Siswati 1996 (SWA96)
5

Mosi na-Aroni basembikwaFaro

51Emvakwaloko boMosi na-Aroni bahamba baya kuFaro, bafike batsi: “Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, siyewungentela sibhimbi sekungidvumisa ehlane.’ ”

2Faro wabuta watsi: “Ungubani yena lowo Simakadze, kutsi mine ngingalalela livi lakhe, ngikhulule ema-Israyeli kutsi ahambe? Angimati lowo Simakadze, futsi ngingeke ngisikhulule sive sema-Israyeli kutsi sihambe.”

3

5:3
Eks. 3:18
BoMosi na-Aroni bamphendvula batsi: “Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sivumele kutsi sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu, siye ehlane, siyewunikela ngemhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu; ngobe nasingakwenti loko, utasishaya ngesifo lesingelapheki nome asibulale ngemphi.”

4Kodvwa lenkhosi yaseGibhithe yatsi kubo: “Nine Mosi, nawe Aroni, labantfu nibayekeliseleni umsebenti wabo? Buyelani emsebentini wenu nine.” 5Wachubeka Faro watsi: “Ase nibuke nje, labantfu sebanyenti kakhulu lapha eveni. Nyalo senibayekelisa lemitfwalo yabo!”

6Ngalo lelo langa Faro wanika tindvuna nebashayeli bakakhe imitsetfo yemisebenti, watsi: 7“Labantfu ningabobe nisabaletsela tjani bekufoloma titini, njengobe benenta. Kodvwa babosale sebatifunela bona tjani. 8Kodvwa nome kunjalo, lesitoko sabo setitini lekufanele batifolome ngelilanga singehliswa, ngobe mncane kakhulu lomsebenti labawentako; bayavilapha, ngiko nje balibele kukhonona ngekutsi: ‘Sikhulule siyewunikela ngemhlatjelo kuNkulunkulu wetfu.’ 9Wengetele umsebenti lomnyenti lamadvodza atewusebenta angacedzi, kuze ayekele lokulibala ngemanga.” 10Ngako-ke bashayeli netindvuna takakhe tabuyela kuma-Israyeli, tafike tatsi kuwo: “Utsi Faro: ‘Ngingeke ngisaninika tjani bekufoloma. 11Tifuneleni nine tjani nome ngukuphi lapho ningabutfola khona; kodvwa sitoko semsebenti wenu singeke sincishiswe.’ ” 12Ngako-ke ema-Israyeli asakateka nalo lonkhe live laseGibhithe afunana netjani. 13Bashayeli bawo betama kuwacindzetela, batsi: “Cedzani umsebenti wenu wesitoko selilanga ngelilanga, kufanane nje nangesikhatsi tjani nisabuletselwa.” 14Tindvuna tema-Israyeli letatibekwe bashayeli baFaro tabhanjabulwa tabutwa kutsi: “Kuye ngani kutsi ningasenti sitoko semsebenti wekufoloma titini itolo nome lamuhla njengawo onkhe emalanga?”

15Tindvuna tema-Israyeli takhala, tashuca taya kuFaro, tafike tatsi: “Hhawu, nkhosi! Utiphatselani kanjena letinceku takho? 16Tinceku takho atisanikwa nakunikwa tjani, kodvwa kusajinge kutsiwe: ‘Folomani titini.’ Tinceku takho tiyabhanjabulwa, kantsi licala likulabantfu bakho.”

17Faro wabaphendvula watsi: “Niyavilapha! Anifuni kusebenta! Ngiko nilibele kutsi: ‘Sicela mane sihambe siyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze.’ 18Ncandzekani nibuyele emsebentini wenu! Akunatjani nitabuniketwa la, kodvwa kusafuneka nente leso sitoko setitini lenanisenta nisaletselwa tjani.” 19Tindvuna tema-Israyeli tavele tabona kutsi tisenhluphekweni nakutsiwa: “Akufanele lesitoko setitini sehle kulelinani benilifoloma nisaletselwa tjani.”

20Tatsi tindvuna natisuka lapho kuFaro, tahlangana naboMosi na-Aroni lababevele bemele tona. 21Takhuluma kuboMosi na-Aroni tatsi: “Shangatsi Simakadze angakubona loko lesenikwentile, anijezise, ngobe senente liphunga letfu lenyanyeka kuFaro nakutiphatsimandla takhe. Senibahlomisile kuze kutsi basibulale kalula.”

Mosi uthandaza kuNkulunkulu

22Mosi wabuyela kuSimakadze, watsi: “Awu, Simakadze, ubaphatselani ngesihluku labantfu bakho? Wangitfumelani la? 23Seloku ngicalile kuya kuFaro kuyewukhuluma egameni lakho, ubaphatse ngesihluku labantfu. Kute nelusito lolwentile kubalamulela kulenhlupheko.”