Siswati 1996 (SWA96)
4

Nkulunkulu unika Mosi emandla ekwenta imimangaliso

41Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Ngitawutsini, nangitawutsi ngiyabatjela labantfu bangete bangikholwa bangangilaleli nekungilalela bangitjele batsi: ‘Nkulunkulu akaze abonakale kuwe’?”

2Simakadze wambuta watsi: “Yini lena lesesandleni sakho?”

Waphendvula watsi: “Yindvuku.”

3Simakadze watsi: “Yijike phansi.” Mosi wayijika phansi, yagucuka lendvuku yaba yinyoka. Mosi wayibalekela. 4Simakadze watsi kuMosi: “Yelula sandla sakho uyibambe ngemsila.” Ngako Mosi welula sandla sakhe wayibamba ngemsila, yagucuka yaba yindvuku futsi esandleni sakhe. 5Simakadze wachubeka watsi: “Uyakwenta loko-ke embikwema-Israyeli kuze akukholwe kutsi Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, Nkulunkulu wa-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, utibonakalisile kuwe.”

6Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: “Faka sandla sakho esifubeni sakho.” Mosi wenta njalo; watsi uyasikhipha sandla, saphuma sesinebulephelo, sesimhlophe njengangcocwane. 7Nkulunkulu wase utsi: “Phindza futsi usifake esifubeni sakho sandla sakho.” Mosi waphindza futsi wasifaka esifubeni; watsi uyasikhipha, saphuma sesite bulephelo, sesifana nemtimba wakhe wonkhe. 8Nkulunkulu wachubeka watsi: “Nabangakukholwa nome bangasikholwa lesibonakaliso sekucala, lesi sesibili sitawubenta bakukholwe. 9Nangabe abatikholwa totimbili letibonakaliso bangakwemukeli naloko lokushoko, ubokha emanti emfuleni iNayili uwatsele emhlabatsini lowomile. Lamanti ayawugucuka abe yingati.”

10

4:10
Eks. 6:12,30
Kodvwa Mosi watsi kuSimakadze: “Awu, Simakadze! Mine angisilo libeka ekukhulumeni; ngiyehluleka kukhuluma kahle seloku ngaba khona, nanyalo seloku ngicalile kukhuluma nawe. Ngikhuluma nginamule, kantsi futsi ngiyangingita.”

11

4:11
Hez. 3:26
Simakadze watsi kuye: “Ngubani lowanika umuntfu umlomo? Ngubani lowenta umuntfu abe simungulu, nome sihhulu? Ngubani lowenta umuntfu abone nome abe yimphumphutse? Akusimi yini, mine Simakadze? 12
4:12
Mat. 10:19
Hamba nyalo! Ngiyawukusita nase ukhuluma, ngikutjele kutsi utawukhuluma utsini.”

13Kodvwa Mosi waphendvula watsi: “Awu, Nkhosi! Ngicela umane utfume lomunye.”

14Nkulunkulu watfukutselela Mosi kakhulu, watsi: “Unjani-ke umnakenu Aroni longumLevi? Ngiyati kutsi ulibeka ekukhulumeni. Empeleni sewusendleleni utekuhlangabeta, utawujabula kakhulu enhlitiyweni yakhe nakakubona. 15

4:15
Eks. 7:1
Wena-ke ubokhuluma naye umtjele onkhe emagama lofanele kuwasho. Ngiyawunisita nobabili ekukhulumeni, nginitjele kutsi kufanele nenteni. 16Nguye lotakukhulumela kubantfu, abe ngumlomo wakho, wena ube njengaNkulunkulu kuye. 17Kodvwa ubotsatsa lendvuku yakho uhambe nayo utakwenta ngayo imimangaliso.”

Mosi ubuyela eGibhithe

18Mosi wabuyela kuJethro, uyisetala, watsi kuye: “Ngicela umane ungivumele ngibuyele eGibhithe, ngiyewuhlola bantfu bakitsi kutsi basekhona yini labasaphila.” Jethro wamvumela, wamvalelisa kahle watsi: “Hamba, ngikufisela inhlanhla lenhle.”

19Mosi asekaMidiyani, Simakadze abeke wakhuluma watsi: “Ncandzeka ubuyele eGibhithe, ngobe bonkhe labo bebafuna kukubulala sebafile.” 20

4:20
Eks. 2:21
18:2
Ngako Mosi watsatsa umkakhe nemadvodzana akhe wabagibelisa embongolweni, wahamba wabuyela eGibhithe. Esandleni sakhe Mosi abephetse lendvuku yaNkulunkulu.

21Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Nase ubuyele eGibhithe, ucaphele kutsi uyente embikwaFaro yonkhe lemimangaliso lengikunike emandla ekuyenta. Kodvwa ngiyawuyenta ibe lukhuni inhlitiyo yaFaro, ngako angeke asivumele sive sami kutsi sihambe. 22

4:22
Mat. 2:15
Ubokhuluma kuFaro utsi: ‘Simakadze utsi: Israyeli litubulo lami. 23
4:23
Eks. 11:4
12:29
Ngikutjelile ngatsi: “Khulula indvodzana yami kuze ingikhonte,” kodvwa wena walile kuyikhulula. Ngako-ke ngitawubulala indvodzana yakho yematubulo.’ ”

24Kwatsi asesendleleni leya eGibhithe, ahleti ethendeni aphumula, Simakadze wafuna kubulala Mosi. 25

4:25
Gen. 17:14
Siphora watsatsa litje lelikhaliphako wajuba lijwabu lendvodzana yakhe, walidzaceka etinyaweniLigama “etinyaweni” ngelekuhlonipha “emasendzeni” taMosi watsi: “Impela wena ungumyeni wami wengati.” 26Ngaloko Nkulunkulu wase uyamyekela loMosi emvakwekuba Siphora asatsite: “Wena ungumyeni wami wengati” ngekwelisiko lekusoka.

27Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Hamba uye ehlane uyewuhlangabeta Mosi.” Ngako-ke Aroni wahamba waya kuyawuhlangabeta Mosi entsabeni yaNkulunkulu, wafike wamanga. 28Ngako Mosi watjela Aroni konkhe Simakadze labemtfume kona, wamlandzisa nangaletimangaliso abemnikete tona kutsi atente. 29BoMosi na-Aroni bahamba bafike bahlanganisa bonkhe baholi bema-Israyeli. 30Aroni wabatjela konkhe Nkulunkulu labekukhulumile kuMosi. Mosi wabakhombisa naletibonakaliso labetinikwe nguNkulunkulu. 31Ngako bakholwa. Batsi kube beve kutsi Simakadze ubanakile nekutsi abesakubonile kuhlupheka kwabo, bakhotsamisa tinhloko tabo bakhonta Simakadze.

5

Mosi na-Aroni basembikwaFaro

51Emvakwaloko boMosi na-Aroni bahamba baya kuFaro, bafike batsi: “Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, siyewungentela sibhimbi sekungidvumisa ehlane.’ ”

2Faro wabuta watsi: “Ungubani yena lowo Simakadze, kutsi mine ngingalalela livi lakhe, ngikhulule ema-Israyeli kutsi ahambe? Angimati lowo Simakadze, futsi ngingeke ngisikhulule sive sema-Israyeli kutsi sihambe.”

3

5:3
Eks. 3:18
BoMosi na-Aroni bamphendvula batsi: “Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sivumele kutsi sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu, siye ehlane, siyewunikela ngemhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu; ngobe nasingakwenti loko, utasishaya ngesifo lesingelapheki nome asibulale ngemphi.”

4Kodvwa lenkhosi yaseGibhithe yatsi kubo: “Nine Mosi, nawe Aroni, labantfu nibayekeliseleni umsebenti wabo? Buyelani emsebentini wenu nine.” 5Wachubeka Faro watsi: “Ase nibuke nje, labantfu sebanyenti kakhulu lapha eveni. Nyalo senibayekelisa lemitfwalo yabo!”

6Ngalo lelo langa Faro wanika tindvuna nebashayeli bakakhe imitsetfo yemisebenti, watsi: 7“Labantfu ningabobe nisabaletsela tjani bekufoloma titini, njengobe benenta. Kodvwa babosale sebatifunela bona tjani. 8Kodvwa nome kunjalo, lesitoko sabo setitini lekufanele batifolome ngelilanga singehliswa, ngobe mncane kakhulu lomsebenti labawentako; bayavilapha, ngiko nje balibele kukhonona ngekutsi: ‘Sikhulule siyewunikela ngemhlatjelo kuNkulunkulu wetfu.’ 9Wengetele umsebenti lomnyenti lamadvodza atewusebenta angacedzi, kuze ayekele lokulibala ngemanga.” 10Ngako-ke bashayeli netindvuna takakhe tabuyela kuma-Israyeli, tafike tatsi kuwo: “Utsi Faro: ‘Ngingeke ngisaninika tjani bekufoloma. 11Tifuneleni nine tjani nome ngukuphi lapho ningabutfola khona; kodvwa sitoko semsebenti wenu singeke sincishiswe.’ ” 12Ngako-ke ema-Israyeli asakateka nalo lonkhe live laseGibhithe afunana netjani. 13Bashayeli bawo betama kuwacindzetela, batsi: “Cedzani umsebenti wenu wesitoko selilanga ngelilanga, kufanane nje nangesikhatsi tjani nisabuletselwa.” 14Tindvuna tema-Israyeli letatibekwe bashayeli baFaro tabhanjabulwa tabutwa kutsi: “Kuye ngani kutsi ningasenti sitoko semsebenti wekufoloma titini itolo nome lamuhla njengawo onkhe emalanga?”

15Tindvuna tema-Israyeli takhala, tashuca taya kuFaro, tafike tatsi: “Hhawu, nkhosi! Utiphatselani kanjena letinceku takho? 16Tinceku takho atisanikwa nakunikwa tjani, kodvwa kusajinge kutsiwe: ‘Folomani titini.’ Tinceku takho tiyabhanjabulwa, kantsi licala likulabantfu bakho.”

17Faro wabaphendvula watsi: “Niyavilapha! Anifuni kusebenta! Ngiko nilibele kutsi: ‘Sicela mane sihambe siyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze.’ 18Ncandzekani nibuyele emsebentini wenu! Akunatjani nitabuniketwa la, kodvwa kusafuneka nente leso sitoko setitini lenanisenta nisaletselwa tjani.” 19Tindvuna tema-Israyeli tavele tabona kutsi tisenhluphekweni nakutsiwa: “Akufanele lesitoko setitini sehle kulelinani benilifoloma nisaletselwa tjani.”

20Tatsi tindvuna natisuka lapho kuFaro, tahlangana naboMosi na-Aroni lababevele bemele tona. 21Takhuluma kuboMosi na-Aroni tatsi: “Shangatsi Simakadze angakubona loko lesenikwentile, anijezise, ngobe senente liphunga letfu lenyanyeka kuFaro nakutiphatsimandla takhe. Senibahlomisile kuze kutsi basibulale kalula.”

Mosi uthandaza kuNkulunkulu

22Mosi wabuyela kuSimakadze, watsi: “Awu, Simakadze, ubaphatselani ngesihluku labantfu bakho? Wangitfumelani la? 23Seloku ngicalile kuya kuFaro kuyewukhuluma egameni lakho, ubaphatse ngesihluku labantfu. Kute nelusito lolwentile kubalamulela kulenhlupheko.”

6

61

6:1
Eks. 11:1
12:33
Simakadze watsi kuMosi: “Utawubona-ke nyalo lengitakwenta kuFaro. Utabakhulula bantfu bami bahambe ngenca yesandla lesinemandla; yebo, ngenca yesandla sami lesinemandla uyawubacosha besuke eveni lakhe.”

Nkulunkulu uphindza ukhuluma kuMosi

2

6:2-3
Gen. 17:1
26:24
28:3
35:11
Eks. 3:13-15
Nkulunkulu wakhuluma kuMosi, watsi: “NginguSimakadze. 3Ngabonakala ku-Abrahama, naku-Isaka, nakuJakobe kutsi nginguNkulunkulu Somandla, kodvwa angizange ngibatise lelibito lami lelingcwele, Simakadze. 4Ngaphindze ngenta sivumelwane sami kanye nabo, ngabetsembisa kutsi ngiyawubanika live laseKhenani, lapho babehlala khona njengetihambi. 5Ngikuvile, futsi, kububula nekukhala kwesive sami ema-Israyeli lagcilatwe ngemaGibhithe; ngisikhumbulile sivumelwane sami. 6Ngako-ke tjela ema-Israyeli utsi: ‘NginguSimakadze; ngitanikhulula kulokugcilatwa kwenu ngemaGibhithe. Ngengalo yami leyelulekile nangetento temandla lengiyawubajezisa ngato ngiyawunephula kubo. 7Ngitanenta nibe sive sami, mine ngibe nguNkulunkulu wenu. Nine-ke niyawungati kutsi nginguSimakadze longuNkulunkulu wenu lowanikhipha ngaphansi kwelijoko laseGibhithe. 8
6:8
Hez. 20:5
Ngitaningenisa eveni njengobe ngafunga ngekuphakamisa tandla kutsi ngitalinika bo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Ngitanipha lona libe live lenu. NginguSimakadze.’ ” 9Mosi wawatjela loko ema-Israyeli, kodvwa akazange amlalele, ngobe umoya wawo wawephulwe sihluku nekugcilatwa kwawo.

10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 11“Hamba utjele Faro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule ema-Israyeli aphume kulelive lakhe.”

12

6:12
Eks. 4:10
Kodvwa Mosi waphendvula Simakadze, watsi: “Ingani ema-Israyeli akangilaleli; pho, Faro angangilalela kanjani? Angisilo libeka ekukhulumeni.”

13Simakadze wakhuluma kuMosi na-Aroni, watsi: “Tjelani ema-Israyeli naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi nginitfume kutsi nihole ema-Israyeli aphume eGibhithe.”

Imindeni yaboMosi na-Aroni

14

6:14
Gen. 46:9
Num. 26:5
1 Khr. 5:1
Laba-ke baholi betive tabo: Emadvodzana aRubeni, labelitubulo la-Israyeli: bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami; leyo-ke bekungimindeni yakaRubeni. 15Emadvodzana aSimeyoni bekuboJemuweli, naJamini, na-Ohadi, naJakhini, naSohari, naShawula, indvodzana yemKhenanikati; leyo-ke bekungimindeni yakaSimeyoni. 16
6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
1 Khr. 6:1,16-19
23:6
Lawa ngemabito emadvodzana aLevi: bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari; leyo-ke bekungimindeni yakaLevi. Levi waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 17Emadvodzana aGeshoni, ngemindeni yayo, bekuboLibni naShimeyi. 18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli. Khohati waphila wadzimate waba neminyaka leli-133 budzala. 19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi. Leyo-ke bekungimindeni yakaLevi kanye netitukulwane tayo.

20Amramu watsatsa Jokhebedi, labengudzadzewaboyise; wamtalela Aroni naMosi. Amramu waphila wadzimate waba neminyaka leli-137 budzala. 21Emadvodzana aJisihari bekuboKhora, naNefegi, naZikhri. 22Emadvodzana a-Uziyeli bekuboMishayeli, na-Elsafani, naSithri.

23

6:23
Num. 3:1
Aroni watsatsa Elisheba, indvodzakati ya-Aminadabi, dzadzewaboNasoni. Wamtalela Nadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 24Emadvodzana aKhora bekubo-Asiri, na-Elkhana, na-Abiyasafa; leyo-ke bekungimindeni yakaKhora. 25Eleyazare, umsa wa-Aroni, watsatsa indvodzakati yaPhutiyeli; wamtalela Finehasi. Ngito leti-ke tinhloko tetindlu temaLevi ngemindeni yato.

26Bo-Aroni naMosi ngibo lakhuluma kubo Simakadze, watsi: “Khiphani sive sema-Israyeli onkhe eveni laseGibhithe.” 27Ngibo lababekhuluma naFaro, inkhosi yaseGibhithe, kutsi akakhulule sive sema-Israyeli siphume eGibhithe.

Umyalo waNkulunkulu kubo-Aroni naMosi

28Mhlazana Nkulunkulu akhuluma kuMosi aseveni laseGibhithe, 29watsi: “NginguSimakadze. Tjela Faro, inkhosi yaseGibhithe, konkhe loko lengikutjela kona.”

30Kodvwa Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Nawe uyati kutsi angisilo libeka ekukhulumeni; pho, Faro angangilalela kanjani?”