Siswati 1996 (SWA96)
37

Kwakhiwa kwelibhokisi lesivumelwane

(Eks. 25:10-22)

371

37:1
Eks. 25:10
Besaleli wakha libhokisi lesivumelwane ngemgamba: budze babungemasentimitha labengaba li-110, bubanti babungemasentimitha labengaba ngema-66, nekuphakama kwakungemasentimitha labengaba ngema-66.

2Ngekhatsi nangaphandle walembesa ngegolide lecengekile; walephetsa ngegolide emaceleni. 3Wenta emajiva lamane wawakhela emilenteni yalo; lamabili aba nganhlanye, nalamabili aba nganhlanye. 4Wenta timboko tekuletfwala ngemgamba, nato watembesa ngegolide, 5watifaka ekhatsi kwalamajiva ngala nangale kwalelibhokisi kutsi letfwalwe ngato. 6Simbonyo salo lesisihlalo semusa wasenta ngegolide lecengekile; budze babungemasentimitha labengaba li-110, bubanti babungemasentimitha labengaba ngema-66. 7Wenta emakherubhi lamabili ngegolide legcotjiwe, 8lelinye laba ngala, lelinye laba ngale ngekugcineni kwesihlalo semusa. Wawenta aba yintfo yinye nesimbonyo. 9Lamakherubhi abebhekene, abuka leso simbonyo, avule timphiko tawo engamele sihlalo semusa.

Kwentiwa kwelitafula lesinkhwa lesinikelwe kuNkulunkulu

(Eks. 25:23-30)

10

37:10
Eks. 25:23
Besaleli wenta litafula ngemapulango emgamba; budze balo babungemasentimitha labengaba ngema-88, nebubanti lobabungemasentimitha labengaba ngema-44, nekuphakama lekwakungemasentimitha labengaba ngema-66. 11Walembesa ngegolide lecengekile, walifaka igolide emaphetselweni alo. 12Wenta emaphetselo labetungeleta lelitafula anebubanti lobungangesandla. 13Wenta emajiva egolide lamane ekuletfwala, wawabophela emakoneni alo omane, emilenteni yalo. 14Lamajiva ekufaka timboko tekuletfwala abefakwe eceleni kwelugebhezi emaphetselweni alelitafula. 15Wakha timboko tekuletfwala ngemgamba, watembesa ngegolide. 16Wakha ngegolide lecengekile titja talelitafula: emapulede alo, netindzebe talo, nemajeke alo, netindishi tekuphatsa liwayini lemnikelo.

Kwakhiwa kwelutsi lwetibane

(Eks. 25:31-40)

17

37:17
Eks. 25:31
Besaleli wenta lutsi lwetibane ngegolide lecengekile. Wenta sibunu salo nesicu salo ngegolide legcotjiwe. Imihlobiso yalo yaba njengetimbali letisengimidvumba nalesetichakazile, wakwenta kwaba sikhatsa sinye nalolutsi.

18Lwalunemagala lasitfupha esicwini salo, abematsatfu ngala nangale. 19Ngulelo nalelo gala lalinemihlobiso lemitsatfu lenesimo setimbali te-alimondi, letinye taba nguletisengimidvumba letinye taba ngulesetichakazile. 20Lolutsi lwetibane walwenta lwaba nemihlobiso lemine letentiwa taba njengetimbali te-alimondi, letisengimidvumba nalesetichakazile. 21Wenta kwaba nalesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili ekucala lesuka esicwini, kwalandzela lenye lesengumdvumba ngaphansi kwemagala lamabili lalandzelako, kanjalo nakulawo lamabili ekugcina. Leto totintsatfu tacondzana nalamagala lasitfupha. 22Letimbali letisengimidvumba, nalamagala, nalolutsi lwetibane kwaba sikhatsa sinye segolide lecengekile legcotjiwe. 23Wenta tibane talolutsi taba sikhombisa, wenta tijubantsambo tato netitsebe tato ngegolide lecengekile. 24Lutsi lwetibane nako konkhe lokuhambisana nalo wakwenta ngegolide leyayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-35.

Kwakhiwa kwelilati lekushisela imphepho

(Eks. 30:1-5)

25

37:25
Eks. 30:1
Besaleli wenta“Besaleli wenta” nome “Benta” lilati lekushisela imphepho; walenta ngemgamba, laba nemihlubulo lelinganako ndzawo tonkhe. Belingemasentimitha labengaba ngema-45 budze, nemasentimitha labengaba ngema-45 bubanti, nemasentimitha labengaba ngema-90 kuphakama. Timphondvo talo totine taba yintfo yinye nalelilati. 26Yonkhe imihlubulo yalo netimphondvo talo wakwembesa ngetulu nangaphansi ngegolide lecengekile. Walephetsa ngegolide ndzawo tonkhe. 27Wenta emajiva egolide ekuletfwala aba mabili, wawashayela ngaphansi kwemphetfo emihlubulweni ngala nangale, lapho babetawufaka khona timboko tekuletfwala. 28Letimboko watenta ngemgamba, watembesa ngegolide.

Kwentiwa kwemafutsa emgcobo nemphepho

(Eks. 30:22-38)

29

37:29
Eks. 30:23,34
Besaleli wakha nemafutsa emgcobo longcwele nemphepho lecolisakele lenuka kamnandzi, lekwaba ngumsebenti wengcweti kutekuthakwa kwemakha.