Siswati 1996 (SWA96)
39

Kutfungwa kwetembatfo tebaphristi

(Eks. 28:1-14)

391

39:1
Eks. 28:2
Batfunga tembatfo letihlotjiswe kahle tebaphristi ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, lekwakufanele batembatse nabakhonta endzaweni lengcwele. Batfunga tembatfo letingcwele ta-Aroni, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

2

39:2
Eks. 28:6
Benta sidziya ngemtiya welineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, naleyigolide. 3Bakha ngcwengcwe ngegolide, base bamsika imicwana yekwelukwa kanye nemitiya yelineni lecolisakele nensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, umsebenti wengcweti lenebuciko. 4Sidziya basenta saba nemichilo lemibili ngala nangale yekusibophela nekusihlanganisa emahlombe. 5Lelibhande lelalelukiwe ngebungcweti leliselukhalweni balenta laba yintfo yinye nalesidziya, lentiwa ngemicwana yegolide, nensontfo lebukhwebeletane, naleluhlata njengesibhakabhaka, nalebovu ngalokutopele, nemitiya yelineni lecolisakele, njengobe Simakadze abeyale Mosi. 6Benta ematje e-oniksi bawahlelisa bawephetsa ngegolide emaceleni, bawabhala ngekucopha emabito emadvodzana aJakobe. 7Lamatje bawanamatsisela emichilweni yemahlombe yalesidziya, njengobe Simakadze abeshito kuMosi. Lamatje aba sikhumbuto ngemadvodzana aJakobe.

Kutfungwa kwesembatfo sesifuba

(Eks. 28:15-30)

8

39:8
Eks. 28:15
Batfunga sembatfo sesifuba ngebungcweti lobabusetjentiswe ekutfungeni sidziya; basitfunga ngalokuyigolide, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, nangemitiya yelineni lecolisakele, siphindvwe kabili sisikhwama. 9Imihlubulo yaso yayilingana ndzawo tonkhe, umunye wawungemasentimitha labengaba ngema-22 budze, nemasentimitha labengaba ngema-22 bubanti. 10Banamatsisela kuso imigca lemine yematje laligugu; emgceni wekucala banamatsisela isadiyusi, nethophazi, nerubhi; 11emgceni wesibili banamatsisela simaragidu, nesafire, nedayimani; 12emgceni wesitsatfu banamatsisela ihiyakinte, ne-agathe, ne-amethiste; 13emgceni wesine banamatsisela ikhrisolithe, ne-oniksi, nejasiphi. Onkhe bawanamatsisela, base bawephetsa ngegolide. 14Kulelo nakulelo litje kulawa lali-12 bekubhalwe ngekucopha libito lendvodzana yaJakobe. Ngulelo nalelo litje labekwa luphawu ngekucoshwa kwelibito lesive setive letili-12 taka-Israyeli. 15Sembatfo sesifuba basentela imigaco leyayephotselwe njengentsambo leyelukiwe yegolide lecengekile. 16Bephetsa ngemicu lemibili yegolide, base batfungela emajiva lamabili egolide emakoneni lamabili langetulu esembatfweni sesifuba. 17Lemigaco lemibili yegolide bayibophela kulamajiva lamabili lasemakoneni esembatfo sesifuba. 18Letinye tihloko talemigaco batibophela kulemiphetfo lemibili, ngalendlela taba ngembili emichilweni yemahlombe. 19Benta emajiva lamabili egolide bawatfungela emakoneni lamabili langaphansi kulesembatfo sesifuba, ngekhatsi macondzana nesidziya. 20Benta lamanye emajiva lamabili egolide, bawatfungela ngaphansi kulemichilo lemibili yesidziya, ngembili kwaso, eceleni kwemtfungo, ngetulu kwalelibhande lelelukwe kahle. 21Babopha emajiva esembatfo sesifuba bawahlanganisa nemajiva esidziya ngentsambo leluhlata njengesibhakabhaka, loko kwenta kutsi sembatfo sesifuba sibe ngetulu kwelibhande, singaceki. Konkhe loko kwentiwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.

Kutfungwa kwaletinye tembatfo tebaphristi

(Eks. 28:31-43)

22

39:22
Eks. 28:31
Umjiva wonkhe longetulu kwalesidziya welukwa ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka. 23Imbobo yekufaka inhloko yephetfwa ngekugocotwa yatfungwa, khona ingetiwudzabuka. 24Emphetfweni wawo ngaphansi bahlobisa ngekutsi batungeletise emahananandza“lihananandza” nome “iphomegranathi” lentiwe ngemtiya welineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele. 25Bakha tinsimbi tegolide lecengekile, batitfungela emphetfweni wangaphansi kulomjiva tatungeleta, tabasemkhatsini walamahananandza. 26Insimbi yalandzelwa lihananandza wonkhe umphetfo wemjiva, kuze kukhontwe ngawo, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

27

39:27
Eks. 28:39
Bo-Aroni nemadvodzana akhe babelukela babatfungela tingubo letingenamkhono ngendvwangu yelineni lecolisakele, 28nemishuculo yenhloko, netincotfo tayo, nemibekelo yendvwangu yelineni lecolisakele, 29nelibhande lelelukwe ngemtiya welineni lecolisakele, nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele; bakuhlobisa, njengobe Simakadze abeyale Mosi. 30
39:30
Eks. 28:36
Benta ngcwengcwe ngegolide lecengekile, umhlobiso longcwele, base babhala kuye ngekucopha emagama latsi: “Kwehlukaniselwe Nkulunkulu.” 31Longcwengcwe bambophela emshuculweni ngentsambo leluhlata njengesibhakabhaka; konkhe loko bakwenta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

Kucedzelwa kwemsebenti

(Eks. 35:10-19)

32Bawenta bawucedza wonkhe umsebenti wekwakha lithende lekukhontela, lekulithende lekuhlangana. Ema-Israyeli akwenta konkhe Simakadze labeyale Mosi kutsi kwentiwe. 33

39:33
Eks. 31:7
35:11
Baletsa kuMosi lithende lekukhontela nako konkhe lokuhambisana nalo: lithende, nemahhuka, netinsikabhaluko, nemakabha, netinsika, nemaseko; 34nesimbonyo setikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu; nesimbonyo setikhumba temahhashi aselwandle letishukwe kahle; nendvwangu levimbe libhokisi lesivumelwane; 35libhokisi lesivumelwane lelalinetibhelekeca tematje, netimboko talo, nesihlalo semusa; 36litafula nako konkhe lokuhambisana nalo nesinkhwa sebukhona; 37lutsi lwetibane lwegolide lecengekile netibane talo, nalokuhambisana nalo, kanye nemafutsa ekukhanyisa; 38lilati legolide, nemafutsa emgcobo, nemphepho lenuka kamnandzi, nendvwangu yelisango lelithende; 39lilati lelitfusi, nemhlobiso walo welitfusi losasisefo, netimboko talo, nato tonkhe timphahla letihambisana nalelilati; nemgezelo nesibunu sawo; 40netindvwangu tesibuya, netinsika, nemaseko ato, nendvwangu yemnyango wesibuya, netintsambo taso, netiphunti taso; netimphahla tonkhe telithende lekukhontela, lithende lekuhlangana, 41netembatfo letihlotjiswe kahle letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, lekutembatfo letingcwele ta-Aroni, umphristi, kanye netembatfo temadvodzana akhe, labatisebentisa nabenta inkonzo yabo yebuphristi.

42Ema-Israyeli enta konkhe njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze. 43Mosi wakuhlola konkhe wakubukisisa, wabona kutsi kwentiwe njengobe abelayelwe nguSimakadze. Ngako-ke Mosi wase uyababusisa.