Siswati 1996 (SWA96)
38

Kwakhiwa kwelilati lekushisa iminikelo

(Eks. 27:1-8)

381

38:1
Eks. 27:1
Besaleli wakha lilati lekushisa iminikelo; walakha ngemgamba. Lelilati lalinemihlubulo lelinganako: budze lalingemasentimitha labengaba ngema-220, nebubanti lobabungemasentimitha labengaba ngema-220, nekuphakama lingemasentimitha labengaba li-130. 2Wenta emakona lamane aba netimphondvo lapha ngetulu, watihlanganisa taba yintfo yinye nelilati; konkhe loko kwembeswa ngelitfusi. 3Tonkhe timphahla letihambisana nalelilati watakha ngelitfusi, taba nguleti: emabhodo ekucitsa umlotsa, nemafosholo, nemigezelo, netintsi tekuhloma inyama, nemakesi. 4Wakha umhlobiso welitfusi losasisefo, wawakha ngekuwuvunulisa ngaphansi kwalomtsandvo welilati loselukhalweni lwalo. 5Wakha emajiva lamane ekwetfwala lelilati, wawakhela emakoneni omane. 6Wakha timboko ngemgamba, watembesa ngelitfusi, 7wafaka letimboko kulamajiva ngala nangale kwelilati. Lelilati lalakhiwe ngemapulango, lingekhatsi lalo lingumhubhe.

Kwakhiwa umgezelo ngelitfusi

(Eks. 30:19)

8

38:8
Eks. 30:18
Besaleli wakha umgezelo kanye nesibunu sawo, kokubili wakwembesa ngelitfusi; wakwakha ngetibuko tebafati lababekhonta ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

Sibuya selithende lekuhlangana

(Eks. 27:9-19)

9

38:9
Eks. 27:9
Sibuya selithende lekuhlangana Besaleli wasakha ngetindvwangu letatilenga, takhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele. Ngaseningizimu lesibuya sasingemamitha labengaba ngema-46 budze. 10Lesibuya sasinetinsika letatingema-20, timiswe emasekweni elitfusi langema-20, emahhuka nemigcala yetinsika leyayentiwe ngesiliva. 11Nangasenyakatfo lesibuya sasinjalo: sasingemamitha labengaba ngema-46 budze, letindvwangu tatilengiswe etinsikeni letingema-20 letimiswe emasekweni elitfusi labengema-20; emahhuka nemigcala yetinsika yayentiwe ngesiliva. 12Ngasenshonalanga wenta sibuya setindvwangu lesasingemamitha labengaba ngema-23 budze, tindvwangu taso talengiswa etinsikeni letilishumi etikwemaseko lalishumi; emahhuka nemigcala yato yayentiwe ngesiliva. 13Ngasemphumalanga lapho kwakunelisango ngakhona bubanti besibuya baba ngemamitha labengaba ngema-23. 14Kulenga kwaletindvwangu ngala kwemnyango wakwenta kwaba ngemamitha labengaba sitfupha nemasentimitha labengaba ngema-60 bubanti, tihhukwe etinsikeni letintsatfu letisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 15Nangale kwemnyango bekulenga tindvwangu letatingemasentimitha labengaba ngema-60 bubanti; tatilengiswe etinsikeni letintsatfu letatisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 16Tonkhe letindvwangu letatitungelete lesibuya tatakhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele. 17Emaseko aletinsika abengewelitfusi, kodvwa emahhuka aletinsika nemigcala yato bekukwesiliva, netihloko taletinsika betembeswe ngesiliva. Tonkhe letinsika talesibuya tatinemigcala yesiliva. 18Indvwangu yesivalo emnyangeni wesibuya yayakhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele, ihlotjiswe ngensontfo lenembala loluhlata njengesibhakabhaka, nalobukhwebeletane, nalobovu ngalokutopele, loko kwaba ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. Lendvwangu yayingemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba mabili kuphakama, ilingana naletindvwangu talesibuya. 19Yayilengiswe etinsikeni letine letatisinyiswe emasekweni lamane; konkhe kwakwentiwe ngelitfusi. Kodvwa emahhuka aletinsika, nalemigcala yato bekukwesiliva, netihloko taletinsika tatembeswe ngesiliva. 20Tonkhe tiphunti telithende lekukhontela kanye netesibuya salo tatentiwe ngelitfusi.

Tinsinjana letatisetjentiswa ethendeni lekukhontela

21Nalu luhla lwebungako betintfo letatisetjentiswa ekwakheni lithende lekukhontela laSimakadze, lapho kwakuhlala khona tibhelekeca tematje letimbili letatibhalwe imiyalo lelishumi. Mosi wayala kutsi loluhla lwetimphahla lubhalwe ngemaLevi labephetfwe ngu-Ithamari, umsa wa-Aroni, umphristi.

22Besaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda, wakwenta konkhe loko Simakadze labekushito kuMosi. 23Umsiti wakhe kwakungu-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani. Yena-ke abengumbati, nemsunguli wemihlobiso, nemhlobisi ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nangemitiya yelineni lecolisakele.

24Igolide yonkhe leyayisetjentiswe ekwakheni lithende lelingcwele leyayinikelwe, yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba yinkhulungwane, ngesikalo lesisemtsetfweni. 25Sisindvo sesiliva leyayikhishwa ngulabo lababebalwa sasingemakhilogremu labengaba ti-3 430 ngekwesikalo lesisemtsetfweni. 26Ngulowo nalowo labengene elubalweni abekhipha sikalo lesisemtsetfweni, kusukela eminyakeni lengema-20 budzala kuye etulu: kwakungemadvodza lati-603 550 lebengenele lolubalo. 27Isiliva lenesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ti-3 400 yasetjentiswa ekwakheni emaseko lalikhulu elithende lelingcwele kanye newendvwangu yalo. Isiliva yalelo nalelo seko yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34. 28Isiliva leyasala yayingemakhilogremu labengaba ngema-30, Besaleli wayisebentisa ekwakheni emahhuka etinsika, nasekwembeseni tihloko taletinsika kanye nemigcala yato.

29Litfusi lelalinikelwe kuSimakadze lalinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ti-2 425. 30Litfusi walisebentisa ekwakheni emaseko elisango alelithende lekuhlangana, nelilati lelitfusi kanye nemhlobiso walo losasisefo, kanye nako konkhe lokwakuhambisana nalo, 31nemaseko elisango lesibuya netiphunti tonkhe telithende lekukhontela kanye netiphunti letatitungeleta sibuya.

39

Kutfungwa kwetembatfo tebaphristi

(Eks. 28:1-14)

391

39:1
Eks. 28:2
Batfunga tembatfo letihlotjiswe kahle tebaphristi ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, lekwakufanele batembatse nabakhonta endzaweni lengcwele. Batfunga tembatfo letingcwele ta-Aroni, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

2

39:2
Eks. 28:6
Benta sidziya ngemtiya welineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, naleyigolide. 3Bakha ngcwengcwe ngegolide, base bamsika imicwana yekwelukwa kanye nemitiya yelineni lecolisakele nensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, umsebenti wengcweti lenebuciko. 4Sidziya basenta saba nemichilo lemibili ngala nangale yekusibophela nekusihlanganisa emahlombe. 5Lelibhande lelalelukiwe ngebungcweti leliselukhalweni balenta laba yintfo yinye nalesidziya, lentiwa ngemicwana yegolide, nensontfo lebukhwebeletane, naleluhlata njengesibhakabhaka, nalebovu ngalokutopele, nemitiya yelineni lecolisakele, njengobe Simakadze abeyale Mosi. 6Benta ematje e-oniksi bawahlelisa bawephetsa ngegolide emaceleni, bawabhala ngekucopha emabito emadvodzana aJakobe. 7Lamatje bawanamatsisela emichilweni yemahlombe yalesidziya, njengobe Simakadze abeshito kuMosi. Lamatje aba sikhumbuto ngemadvodzana aJakobe.

Kutfungwa kwesembatfo sesifuba

(Eks. 28:15-30)

8

39:8
Eks. 28:15
Batfunga sembatfo sesifuba ngebungcweti lobabusetjentiswe ekutfungeni sidziya; basitfunga ngalokuyigolide, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, nangemitiya yelineni lecolisakele, siphindvwe kabili sisikhwama. 9Imihlubulo yaso yayilingana ndzawo tonkhe, umunye wawungemasentimitha labengaba ngema-22 budze, nemasentimitha labengaba ngema-22 bubanti. 10Banamatsisela kuso imigca lemine yematje laligugu; emgceni wekucala banamatsisela isadiyusi, nethophazi, nerubhi; 11emgceni wesibili banamatsisela simaragidu, nesafire, nedayimani; 12emgceni wesitsatfu banamatsisela ihiyakinte, ne-agathe, ne-amethiste; 13emgceni wesine banamatsisela ikhrisolithe, ne-oniksi, nejasiphi. Onkhe bawanamatsisela, base bawephetsa ngegolide. 14Kulelo nakulelo litje kulawa lali-12 bekubhalwe ngekucopha libito lendvodzana yaJakobe. Ngulelo nalelo litje labekwa luphawu ngekucoshwa kwelibito lesive setive letili-12 taka-Israyeli. 15Sembatfo sesifuba basentela imigaco leyayephotselwe njengentsambo leyelukiwe yegolide lecengekile. 16Bephetsa ngemicu lemibili yegolide, base batfungela emajiva lamabili egolide emakoneni lamabili langetulu esembatfweni sesifuba. 17Lemigaco lemibili yegolide bayibophela kulamajiva lamabili lasemakoneni esembatfo sesifuba. 18Letinye tihloko talemigaco batibophela kulemiphetfo lemibili, ngalendlela taba ngembili emichilweni yemahlombe. 19Benta emajiva lamabili egolide bawatfungela emakoneni lamabili langaphansi kulesembatfo sesifuba, ngekhatsi macondzana nesidziya. 20Benta lamanye emajiva lamabili egolide, bawatfungela ngaphansi kulemichilo lemibili yesidziya, ngembili kwaso, eceleni kwemtfungo, ngetulu kwalelibhande lelelukwe kahle. 21Babopha emajiva esembatfo sesifuba bawahlanganisa nemajiva esidziya ngentsambo leluhlata njengesibhakabhaka, loko kwenta kutsi sembatfo sesifuba sibe ngetulu kwelibhande, singaceki. Konkhe loko kwentiwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.

Kutfungwa kwaletinye tembatfo tebaphristi

(Eks. 28:31-43)

22

39:22
Eks. 28:31
Umjiva wonkhe longetulu kwalesidziya welukwa ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka. 23Imbobo yekufaka inhloko yephetfwa ngekugocotwa yatfungwa, khona ingetiwudzabuka. 24Emphetfweni wawo ngaphansi bahlobisa ngekutsi batungeletise emahananandza“lihananandza” nome “iphomegranathi” lentiwe ngemtiya welineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele. 25Bakha tinsimbi tegolide lecengekile, batitfungela emphetfweni wangaphansi kulomjiva tatungeleta, tabasemkhatsini walamahananandza. 26Insimbi yalandzelwa lihananandza wonkhe umphetfo wemjiva, kuze kukhontwe ngawo, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

27

39:27
Eks. 28:39
Bo-Aroni nemadvodzana akhe babelukela babatfungela tingubo letingenamkhono ngendvwangu yelineni lecolisakele, 28nemishuculo yenhloko, netincotfo tayo, nemibekelo yendvwangu yelineni lecolisakele, 29nelibhande lelelukwe ngemtiya welineni lecolisakele, nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele; bakuhlobisa, njengobe Simakadze abeyale Mosi. 30
39:30
Eks. 28:36
Benta ngcwengcwe ngegolide lecengekile, umhlobiso longcwele, base babhala kuye ngekucopha emagama latsi: “Kwehlukaniselwe Nkulunkulu.” 31Longcwengcwe bambophela emshuculweni ngentsambo leluhlata njengesibhakabhaka; konkhe loko bakwenta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

Kucedzelwa kwemsebenti

(Eks. 35:10-19)

32Bawenta bawucedza wonkhe umsebenti wekwakha lithende lekukhontela, lekulithende lekuhlangana. Ema-Israyeli akwenta konkhe Simakadze labeyale Mosi kutsi kwentiwe. 33

39:33
Eks. 31:7
35:11
Baletsa kuMosi lithende lekukhontela nako konkhe lokuhambisana nalo: lithende, nemahhuka, netinsikabhaluko, nemakabha, netinsika, nemaseko; 34nesimbonyo setikhumba tetihhanca letishukiwe taguculwa taba bovu; nesimbonyo setikhumba temahhashi aselwandle letishukwe kahle; nendvwangu levimbe libhokisi lesivumelwane; 35libhokisi lesivumelwane lelalinetibhelekeca tematje, netimboko talo, nesihlalo semusa; 36litafula nako konkhe lokuhambisana nalo nesinkhwa sebukhona; 37lutsi lwetibane lwegolide lecengekile netibane talo, nalokuhambisana nalo, kanye nemafutsa ekukhanyisa; 38lilati legolide, nemafutsa emgcobo, nemphepho lenuka kamnandzi, nendvwangu yelisango lelithende; 39lilati lelitfusi, nemhlobiso walo welitfusi losasisefo, netimboko talo, nato tonkhe timphahla letihambisana nalelilati; nemgezelo nesibunu sawo; 40netindvwangu tesibuya, netinsika, nemaseko ato, nendvwangu yemnyango wesibuya, netintsambo taso, netiphunti taso; netimphahla tonkhe telithende lekukhontela, lithende lekuhlangana, 41netembatfo letihlotjiswe kahle letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, lekutembatfo letingcwele ta-Aroni, umphristi, kanye netembatfo temadvodzana akhe, labatisebentisa nabenta inkonzo yabo yebuphristi.

42Ema-Israyeli enta konkhe njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze. 43Mosi wakuhlola konkhe wakubukisisa, wabona kutsi kwentiwe njengobe abelayelwe nguSimakadze. Ngako-ke Mosi wase uyababusisa.

40

Kumiswa nekunikelwa kwelithende lekukhontela

401Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Ngelilanga lekucala enyangeni yekucala ubomisa lithende lekukhontela, lekulithende lekuhlangana. 3

40:3
Eks. 26:33
Ekhatsi kwalo ubobeka libhokisi lesivumelwane lelinemiyalo lelishumi, bese ulivimba ngendvwangu embikwalo. 4Ubongenisa lelitafula, uhlelise kahle konkhe loko lokufanele kubekwe etikwalo. Ubongenisa nalolutsi lwetibane, bese ufaka letibane lapha kulo. 5
40:5
Eks. 28:6
Lilati legolide lekushisela imphepho ubolibeka embikwalelibhokisi lesivumelwane, ulengise lendvwangu ekungeneni kwalelithende lekukhontela. 6Embikwelithende lekukhontela ubobeka lilati lekushisela umnikelo. 7Emkhatsini welithende lekuhlangana nelilati ubobeka umgezelo, uwugcwalise ngemanti. 8Sibuya ubosakha, ufake nendvwangu ilenge emnyango waso.

9

40:9
Eks. 30:26
“Lithende lekukhontela kanye nako konkhe lokuhambisana nalo ubobe sewuyakunikela ngekukugcoba ngemafutsa langcwele, kutawuba ngcwele. 10
40:10
Eks. 29:37
Emvakwaloko lelilati lemnikelo wekushiswa nako konkhe lokuhambisana nako ubokugcoba ngemafutsa ukunikele kutawube sekuba ngcwele ngalokuphelele. 11Umgezelo kanye nesibunu sawo nako ubokugcoba ngemafutsa ukunikele kube ngcwele.

12

40:12
Eks. 29:4
“Uboletsa Aroni nemadvodzana akhe ekungeneni kwelithende lekuhlangana, ubatjele bafike batihlambulule lapho. 13Ubogcokisa Aroni ngetembatfo tebuphristi, bese uyamgcoba abe ngcwele, khona atewungikhonta njengemphristi. 14Uboletsa nalamadvodzana akhe nawo uwagcokise tingubo tawo letingenamkhono. 15Nawo lamadvodzana ubowagcoba, njengobe ugcobe uyise, khona nawo atewungikhonta njengebaphristi. Lomgcobo utawubenta babe baphristi titukulwane ngetitukulwane.”

16Mosi wakwenta konkhe loko njengobe Simakadze abemyalile. 17Ngako-ke ngelilanga lekucala enyangeni yekucala emnyakeni wesibili baphumile eGibhithe lithende lekukhontela lemiswa laphela. 18Mosi walakha lithende lekukhontela: wabeka emaseko alo, wemisa tinsikabhaluko talo netinsika talo, wafaka nemakabha alo. 19Wase uyakumbonya konkhe loko ngetimbonyo leto letehlukene, njengobe Simakadze abemyalile. 20

40:20
Eks. 25:16
Heb. 9:4
Watsatsa tibhelekeca tematje letimbili watifaka ebhokisini lesivumelwane. Wafaka letimboko kulamajiva alo, wase ulimbonya ngesihlalo semusa. 21
40:21
Eks. 26:33
Libhokisi lesivumelwane walifaka ekhatsi ethendeni lekukhontela, walengisa indvwangu yekulifihla livalekile, njengobe Simakadze abemyalile.

22Litafula walifaka ekhatsi ethendeni lekuhlangana ngasenyakatfo, ngaphandle kwendvwangu, 23wabeka etikwalo sinkhwa sebukhona, njengobe Simakadze abemyalile. 24Wabeka lutsi lwetibane ethendeni lekuhlangana ngaseningizimu macondzana nelitafula, 25wase ukhanyisa letibane embikwaSimakadze, njengobe Simakadze abemyalile.

26Lelilati legolide walibeka ethendeni lekuhlangana embikwayo lendvwangu, 27wase ushisa lemphepho lenuka kamnandzi, njengobe Simakadze abemyalile. 28Indvwangu wayilengisa ekungeneni kwelithende lekukhontela, 29kwase kutsi embikwalendvwangu wabeka lilati lekushisela umnikelo. Etikwalo wanikela ngemnikelo wekushiswa, nangemnikelo walokutinhlavu, njengobe Simakadze abemyalile.

30

40:30
Eks. 30:18,34
Num. 9:16
1 Khos. 8:10
Wabeka umgezelo emkhatsini welithende lekuhlangana nelilati, wawugcwalisa ngemanti ekugeza. 31Mosi, na-Aroni, nemadvodzana akhe babegezela kuwo tandla tabo netinyawo 32njalo nje nabangena ethendeni lekuhlangana nome nabasondzela elatini, njengobe Simakadze abeyale Mosi. 33Mosi wakha sibuya, satungeleta lithende lekukhontela nelilati ndzawo tonkhe, walengisa indvwangu emnyango wesibuya. Ngako-ke Mosi wawucedza wonkhe umsebenti.

Lifu lisibekela lithende lekukhontela

(Num. 9:15-23)

34Lifu lasibekela lithende lekuhlangana, inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithende lekukhontela. 35Loko kwenta kutsi Mosi ehluleke kungena ethendeni lekuhlangana, ngobe lifu lase lilisibekele. Lithende lekukhontela lase ligcwele inkhatimulo yaSimakadze.

36Lalitsi lelifu lingaphakama, ema-Israyeli atfutse ayekucaba embili. 37Abengatfutsi nangabe lelifu lingakesuki etikwalelithende lekukhontela. 38

40:38
Eks. 13:21
Num. 14:14
Dut. 1:33
Neh. 9:19
Hla. 78:14
105:39
1 Khor. 10:1
Kulo lonkhe luhambo lwabo lifu laSimakadze emini lalibonakala etikwalelithende lekukhontela, kutsi ebusuku libe ngumlilo lovutsako etikwalo, onkhe ema-Israyeli abuka.