Siswati 1996 (SWA96)
3

Kubitwa kwaMosi

31Kwatsi ngalelinye lilanga Mosi eluse umhlambi wetimvu netimbuti teyisetala, Jethro, labengumphristi wakaMidiyani, asachuba lomhlambi weyisetala ayakuwelusela ngesheya kwelihlane, wadzimate wefika eHorebe,Lelinye ligama lalentsaba “iSinayi” intsaba yaNkulunkulu. 2

3:2
Dut. 33:16
3:2-10
Imis. 7:30-34
Ingilosi yaSimakadze yabonakala kuye iselangabini lemlilo ekhatsi nekhatsi esihlahleni. Watsi uyabuka, wabona lesihlahla sivutsa kodvwa singashi. 3Mosi wakhuluma watsi: “Ase ngiphambuke ngitewubona lesihlahla kutsi, njengobe naku siyavutsa, asishi ngani?”

4Simakadze watsi kube abone kutsi Mosi uyaphambukela kutewubona, wamemeta watsi: “Mosi! Ye Mosi!”

Mosi wasabela watsi: “Ngilapha!”

5

3:5
Josh. 5:15
Nkulunkulu watsi: “Ungasasondzeli, khumula tincabule takho, ngobe lendzawo lome kuyo ingumhlabatsi longcwele. 6
3:6
Mat. 22:32
Mak. 12:26
Luk. 10:37
NginguNkulunkulu wabokhokho bakho: Nkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe.” Mosi wambonya buso bakhe, ngobe esaba kubukana naNkulunkulu.

7Simakadze wakhuluma watsi: “Sengikubone ngempela kuhlushwa kwebantfu bami labaseGibhithe. Sengikuvile nekukhala kwabo ngekucindzetelwa nguletindvuna tabo temisebenti. Ngiyakwati kuhlupheka kwabo. 8

3:8
Gen. 15:18
Ngako-ke sengehlile kutebakhulula esandleni semaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe, ngibayise eveni lelibanti nalelivundzile, lelinelubisi neluju lwetinyosi. Lelive liyindzawo yemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi. 9Sengikuvile kukhala kwebantfu bami, sengikubonile nalokucindzetelwa kwabo ngemaGibhithe. 10Kota ngitekutfumela kuFaro, kutsi uyewukhulula bantfu bami, emadvodzana a-Israyeli, ubakhiphe eveni laseGibhithe.”

11Mosi wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Ngingubani mine kutsi ngingaya kuFaro, ngiyewukhipha ema-Israyeli eGibhithe?”

12Nkulunkulu watsi: “Mine, ngitawuba nawe. Nasi-ke sibonakaliso loyawubona ngaso kutsi ngimi lona lokutfumile: Kuyawutsi nase ubakhiphile bantfu bami eGibhithe, bese niyeta nifike ningikhonte kulentsaba.”

13

3:13
Eks. 6:2-3
Mosi wakhuluma kuNkulunkulu, watsi: “Nangifika kuma-Israyeli ngitsi kubo: ‘Nkulunkulu waboyihlomkhulu ungitfume kini,’ bese bangibuta batsi: ‘Ngubani libito lakhe?’ ngiyawubaphendvula ngitsini?”

14

3:14
Semb. 1:4,8
Nkulunkulu watsi kuMosi: “Nginguye Lenginguye. Nguloko loyawubatjela kona baka-Israyeli, utsi: ‘Nginguye ungitfumile.’ ” 15Nkulunkulu waphindze watsi kuMosi: “Ubokhuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wabokhokho benu, naNkulunkulu wabo-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe, ungitfume kini.’ Leli-ke libito lami phakadze naphakadze, tonkhe titukulwane tiyawungibita kanjalo. 16
3:16
Gen. 50:24
Hamba uhlanganise baholi bema-Israyeli ndzawonye ukhulume kubo utsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, Nkulunkulu wabo-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, ubonakele kimi, watsi: “Sengikubonile konkhe lokwentiwa ngemaGibhithe kini. 17Sengincumile kutsi ngitanikhipha ekuhluphekeni kwenu kwaseGibhithe nginimikise eveni lemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaHivi, nemaJebhusi, live leligcwele lubisi, neluju lwetinyosi.” ’

18“Bantfu bami batakulalela loko lokushoko. Wena-ke nebaholi bema-Israyeli nitawube seniya kuFaro, inkhosi yaseGibhithe, nifike nitsi: ‘Simakadze, Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sicela kutsi usikhulule sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu siye ehlane, kuze siyekwenta umhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.’ 19Ngiyati kutsi Faro, inkhosi yaseGibhithe, angeke anivumele ngaphandle kwekutsi avunyiswe sandla lesinemandla. 20Ngiyakwelula sandla sami ngishaye iGibhithe ngetinhlupheko letinyenti lengiyawutenta kuyo. Emvakwaloko-ke uyawube sewuyanivumela kutsi nihambe.

21

3:21-22
Gen. 15:14
Eks. 11:2
12:35-36
“Ngiyakwenta emaGibhithe kutsi anihloniphe anentele sisa, kuze kutsi nase niphuma, ningahambi ningakaphatsi lutfo. 22Wonkhe longumfati wem-Israyeli uyawucela kumakhelwane wakhe, acele nome ngukumuphi umfati lohlala ekhaya kakhe kutsi amuphe timphahla tekwembatsa kanye nemihlobiso yesiliva neyegolide. Emadvodzana kanye nemadvodzakati enu ayawuhamba nato letintfo; niyakuwaphundla kanjalo-ke emaGibhithe.”

4

Nkulunkulu unika Mosi emandla ekwenta imimangaliso

41Mosi waphendvula Nkulunkulu watsi: “Ngitawutsini, nangitawutsi ngiyabatjela labantfu bangete bangikholwa bangangilaleli nekungilalela bangitjele batsi: ‘Nkulunkulu akaze abonakale kuwe’?”

2Simakadze wambuta watsi: “Yini lena lesesandleni sakho?”

Waphendvula watsi: “Yindvuku.”

3Simakadze watsi: “Yijike phansi.” Mosi wayijika phansi, yagucuka lendvuku yaba yinyoka. Mosi wayibalekela. 4Simakadze watsi kuMosi: “Yelula sandla sakho uyibambe ngemsila.” Ngako Mosi welula sandla sakhe wayibamba ngemsila, yagucuka yaba yindvuku futsi esandleni sakhe. 5Simakadze wachubeka watsi: “Uyakwenta loko-ke embikwema-Israyeli kuze akukholwe kutsi Simakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu, Nkulunkulu wa-Abrahama, na-Isaka, naJakobe, utibonakalisile kuwe.”

6Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi watsi: “Faka sandla sakho esifubeni sakho.” Mosi wenta njalo; watsi uyasikhipha sandla, saphuma sesinebulephelo, sesimhlophe njengangcocwane. 7Nkulunkulu wase utsi: “Phindza futsi usifake esifubeni sakho sandla sakho.” Mosi waphindza futsi wasifaka esifubeni; watsi uyasikhipha, saphuma sesite bulephelo, sesifana nemtimba wakhe wonkhe. 8Nkulunkulu wachubeka watsi: “Nabangakukholwa nome bangasikholwa lesibonakaliso sekucala, lesi sesibili sitawubenta bakukholwe. 9Nangabe abatikholwa totimbili letibonakaliso bangakwemukeli naloko lokushoko, ubokha emanti emfuleni iNayili uwatsele emhlabatsini lowomile. Lamanti ayawugucuka abe yingati.”

10

4:10
Eks. 6:12,30
Kodvwa Mosi watsi kuSimakadze: “Awu, Simakadze! Mine angisilo libeka ekukhulumeni; ngiyehluleka kukhuluma kahle seloku ngaba khona, nanyalo seloku ngicalile kukhuluma nawe. Ngikhuluma nginamule, kantsi futsi ngiyangingita.”

11

4:11
Hez. 3:26
Simakadze watsi kuye: “Ngubani lowanika umuntfu umlomo? Ngubani lowenta umuntfu abe simungulu, nome sihhulu? Ngubani lowenta umuntfu abone nome abe yimphumphutse? Akusimi yini, mine Simakadze? 12
4:12
Mat. 10:19
Hamba nyalo! Ngiyawukusita nase ukhuluma, ngikutjele kutsi utawukhuluma utsini.”

13Kodvwa Mosi waphendvula watsi: “Awu, Nkhosi! Ngicela umane utfume lomunye.”

14Nkulunkulu watfukutselela Mosi kakhulu, watsi: “Unjani-ke umnakenu Aroni longumLevi? Ngiyati kutsi ulibeka ekukhulumeni. Empeleni sewusendleleni utekuhlangabeta, utawujabula kakhulu enhlitiyweni yakhe nakakubona. 15

4:15
Eks. 7:1
Wena-ke ubokhuluma naye umtjele onkhe emagama lofanele kuwasho. Ngiyawunisita nobabili ekukhulumeni, nginitjele kutsi kufanele nenteni. 16Nguye lotakukhulumela kubantfu, abe ngumlomo wakho, wena ube njengaNkulunkulu kuye. 17Kodvwa ubotsatsa lendvuku yakho uhambe nayo utakwenta ngayo imimangaliso.”

Mosi ubuyela eGibhithe

18Mosi wabuyela kuJethro, uyisetala, watsi kuye: “Ngicela umane ungivumele ngibuyele eGibhithe, ngiyewuhlola bantfu bakitsi kutsi basekhona yini labasaphila.” Jethro wamvumela, wamvalelisa kahle watsi: “Hamba, ngikufisela inhlanhla lenhle.”

19Mosi asekaMidiyani, Simakadze abeke wakhuluma watsi: “Ncandzeka ubuyele eGibhithe, ngobe bonkhe labo bebafuna kukubulala sebafile.” 20

4:20
Eks. 2:21
18:2
Ngako Mosi watsatsa umkakhe nemadvodzana akhe wabagibelisa embongolweni, wahamba wabuyela eGibhithe. Esandleni sakhe Mosi abephetse lendvuku yaNkulunkulu.

21Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Nase ubuyele eGibhithe, ucaphele kutsi uyente embikwaFaro yonkhe lemimangaliso lengikunike emandla ekuyenta. Kodvwa ngiyawuyenta ibe lukhuni inhlitiyo yaFaro, ngako angeke asivumele sive sami kutsi sihambe. 22

4:22
Mat. 2:15
Ubokhuluma kuFaro utsi: ‘Simakadze utsi: Israyeli litubulo lami. 23
4:23
Eks. 11:4
12:29
Ngikutjelile ngatsi: “Khulula indvodzana yami kuze ingikhonte,” kodvwa wena walile kuyikhulula. Ngako-ke ngitawubulala indvodzana yakho yematubulo.’ ”

24Kwatsi asesendleleni leya eGibhithe, ahleti ethendeni aphumula, Simakadze wafuna kubulala Mosi. 25

4:25
Gen. 17:14
Siphora watsatsa litje lelikhaliphako wajuba lijwabu lendvodzana yakhe, walidzaceka etinyaweniLigama “etinyaweni” ngelekuhlonipha “emasendzeni” taMosi watsi: “Impela wena ungumyeni wami wengati.” 26Ngaloko Nkulunkulu wase uyamyekela loMosi emvakwekuba Siphora asatsite: “Wena ungumyeni wami wengati” ngekwelisiko lekusoka.

27Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Hamba uye ehlane uyewuhlangabeta Mosi.” Ngako-ke Aroni wahamba waya kuyawuhlangabeta Mosi entsabeni yaNkulunkulu, wafike wamanga. 28Ngako Mosi watjela Aroni konkhe Simakadze labemtfume kona, wamlandzisa nangaletimangaliso abemnikete tona kutsi atente. 29BoMosi na-Aroni bahamba bafike bahlanganisa bonkhe baholi bema-Israyeli. 30Aroni wabatjela konkhe Nkulunkulu labekukhulumile kuMosi. Mosi wabakhombisa naletibonakaliso labetinikwe nguNkulunkulu. 31Ngako bakholwa. Batsi kube beve kutsi Simakadze ubanakile nekutsi abesakubonile kuhlupheka kwabo, bakhotsamisa tinhloko tabo bakhonta Simakadze.

5

Mosi na-Aroni basembikwaFaro

51Emvakwaloko boMosi na-Aroni bahamba baya kuFaro, bafike batsi: “Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli utsi: ‘Khulula sive sami sihambe, siyewungentela sibhimbi sekungidvumisa ehlane.’ ”

2Faro wabuta watsi: “Ungubani yena lowo Simakadze, kutsi mine ngingalalela livi lakhe, ngikhulule ema-Israyeli kutsi ahambe? Angimati lowo Simakadze, futsi ngingeke ngisikhulule sive sema-Israyeli kutsi sihambe.”

3

5:3
Eks. 3:18
BoMosi na-Aroni bamphendvula batsi: “Nkulunkulu wemaHebheru uhlangene natsi. Sivumele kutsi sitsatse luhambo lwemalanga lamatsatfu, siye ehlane, siyewunikela ngemhlatjelo kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu; ngobe nasingakwenti loko, utasishaya ngesifo lesingelapheki nome asibulale ngemphi.”

4Kodvwa lenkhosi yaseGibhithe yatsi kubo: “Nine Mosi, nawe Aroni, labantfu nibayekeliseleni umsebenti wabo? Buyelani emsebentini wenu nine.” 5Wachubeka Faro watsi: “Ase nibuke nje, labantfu sebanyenti kakhulu lapha eveni. Nyalo senibayekelisa lemitfwalo yabo!”

6Ngalo lelo langa Faro wanika tindvuna nebashayeli bakakhe imitsetfo yemisebenti, watsi: 7“Labantfu ningabobe nisabaletsela tjani bekufoloma titini, njengobe benenta. Kodvwa babosale sebatifunela bona tjani. 8Kodvwa nome kunjalo, lesitoko sabo setitini lekufanele batifolome ngelilanga singehliswa, ngobe mncane kakhulu lomsebenti labawentako; bayavilapha, ngiko nje balibele kukhonona ngekutsi: ‘Sikhulule siyewunikela ngemhlatjelo kuNkulunkulu wetfu.’ 9Wengetele umsebenti lomnyenti lamadvodza atewusebenta angacedzi, kuze ayekele lokulibala ngemanga.” 10Ngako-ke bashayeli netindvuna takakhe tabuyela kuma-Israyeli, tafike tatsi kuwo: “Utsi Faro: ‘Ngingeke ngisaninika tjani bekufoloma. 11Tifuneleni nine tjani nome ngukuphi lapho ningabutfola khona; kodvwa sitoko semsebenti wenu singeke sincishiswe.’ ” 12Ngako-ke ema-Israyeli asakateka nalo lonkhe live laseGibhithe afunana netjani. 13Bashayeli bawo betama kuwacindzetela, batsi: “Cedzani umsebenti wenu wesitoko selilanga ngelilanga, kufanane nje nangesikhatsi tjani nisabuletselwa.” 14Tindvuna tema-Israyeli letatibekwe bashayeli baFaro tabhanjabulwa tabutwa kutsi: “Kuye ngani kutsi ningasenti sitoko semsebenti wekufoloma titini itolo nome lamuhla njengawo onkhe emalanga?”

15Tindvuna tema-Israyeli takhala, tashuca taya kuFaro, tafike tatsi: “Hhawu, nkhosi! Utiphatselani kanjena letinceku takho? 16Tinceku takho atisanikwa nakunikwa tjani, kodvwa kusajinge kutsiwe: ‘Folomani titini.’ Tinceku takho tiyabhanjabulwa, kantsi licala likulabantfu bakho.”

17Faro wabaphendvula watsi: “Niyavilapha! Anifuni kusebenta! Ngiko nilibele kutsi: ‘Sicela mane sihambe siyewunikela ngemihlatjelo kuSimakadze.’ 18Ncandzekani nibuyele emsebentini wenu! Akunatjani nitabuniketwa la, kodvwa kusafuneka nente leso sitoko setitini lenanisenta nisaletselwa tjani.” 19Tindvuna tema-Israyeli tavele tabona kutsi tisenhluphekweni nakutsiwa: “Akufanele lesitoko setitini sehle kulelinani benilifoloma nisaletselwa tjani.”

20Tatsi tindvuna natisuka lapho kuFaro, tahlangana naboMosi na-Aroni lababevele bemele tona. 21Takhuluma kuboMosi na-Aroni tatsi: “Shangatsi Simakadze angakubona loko lesenikwentile, anijezise, ngobe senente liphunga letfu lenyanyeka kuFaro nakutiphatsimandla takhe. Senibahlomisile kuze kutsi basibulale kalula.”

Mosi uthandaza kuNkulunkulu

22Mosi wabuyela kuSimakadze, watsi: “Awu, Simakadze, ubaphatselani ngesihluku labantfu bakho? Wangitfumelani la? 23Seloku ngicalile kuya kuFaro kuyewukhuluma egameni lakho, ubaphatse ngesihluku labantfu. Kute nelusito lolwentile kubalamulela kulenhlupheko.”