Siswati 1996 (SWA96)
6

61

6:1
Eks. 11:1
12:33
Simakadze watsi kuMosi: “Utawubona-ke nyalo lengitakwenta kuFaro. Utabakhulula bantfu bami bahambe ngenca yesandla lesinemandla; yebo, ngenca yesandla sami lesinemandla uyawubacosha besuke eveni lakhe.”

Nkulunkulu uphindza ukhuluma kuMosi

2

6:2-3
Gen. 17:1
26:24
28:3
35:11
Eks. 3:13-15
Nkulunkulu wakhuluma kuMosi, watsi: “NginguSimakadze. 3Ngabonakala ku-Abrahama, naku-Isaka, nakuJakobe kutsi nginguNkulunkulu Somandla, kodvwa angizange ngibatise lelibito lami lelingcwele, Simakadze. 4Ngaphindze ngenta sivumelwane sami kanye nabo, ngabetsembisa kutsi ngiyawubanika live laseKhenani, lapho babehlala khona njengetihambi. 5Ngikuvile, futsi, kububula nekukhala kwesive sami ema-Israyeli lagcilatwe ngemaGibhithe; ngisikhumbulile sivumelwane sami. 6Ngako-ke tjela ema-Israyeli utsi: ‘NginguSimakadze; ngitanikhulula kulokugcilatwa kwenu ngemaGibhithe. Ngengalo yami leyelulekile nangetento temandla lengiyawubajezisa ngato ngiyawunephula kubo. 7Ngitanenta nibe sive sami, mine ngibe nguNkulunkulu wenu. Nine-ke niyawungati kutsi nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu lowanikhipha ngaphansi kwelijoko laseGibhithe. 8
6:8
Hez. 20:5
Ngitaningenisa eveni njengobe ngafunga ngekuphakamisa tandla kutsi ngitalinika bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Ngitanipha lona libe live lenu. NginguSimakadze.’ ” 9Mosi wawatjela loko ema-Israyeli, kodvwa akazange amlalele, ngobe umoya wawo wawephulwe sihluku nekugcilatwa kwawo.

10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 11“Hamba utjele Faro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule ema-Israyeli aphume kulelive lakhe.”

12

6:12
Eks. 4:10
Kodvwa Mosi waphendvula Simakadze, watsi: “Ingani ema-Israyeli akangilaleli; pho, Faro angangilalela kanjani? Angisilo libeka ekukhulumeni.”

13Simakadze wakhuluma kuMosi na-Aroni, watsi: “Tjelani ema-Israyeli naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi nginitfume kutsi nihole ema-Israyeli aphume eGibhithe.”

Imindeni yaboMosi na-Aroni

14

6:14
Gen. 46:9
Num. 26:5
1 Khr. 5:1
Laba-ke baholi betive tabo: Emadvodzana aRubeni, labelitubulo la-Israyeli: bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami; leyo-ke bekungimindeni yakaRubeni. 15Emadvodzana aSimeyoni bekuboJemuweli, naJamini, na-Ohadi, naJakhini, naSohari, naShawula, indvodzana yemKhenanikati; leyo-ke bekungimindeni yakaSimeyoni. 16
6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
1 Khr. 6:1,16-19
23:6
Lawa ngemabito emadvodzana aLevi: bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari; leyo-ke bekungimindeni yakaLevi. Levi waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 17Emadvodzana aGeshoni, ngemindeni yayo, bekuboLibni naShimeyi. 18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli. Khohati waphila wadzimate waba neminyaka leli-133 budzala. 19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi. Leyo-ke bekungimindeni yakaLevi kanye netitukulwane tayo.

20Amramu watsatsa Jokhebedi, labengudzadzewaboyise; wamtalela Aroni naMosi. Amramu waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 21Emadvodzana aJisihari bekuboKhora, naNefegi, naZikhri. 22Emadvodzana a-Uziyeli bekuboMishayeli, na-Elsafani, naSithri.

23

6:23
Num. 3:1
Aroni watsatsa Elisheba, indvodzakati ya-Aminadabi, dzadzewaboNasoni. Wamtalela Nadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 24Emadvodzana aKhora bekubo-Asiri, na-Elkhana, na-Abiyasafa; leyo-ke bekungimindeni yakaKhora. 25Eleyazare, umsa wa-Aroni, watsatsa indvodzakati yaPhutiyeli; wamtalela Finehasi. Ngito leti-ke tinhloko tetindlu temaLevi ngemindeni yato.

26Bo-Aroni naMosi ngibo lakhuluma kubo Simakadze, watsi: “Khiphani sive sema-Israyeli onkhe eveni laseGibhithe.” 27Ngibo lababekhuluma naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule sive sema-Israyeli siphume eGibhithe.

Umyalo waNkulunkulu kubo-Aroni naMosi

28Mhlazana Nkulunkulu akhuluma kuMosi aseveni laseGibhithe, 29watsi: “NginguSimakadze. Tjela Faro, inkhosi yaseGibhithe, konkhe loko lengikutjela kona.”

30Kodvwa Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Nawe uyati kutsi angisilo libeka ekukhulumeni; pho, Faro angangilalela kanjani?”