Siswati 1996 (SWA96)
4

Nkulunkulu unika Mosi emandla ekwenta imimangaliso

41Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Ngitawutsini, nangitawutsi ngiyabatjela labantfu bangete bangikholwa bangangilaleli nekungilalela bangitjele batsi: ‘Nkulunkulu akaze abonakale kuwe’?”

2Simakadze wambuta watsi: “Yini lena lesesandleni sakho?”

Waphendvula watsi: “Yindvuku.”

3Simakadze watsi: “Yijike phansi.” Mosi wayijika phansi, yagucuka lendvuku yaba yinyoka. Mosi wayibalekela. 4Simakadze watsi kuMosi: “Yelula sandla sakho uyibambe ngemsila.” Ngako Mosi welula sandla sakhe wayibamba ngemsila, yagucuka yaba yindvuku futsi esandleni sakhe. 5Simakadze wachubeka watsi: “Uyakwenta loko-ke embikwema-Israyeli kuze akukholwe kutsi Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, Nkulunkulu wa-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, utibonakalisile kuwe.”

6Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: “Faka sandla sakho esifubeni sakho.” Mosi wenta njalo; watsi uyasikhipha sandla, saphuma sesinebulephelo, sesimhlophe njengangcocwane. 7Nkulunkulu wase utsi: “Phindza futsi usifake esifubeni sakho sandla sakho.” Mosi waphindza futsi wasifaka esifubeni; watsi uyasikhipha, saphuma sesite bulephelo, sesifana nemtimba wakhe wonkhe. 8Nkulunkulu wachubeka watsi: “Nabangakukholwa nome bangasikholwa lesibonakaliso sekucala, lesi sesibili sitawubenta bakukholwe. 9Nangabe abatikholwa totimbili letibonakaliso bangakwemukeli naloko lokushoko, ubokha emanti emfuleni iNayili uwatsele emhlabatsini lowomile. Lamanti ayawugucuka abe yingati.”

10

4:10
Eks. 6:12,30
Kodvwa Mosi watsi kuSimakadze: “Awu, Simakadze! Mine angisilo libeka ekukhulumeni; ngiyehluleka kukhuluma kahle seloku ngaba khona, nanyalo seloku ngicalile kukhuluma nawe. Ngikhuluma nginamule, kantsi futsi ngiyangingita.”

11

4:11
Hez. 3:26
Simakadze watsi kuye: “Ngubani lowanika umuntfu umlomo? Ngubani lowenta umuntfu abe simungulu, nome sihhulu? Ngubani lowenta umuntfu abone nome abe yimphumphutse? Akusimi yini, mine Simakadze? 12
4:12
Mat. 10:19
Hamba nyalo! Ngiyawukusita nase ukhuluma, ngikutjele kutsi utawukhuluma utsini.”

13Kodvwa Mosi waphendvula watsi: “Awu, Nkhosi! Ngicela umane utfume lomunye.”

14Nkulunkulu watfukutselela Mosi kakhulu, watsi: “Unjani-ke umnakenu Aroni longumLevi? Ngiyati kutsi ulibeka ekukhulumeni. Empeleni sewusendleleni utekuhlangabeta, utawujabula kakhulu enhlitiyweni yakhe nakakubona. 15

4:15
Eks. 7:1
Wena-ke ubokhuluma naye umtjele onkhe emagama lofanele kuwasho. Ngiyawunisita nobabili ekukhulumeni, nginitjele kutsi kufanele nenteni. 16Nguye lotakukhulumela kubantfu, abe ngumlomo wakho, wena ube njengaNkulunkulu kuye. 17Kodvwa ubotsatsa lendvuku yakho uhambe nayo utakwenta ngayo imimangaliso.”

Mosi ubuyela eGibhithe

18Mosi wabuyela kuJethro, uyisetala, watsi kuye: “Ngicela umane ungivumele ngibuyele eGibhithe, ngiyewuhlola bantfu bakitsi kutsi basekhona yini labasaphila.” Jethro wamvumela, wamvalelisa kahle watsi: “Hamba, ngikufisela inhlanhla lenhle.”

19Mosi asekaMidiyani, Simakadze abeke wakhuluma watsi: “Ncandzeka ubuyele eGibhithe, ngobe bonkhe labo bebafuna kukubulala sebafile.” 20

4:20
Eks. 2:21
18:2
Ngako Mosi watsatsa umkakhe nemadvodzana akhe wabagibelisa embongolweni, wahamba wabuyela eGibhithe. Esandleni sakhe Mosi abephetse lendvuku yaNkulunkulu.

21Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Nase ubuyele eGibhithe, ucaphele kutsi uyente embikwaFaro yonkhe lemimangaliso lengikunike emandla ekuyenta. Kodvwa ngiyawuyenta ibe lukhuni inhlitiyo yaFaro, ngako angeke asivumele sive sami kutsi sihambe. 22

4:22
Mat. 2:15
Ubokhuluma kuFaro utsi: ‘Simakadze utsi: Israyeli litubulo lami. 23
4:23
Eks. 11:4
12:29
Ngikutjelile ngatsi: “Khulula indvodzana yami kuze ingikhonte,” kodvwa wena walile kuyikhulula. Ngako-ke ngitawubulala indvodzana yakho yematubulo.’ ”

24Kwatsi asesendleleni leya eGibhithe, ahleti ethendeni aphumula, Simakadze wafuna kubulala Mosi. 25

4:25
Gen. 17:14
Siphora watsatsa litje lelikhaliphako wajuba lijwabu lendvodzana yakhe, walidzaceka etinyaweniLigama “etinyaweni” ngelekuhlonipha “emasendzeni” taMosi watsi: “Impela wena ungumyeni wami wengati.” 26Ngaloko Nkulunkulu wase uyamyekela loMosi emvakwekuba Siphora asatsite: “Wena ungumyeni wami wengati” ngekwelisiko lekusoka.

27Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Hamba uye ehlane uyewuhlangabeta Mosi.” Ngako-ke Aroni wahamba waya kuyawuhlangabeta Mosi entsabeni yaNkulunkulu, wafike wamanga. 28Ngako Mosi watjela Aroni konkhe Simakadze labemtfume kona, wamlandzisa nangaletimangaliso abemnikete tona kutsi atente. 29BoMosi na-Aroni bahamba bafike bahlanganisa bonkhe baholi bema-Israyeli. 30Aroni wabatjela konkhe Nkulunkulu labekukhulumile kuMosi. Mosi wabakhombisa naletibonakaliso labetinikwe nguNkulunkulu. 31Ngako bakholwa. Batsi kube beve kutsi Simakadze ubanakile nekutsi abesakubonile kuhlupheka kwabo, bakhotsamisa tinhloko tabo bakhonta Simakadze.