luvundze kangangekutsi emaGibhithe ehluleka kuwanatsa emanti ayo. Live lonkhe laseGibhithe lagcwala ingati. 22Labalumbi baseGibhithe nabo bakwenta loko ngemilingo yabo. Ngako-ke inhlitiyo yaFaro yachubeka yaba lukhuni kakhulu, akazange akulalele loko babemtjela kona, kwaya njengobe Simakadze abeshito. 23Faro wancandzeka wabuyela esigodlweni sakhe; akazange akunake ngisho nakancane loko. 24Onkhe emaGibhithe agubha emanti elusentseni lwemfula iNayili, ngobe emanti ayo abengasanatseki. 25Kwendlula emalanga lasikhombisa Simakadze awashayile emanti emfula iNayili.