Siswati 1996 (SWA96)
36

361“BoBesaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza lanelikhono laphiwe nguNkulunkulu bungcweti nekuhlakanipha ekwakheni lendzawo lengcwele, kufanele bawente wonkhe lomsebenti njengobe Simakadze ashito.”

Bantfu baletsa tipho letinyenti

2Mosi wabita Besaleli, na-Oholiyabi, nawo onkhe emadvodza labenelikhono nalabephiwe nguSimakadze bungcweti nekuhlakanipha nalabetimisele kuwenta lomsebenti. 3Batsatsa kuMosi tonkhe timphahla tekwakha indzawo lengcwele. Letimphahla nguleto letatinikelwe ngema-Israyeli, wona abechubeka aletsa iminikelo kuMosi onkhe emalanga ekuseni. 4Ngako-ke nguleyo naleyo ndvodza leyayinelikhono lekusebenta leyayakha indzawo lengcwele, yasukuma phansi yashiya umsebenti wayo, 5yaya kuMosi yafike yatsi: “Labantfu sebaletse umnikelo lomnyenti kakhulu kunalowo lodzingekile emsebentini lobekatsite Simakadze awentiwe.”

6Ngako-ke Mosi wakhipha lomyalo kutsi akumenyetelwe esiveni sonkhe lesasisenkambu simemetelo lesitsi: “Sale kubate muntfu loletsa umnikelo, indvodza nemfati, ningabe nisatsintsa lutfo lwendzawo lengcwele,” 7ngobe loko bebakuletsile kwase kwenele kwaze kwendlula kutsi kungawucedza wonkhe lomsebenti.

Kwakha lithende lebukhona baSimakadze

(Eks. 26:1-37)

8

36:8
Eks. 26:1
Onkhe emadvodza labenelikhono emkhatsini walababenta lomsebenti welithende lekukhontela balakha ngetindvwangu letilishumi. Tatentiwe ngelineni lecolisakele nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebovu ngalokutopele, tase tihlotjiswa ngemakherubhi lentiwe yingcweti lenebuciko. 9Tonkhe letindvwangu tatilingana: iyinye budze yayingemamitha labengaba li-12, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 10Batitfunga ngekuhlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, naleti letinye letisihlanu batenta njalo. 11Benta tinkintjo ngendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka lapha emaphetselweni aleyo naleyo ndvwangu leseyihlanganisiwe. 12Batfungela tinkintjo letingema-50 kulenye; baphindze batfungela letinye futsi taba ngangato, tacondzana nato njengekulandzelana kwato. 13Base benta emahhuka egolide langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu; ngako-ke lithende lekukhontela laba yintfo yinye.

14

36:14
Eks. 26:7
Base benta simbonyo selithende lekukhontela ngetindvwangu letili-11 letatentiwe ngeboya betimbuti. 15Letindvwangu letili-11 tatilingana: iyinye indvwangu budze bayo babungemamitha labengaba li-13, bubanti bungemamitha labengaba mabili. 16Batitfunga bahlanganisa letisihlanu taba yindvwangu yinye, kwase kutsi leti letisitfupha nato tahlanganiswa taba yindvwangu yinye. 17Batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngala. Baphindze batfungela tinkintjo letingema-50 emaphetselweni alendvwangu lesekugcineni ngale. 18Benta emahhuka elitfusi langema-50 ekuhlanganisa letindvwangu, khona atekwenta lithende yintfo yinye. 19Benta naletinye timbonyo letimbili, lesinye sasentiwe ngetikhumba tetihhanca letatishukwe taguculwa taze taba bovu, nalesinye saba ngetemahhashi aselwandle. Totimbili tatentelwe kuba simbonyo selithende lekuhlangana.

20

36:20
Eks. 26:15
Babata tinsikabhaluko letatema tasimisa lelithende lekukhontela, batenta ngesihlahla semgamba. 21Leyo naleyo yayinebudze lobabungemamitha labengaba sihlanu, bubanti bungemasentimitha labengaba ngema-66, 22aba netiphongwana letimbili tekuhlanganiswa. Tonkhe tinsikabhaluko talelithende lekukhontela tentiwa njalo. 23Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngaseningizimu yelithende lekukhontela, 24kanye nemaseko esiliva langema-40 ngaphansi kwaleto tinsikabhaluko, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo nsikabhaluko ekusimisa letiphongwana. 25Babata tinsikabhaluko letingema-20 ngasenyakatfo yelithende lekukhontela 26kanye nemaseko elisiliva langema-40, emaseko lamabili ngaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko. 27Lingemuva lelithende lekukhontela lelingasenshonalanga balentela tinsikabhaluko letisitfupha. 28Benta tinsikabhaluko letimbili emakoneni ngasemuva. 29Letinsikabhaluko letimbili betibhanciwe kusukela phansi kuze kuyewufika etulu kuhlanganiswe kulelijiva. Tinsikabhaluko letimbili letatibhanciwe kwakwakhiwe ngato emakona omabili ngalokufananako. 30Ngako-ke bekunetinsikabhaluko letisiphohlongo nemaseko esiliva lali-16; emaseko lamabili abengaphansi kwaleyo naleyo nsikabhaluko.

31Babata emakabha emgamba lali-15, lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni welithende lekukhontela, 32lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko temhlubulo lobhekene nawo, nalawa lasihlanu aba ngewetinsikabhaluko letisemhlubulweni longasenshonalanga ngemuva. 33Lelikabha lelisemkhatsini lavundliswa lase lishayelwa kuletinsikabhaluko, lesuka ngala laze layawufika ngale. 34Letinsikabhaluko batembesa ngegolide, bashayela kuto emajiva egolide ekufaka lamakabha awo. Nemakabha abembeswe ngegolide.

35

36:35
Eks. 26:31
Benta indvwangu ngemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala, nangensontfo leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nangalebovu ngalokutopele, bayihlobisa ngemakherubhi, lentiwe yingcweti lenebuciko. 36Bakha tinsika temgamba letine letatembeswe ngegolide, taba tekulengisa lendvwangu, batifaka emahhuka egolide. Base bakha emaseko lamane esiliva ekusimisa letinsika. 37Umnyango walelithende lekuhlangana bawentela sivalo sendvwangu ngalokuluhlata njengesibhakabhaka, nangalokubukhwebeletane, nangalokubovu ngalokutopele, basenta nangemitiya yelineni leyayephotselwe yacolisakala; konkhe loko kwaba ngumsebenti wengcweti yetekuhlobisa. 38Benta tinsika temgamba letatisihlanu nemahhuka ato; tihloko tetinsika nemakabha bakwembesa ngegolide. Benta nemaseko ato lasihlanu ngelitfusi.