Siswati 1996 (SWA96)
36

361“BoBesaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza lanelikhono laphiwe nguNkulunkulu bungcweti nekuhlakanipha ekwakheni lendzawo lengcwele, kufanele bawente wonkhe lomsebenti njengobe Simakadze ashito.”

Bantfu baletsa tipho letinyenti

2Mosi wabita Besaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza labenelikhono nalabephiwe nguSimakadze bungcweti nekuhlakanipha nalabetimisele kuwenta lomsebenti. 3Batsatsa kuMosi tonkhe timphahla tekwakha indzawo lengcwele. Letimphahla nguleto letatinikelwe ngema-Israyeli, wona abechubeka aletsa iminikelo kuMosi onkhe emalanga ekuseni. 4Ngako-ke nguleyo naleyo ndvodza leyayinelikhono lekusebenta leyayakha indzawo lengcwele, yasukuma phansi yashiya umsebenti wayo, 5yaya kuMosi yafike yatsi: “Labantfu sebaletse umnikelo lomnyenti kakhulu kunalowo lodzingekile emsebentini lobekatsite Simakadze awentiwe.”

6Ngako-ke Mosi wakhipha lomyalo kutsi akumenyetelwe esiveni sonkhe lesasisenkambu simemetelo lesitsi: “Sale kubate muntfu loletsa umnikelo, indvodza nemfati, ningabe nisatsintsa lutfo lwendzawo lengcwele,” 7ngobe loko bebakuletsile kwase kwenele kwaze kwendlula kutsi kungawucedza wonkhe lomsebenti.

Kwakha lithende lebukhona baSimakadze

(Eks. 26:1-37)

8

36:8
Eks. 26:1
Onkhe emadvodza labenelikhono emkhatsini walababenta lomsebenti welithende lekukhontela balakha ngetindvwangu letilishumi. Tatentiwe ngelineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, tase tihlotjiswa ngemakherubhi lentiwe yingcweti lenebuciko. 9Tonkhe letindvwangu tatilingana: iyinye budze yayingemamitha labengaba li-12, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 10Batitfunga ngekuhlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, naleti letinye letisihlanu batenta njalo. 11Benta tinkintjo ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka lapha emaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu leseyihlanganisiwe. 12Batfungela tinkintjo letingema-50 kulenye; baphindze batfungela letinye futsi taba ngangato, tacondzana nato njengekulandzelana kwato. 13Base benta emahhuka egolide langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu; ngako-ke lithende lekukhontela laba yintfo yinye.

14

36:14
Eks. 26:7
Base benta simbonyo selithende lekukhontela ngetindvwangu letili-11 letatentiwe ngeboya betimbuti. 15Letindvwangu letili-11 tatilingana: iyinye indvwangu budze bayo babungemamitha labengaba li-13, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 16Batitfunga bahlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, kwase kutsi leti letisitfupha nato tahlanganiswa taba yindvwangu yinye. 17Batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngala. Baphindze batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngale. 18Benta emahhuka elitfusi langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu, khona atekwenta lithende yintfo yinye. 19Benta naletinye timbonyo letimbili, lesinye sasentiwe ngetikhumba tetihhanca letatishukwe taguculwa taze taba bovu, nalesinye saba ngetemahhashi aselwandle. Totimbili tatentelwe kuba simbonyo selithende lekuhlangana.

20

36:20
Eks. 26:15
Babata tinsikabhaluko letatema tasimisa lelithende lekukhontela, batenta ngesihlahla semgamba. 21Leyo naleyo yayinebudze lobabungemamitha labengaba sihlanu, bubanti bungemasentimitha labengaba ngema-66, 22aba netiphongwana letimbili tekuhlanganiswa. Tonkhe tinsikabhaluko talelithende lekukhontela tentiwa njalo. 23Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngaseningizimu yelithende lekukhontela, 24kanye nemaseko esiliva langema-40 ngaphansi kwaleto tinsikabhaluko, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo nsikabhaluko ekusimisa letiphongwana. 25Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngasenyakatfo yelithende lekukhontela 26kanye nemaseko elisiliva langema-40, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko. 27Lingemuva lelithende lekukhontela lelingasenshonalanga balentela tinsikabhaluko letisitfupha. 28Benta tinsikabhaluko letimbili emakoneni ngasemuva. 29Letinsikabhaluko letimbili betibhanciwe kusukela phansi kuze kuyewufika etulu kuhlanganiswe kulelijiva. Tinsikabhaluko letimbili letatibhanciwe kwakwakhiwe ngato emakona omabili ngalokufananako. 30Ngako-ke bekunetinsikabhaluko letisiphohlongo nemaseko esiliva lali-16; emaseko lamabili abengaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko.

31Babata emakabha emgamba lali-15, lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni welithende lekukhontela, 32lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko temhlubulo lobhekene nawo, nalawa lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni longasenshonalanga ngemuva. 33Lelikabha lelisemkhatsini lavundliswa lase lishayelwa kuletinsikabhaluko, lesuka ngala laze layawufika ngale. 34Letinsikabhaluko batembesa ngegolide, bashayela kuto emajiva egolide ekufaka lamakabha awo. Nemakabha abembeswe ngegolide.

35

36:35
Eks. 26:31
Benta indvwangu ngemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala, nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nangalebovu ngalokutopele, bayihlobisa ngemakherubhi, lentiwe yingcweti lenebuciko. 36Bakha tinsika temgamba letine letatembeswe ngegolide, taba tekulengisa lendvwangu, batifaka emahhuka egolide. Base bakha emaseko lamane esiliva ekusimisa letinsika. 37Umnyango walelithende lekuhlangana bawentela sivalo sendvwangu ngalokuluhlata njengesibhakabhaka, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, basenta nangemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala; konkhe loko kwaba ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. 38Benta tinsika temgamba letatisihlanu nemahhuka ato; tihloko tetinsika nemakabha bakwembesa ngegolide. Benta nemaseko ato lasihlanu ngelitfusi.

37

Kwakhiwa kwelibhokisi lesivumelwane

(Eks. 25:10-22)

371

37:1
Eks. 25:10
Besaleli wakha libhokisi lesivumelwane ngemgamba: budze babungemasentimitha labengaba li-110, bubanti babungemasentimitha labengaba ngema-66, nekuphakama kwakungemasentimitha labengaba ngema-66.

2Ngekhatsi nangaphandle walembesa ngegolide lecengekile; walephetsa ngegolide emaceleni. 3Wenta emajiva lamane wawakhela emilenteni yalo; lamabili aba nganhlanye, nalamabili aba nganhlanye. 4Wenta timboko tekuletfwala ngemgamba, nato watembesa ngegolide, 5watifaka ekhatsi kwalamajiva ngala nangale kwalelibhokisi kutsi letfwalwe ngato. 6Simbonyo salo lesisihlalo semusa wasenta ngegolide lecengekile; budze babungemasentimitha labengaba li-110, bubanti babungemasentimitha labengaba ngema-66. 7Wenta emakherubhi lamabili ngegolide legcotjiwe, 8lelinye laba ngala, lelinye laba ngale ngekugcineni kwesihlalo semusa. Wawenta aba yintfo yinye nesimbonyo. 9Lamakherubhi abebhekene, abuka leso simbonyo, avule timphiko tawo engamele sihlalo semusa.

Kwentiwa kwelitafula lesinkhwa lesinikelwe kuNkulunkulu

(Eks. 25:23-30)

10

37:10
Eks. 25:23
Besaleli wenta litafula ngemapulango emgamba; budze balo babungemasentimitha labengaba ngema-88, nebubanti lobabungemasentimitha labengaba ngema-44, nekuphakama lekwakungemasentimitha labengaba ngema-66. 11Walembesa ngegolide lecengekile, walifaka igolide emaphetselweni alo. 12Wenta emaphetselo labetungeleta lelitafula anebubanti lobungangesandla. 13Wenta emajiva egolide lamane ekuletfwala, wawabophela emakoneni alo omane, emilenteni yalo. 14Lamajiva ekufaka timboko tekuletfwala abefakwe eceleni kwelugebhezi emaphetselweni alelitafula. 15Wakha timboko tekuletfwala ngemgamba, watembesa ngegolide. 16Wakha ngegolide lecengekile titja talelitafula: emapulede alo, netindzebe talo, nemajeke alo, netindishi tekuphatsa liwayini lemnikelo.

Kwakhiwa kwelutsi lwetibane

(Eks. 25:31-40)

17

37:17
Eks. 25:31
Besaleli wenta lutsi lwetibane ngegolide lecengekile. Wenta sibunu salo nesicu salo ngegolide legcotjiwe. Imihlobiso yalo yaba njengetimbali letisengimidvumba nalesetichakazile, wakwenta kwaba sikhatsa sinye nalolutsi.

18Lwalunemagala lasitfupha esicwini salo, abematsatfu ngala nangale. 19Ngulelo nalelo gala lalinemihlobiso lemitsatfu lenesimo setimbali te-alimondi, letinye taba nguletisengimidvumba letinye taba ngulesetichakazile. 20Lolutsi lwetibane walwenta lwaba nemihlobiso lemine letentiwa taba njengetimbali te-alimondi, letisengimidvumba nalesetichakazile. 21Wenta kwaba nalesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili ekucala lesuka esicwini, kwalandzela lenye lesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili lalandzelako, kanjalo nakulawo lamabili ekugcina. Leto totintsatfu tacondzana nalamagala lasitfupha. 22Letimbali letisengimidvumba, nalamagala, nalolutsi lwetibane kwaba sikhatsa sinye segolide lecengekile legcotjiwe. 23Wenta tibane talolutsi taba sikhombisa, wenta tijubantsambo tato netitsebe tato ngegolide lecengekile. 24Lutsi lwetibane nako konkhe lokuhambisana nalo wakwenta ngegolide leyayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-35.

Kwakhiwa kwelilati lekushisela imphepho

(Eks. 30:1-5)

25

37:25
Eks. 30:1
Besaleli wenta“Besaleli wenta” nome “Benta” lilati lekushisela imphepho; walenta ngemgamba, laba nemihlubulo lelinganako ndzawo tonkhe. Belingemasentimitha labengaba ngema-45 budze, nemasentimitha labengaba ngema-45 bubanti, nemasentimitha labengaba ngema-90 kuphakama. Timphondvo talo totine taba yintfo yinye nalelilati. 26Yonkhe imihlubulo yalo netimphondvo talo wakwembesa ngetulu nangaphansi ngegolide lecengekile. Walephetsa ngegolide ndzawo tonkhe. 27Wenta emajiva egolide ekuletfwala aba mabili, wawashayela ngaphansi kwemphetfo emihlubulweni ngala nangale, lapho babetawufaka khona timboko tekuletfwala. 28Letimboko watenta ngemgamba, watembesa ngegolide.

Kwentiwa kwemafutsa emgcobo nemphepho

(Eks. 30:22-38)

29

37:29
Eks. 30:23,34
Besaleli wakha nemafutsa emgcobo longcwele nemphepho lecolisakele lenuka kamnandzi, lekwaba ngumsebenti wengcweti kutekuthakwa kwemakha.

38

Kwakhiwa kwelilati lekushisa iminikelo

(Eks. 27:1-8)

381

38:1
Eks. 27:1
Besaleli wakha lilati lekushisa iminikelo; walakha ngemgamba. Lelilati lalinemihlubulo lelinganako: budze lalingemasentimitha labengaba ngema-220, nebubanti lobabungemasentimitha labengaba ngema-220, nekuphakama lingemasentimitha labengaba li-130. 2Wenta emakona lamane aba netimphondvo lapha ngetulu, watihlanganisa taba yintfo yinye nelilati; konkhe loko kwembeswa ngelitfusi. 3Tonkhe timphahla letihambisana nalelilati watakha ngelitfusi, taba nguleti: emabhodo ekucitsa umlotsa, nemafosholo, nemigezelo, netintsi tekuhloma inyama, nemakesi. 4Wakha umhlobiso welitfusi losasisefo, wawakha ngekuwuvunulisa ngaphansi kwalomtsandvo welilati loselukhalweni lwalo. 5Wakha emajiva lamane ekwetfwala lelilati, wawakhela emakoneni omane. 6Wakha timboko ngemgamba, watembesa ngelitfusi, 7wafaka letimboko kulamajiva ngala nangale kwelilati. Lelilati lalakhiwe ngemapulango, lingekhatsi lalo lingumhubhe.

Kwakhiwa umgezelo ngelitfusi

(Eks. 30:19)

8

38:8
Eks. 30:18
Besaleli wakha umgezelo kanye nesibunu sawo, kokubili wakwembesa ngelitfusi; wakwakha ngetibuko tebafati lababekhonta ekungeneni kwelithende lekuhlangana.

Sibuya selithende lekuhlangana

(Eks. 27:9-19)

9

38:9
Eks. 27:9
Sibuya selithende lekuhlangana Besaleli wasakha ngetindvwangu letatilenga, takhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele. Ngaseningizimu lesibuya sasingemamitha labengaba ngema-46 budze. 10Lesibuya sasinetinsika letatingema-20, timiswe emasekweni elitfusi langema-20, emahhuka nemigcala yetinsika leyayentiwe ngesiliva. 11Nangasenyakatfo lesibuya sasinjalo: sasingemamitha labengaba ngema-46 budze, letindvwangu tatilengiswe etinsikeni letingema-20 letimiswe emasekweni elitfusi labengema-20; emahhuka nemigcala yetinsika yayentiwe ngesiliva. 12Ngasenshonalanga wenta sibuya setindvwangu lesasingemamitha labengaba ngema-23 budze, tindvwangu taso talengiswa etinsikeni letilishumi etikwemaseko lalishumi; emahhuka nemigcala yato yayentiwe ngesiliva. 13Ngasemphumalanga lapho kwakunelisango ngakhona bubanti besibuya baba ngemamitha labengaba ngema-23. 14Kulenga kwaletindvwangu ngala kwemnyango wakwenta kwaba ngemamitha labengaba sitfupha nemasentimitha labengaba ngema-60 bubanti, tihhukwe etinsikeni letintsatfu letisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 15Nangale kwemnyango bekulenga tindvwangu letatingemasentimitha labengaba ngema-60 bubanti; tatilengiswe etinsikeni letintsatfu letatisinyiswe emasekweni lamatsatfu. 16Tonkhe letindvwangu letatitungelete lesibuya tatakhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele. 17Emaseko aletinsika abengewelitfusi, kodvwa emahhuka aletinsika nemigcala yato bekukwesiliva, netihloko taletinsika betembeswe ngesiliva. Tonkhe letinsika talesibuya tatinemigcala yesiliva. 18Indvwangu yesivalo emnyangeni wesibuya yayakhiwe ngemitiya yelineni lecolisakele, ihlotjiswe ngensontfo lenembala loluhlata njengesibhakabhaka, nalobukhwebeletane, nalobovu ngalokutopele, loko kwaba ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. Lendvwangu yayingemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba mabili kuphakama, ilingana naletindvwangu talesibuya. 19Yayilengiswe etinsikeni letine letatisinyiswe emasekweni lamane; konkhe kwakwentiwe ngelitfusi. Kodvwa emahhuka aletinsika, nalemigcala yato bekukwesiliva, netihloko taletinsika tatembeswe ngesiliva. 20Tonkhe tiphunti telithende lekukhontela kanye netesibuya salo tatentiwe ngelitfusi.

Tinsinjana letatisetjentiswa ethendeni lekukhontela

21Nalu luhla lwebungako betintfo letatisetjentiswa ekwakheni lithende lekukhontela laSimakadze, lapho kwakuhlala khona tibhelekeca tematje letimbili letatibhalwe imiyalo lelishumi. Mosi wayala kutsi loluhla lwetimphahla lubhalwe ngemaLevi labephetfwe ngu-Ithamari, umsa wa-Aroni, umphristi.

22Besaleli, umsa wa-Uri, lotalwa nguHure, wesive sakaJuda, wakwenta konkhe loko Simakadze labekushito kuMosi. 23Umsiti wakhe kwakungu-Oholiyabi, umsa wa-Ahisamaki, wesive sakaDani. Yena-ke abengumbati, nemsunguli wemihlobiso, nemhlobisi ngensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, nangemitiya yelineni lecolisakele.

24Igolide yonkhe leyayisetjentiswe ekwakheni lithende lelingcwele leyayinikelwe, yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba yinkhulungwane, ngesikalo lesisemtsetfweni. 25Sisindvo sesiliva leyayikhishwa ngulabo lababebalwa sasingemakhilogremu labengaba ti-3 430 ngekwesikalo lesisemtsetfweni. 26Ngulowo nalowo labengene elubalweni abekhipha sikalo lesisemtsetfweni, kusukela eminyakeni lengema-20 budzala kuye etulu: kwakungemadvodza lati-603 550 lebengenele lolubalo. 27Isiliva lenesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ti-3 400 yasetjentiswa ekwakheni emaseko lalikhulu elithende lelingcwele kanye newendvwangu yalo. Isiliva yalelo nalelo seko yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34. 28Isiliva leyasala yayingemakhilogremu labengaba ngema-30, Besaleli wayisebentisa ekwakheni emahhuka etinsika, nasekwembeseni tihloko taletinsika kanye nemigcala yato.

29Litfusi lelalinikelwe kuSimakadze lalinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ti-2 425. 30Litfusi walisebentisa ekwakheni emaseko elisango alelithende lekuhlangana, nelilati lelitfusi kanye nemhlobiso walo losasisefo, kanye nako konkhe lokwakuhambisana nalo, 31nemaseko elisango lesibuya netiphunti tonkhe telithende lekukhontela kanye netiphunti letatitungeleta sibuya.